Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

En I dholdsfortegeelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling V .

A , F o r r e t n i n g e r , Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder Inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. K o rt findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. Alfabetisk Fortegnelse over oa. 17,500 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have In- ‘ teresse for en større Kreds. B i P r i v a t - A d r e s s e r . _____ tfsk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund fremfoydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An- O . S t ø r r e G a a r d e . vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1923 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. ’

D . K o m m u n e f o r t e g n e l s e *

1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VH i 2. BindJ. '''v'.'"'. ' :

Grønland.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side,

K R A K ♦ S J Æ L L A M D , Lommebog for Vejfarende, Pris Kr. 8,50.- K R A K « F Y E N , Lommebog for • > Vejfarende, Pris Kr. 8.00. Faas :i alle Boglader. Beskrivelse af Seværdigheder med Kilometerafstande, K6rt over Byerne med Hovedfærdselsvejene o. m. m.

Made with FlippingBook HTML5