Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Animated publication

Vejviserens 1. Bind Indeholder: Aid. I: Kort og Planer — Ils Gade- og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind Indeholder: Aid. V: Real-Reglster — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

Afdeling II.

— IX: Udlandet Export Directory

ot D enm ark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G a d e -R e g i s t e r . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s - R e g i s t e r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadénumre, mod Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ejeren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932- med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (Ej angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller jfrdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles- Nummer for flere Ledninger. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden al forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, CharlottenlunJ, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre pr. Vanløse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vl8t paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Réglstrets Omraade".

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser skeir efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Rind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraado, Kontoradresse, Ledelso etc., samt eventuelt i Forbindelse med Korteno i Afd. I. Ejendomsskyld (OversKyldraad ogkbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Krnrtorer (Inddeling i Roder og disses Grænser). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider in. m.). P oliti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København. Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opfort i alfabetisk Orden. Ilvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Poder Skraras Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade undor N., Ny Kongensgado under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denno Regel cr do Navne, der begynder med Storo (st.) eller Lille (1.); do er indordnet undor det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden cr opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretagot efter Efternavnet, f. Eks. II O Andersens Gade under A., F F Olriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fojet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Tclf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa soges. De optagne olTentlige Kontorer o. 1. er udforligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der liar skiftet Navn (eller cr nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi- stret'(Afdeling V foran i 2. Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (so Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med IIus-Registrots Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Rygningsvæsen, Bygningsfredning, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksberg B irk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk , Søndre Birk o. s. V. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering pr. 1. Januar 1932 ansatte Belob. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejondomsskyldsvurdcringen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over- Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændencs Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed cg Postdistrikter. ---------- Pris 2 Kr. ---------- KRAKSKORT over K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 7 Specialkort og 8 Kortskitser med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. ---------- Pris 2 Kr. ----------

Afdeling I I « A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser ogTegnu (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Kubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (V-Boulevard 2A), 3 (Bornholmsg. 8), 4 (st. Kongensg. 31), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog.42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Amagerbrog. 62), 25 (Gimles Allé 3 A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedFl — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, JØ eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 V8). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 8., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kblivns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbbvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner ^e kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn. Bygningsdistrikter, Konnnune-Lægedistriktcr under Kbhvns Forsørgelscsvæscn (under Offentlig Forsorg), Skyldkredse (under Ejendomsskyld) og Skorstensfejerdistrikter er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa gronne Blade foran i 2. Bind).

fe_£ , 1 © ■ e s s e o g

fe

• fe* s *o C OO CO ^

1 M

|Jd

car m ° S æ g.

<5 ' ® h ® S S ©5 1 O

M

bfi'S M

Gad o

I I m |3

3-S Pi-2 'O

©

•8 o

G a d e

■fg > J3 ©o. CO

> ©td S tø W

«.*

* 3

p Brønshøj 21 Grøndals 12V2 8 8 K Rosenborg 4 Trinitatis 7 2 3 Vanløse 21 Vanløse 12V8 8 8 1-13 V Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 15-31 - Frdbg. F 5 St. Thomas F30 F 33-55 - — F2 — - 2—46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 48—54 - — 14 Hellig Kors - - - 56—78 - — - Brorsons - - 80-86 - — - — 120

Aabakkevej . . Aabenraa . . .

Agerlandsvej..................... Agormosen Valby . . . . Agerskovvej Valby. . . . Agersøgade...................... Agertoften Gjentofte. . . Aggersborggade................. voldvej ( Resten . . . . Aggervej Vanløse . . . . Agnetevej..........................

s Sundbyvest. 25 Hojdovnngs 9 S 4 Hvidovre A 4 s Rødovre A 4 s Vangode Al N 0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7 1 0 Udb.Klædebo 18 Frihavns 6 7 2 21 Grømials 12V2 8 8 Vanløse 21 Vantese 12V3 8 8 - •-- - Bronshøj - - - 4 Hvidovre ltedovre Gjentofte

Aabjorgvej Vanløse . . .

Aggers- J 1—15 og 2-14 . Brh. Brønshøj

Aaboulevard. .

S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Ahlofeldts- (ul. Nr.og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5 gade ( 2-18 - — - Trinitatis _ . - Ahlmanns Allé Hellenip. . Gjentofte Hellerup Al N Ahlmannsgade................. N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 Ahornsgade...................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1 Ahrenkildes Allé . . . . S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Ahrensbergsgade . . . . S Sundbyester 24 Nathanaels 9N 4 4 Ajax Allé Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A 4 s Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S Albaniensgade................. S Sundbyester Taarnby 24 Allehelgcns 9N 4 4 Alderdomsvej Kastrup . . Kastrup A2 S Aldersrogade|1 ^ 0 N Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos 15 S 15V 8 1 Alderstrest Passage . . . N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 1! S 6 1 Alexandervej Charlottl. . . Gjentofte Messias A l N Alexandravej. . . . . . N Utterslev 15 Kapernaums 15V 8 6 Alhambravej...................... V Frdbg. F 12 Frederiksbg. F10 F Alléen Kastrup................. Taarnby Kastrup A 2 S Allégade ( 1—29 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F20 F . . . .{31-37 - - Solbjerg - - l 2—28 - — F 10 Frederiksbg. F1V . ( 1—17 N Udb.Klædebo 15 St. Stofans 11N 8 7 Aiiersgaae . . . ^ 2 _ 18 — 13 Samuels - Allingvej Valby. . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Almevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias A l N Almindingen Søborg . . . Gjentofte Vangede A 1 N Husum 12V2 8 8 Amager^ 101—133. . . . S Amagerbro 6 Christians 2 S 4 4 2—14 - — . H. Tavsens • - Boule- / 80-108 - Eksercerpl. 24 Sundby . - - vard 1 118-130 - Amagerbro 6 Christians - - - \ 132-134 - — 24 _ _ - 1-31 S Amagerbro 6 Frelsers 9N 4 4 37—49 - Sundbyester 24 Nathanaels - 61-69 - — - Sundby - - “ 73—111 - — - _ 90 - “ 115—151 - — - Filips - - 153-177 - — 25 - - 179-197 . — - Simon Petors - - * Amager- 199-295 - — - — 9 S brogade 2—26 - Amagerbro 6 Christians 2 S - * 28 _ _ 24 — - - 30-32 . — - Nathanaels - - " 34—50 - Sundbyvestr. - — - * 52—88 • - Sundby - “ 90—100 - — - — 9 S • 102-120 _ — 25 — “ * “ 122—296 - — - Hojdevangs * 3 Alperosevej...................... Alrunevej Hellerup. . . . Alsikemarken Bud. pr. Søb. S Sundbyvest. Gjentofte Udb. Vester V Gladsaxe 25 Højdevangs Vangede 9S A 1 4 N 4 Alsgade Alstedvej 10 Enghave 140 5 6 Gladsaxe A2 N Brh. Husum 21

Taarnby

Aabyhoj Allé Kastrup' . .

Taarnby A2 S

21 Grøndals 12V3 8 8 — 12V2 - . -

F Brønshøj

-

Aadiget Islov Vanleso . . Rødovre A 4 S Aagade. . . . i 90—110 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 (112—144 . — Anna . 8 Aagerupvej . . Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Aahaven Valby . Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6 . 1 ulige Nr. . Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Aakandevej { lig0 Nr . . - Gladsaxe - Bronshoj - Aakiærs Allé Søborg . • • 0 18 Søborg A 2 N Aalborggade . . Udb.Klædebo Davids 10 7 0 Aalekiste-4 4 Vnl. Vigerslev 20 Vanløse 12V8 8 8 vej •121-237 og 14-252 - Vanløse 21 — - _ _ Aalholmsvej J? oa ™ J (33-65 og 30-80 Vb. Vigerslev 20 Timothous 14N 12V3 9 6 Aalstrupvej Valby . . . . N Vigerslev 20 Timotheus 12V» 9 6 Aalykkes Passage Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 7 Aalykkevej. . . F Brønshøj 21 Grøndals I2V2 8 8 Aarestrupsvej Valby . . . 0 Valby 20 Timotheus 14 S 9 6 Aarhus- ( 1—43 og 2—48 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 gade 179—U3og50—112 - — - Hans Egedes - - Aarhus Plads. . ø Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7 2 Aarslovvcj Islev Vanlose. . Rodovre Rodovro A4 S Aastrupg&ardsvej Valby. . Brh. Hvidovre 21 Hvidovre A 4 S Aavendingen . . Husum Husum 12V2 8 8 Abel Cathrines Gade. . . V Udb. Vester 2 Maria 1 5 5 Abels Allé Bud. pr. Søb. . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Abildgaardsgade 0 østervold 3 Esaias 6 3 2 Abildhøj . . . Brh. Husum 23 Husum 15V 8 8 Abrikosvej. . . F Utterslev 21 Grondals 12VI 8 8 , I1- 43 V Udb. Vester 2 Elias 1 5 5 Absalons- 1 2—32 - 9 Apostel _ gade ( 34—48 - _ . Getlisemane _ _ . Acaciavej . . • V Frdbg. F 1 Solbjerg F30 F Achilles Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S ( 1-61 K St. AnnæV. 3 Garnisons 7 3 2 1 63—93 - — - Frederiks _ . _ I 95-111. . • • - — - St. Pauls " _ Adel- 1113-117. . • • - — - — 8 - gade ) 4-32 - — 4 Garnisons 7 34-58 - — 3 — _ 60—102 - — . Frederiks _ _ { 106-108 - — - St. Pauls 8 Adilsvej . . |j 7 _ 15og2—12 F Frdbg. F 4 St Lukas F20 F -19ogl4-16 - — F 3 — . » Admiralgade. . K Øster 4 Holmens 8 2 3 Adolph Steens Allé . . • V Frdbg. F 6 St. Thomas F30 F Adolphsvej Gjentofte . . Gjentofte 25 Gjentofte Al N Adriansvej. . . S Sundbyester Simon Poters 9 S 4 4 Aftenbakken Søborg . •. . Gjentofte Vangedø A 1 N AgaveVej Hellerup . . . . Gjentofte Messias A l N Rødovre

II — 34

kontor 1

Gad e

s>-s M tå

Gad e

Kvarter eller

Post­

Kvarter ! eller Kom­ Husum

mune

Kom­

Sogn

Rode­

Valg- - kreds

mune

Post­

Rode­

kontor

distrikt

kontor

(Kirke)

kontor j

distrikt

Social­

Social- i

Politikr.!

Politikr.

/ 3-37 og 2 -8 S Amagorbro

0 Christians 2S 4 4 Bakkekammon................. Brh.

21 Husum 12V 2 8 8 23 Bronshoj 15 V 8 8

— -

— 24

.

Amager - 1

Bakkolodot...................... Brh. Bronshoj

-

— - Nathanaels - _

F Uttorslov 23 Grondals 12V» 8 8

fællod-{ |

vfti 1 49—Ilusvildeba- J \ rakker og 14—52 -

Gjontofto

Vangedo Al N

Bakkcvængot Gjentoflo . .

-

-

Eksercorpl.

Sundby Frolsors

1 1-37 N Udb.Klædebo 15 St. Stofaus 15V 8 7 _ • Kingos .

Amager- 4 1 17 og 2—8 K Krsthvns

Christians 2 N 4 3

139—77 _ (38—70 _ -

6

_ _

gade

( Hesten

-

— -

_ . St. Stofans 11N

Balderserado . . . \

- _

Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrnp | l.Nr.o.Rost.u. [til Prags Boulov. Amager- |dcrfr.t. Øresundsv. Strand-1«1« * « 4- I 1 t:l'Iøn„s'i; Vpi 1279 og 1 K>—2^0

— .

Taarnby

Kastrup A 2 S Taarnby - _

Kingos

N Udb.Klædebo 15 Kingos 11N 8 7

S Sundbyestor

Filips 9N 4 4 Baldrianvej Kollerup. . .

Gjontofto Vigcrslov Gjontofto Valby

Vangod 0

A 1 N 140 5 G

6

— - - — 90 -

— 24 — 25

Ballumgado...................... V Udb. Vester 9 Krist

Timothous 14N 9 6 Ordrup A l N Jesus 14N 9

Bandholmvej Valby . . . Banevej Charlottl............... Banovolden Valby . . . .

20

— " Simon Peters 9 S -

J 1281-399 og 282-448 Kst. Taarnby

Kastrup Taarnby

A 2 S - -

20

(i ra 463 og 450

Bangortsgado...................... N Udb.Klædebo 11 Hellig Kors 5 6 7

4 Helligaands 7 1

Vanloso Vanloso

12V 8 12V 8

Vanloso Vanloso

3 Bangsbo Plads Vanløse • ■

21 21

Amagertorv . . . | 2 _24 K Strand Frimands Amaliogade....................... K St. Annæ 0. Amalienborg...................... K St. Annæ 0. Amalie Skrams Alle Valby. Valby Amalievej.......................... V Frdbg. Ambra Allé Kastrup . . . Taarnby

8 8

8 8

Garnisons Garnisons

3 O Bardenflothsgade . . . .

S Eksorcorpl. 24 Sundby

2 S 4

3 3

8

F 18 Lindovangs F 2 V F Gjontofto A 1 N

8 3 O

F Frdbg.

Gjontofto

20 Timotbous 14N 9 F 2 St. Markus F10 F Kastrup A 2 S F 10 Frodoriksbg. F1V F 140 t)

Barsehoj Hellerup . . . . Basnæsvej . . . Bastiansmindov. Kastrup. . Raunebakkcvoj Valby. . . Bavnohoj Allé $( Roston Bavnovangen...................... Bochsvoj Klatnponborg . . Beothovonsvoj.................

6

K Norrovold 3 St. Andreas 7 1 . . . Brh. Bronshoj 23 Bronshoj 12V 2 8 8 9

Amorikavoj...................... V Udb. Vester 9 Krist

Taarnby llvidovro

Taarnby A2 S llvidovro A 4 S Gjontofto Al N — - llvidovro A4 S

6

Ainicisvoj.......................... Ammentorpsvoj Kollerup . Amorinvoj Vanloso . . . Anchersvej Klpbg................ Andcbakkesti...................... Andemosevoj..................... Anderson Noxe V. Soborg II C Andorsens Gade . . P Andorsens Voj . . . . Andestion.......................... Andreasvoj Kastrup . . . Ano Katrinos Vej|U||g° Anemonovej Gjontofte . . Angolgade......................... Anlægsvoj Bud. pr. Soborg Annasvoj Hellerup . . . Anne- 4 1—13 og 2—14 . borgvej ( Rosten................. Annekegado ..................... Annettovej Ckarlottl- . . Annexgaardsvej Vanloso. . Annoxstræde Valby . . . Ansgars Allé Valby . . . Antoinettovoj Valby . . . Antonigad o...................... Antvorskovvoj Valby . . . Apollovej Vanloso . . . . Arabiensvej..................... Arildsgaardvej................. Brh. Arkonagade ...................... Arkturus Allé Kastrup . . Armcniensvoj..................... Amager Allé Kastrup. . . Arnestcdot Vanloso . . . F N K - Brb. 0 K Arendalsgade . . . .

V Frdbg.

Gjontofto Rodovre Gjontofte Frdbg. Emdrup Gladsaxo Nerrovold

Gjentofte Al N Baunegaards-11—47og2—48 Gjt. Gjontofto

ltodovro A 4 S

Hol. V Brh.

Amsterdamvoj.................. s Sundbyostor 25 Simon Peters 9 S 4 4 Baunovoj Valby..................

Hvidovre Udb.Vostor Valby Bronshoj

Skovshovod Solbierg Grundtvigs

140 15V

A l F20 15V

Enghavo Bronshoj Timothous

N F 8 8

9 8

10 20 23 20

6 8

F 9 23

Soborg A 2 N Boatovoj Valby.................. 2 St. Andreas 3 I 5 Bochgaardsgade .................

14N 9 G

Valby

ø Udb.Klædobo 19 Kildovælds 15N 7

1

F Frdbg. N Bronshoj Anders llenriksons Gade . S Amagerbro Andreas Bjørns Gado. . . K Krsthvns

F 13 Godthaabs F20 F 23 Bronshoj 15V 8 8

Ijvmrby-Tbk.

Taarbæk A 2 N

8 Nathanaols 2 S 4 4 Bedlordvej.......................... S Sundbyvost. 25 llojdovangs 9S 4 4

V Kong. Engh. 10 Frodholms 14ø 9

6

Frelsers

2 N 4 3 Bogoniavoj Gjontofto. . . Bekkasinvej Hellerup. . .

Gjontofto Gjentofte

Gjontofto Al N Messias A 1 N 23 Bronshoj 12V 2 8 8

6

Taarnby F Frdbg. Gjontofto V Udb. Vostor

Taarnby A 2 S Maricndals F3V F

F 7

Brh. Bronshoj

Keldringovej . . . .

— F 16 — - - Bolfastvoj.......................... 3 Sundbyvost. 25 Hoidevangs 9S 4 4 10 Gjontofto Al N Belgiensgado...................... S Sundbyostcr 24 Sundby 9N 4 4 Enghavo 140 5 6 1 uligo Nr. Brh. Utterslov 23 Bronshoj 12V 2 8 8

Anker Iloegaards Gado . . V Vestervold

Slotskirkon 3 1 Gladsaxo A 2 N Messias A 1 N Gromlals 12V 2 8 8

2

Bellahojvcj

JJ

_

Gladsaxo Gjontofte Bronshoj

Grondals 12V 1

-

-

— _ Ansgar

^ Rcston 1. Nr.

Gjentoflo Lvngby-Tbk.

Skovshovod Al N Taarbæk A 2 Grondals 12V 2 8 8

Bollevuovojj 1— 11 og 1«> .

21

. -

Bronshoj

KIpbg. |

12 .

13

Udb.Klædebo Gjontofte Rodovro

Taksigelses 15 S 8 1 * llollisvoj.............................. Ordrup A 1 N Itellraansgado..................

F Bronshoj

21

0 Udb.Klædebo 10 Kildovælds 16N 7 ø Udb.Klædebo 19 Kildovælds 16N 7

1 1

Rodovre A 4 S Timothcus 14N 9 Timothous 14N 9 Jesus 14N 0 0 llvidovro A 4 S Vanloso 12V 3 8 8

Bollmans Plads................. Bendstrupvoj Valby . . . Bendzvej.......................... Bengtasvej Kollerup . . . 3 Bentzonsvoj..................... Bergonsgade ...................... Berggreonsgade ................. 6 6

Valby Vigcrslov Valby llvidovro Vanleso

llvidovro A 4 S F 20 Lindovangs F2V F Messias A 1 N F 8 Godthaabs F20 F n . Tavsens 2 S Hvidovro A 4 S F 18 Godthaabs F2V F Ordrup A I N F 17 Godthaabs F2V F Gjontofto A 1 N

llvidovro Gjentofte

20 20 20

F Frdbg. F Frdbg.

Kebmager 4 liolligaands 7 2

0 Østorvold 18 Citadels ø Udb.Klædobo 19 Sions 15N 7 6 3

2

21

1

S Sundbyestor 2b Simon Petors 9 S 4 4 Bergthorasgado .................. S Amagorbro 6

4

0 Ostervold 18 Citadels Husum 23 Husum 15V 8 8 V Udb. Vestor 10 Absalons 13 5 5

llvidovro F Frdbg. Gjontofto

6 7 0 Boringgaardsvoj Valby . . Boringsvoj.......................... Berlingsbakko Charlottl. Taarnby A 2 S Taarnby A 2 S Simon Peters 9 S 4 4 BernstorfflundsAlléCharlttl. Vanloso 12V8 8 8 Bornstorffsgade { 2—4

Taarnby Taarnby Vanloso

Bernhard liangs Allé . . . F Frdbg.

25 21

S Sundbyostcr

Gjontofto

j ulige Nr. V Vestorvold 2 Slotskirkon 3 1 5

-

— - Udb. Vostor 9

Maria • — - _ Gjontofto A 1 N

Arnesvoj.......................... Brh. Brenshej Arrcsogado...................... N Udb.Klædobo 13 Simoons 11 N 6 1 S Eksercorpl. 24 Sundby 2S 4 4 23 Bronshoj 12V2 8 8

1 Reston

( 1—137 Iloll Gjontofte

— — _ —

. . . . 1ul.Nr.t.'AxollloidosG. ) dorfra .'i Ig.Nr. t.AxollleidesG. Arvoprinsensvoj................. Asger Rygs Gade . . . . Askov Allé Kastrup . . . Asminderodgade . . . . veJ ( dorfra

141-103 Chl.

6

Hellerup Mossias Ordrup _

-

: Amagerbro Eksorcerpl. F Frdbg.

-

-

Bernstorftsvoj < i4n_l(!9 Holl .1

H. Tavsons

_

- — . - F 14 Solbjorg F2V F F 15 Fredoriksbg. F1V F

_

170—210 Chl. t 218-216 -

.

Asgaardsvej...................... V Frdbg.

Bevtoftgade...................... V Udb. Vester 10 Enghavo 13 5 G

V Udb. Vester 10 Absalons 13 5

F Brønshøj V Frdbg. V Frdbg. 21 Grondals 12V2 8 F 10 Solbjerg F1V F F 2 St. Markus F30 F S Sundbyester 25 Simon Potors 9 S 4

5 A F Beyors Voj . . . . Bianco Lunos Allé. . . .

8

Taarnby A2 s

Taarnby

19

Askøgado .......................... 0 Udb.Klædobo Asmussens Allé................. V Frdbg.

Kildevælds 15N 7 1 Biens A l l é ..................... N Udb.Klædobo 14 St. Stefans 120 8 7 Billo Brahos Vej . . . .

4

F 15 Frodoriksbg. F1V F

Vanloso 21 Vanloso 12V8 8 8 Vigerslev 20 Timothous 14N 9 6 llvidovro Hvidovro A 4 S

Billesborgvej Vanloso. . . Birko Allé Valby . . . .

Asnæsgade.......................... N Udb.Klædobo 13 Simoons 11 N 6 1 Assensgade ...................... 0 Udb.Klædobo 19 Davids 10 7 2 Birkebakkon Valby. . . .

Astersvoj.......................... Brb. Astridsvoj Kastrup. . . .

nusum 23 Husum 15V 8 8

i

1-39 N Uttorslcv 23 Kapornaums Bronshoj - — -

15 V 8 8

Taarnby A 2 s Vanloso 12V2 8 8

Taarnby Bronshej

Birkodoramervoj < 85—87

21

Astrup-)

1—13 Brb. Vanløse

2-64

Grundtvigs

-

— -

<

voj jllest ul.Nr.og l.Nr. Asylgado ................................... K Øster - 4 Holmens 8 2 3 Birkehoj Hellerup . . . . Atbensvej .................................. S Sundbyestor 25 Simon Potors 9 S 4 4 Birkovang Kastrup . . . . Augustagado .............................. S Sundbyester 24 Filips 90 4 4 Birkholmvoj .Vanloso . . . 23 Bronshoj - -

- Birkegado ................................... N Udb.Klædobo 11 St. Johannos 4S 6 1

Gjontofto Taarnby

Vangodo Al N Kastrup A 2 S

Vanløse 21 Vanloso I2V8 8 8 S Sundbyestor 25 Simon Potors 9 S 4 4

Aureliojvoj Hellerup . . . Aurikolvej Valby . . . . Auroravej Vanloso . . . . Australiensvoj................. Avnsovoj Gjontofto . . . Axel Ileides j ulige Side Axelhoj Vanloso . . . . Azaloavej Valby.................. ^Saadsmandsstræde . • Baarsevej Valby . . . • Gade | lige Side Badstuestræde................. Bagdadvej.......................... Bagerstrædo . . . j 2—12 (33—37og34—38 Bag Raadbusot ........................ V Bag Torvot Bud. pr. Soborg Bakkedal Holloriip . . . . Bakkedraget Seborg . . . - - - gade \ 91—135og80-150

Gjentofte Frdbg. Rodovre Gjontofto Amagorbro Eksercorpl. Rodovre 0 Udb.Klædebo S -

Hellerup A l N liirmavej ..................................

F9

Frodoriksbg. F2V F Rodovro A 4 S

Bisiddorvoj...................... N Utterslov 15 Kapornaums Taksigelses Biskop Krags Vænge . . . 0 Udb.Klædobo 13

15 V 8 8 15 S 8 1 15 V 8 1 15 V 8 8 14 0 6 6

19

Kildovælds 15 S 7 1 Bispebjerg Parkallé . . . N Emdrup 23 Grundtvigs Grundtvigs 15 V 8 1 6 Gjontofte A l N Bispobjergvej . . . . . N Utterslov 16 H. Tavsens 2S 4 4 Bispeengen ..................... N Frdbg. F 16 Mariendals F3V F - Bispovoj.............................. N Utterslov 23 Kapornaums Krist Rodovro A4 S Bissensgade...................... V Udb. Vostor 9 - — - -

Axeltorv.............................. V Vestervold 2 Domkirkon 3 1 5 Bjarkesvoj....................... F Frdbg.

F 3 St. Lucas F20 F

Frdbg.

F 20 Frodoriksbg. F2V F

Bjelkes A llé...................... N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7

Bjorgagorvoj Valby . . . Bjergmarksvoj.................. Brh. K Krsthvns 6 Frolsors 2N 4 3 Bjergmandsstien Valby S Sundbyester 25 Filips Oø 4 4 Bjergstedvoj................. .... Brh. S Sundbyestor 24 Alleholgens 9 N 4 4 Bjernedevej..................... Bjerrogaards Sidovej Valby Brh. K Snarens 4 Helligaands 3 1 3 S Sundbyestor 25 Simon Petors 9 S 4 4 Bjorrogaardsvej Valby . . Hvidovre llvidovro A 4 S “ — - Simon Poters 9 S - - Bjergtoften Hellorup. . .

Hvidovro A 4 S

llvidovro

Valby 20 Fredholms 13 9 6 Husum 23 Husum 12V2 8 8 Husum 23 Husum 12V2 8 Husum 21 Husum 12V2 8 8 Valby 20 Jesus 14N 9 6 Valby 20 Jesus 14N 9 6 8 Gjentofte Gj entofte A 1 N

V Udb. Vester 9 Elias

1 5 5 Bjorringbrovoj Islov . . . Brh. Rodovro

Rodovro A4 S Hvidovre A 4 S Rodovro ’A 4 s Taarnby A 2 s Rodovro A 4 s Soborg A 2 N

-

2

Bjovorskov Allé Valby . . Bjembaksve] Kastrup . . .

llvidovro Rodovro Taarnby Rodovro Gladsaxo

— -

• -

Baggesens-j 1—31 og 2—32 N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 6 6 7 Bjedstrupvej Vanloso. . .

Hellig Kors

-

- -

-

Vestervold Gladsaxo Gjontofto Gladsaxo Frdbg.

2 Slotskirken 3 1 5 Bjørnevej Valby . . . . Gladsaxo A 2 N BjernsonsAllé Soborg . . . Gjontofto A 1 N Biernsonsvoj Valby . . . Blaabærvej .................................. Soborg A 2 N

Valby 20 Jesus 14 S 9 6 F Utterslev 21 Grondals 12V1 8 •8

F 15 F9

Fredoriksbg. F1V F

Blaa-

( 1—33Og 2-24 N Udb.Klædobo 11 Blaagaards Bethlohems - — 2

6 6 7

V

BakkegaaraBAlléj jjg0

gaardsg. 135—69og26—46

-

-

— -

I I — 35

------- ---------------------------- G a d e

j,: 3 fe 4 > 1 O ■esag 1 fe ® O Un £.2 S’aSa

Ga d e

•3 g \ > M

S w

1 1— 11

Kvarter eller

Sogn

Kom­

mune

kreds

Post­

Valg­

Rode­

Politikr.

kontor

(Kirke)

distrikt

ISocial-

l kontor

Politikr

1Social-

1 kontor

Sundbyvest. 24 Sundby 12 S ! 4 Eksercerpl. - — j “ Sundbyvest. - Nathanaels - - Eksercerpl. - — 1 - - Sundbyvest 25 Ilojdov&ngs i 9 S 4 Udb. Vestor 10 St. Matth. 13 i 5 Krstbvns 6 Frelsers 2N 14 Gjentofte Hellerup A 1 1^ Frdbg. Utterslov F 14 15 Lindevangs Kapernaums F2V 15 V i F 8 Vangedo - * Krstbvns 6 Frelsers 2 N 4 Gjentofte Skovshoved A 1 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 5 6 _ - _ 12 0 Brenshej 23 Brenshej 12Va 8 Snarens 4 Helligaands 3 l Utterslev 21 Grendals 12V1 8 Udb. Vester 9 St. Matth. 140 5 Hvidovre Hvidovre A4 s Husum 21 Husum 12V- 8 Husum 21 Husum 12V2 8 Gjentofte Messias A 1 N Sundbyvest. 25 Sundby 2 S 4 Husum 23 Husum 15V 8 Udb.Klædebo 13 Taksigelsos 15S 8 Valby 20 Jesus 14 S 9 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 Vester 2 Slotskirkens 3 1 8 Udb.Klædebo 13 Kingos 15V Sundbyostor 24 Sundby 9N 4 Gjentofte Gjentofte A 1 N Gjentofto Vandede A l N Hvidovre Hvidovre A 4 s Taarnby Taarnby A 2 s Valby 20 Josus 14N 9 Frdbg. F 15 Frdbg. F1V F Vanlese 21 Vanlese 12V3 8 Gjentofte Vangode A 1 N Bronshoj 23 Bronshoj 12V2 8 Brenshej 23 Brenshej 15V 8 Brenshej 23 Brenshej 15 V 8 Brenshej 23 Brenshej I2V2 8 — 21 — - - — - Grondals - - Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Gjentofte Gjentofte Al N — Frdbg. F 19 Lindevangs F2V F Vanlese 21 Vanlese 12V3 8 Sundbyestor 24 Allehelgens 9N 4 Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 Krstbvns 6 Frelsers 2N 4 Udb. Vester 10 Enghave 13 6 Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Vanlose 21 Vanlose 12V« 8 Eksercerpl. 24 Sundby 2 S 4 Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Valby Gjentofte 20 Jesus 14N 9 Vangede A 1 N Frdbg. F 10 Solbierg F1V F — F 1 — F3ø - .__ F 7 St. Thomas - - _ F 11 St. Markus F lø - _ F 2 — - _ _ St. Thomas F30 . Valby 20 Josus 14N 9 Husum 21 Husum 12V2 8 Husum 23 Husum 15 V 8 Brenshej 23 Brønshøj 15V 8 Brenshej 23 Brenshej 16V 8 Gjentofte Vangede A 1 N Brenshej 21 Bronshoj 12V2 8 — 23 - * Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 N Utterslev 15 Kapernaums 15V 8 Gjentofto Taarnby Vangede A l N Kastrup A 2 S Messias A 1 N Sundbyester 24 Nathanaels 9N 4 — - Allehelgens - Utterslev 15 Grundtvigs 15V 8 Vanlese 21 Vanlese 12V° 8 Vanlese 21 Vanlese 12VB 8 Strand 4 Slotskirkens 8 1 Strand 4 Slotskirkens 8 1 Gjentofte Gladsaxe Lyngby-Tbk. Gladsaxe Gladsaxe A2 N Lyngby A2 N Gladsaxe “ “

Blaagaards Plads . . . . N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7 Blaamojsevej...................... N Uttorslev 15 Ansgar 12V 8 8 Blaamunkevej...................... N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 1 Blaaregn Allé Kastrup . . Taarnby Kastrup A 2 S Bladbillevej Islov . . . . Brh. Kedovro Rødovre A 4 S Blankavej Valby................. Valby 20 Timothous 14N 9 6 / Blegdamsbosp. N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4 S 6 1 Bleg- IRigshosp.-Evangh. dams- < 2—42 0 — 17 — 4N 7 - N — 11 — 4 S 6 - vej i 44—78 G — 17 Fredens 4N 7 - \ 80—132 _ _ - Nazareth - Blekingegade..................... S Sundbyester 24 Nathanaels 9N 4 4 Blidahlnnd Charlottl. . . . Gjentofte Messias A 1 N Blidahpark Charlottl. . . . Gjcntofto Messias A 1 N Blidahvængo Charlottl. . . Gjentofte Mossias A 1 N Blokhusvej Charlottl.. . . Gjentofte Gjentofte A 1 N Bloksbjerget Klampenborg Gjentofte Skovshoved A 1 N Blommehaven Valby . . . Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6 Blomstormarken Bud pr. Seb. Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Bluevang Allé Islev . . . Brh. Redovro Redovro A 4 S B lytsvej.......................... F Frdbg. F 14 Solbjerg F2V F Blytækkorvej...................... N Utterslev 15 Kapernaums 15V 8 8 Blæsenborgvej................. Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Bodenhofts Plads . . . . K Krstbvns 6 Frelsers 2N 4 3 Bodilsgade.......................... V Udb. Vester 10 Enghave 13 5 6 Bogensegade ..................... ø Udb.Klædebo 19 Davids 10 7 2 Bogenresvej...................... Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Bogfinkevej..................... N Utterslev 16 Ansgar 12V1 8 8 Bogholder Allé Vanlese . . Vanlese 21 Vanlese 12Va 8 8 Bogevej.............................. F Frdbg. F 8 Mariendals F3V F H C Bojsens Vej Valby. . Hvidovre Hvidovre A 4 S Boldbusgade..................... K Øster 4 Holmens 8 2 3 Boltonvej.......................... S Sundbyvest. 25 Hejdovangs 9 S 4 4 Borahusvej......................... 0 Emdrup 19 Grundtvigs 15N 7 1 N Bonavendts Allé Valby Hvidovre Hvidovre A 4- S Borgbygaard Allé Kastrup Taarnby Taarnby A 2 S V A Borgens j ulige Nr. ,v Udb. Vester 10 Enghave 140 9 6 Vej ( lige Nr. - Valby 20 — . _ Borgerbo .......................... s Amagerbro 24 Christians 2 S 4 4 / 1—19 og 2-62 K St. AnnæV. 4 Garnisons 7 3 2 Borirer- j^l ^7 e&de (49-87 og 66-132 — 3 Frederiks ■ - - - B <89-93 - — - St. Pauls 8 _ _ \ 134—144 - — Frederiks _ Borgervænget |figu N'r. ø Udb.Klædebo 19 Sions Kildovælds 15N 7 i Borghaven Valby . . . . Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6 Borgm. Christiansens Gade V Kong. Engh. 10 Fredholms 140 9 6 Borgmester j l-9ogl.2-22 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 1 Jensens Allé (fra ø-’Allé - — St. Johannes 4N Borgmester-1 )—3 og 2—6 N Udb.Klædebo 15 St. Stofans 15V 8 7 vangen f Resten . . . - — - Kingos BorgBkrivorvvej................. N Utterslev 15 Grundtvigs 15 V 8 8 Borneovej.......................... S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Bornholmsgade................. K Østervold 3 St. Pauls 8 3 2 n , . i 1-37 og 2-38 Borrebyvej { Kesten Brh. Brenshej 21 23 Brenshej 12V2 8 8 Borthigsgade...................... ø Udb.Klædebo 13 Taksigelsos 15 S 8 1 i 1—35 og 2—24 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 _ 1103—141ogl02—156 B°*rnJn 143-179 Allé 181-259 - Frdbg. F 16 Mariendals F3V F Utterslev 21 Grøndals Ansgar 12V» 8 8 l 158-236 - — 15 — . „ „ , j 1-7 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 Borups Plads. . ^26—30 - — St. Stefans Boserupvoj.......................... Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Bosta Mose Klpbg. . . . Gjentofte Skovshoved A 1 N Botoftovoj.......................... Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Boveskovsvej Klpbg. . . . Lyngby- Tbk. Lyngby A 2 N n .» j 1 -1 7 V Udb. Vester 9 St. Matth. 140 6 Boyesgade. . . . \2—8 - Frdbg. F 12 Frederiksbg. F10 F Brabrandvej Islev Vanlese Redovro Redovro A4 s _ . 1 1—29 og 2-20 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 16V Bragesgade |31—35og22—28 - — - Kingos Brammingegade................. Bramslykkevoj Valby. . . ø Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 Vigerslov 20 Timotheus 14N 9 6 Brams Sidevej Charlottl. . Gjentofte Ordrup A 1 N Bramsvej Charlottl. . . . Gjentofte Ordrup Al N Branddammen.................. Brh. Husum 23 Husum 16V 8 8 Branddamsv. Bud. pr. Seborg Gladsaxe Gladsaxe A 2 N L I Brandes Allé . . . . V Frdbg. F 1 St. Thomas F30 F Brandholms Allé Vanlese Rødovre Redovro A 4 S C J Brandts Vej . . . . N Utterslev 15 Grundtvigs 15V 8 1 Brannersvej Charlottl. . . Gjentofte Ordrup A 1 N Bratskovvej Vanlese . . . Vanløse 21 Vanlese I2V® 8 8 Brattingsborgvej Kastrup . Taarnby Taarnby A2 S Bredagervoj Kastrup . . . Taarnby Kastrup A 2 S Bredahlsvej Valby . . . . Valby 20 Timotheus 14S 9 6 Brede pr. Lyngby . . . . Bredegaards Allé Valby. . Lyngby-Tbk. Lundtofte A 2 N S Hvidovre Hvidovre A 4 S Bredegrund.......................... Sundbyestor 25 Filips 90 4 4 K St. Annæ0. 4 Garnisons 7 3 2 I 5—37 - — 3 _ Bredgade. . . J j j z g _ z - Frederiks 8 - - 2-22 - — 4 Garnisons <24-78 - Taarnby 3 — _ Bredskiftevej Kastrup . . Taarnby A2 S Bregentveds Allé Gjentofte Clill Gjentofte Gjentofte A l N Bregne- i 2 Gjentofte Ordrup A 1 N gaards- JuligeNr. og 12-24 Hell — Messias - vej 1 26-30 — — _ _ Bregneredgade................. N Utterslev 15 Kapernaums 12VI 8 7 Bregnevej Gjentofte . . . Gjentofte Gjentofte A 1 N Breidablik Allé................. S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 4 Bremensgade...................... S Sundbyestor 24 Allehelgons 9N 4 4 Bromerholm...................... K Øster 4 Holmens 8 2 3 Brenderupvej Kastrup . . Taarnby Taarnby A 2 S Breslaugade...................... S Sundbyostor 24 Allehelgens 9N 4 4 Brigadegaarden . . .' . . S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4

47-51 2-46 48-66

Brigadevej

20 Bristol A llé ...................... Broagergade ...................... Brobergsgade...................... Brodersons Allé Hellerup . Broderskabsvej.................. Brofogedvej...................... Brogaardsvejf 1—.'13og2—26 Gjentofte \Resten Brogade Broholms Allé Charlott Brohusgade | g. Broksevej . . . . Brolæggerstræde Brombærvej . . . Brorsonsgade. . . Brostykkevej Valby Brovænget. . . . Brunevang . . . . L EBrunnsVej Charlottl Brydes Allé . . Bryggerensvej . Bryggergado . . Bryggerivej Valby Bryggervangen . Bryghusgade . . Brynhildegade . Brysselgade . . Bredhej Gjentofte Bredrovej Soborg Brendager Valby Bronderslov Allé Kastrup Brondkærvej Valby Brendsteds Allé. . Brendumvej Vanlese Brenlunds Allé Hellerup Brenshojgaardvej . Brenshejholms Allé. Brensliej Kirkevej . Bronshej-1 1 - 4 9 °S 2—66 vej J 51-61 og 68 * Budd. > Rud. pr gøb Hovedg. (321 Bud. pr.Bagsv. / 1 63 -31!) og 2-266 .pr. Budding« Stationsv. Bu Seb. I 41-87 og 18A-90 89—117og94—136 119—387 og 178-534 Buddinge Buen..................... Bulbjergvej Vanlese Bulgariensgade . . Bunlmagervej . . Burmeistersgade . Bustrupgade . . . Byagervej . . . . Bygaden Buddinge pr Bygholmvej Vanlese Byglandsgade. . . Bygmarken Bud. pr.Sel Bykildovej Valby . Byleddet Gjentofte ! 1—5 C 7—15 27 Bymosevej Valby Byporten . . . Bystævnot. . . Bytinget . . . Byvangen . . . Bækkebo Seborg. Bække- l 1—39 og 2—36 skovvej | Resten Bæverstien Bud. pr. Sebbrg Bodkerbakkon Klpbg. Bodkervej . . . . Begebej Hellerup . Begovang Kastrup . Begevej Hellerup . Bøhmens- t 5—25 og 6—24 gade ( 31—49 og 40 Bellegaardsvoj . . . Bennelandsvej Vanlese Berglumvej Vanlese . Bersen..................... Bersgade . . . . Callisenavej Hellerup Camilla Nielsens Vej. Capellas Alle Kastrup Caprivej...................... Carit Etlars Vej . . Carl Baggers 1 1-21Og2-22 AlléCharlottl. ( Resten Carl Bernhards Vej . . . Carl Blochs Allé Seborg. . Carl Danfeldts Allé Islev Carl Feilbergs Vej. . . . Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Johans Gade . . . . Carl Langes Vej Valby . . Carl Lunds Gade . . . . Carl Mellers Allé Seborg Seb 2 _ 12 14—26 ■ 28—50B

Ly.

Brh. Brh. Brh Brh. Brh.

Hellerup A 1 N F20 Lindovangs F2V F Taarnby A 2 S F 12 Fredoriksbg. F10 F Ordrup A 1 N F 12 i'rederiksbg. F10 F Seborg A2 N Redovro A 4 S 98 4 Messias • -

Gjentofte Frdbg. Taarnby Frdbg. Gjentofte Frdbg. Gladsaxe Redovro Frdbg. —

Sundbyester 25 Filips

Brh. F

i120 Lindevangs F2V F 20 Jesus 14 S 9 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 Valby 20 Timotheus 4 S ) Amagerbro 6 Frelsers 9N 4 Gladsaxe Gladsaxe A2 N

II — .36

Valg- j kreds 1

distrikt 1

O O % "S

a m • tn »- M M

S>|

Gade

Gade

M 3

eUer j Kom­

Kvarter eller

l’08t- I

Valg- '

kreds !

mune

Post- j

Kom- ; mune

Rode- .

kontor i

1Politikr.j Social­

kontor

Kvarter

distrikt;

Social- 1

Politikr,!1

kontor f

Hvidovro A 4 s Timotheus 14 S 9 C l Hvidovro A 4 S

Carl Nielsens Allé . . . .

0 Udb.Klædebo 19 Sions

10 7

Dansborg Allé Valby . . Dansbojvej Valby . . . . Danstrupvej.....................

Hvidovro Vigerslev Hvidovro

1

Carl I’Iougs Vej ' ulige Nr. V Frdbg. F 11 St. Markus Flø F — F 6 — - ligo Nr. -

20

Emdrup 19 Grundtvigs 15N 8

0

Carlsgade .

S Sundbyostor 24 Alleholgons 9N 4 4 Dansvoj V alby.................

Carolinovoj Hollorup . . . Carstensgade. . Castbergsvej Valby Castor Allé Kastrup . . . Catherino Booths Voj Valby Ceresvoj . . . Coylonvøj . . . Charlottl Stationspi.Gharltt. Charlottenlundsvoj Hellerup CIiristonBergs Allé Valby . Christon Koids AlltS Kastrup

2 Slotskirkens 3 1 23 Bronsboj 12V! 8

Gjontoito Valby Taarnby Hvidovro Gjontofto Gjontofto Valby Taarnby

Hollorup A 1 N Dantes Plads....................... V Vestervold G Degneinoso Allé................. lirh. Bronshoj 20 Timotheus 14S 9 G Degnestavnen..................... Deltingado.......................... K St. Anna) V.

V Udb. Vester 9 Krist 14 0 6

N Utterslev 23 Grundtvigs 15V 8 3 3 St. Pauls 8 S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 Sundbyvost. 25 Ho jdevangs 9 S 4 4 8 8 2

Taarnby A 2 S Hvidovro A 4 S F 1 Solbjerg F30 F

Delosvej.............................. Derbyvej..........................

V Frdbg.

Rodovro A 4 S Soborg A 2 N Soborg A 2 N

s Sundbyostor 25 Simon Peters 98 4 4 Dianavej Vanloso . . . . Ordrup A 1 N Dickens Allé Soborg. . .

Rodovro Gladsaxo Gladsaxo

Messias A 1 |N Digovej.............................. S SundbyOvdr. 25 Hojdevangs 2 S i 4 20 Timotheus 14 Ni 9 G Digtorgangen Soborg. . . Taarnby A 2 S Dirchsvej.......................... S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 Christian d. 2dons Allé . . s Sundbyvost. 25 llo jilevangs 9S 4 4 Doktor Abildgaards Allé. . V Frdbg. F 1 St. Thomas F30 F 4 Christian d. 2dens Plads s Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Doktor IlindhedesAllé Vanl. Vanloso 21 Vanloso 12V» 8 F 8 Christian d. 0. Gado . . . K Kobinager 4 llolligaands 7 2 3 Doktor Priomes Vej . . . V Frdbg. F 10 Fredoriksbg. KIV Christianehoj Soborg . . . Gladsaxo Soborg A2 N Doktor Willos Voj Valby Hvidovro Hvidovre A 4 S Christian PaulBens Voj . . P Frdbg. F20 Lindovangs F2V F Domusvoj Klamponborg . . Lyngby-Tbk. . Taarbæk A 2 N Christian ltichardts Voj . . V Frdbg. F 1 St. Lukas F30 F Doras Allé Valby . . . Hvidovro Hvidovro A 4 S Christiansborg . K Strand 4 Slotskirkens 8 1 3 Dortheavoj j 0°g 26-72 N Utterslov 23 Kapernaums 15V 8 Christiansborggado . . . V Vostorvold 2 Slotskirkons 3 1 5 - — - Bronshoj - Christiansdal Vanleso. . . Rodovre Rodovro A 4 S Dosseringen . . (øi— N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 e Christiansliolm Klpbg. . . Gjontofto Skovshoved A 1 N — 2 Bethlohems - Chr.holins Parallel vej Klpbg. Gjontofto Skovsbovod A 1 N Dovregado.......................... S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 * Chr.holms Parkvoj Klpbg. Gjontofto Skovshovod A 1 N Drachmannsvej Klpbg. . . Gjentofto Skovshoved A 1 N 4 Chr.holms Slotsallé Klpbg. Gjontofto Skovsbovod A 1 N Dragsholmvoj Vanlose . . Vanloso 21 Vanloso 12V 3 8 8 Chr.holms Tværv. Klpbg. Gjontofto Skovshovod A 1 N Drechsolsgado................. S Eksorcotpl. G 11. Tavsons 2S 4 Christiansholmsvoj Klpbg. Gjontofto Skovshoved A 1 N Drojcrvoj.......................... N Utterslev 15 Kapernaums 15V 8 Christianshvilovej Charlottl. Gjontofto Ordrup A 1 N Drejogado.......................... O Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7 1 Christiansmindovoj. . . . 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15S i 1 ^ 0 Udb.Klædebo 17 Luthers G 7 Cliristiansrovoj Klpbg. . . Lvnirbv-Tbk. Taarbæk A 2 N - — 18 — . 2 Christiansvej 1 1—35og 2—38 Gjontofte Ordrup A 1 N Drogdonsgado ................. s Sundbyoster 24 Sundby 90 4 Charlottl. 1 Boston — Messias - - Dronningborgvoj Kastrup . Taarnby Taarnby A 2 S Christian Svendsons Gado S Sundbyostor 24 Nathanaols 9 N 4 4 DronningDagmarsAlléValby Valby 20 Timotheus 14N 9 G Christian Winthers Voj . . V Frdbg. ;F 1 Solbjorg F30 F Dronning Elisabeths Allé . s Sundbyvost. 25 Hojdevangs 9S 4

Gjontofto Al N

Gjenlofto

Gladsaxo Gladsaxo

GlaiLaxo A2 N Dronningemarkon Gjontofto

Christofl'ers Allo Hud. pr Sob. Christoph. BoecksAllé Sob. Citygatfo. . . . Citypassaeen . . Clarasvoi Char- i ulipo Sido Classensgado. . . {61—07 - II A Clausons Voj Gjontofto Clausholmvoj Vanleso . . Clomatisvoj . . Colbjornsonspado 1. Colbjornsonspado . . . Collinspade. . . Corneliusmindov. Kastrup . Cottagovoj Hollorup . . . CrillosTonnosonsAlléKastrup Cumberlandsgade Cypornsvoj . . Cypres Allé Kistrup . . . Cæciliavej Valby 0 lottl. ( ligo Sido 1 1—49

Dron- ) 1—51 og 2—48 K Krstbvns G Christians 2 N 4 3

Gladsaxo A 2 N

— -

3 ningonsg. (55—79og 50—70

Frelsers -

K Kobmagor 4 llolligaands 7 2 K Kobinager 4 llelligaauds 7 2

K St. AnnæØ. 3 Garnisons 7 3

3

( I - ' 1 } 33-f!i ’ | o _ j 4

— — —

Gjontofto

Ordrup A 1 N n

.

_

18—31 - St. Annæ V. 4

Dronningens Tværgado

_

_

.

— 3

Skovshoved

- St. Annæ 0.

.

0 Udb.Klædebo 17 Frihavns

Fredoriks

6 7 - -

2

— 18

— _ -

*•

^ 10—58 - St. AnnæV.

Citadels Dronningonsvoj.................. Dronninglundvcj Vanloso Gjentofte A 1 N DronningLouises V.Charlttl. Vanloso 12V 3 8 8 S Sundbyvest. 25 Hojilovangs 9 S 4 4 Dronning Olgas Vej . . Gjontofto Vanleso 21

1 2—72 - Ostorvold -

F Frdbg.

F 14 Solbjorg F 2 V F * Mossian Al N Vanloso 12V 3 8 F 7 Mariondals K3V V F 17 Mariondals F3V F 21

Gjontofto Vanloso

F Frdbg.

V Vestorvold

1 5 5 ..

. . 1 1-57 og 2-56 F Frdbg.

Maria

2

1 5 5 Drossohoj jC 3_81 og go -SD - 6 3 L> Dublinvoj......................... . | 1-G5 og 2-80 3 Duovoj 107.121 0jr t>4-124 _ 8 ')

V Vostorvold o Maria Ostervold 17 Esaias

F1G

-

S Sundbyvost. 25 Hojdevangs 9 S 4 F 17 Mariondals F3V F — F 16 — . F Frdbg.

Taarnby Gjontofto Taarnby

Taarnby A 2 S

Cort Adelers Gado . . . K Ostor

4 Holmens

Messias A 1 N Dunhainmervoj.................. N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8

Gjontofto

Hellerup Al N Absalons 13 5 ‘

Duntzfoldts Allé Hollorup .

Kastrup A 2 S

S Sundbyostor 24 Allohelgens Simon Peters S Sundbyostor 25

( 9—39

9N 4 4

V Udb. Vostor 10

— 9 Maria

4

2—14

90 1

1

- -

Absalons

Taarnby Valby

Kastrup A 2 S Timotheus 14 N 9 G

10

-

— • Gothsomano 13 - — - St. Matth.

DgadoS' 1 41—49og40—50 B 51—53 og 52-50 1.55-GI og 58-70 Dybekær.......................... Brh. Dybcndalsvoj . .

20

— •

— -

6 8

Husum 21 Husum

12 V 2 8

Taarnby Hvidovre

Uagobol Allé Kastrup . . Daglykkovoj Valby . . .

Taarnby A 2 S Hvidovro A4 S

Grondals I2V2 8 Lundtofte A2 N

. . F Bronshoj Lyngby-Tbk.

21

og 2— 10 N Udb.Klædebo 13 Samuels UN 8 — 15 Kingos — - St. Stofans - - 40 - 12—38 -

7 Dybendalsvoj Klpbg. . . .

t \

.

i 1— 6 ( 7 -4 5

• -

Dybonsgudo ...................... K østor Dyblandsvangen . . Brh. Bronshoj

4 Holmens

8 2 3

gaae

-

23 Brenshoj 15V 8 8 Lyngby A 2 N Taarbæk A 2 N — - - Taarbæk A 2 N Skovshoved A 1 -

Dagvej Hollorup. Dagegado . . . Dalilerupsgado . Dalbyvoj . . . Dalen Soborg. . Dalforet . . .

Gjontofto Gjontofte Gjentofte A 1 N Dyrohavcgaardsvoj Klpbg. . S Sundbyvost. 24 Sundby 2 S 4 4 Dyre- JSkovridg.—Kildeoon. Kip. Lynirbv-Tbk. Gjontofte Al N haven (Eremitagen Sprfb — Lyngby-Tbk.

Dahlénsstræde Gjontofto. .

5 Dyrobavovej Klpbg. 1 1 . .

Lyngby-Tbk. Gjontofto

V Vostorvold 2 Domkirkens 3 1

lirh.

Husum Gladsaxo

j Resten

Husum I 2 V= 8 8

21

Soborg A 2 N Dyroværnsvoj Valby . . . 20 Timotheus 14 N 9 G Dyssebakken Hellerup . . S Sundbyvost. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Dyrkob............................... K Klædobo 4 Domkirken 3 1 3 Valby Valby 20 Frodholms 13 9 G

Gjontofte Gj ontofte

Vangedo Al N Vangedo Al N

Dalgas Allé Valby.’ . . .

1-57 59137

F Frdbg.

F 20 F 19

_. . .t 1-37og2-30 Dysscgaardsvoj { Kosten Ueli Seb. Dyssovænget..................... Brh. Dæmningen Valby . . . . Dæmringsvej Hellorup . .

Lindovangs F2V F

_ F 17 Godthaabs — F 14 Lindevangs _ - — F 18 — - - — - Godthaabs - - F 17 Godthaabs F2V F -

Husum

Husum 12V* 8 8 Timotheus 14N 9 G Gjentofto A 1 N

21

Dalgas Boulovardi 139-103

Dyvokes Allé...................... S Sundbyvost. 25 Hojilovangs 9 S 4 4

2-70 72-138 . 140-180

Vigorslov Gjontofto

20

Dønnerupvoj

................. Brh. Bronshoj

N Dalhoffs Voj . Dalmosovej . . Dalslandsgado . Dalstfaardsvej Klpbg. . . Dalstrégot Soborg . . . . Dalsvingot Hollorup . . . Daltoftovej Soborg . . . Dalumvej Valby. Dalvangon. . . Dalvej Gjontofto Damagorvej . . Damgaardsvoj Klpbg. . . Damhus Boulevard Valby . Damhusdalsvej Valby. Damhusdiumningon Vanl. & Damhusengvoj Valby . . . Dambustorvet Valby . . . Damsholtovoj Valby . . . Damparken Valbr Damstien Vanloso . . . . Damtofto Charlottl. • • • Danas Plads . . Danasvoj. . )27-41og 26-44 - Valby. . . . n ._ ,n... i 1-7 og 2-8

F Frdbg.

Bronshoj

12V2 8 8

21

N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8 S Amagerbro G Frelsers 9N 4 4 Skovshovod Al N

Gjontofte Gjontofte Gjontofto Gladsaxo Hvidovro Gjontofto Gjontofto Rodovro Itodovro Vanloso Rodovre liodovro Hvidovro Rodovro Vanloso Gjontofto

Ebertsgado...................... S Sundbyvost 24 Sundby 2S 4 4 Østervold 3 Esaias 6 3 2 Vangodo Al N Eckorsbergsgado................. 0 Gjontofto A 1 N Eddagaardon...................... JN Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8 1

A l N A 2 N

Gjontofto Lvmrbv-Tbk.

Soborg A 2 N Edelgave Allé Gjentotte. Edolslundsvoj Klpbg. . . .

Gjentofto Taarbæk

Hvidovro A4 S 23 Hrot> 8 hoj 15V 8 8

Brh. Brenshoj

Edclsmindevcj................. Brh.

Husum 23 ' Bronshoj 12V 2 8 F 10 Fredoriksbg. F1V F

Gjontofto A 1 N Edisonsvoj.......................... V Frdbg. Frodholm 13 9 G Editlisvoj Charlottl. . . . Gjentofte Skovshovod A 1 N Edlovoj Hellorup . . . . Gjentofte

V Kong.Engh. 10

Messias A 1 N Messias A l N

Edvard Falcks Gade . . . V Vestorvold 2 Slotskirkens Edvard Glæsols Voj . . . F Frdbg.

Redovro A 4 S Rodovro A 4 S

5

3 1

F 17 Godthaabs F3V F 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15N 7 i

Edvard Griogs 1 ulige Nr

_

Gade

ligo Nr.

Kildevælds - - Enghavo 140 9 G — - - Ordrup A l N Rodovro A4 S — - • — - • Hvidovro A 4 S Hellerup A l N Rodovro A4 S Skovshoved Al N #Vanløso 12V 3 8 8 Vanloso 12V 3 8 8

Vanloso 12V3 8 8 liodovro A 4 S Rodovre A 4 s Hvidovro A 4 s liodovro A4 s Vanloso 12V 3 8 8 Skovshoved A 1 N

(

_

21

Udb. Vostor 10

Edvard Storms Voj

V -

Valby Gjontofto

20

Eftcraarsvoj Charlottl. . .

„ .

1 1-205 og 2-19" Rodo. Vanl Rodovre

— —

Egby-J 2 (i7- 219 ltodo. . . Brh. V°J 1192-214 Islev. . . - Ego Allé Valby................. Egebjerg Allé Hellerup . . Egebæksvoj..................... Egfcgado .......................... Egehojvej Charlottl. . . . Egolykkevej Vanlose . . . Egemarkovoj Vanlese. . .

21

V Frdbg. V Frdbg. Vigorslov V Frdbg.

F0 St. Markus F10 F F 0 St. Markus Flø F — F 11 — - -

Hvidovro Gjontofte Redovro Gjentofte Vanlose Vanloso Gjontofto

O Emdrup 19 Grundtvigs 15N 8 1 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4 S G 1

Danhaven Valby. Danmarksgade .

20 Timotheus 14 S 9 G Egegaardsvoj Vanloso. . .

F 0 St. Markus Flø F

5 5

I 1—37 V Udb. Vester 9 Apostol

1

Dannebrogsgade. ) 39—57 - •] 2—38 -

10 Gothsemano 9 Apostol 10 Gothsemano I -

— — —

21 21

-

13 -

- -

Egornvoj .

.................

F Frdbg.

F 17 Mariondals F3V F Vangodo Al N

( 40—60

-

-

Udb. Vostor 10

Dannevirkegado .

Enghavo 140 5 G Egetoften Hollorup. . . .

V

Made with FlippingBook Ebook Creator