Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

i Provins-Register—Forretninger

V — 1315

Randers

Havnen’s Dybde er 5,7 m, Bol­ værkshøjde l,5m og Kajlængden 1120 m. Lodser i Byen ogved Udbyhoj. En kraftig Bugserdamper, der tillige er Isbryder; Maskin- og Kedel- yærksteder;Træskibsbyggeri; Op- balerbedding f.Skibe indt.50Tons. Stor Havneplads med dobb. Havnespor; Vand ved Kajen; Pakbus med Kornelevator; Kul­ kran. Losning og Lastning be­ sørges af en Stevedor efter fa­ ste Takster. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Otto Kragh, R. Havneingeniør og Fjordinspek­ tør: Oand. polyt. Fr. Ileerfordt. Indbyggerantal 1921:26,495 (1801: 4,562; 1901: 20,057). Jernbaneselskab, Randers-IIad- sund. Formand: Borgmester P D Swane, R. DM. Driftsbesty­ rer: Ingeniør H Hannemann. Kommnnebogholder: Exam. jur. J C Christensen. Konsuler: Frankrig: C A Kampmann, Kon- sularagent. Nederlandene: Willi. Jensen, R. DM., Vicekonsul. Norge: C Foverskov, R., Vice­ konsul. Storbritannien: V H Nisted, Vi­ cekonsul. Sverrig: J Eistrup, Vicekonsul. Tyskland: JChr. J Bach, Konsul. Kæmner: P Larsen. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1302. Motor Union, Jydsk, st. 7. Aug. 1921. Formand: Overretssagf. A Lassen Landorph. Museet, grdl. 1872, den nuv. Bygn. opført 1891—93og 1912, indehol­ der historiske og etnografiske Samlinger samt enKunstafdeling. Politimester i Randers Købstad samt Norhald, Støvring og Gal­ ten Herreder (44. Politikr.): E Thune Jacobsen. ' i Rougsø, Sønderhald samt Øster- lisbjerg Herreder (43. Politikr.): J P N Colind. Konto-afdeling: Hornslet. Randers Folkebank, Aktieselska­ bet, Kirketorvet 2 J 215, Tele- gramadr.„Folkebank" (10-1,3-6), stiftet 13. Jan. 1919. I Aktiekapital: 250,000 Kr. I Reservefond: 10,000 Kr. | Garantikapital: 100,000 Kr. I

Formand: fh.ApotekerF Kabell,R. Adm. Direktør: Svend Koch. Kasserer: P Marquard-Møller. Randers offentlige Slagtehus, op­ ført 1899-1900 af Kommunen. Rytteriet. - 5. Dragonregiment. Kontor: Fa­ bers Allé. Chef: Oberstløjtn. E Leschly.R. Eskadronchefer: Rit- mestreno Kmjkr. OJ Foddersen; K C Zeilau; HMAFog. Skatteinspektør: Niels Ryegaard. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 86,8 Miil. Kr.; Formue: 60,07 Miil. Kr.; Indkomst: 25,47 Miil. Kr. Skatteprocent 1925-26: 8,95 (Lig­ ningsprocent : 12,7). Sognepræster: K J Riitzou (St. Mortens K.); Peder Lauridsen (St. Peders K.). Sparekassen for Randers By ogOm­ egn, stiftet 26.Nov.1829, st-Voldg. 8 | 1467&1468. Stats f 3. Kon­ tortid 10-1 og 3-5. Sparernes Tilgodehavende pr. 1. April 1925: 29,500,0(0 Kr. Reservefond: 2,150,000Kr.TilsynsraadetsForm.: Amtmand Kmh. Hans Andersen, K. DM. Adm. Direktører: Kon­ sul Wilh. Jensen, R. DM. Exam. jur. II Høybye og Gaardejer S Mehlscn. Bogholder: Th. Larsen. Kasserer: Chr. Christensen. Stadsingeniør: R Kromann. Statsskolen i Randers, Vestcrg.36, oprettet af Chr. III; Rektor: Niels Christensen. Støvringgaard Jomfrukloster pr. Randers for Døtre af Mænd i de 5 første Rangklasser. Direk­ tører: Stiftamtmanden og Bi­ skoppen over Aarhus Stift. Gods­ forvalter: Overretssagf. Fr. Bay­ er, R., Aarhus. Sygehus, Randers Købstads, Ho­ brov. 5. Overlæge : I Svindt. Teater, Randers, Østerg. 12, op­ ført 1904, ejes af Klubben Har­ monien. Teknisk Skole, oprettet af Ran­ dersHaandværkerforening3. Okt. 1859. Bestyrelsens Formand: Ar­ kitekt J Ansteen Posselt, R. For­ stander: Skolebestyrer Knud We- strup. Vagt: DFVS., Randers Nattevagt, repr. af Politiassist. C A Erland. Vandværk, Det kommunale, Ho­ brov., taget i Brug 1874. Vejer, Maaler og Vrager: N C S Møllenberg.

Alsen Ole Sørensen Jernbanes:. 15 J 996 Amstrup S Middelg. 7 J 825 ................... Andelsbank, Den danske, A.m.b-A. i Likvi­ dation st. Voldg. 10 Jl 432 & 2176 Post­ konto 5509 ............................................... Andels-Kreatureksportforeningen for Ran­ ders og Omegn Fischersg. 2 fl 929 ANDERSEN’s ADOLPH EFTF. Karolineg. 1 D 70 & 1299, Stats J 9 Telegramadr. „Broker", Code „Watkins11.................... Andersen Anthon Vesterg. 32 Jl 1348 . . . Andersen A P Torveg. 10 Jl 456 .............. Andersen A & Sønner Raadhustorvet 2 J 80 & 336 .............................................. Andersen Aug. M Torveg. 7 ...................... Andersen Bernhard Vesterg. 26 J 620. . . Andersen Carl Kirkeg. 11 J 2428 ........... Andersen Emma Raadliusstr. 4 J 428. . . Andersen II J Vestergrave 25 J 845 . . . Andersen Johs. Fredensg. 13 J 2306. . . . Anderseu J S Skousg. 11 § 636................ Andersen M Skousg. 10 J 493................... Andersen M Hadsundv. 73 J 2073........... Andersen M Vestergrave 12 J 687........... Andersen Nikolai Storeg. 7 J 1372 . . . . Andersen Peter Nordg. 14 J 1499 ........... Andersen R C Jernbaneg. 4 J 571........... Andersen S, Solsti J 519............................ Andersen S Dronningensg. 10 J 1338 . . . Andersen S Trælull. Strømmen 4 J 1869 AnderskouP Blomsterhdl. 1. Voldg. 8 J 1721 Andresen’s L Eftf., Chas. MortensenKaro- lineg. 14 J 529.......................................... Anthonsen & Mogensen st. Voldg. 6 J 672 Anthony M Kirketorvet J 410................... Arbejde adler, P Jørgensen Jernbaneg. 19 J 124...................................................... Arbejdernes Brandforsikringsselskab Raad- hustorvet 2 J 1052................................... Arbejderpartiets Bogtrykkeri Østerg. 10 § 240......................................................... Arffmann’s E Sennepsfabrik Raadhus­ torvet 1 J 46 & 4 7 ................................ Arffmann Rasmus Raadhustorvet 1 J 46 & 47............................................ ‘............... Arnholm J J Mariagerv. 32 § 1600 . . . Asch Carl Brodreg. 27 J 377 ................... Asferg Carl Nordostv. 6 J 2028................ Asnæs Hovedkontor for inden- og uden­ landsk Salg Storeg. 5 J 2311................... Auby Magnus Kirkeg. 8 J 398 ................ Axelsen Axel Sønderg. 4 J 24 & 200 . . . Bach Ingvard Vestergrave 11 J 293. . . . Bach-Pedersen S Fjordg. Forl. J 1679. . . Bachmann Johs. Kirkeg. 2 J 286.............. Back Tage Ny Markedsg. 12 J 259 . . . . Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Randers, Akts. Ladegaaråsg. 23 J 368 ............. . Bagger Jens Middelg. 8 J 830 ................. Bak P C Brodreg. 7 J 220........................ Ballund J Torveg. 14 J 38........................... Baltzersen V 1- Voldg. 8 J 2322 ............. Bang C R Vesterg. 16 J 278 ................... BANKEN FOR RANDERS OG OMEGN, AKTS.st.Voldg.lJ 1500&1528,StatsJ2 Kon­ tort. 10-1 &3-5, Fred. og Lord. erulv. 6-7 Forretningsnavn og Adresse Barfod A R Staldgaardsg. 10 J 1623 . . . Barfod D Sandg. 4 J 2124........................ Bastrup P J Kirkeg. 3 J 361 ................. Bay Hans Kaffehdl. Raadliusstr. 15 J 227 Beck I A O st. Voldg. 7 J 1752.............. Becker H & Co., Akts. Lorentzg. J 2622 & 2623 ...................................................... Beider R P st. Voldg. 1 J 2059 .............. BEK AAGE Torveg. 16 J 244 & 245. . . . Beklædningshuset Boston ved Jens Hansen Storeg. 8 J 2510...................................... Beklædningsmagasinet Tip-Top, P Lautrup Nørgaard Norreg. 5 J 1062 ................... Bertelsen’s Autoværksted ved N P J No- rongaard Mejeripladsen J 2262................ Bertelsen J, Søren Møllers G. 34 J 1473 Bing P Dronningensg. 15 J 796 .............. Birk C Houmeden 5 J 1808...................... Birksø V Østergrave 22 Jl 1099................ Blaa Hus, Det, ved Kirstine og Hans Hald Houmeden 16 J 1190................................ Blom Chr. E Kirkeg. 9 J 2660................ Blomqvist A Trækdi. Slotsg. 1 J 2325 Blomsterforretningen La Reine, E Søren­ sen Østerg. 11 J 2330 Blæhr Jens N Ladegaardsg. 4 J 317 . . . BOJE JØRGEN Kobmd. en gros Brødreg.23 J 168 & 1368 Telegramadr. „Jørgen Boje"

Se Fagregistret under Brændselsforretninger Urmagere

Banker

(Mæglere, Speditører, < Dampskibseksped., ( Befragtningsagenter Sukkervarefabr. Gartnere, Blomsterhdl. (Gartnere, Blomsterhdl., j Fro Urmagere Bagere Snedkere Lingeriudsalg Malermestre Bagere Bagero Malermestre Købmænd Værktøj Snedkere Murermestre Automobilkarosserifabr. Gartnere Købmænd (Sejl-og Flagmagere, Telte, < Presenninger, Hestedæk- ( kener, Kodækkener Skræddere Kobbersmede Brændselsforretninger Brandforsikring Bogtrykkerier Sennep Købmænd Tømrermestre Isenkræmmere- Tømrermestre Landbrugsmask. (Asnæs) Trikotagehdl. Brænde

Mineralvande Tømrermestre Boghandlere Landbrugsmaskiner Brødfabrikker Snedkere Købmænd Boghdl.

r

Skræddere Skomagere.

Banker, Incasso ( Kolonial en gros, Mel en gros,Bageri-Art. og -Invent. Vognfabr. og -forhdl. Sagførere, Incasso Knive (Maskinfabr., Landbrugs- ( mask., Tærskeværker Murermestre Sagførere, Incasso Herreekviperingshdl. HerreekviperingshdL Automobilroparation Elektr. Lysinstall. Murermestre Urmagere Ejendomshdl. og -mæglere

H otel R anders t i d l . MÅRTENS HOTEL RANDERS TLF. 2181-2182 ■2183-2184 •STATS TLF 19

BYENS ÆLDSTE OS BEDSTE HOTEL.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagaard S Jensen Burchesg. 16 J 1309. . Tømrermestre Aasted Juul Storeg. 15 J 1942 ................ Bagere Abildgaard’s Just Eftf., Otto Kragh Torveg. 14 J 16 & 411....................................... Kolonial en gros ■ Afholdshotellet Vesterg. 45,47 J 904 . . . Hoteller Albech Chr. Storeg. 7 J 1 1 2 6 Pianofabr. Albrecht A M Østerg. 2 J 854................ Købmænd Albrechtsen C S Nygade 8 J 2243........... Bødkere Alexandersen PS Mølleg. 3 § 971........... Købmænd

Trikotagehdl. Vulkanisering

Købmænd 'Uld, Vildtskind, Heste-, Ko-* og Svinehaar, Klude |en gros

Made with FlippingBook HTML5