Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

II — 56

IIus-Regisler for København 53 (18b - E. 40,000 - G. 14,800) i ‘ Mortensen E Alusiklidl. ff N.2695 55 (18 1- E.600.000 - 0.86.200) (= Biilo'wsv. 50A og B) (Gross. A Alcilvang) s Fcrrini C Kunsthdl. ff N.5642 Kunst Atelieret v. Alf Elletoft ff N.8071 Prich II Kiirvcmager ff N.6724 Caja Smorforr. v. Carl Jeppesen, ff N.1877v llvilsoin’s 11(1 Eflf. v. Aage An­ dersen Papirlidl. ff N. 1721X i Appelrod II Enkefrue ff N.1439x Christensen EJ Bankfpldm. ff N.4591X s Kjortshøltsen O Fuldm. Arnboldt Louis Vekselerer gN.6203 i Henriksen E Fuldm. Cand. jur. Henriksen P Cand. jur. ff N.6259 4 Jensen Otto Bogtrykker ff N.1439V Carlsen Henry Akts. Gross. ff C. 6328 Carlsen Henry Gross. 4,6 (410 • E. 420,000 - G. 124,100) (= Evaldsg. 14) 4s Sørensen Skjold Urtekr. ff N.1083 i Samsoo O Alanufakturhdl. Cliristophcrscn V Lægo ff C.9203 a Hansen II Winckler Enkepastor- indo ff N.2410v Corty Ludw. Gros?, g C.4117 9 Tikiøb A Musiklærerinde ffN.4744x Treschow Froderik Hofjgm. ff N.1562v i Kofood OB Raadsformand ff N.6732 Fog Kai Gross. Agentjirforr. ff N.7868 6 s Wittrup LP Cigarhdl. ff N.1009 Konfektureforr. Premier v. Carl E Hansen g N.5363 i *Scll Alma Enkefruo ff N.6619 Seil Erik Tomrerm. i Siim Viggo Lægo g N.1618v ' 9 Clausscn Poul Apoteker ff N.6087 t Hansen Anders Direktør Cand. mag. ff N.7475 t Flittnor Til., Vicevært ff N.1618x 10 (409 - E. 135,000 - G. 113,900) (*=» Tomrerg. 11) (Enkefru Alma Sell) As Køhlcr B Maskinafskrivningsbur. ff N.1611v AalKiulcvardons Bogforings Kontor v. II dansens ff N.1611V - Clausen Else, Froken ff N.lrølx Bs Boringvad IIA l'orfaltcr ff N.965Y Raakost Transportable ff N.965Y , Nielsen AO fli. Betj. i Skifter, ff N.I 6 II 11 Nielsen Wilh. Repræsentant 12,14 (36V2C6D.F - E.400,000 - G.92,900) (Gross. Leopold Samuel) 12s Jensen Lauritz Cigarhdl. ffN.1919 Jakobsen’« Janus Eftf. v. Hans Rasmussen Konditori ff C.10838 i Schmitt E Inspcktrice v. K.T.A.S. ff N.3008 Bitsch M, Enkefruo ff N.3607v i Lenander Noima, Frue ff N.5592 Sjøstrand E, Assist. ff N.2594x 3 Aarup P.I slatsaut. RevisørffN.7759 Aarup Henning Cand. theol. Jakobsen Janus Konditor ff N.8299 4 Olsen Mario, Fruo ff N.7065 » Spliid A Enkefrue ff N.2594Y Lauridsen E Wisgaard Ingeniør Cand. polyt. Brcndstrup G Repræsentant 14s Berkowitz AI Skrædderm. ff N.4645x Aladsen V Palmer Damefrisør- salon g-N.7826 Samuel Leopold Husejer, Ejen- domskont. ff N.6839 i Kriclis Jul. Lingerilull. fflN.4645V Kaalier Christine G Frue, Fodlæge ff N. 4463 9 Thamdrup J Kommunelærer Re­ daktør ff N.3606 Christiansen AP fh. Arkivfonnand ff N. 46451i Nielsen Georgo Gross. ff N.8472 Norlem A. Skrædderm. ff N.1503x 4 Svclmøc-Thomsen C Sognepræst ff N.5514 Petersen Ellen Kommnnelærerinde ff N.3673X 4 Christophersen H Korrespondent | N.6815 Hansen Emil. Stud.tlieol. ÆN.3903V Hin Salho.i A Vognmand Rudcentral ff N. 7357 jtb 9 Rorvig Alma. Froken ff N.U41y 16 (2576 - E. 200,000 - G. 60,600) (Frk. Gerda Stccnberg) 9 ncndlcr M Frøken I! N.6307 Andersen T Frk., Sekreta*r ff N. 1141X

Aabonlevard

s,i Nielsen J Werner Iiagerm. ff C. 4589 4 N. 7368 i Nielsen Kilen Kommlinde s Melson Axel Tandlage ff N.7563 Svendsen M Enkefrue ff N.4714v • Rydberg Rich. Kontorchef S N.6525 Borgbja:rg Axel Læge Dr. med. s N.1382X • Høy Inge Tandlæge Sørensen AC Enkcfruo Lykke KA Skotojsbdl. i ,3 Solborgen Pension v. Sygeplejer­ ske Fru K Rucbtrup Bernhard ff N.7761 j Møllgaard Karin Frøken 9-13 (5479 - E. 1,145,000 - G. 245,000) (Akts. Solborgen) 9s Wintcrlieh Astrid Frk. Trikotage- 4 Lingerilid!. ff N.6889 Snbeliuset, ffN. 3595Y Nørrebros Serviccudlejn. v. V Selduntz, £ N. 8102 i Brandt Karla Frue Skønhedspleje 5 N.7268 Lindecrantz E Skneddenn. JN.654 i Parker R Enkcfruo ff N.7669 Poulsen A Enkefrue S N.4134y j Licbe Carl AK Cund. jur. g'N.5038 Ersgaard PV Groes. Ersgaard Vald. Gross. ff N.8412 « Solborgen Pension, ff N.5388 Embel G Kontrolur u. Skat lev. ff N.5078 Andersen A, Frue ffi N.3557V i Pinge! Elisabeth Assist. ff N.3595X lis Salfclt Rob. Boglidl. ff N. 5424 Tvedo J Skraaldcrforr. Kkjortc- fabr. ff N.8317 Viktualieforr. Elite v. Frk. II Hansen ff N.7081 Simonsen B Smørrebrødsforr. f! C.14367 i Jonsson A Kl. Sekretær Cand. jur. ff N.4063V Hedegaard If Frue ff N.6501 a Nielsen Peter Skuespiller ff’N.1616V llcntzon Aage Ingeniiu* Cand. po- lyt. ffiN. 5395 i Poulsen Alargretlie Enkefrue ff N. 2352X Sørensen SCA Regnskabsf. < Florentzen L Frøken ff N.8152 Olsen Carl Fabrikant ff N. 603 . Salomon G, Mellidl. ff N.7262 Turin Niels Bygningsinsp. Arki­ tekt ff N. 2922X 13s Andersen Chr. Restauratør (Astoria) ff C.15940 Ilcnningscn S. Mejeriejer 'ff N.5430 Larsen Else Modeiidl. ff N. 6538 Aabo Vin- & Cigarforr. v. E Hør­ skov, ff N.7873 Jacobsen II Frugthdl. |! N.7465 i Nielsen L C Møbclhdl. ff N.1616y Lyhno II Strømipcfabr. ff N.36751' > Kosut L Fabrikant ff N.4504V Schumacher V Overassist. ff N.302x 3 Hansen B elektr. Tnstall. ff N.3485 Funder Chr. D Gross. ffiN. 7168 < Moller D Frk. Massøse ff N. 4855Y Rasmussen Johanne, Frue ff N.1332V Melnilsky S, Fransklærer ff N. 1382V • Mottlau Emil C Tomnierhdl. ff N.r43y 15,17 (= Jakob Danncfærds V. 1) 15s Parfumerio Onio v. Olga Goth ff N.888x la Francc Blomsterhdl. ff N.7324 19 (*= Jakob Dannefærds V. 2,4) s Engelbrechtson E Viktualiehdl. ff) N. 1695Y 21 (18em - E. 170,000 - G. 37,400) (Arkitekt nans Søe-Jonsen) Bach S Læge ff N.2413 Eriksen M Kommunelærer ff N.327x Grotli A Frøkon ff N.1792v Hansen AE Viktualiehdl. ff\.1543X Hoppo V Forretningsf. ff N.5157 Jørgensen K Buron Bogholder ff N.7926 Lutzen C Adjunkt Pcttcrsson S Cigar- 4 Vinhdl. ff N.7943 Scheelke M Manufakturhdl.ffN.7013 Sørensen JL Gross. Bb Møller II Smcdcm. ff N.1094 Jensen KK Malerm. 23 (18en - E. 280,000 - G. 51,900) s Jørgensen Zacho Bagerm. ffC.10148 ' Petersen A Blomsterhdl. ff N.1543V i Aabo Damefrisørsalon v. Anna Hel- sel ff N.7686 *Zenker AS Enkefrue ff N.3779x Friberg Olaf F Gross. ff N.3779x j Tharnæs C Skuespiller ff N.7150 Tharnæs Carla Balletdanserinde Capito I, Frue ff N.3779Y

« Mosdal P Kommunelærer ff N.1031v Christensen Aage Urtekr. ff N.1278y a Kirk Augusta Enkefrue ff N.5529 Henriksen F. Vognmand ff N.7522 Mikkelsen KB Dansclairerinde sbHcnriksen J Snedkerm. ff N.7542 Nordisk Hustelefon v. N Joh. Kvist 4 Kbhvns Ilustclefon 4 Itingeanlæg, ff N.1780 Andersen Th. 4 Nielsen Mekani­ kere ff N.5788 eb Skotøjsfabr. Rex ved S Lajchtor ff C.7753 Slana v. Lindquisf ,V Søn, Stanse- jernfa. ff N.2235 Chri-ilofferse-n P Skotøjsfabr. ff N.3307 Knudsen & Nielsen clektro-mek. Værksted ff N.5963 25 (18co - E. 270,000 - G. 59,700) (Knkefru Madsen) K.lacobscn N Tapetserer ff N.3889v s Aaboulevard-Kiosken v. Svend Lange ff C.2049 Aaboulcvardens Poloringsburcau, II C.2049 Asmild Wald. Skomagerm. ff N.1596x Petersen Julins TJrtekr. ff N.7701 Dansk Ilaar-Export ff N. 7701 i Eskesen P Sknrddcrm. ff N.8137 Becker Jensine Enkefrue ffN.2692C i Iversen Emmy Frøken ff N.2692v Olsen E Arkitekt ff N. 5710 Friis Inger, Frue ff N. 5710 ■ Thorup Jens Slagtcrm. Larsen A Malerm. ffiN. 3889Y « Bruun M & I & E Frøkner Sørensen CA Prokurist ff N.7242 27 (18cse - E. 500,000 - G. 81,000) (= Worsaacsv. 2) (Det frdbgsko Ejendoms-Societet) s Thorup Jens Slagterm. ff N.1011 Aa-Kandcn v. Vera. Sehernieister Kaffehdl. ff N. 1711 Granlund K Cigar- 4 Vinhdl. ff N.1157 Jørgensen Anna Frugthdl. ff N.7692 s,i Nielsen E Restauratør Mestcrknk (Aaboiilevardens Spiserestau- ranl) ff 1 N. 5450 i Nielsen Harriet Enkcfruo ff N.3438X Houlbcrg-Nielscn A Gross. ff N.6583 i Hemmcrth M Kommlindo |!N.1782x Ilemmcrth Olga, Enkcfruo ff N.1782X Jensen A Frøken Riis I Frk. Gross. ® C.10970 • Sillascn J J Skrædderm. I! N.2135v Sillasen D Koncertsangerinde fi N.2135v Løhr C Gross. ff N.5013 4 Holdt Axel V Agcnturforr. ff N.5870 Mcltorn PD Gross. ff C.1638 & C.2391 • Krauso E Figurmalor ff N.2135y 29 (18ga - E.520,000 - G.77,200) (Det frdligske Ejendorns-Societot) s Bikuben, Aaboulcvard Afd. ff C.4880 AVadum G Fruo Konditori ff N.7479 Manon v.MaryAverhoff Parfumerio ff N.1544x Podersen P Viktualiehdl.ff N.2815 lloulevardkiosken v. Harriet Pe­ tersen ff C.9537 . Mazanti Fritz, ff N.1512X Poulsen Finn Sagførerfuldni. Rlume CA Læge Dr. med. ff N.1020 Blume CA Gross. ff N.1020 « Edmund E Prof. Dr. med. Øjen­ læge ff C.13930 Houllierg .Søren Direktør ff 1 C.1924 • Klenow-Petersen D Enkefrue ff N.798 Kaae Peter Gross. ff M. 2568 4 Cliristensen Axel Trælastagentur ff C.9676 4 N.7366 Lippmann Kai Gross. ff N.7D46 31 (18aip - E.490.000 - G.86,700) (= II C Ørsteds V. 72) (Det frdbgske Ejendoms-Societet) s Peterscn’s Th. Eftf. v. 1. Steen Herreekviphdl. ffN.1007V La Bella v. D Lundstcen C.vklc- 4 Barr.evognsfabr.. Eds. ff N.6853 Jacobsen G Hatteforr. ff N.2327 Andersen P 4 Co. Akts. olektr. Install. ff G.11769 i Ericlisen Astrid Frøken, Hjem for ældre ff N.1007n Johansen Georg Bagerm. ff N.6700 Mottlau Viggo Ponsionist i Ericlisen II Frk. Pensionat ff C.13217 Landsorganisationen f. ledere He­ steavl i Danm., ff C. 1801

llippologisk Tidsskrift Red. 4 Eksped. ff C. 1801 Danske Travsdsknh Sekretariat ff C. 1801 4 C. 11937 Riicliwaldt il Stiftsdame Panmn Louiso Frøken Fogtmann Chr. Hovedkasserer > Olsen Emil Lægo Afdelingslæge ff N.1416 Liindgrccn C Gross. ff C.4705 35 (18bm - E.150.000 - G.27.400) (Fabrikant K Knudsen) s Byens Bar, ff C!.3699 s, 1,2 (Iiildstceii Chr. Restaurator (Columbus) ff C.3699 37 (18bn - E. 40,000 - G. 22,300) •Budtz-Jorgensen K Frk. Tand- l.-ego ff N.1123 39 <181>o - E.195.000 - G.27.400) (Enkefru II Hoffmann) s Moller J Viktualiehdl. ff N.6326 Nielsen V Restauratør fi N.4510 Pedersen Knud Frugt- AGronthdl. ff N.4560 s,i Gallo Chr. Bagerm. ff C.9966 , Nielsen JV Restauratør , Gjerløv CV Gross. ff N.3833 3 Hoffmann II Frue ff N.8184 Petersen L. Kunsthdl. ff N. 7440 Nielsen E Kasserer ff N.3060 41,43 (= Svanemosegaardsv. 2) 41s Andersen Alfr. Blomsterhdl. £ N.1728X Kjær-Hansen J Skræddcrm. ff N. 6887 Hansen E Lund TJrtekr. ff C.7306 43 k Poppel GJ & Sønner Blikken­ slageren. g C.4567 s Kggers Victor Bariver ff N.2897V Evers C., Cigarhdl. ff N. 2736Y Hansen W, Mejeriejer ff N.3891y 1 Miehelsen Tnga Frk., Bogholder- ske ff N.6208 2 Nielsen S Enkefrue f.i N. 1918 3 Karganrd A Fuldm. ff N.3477y Jensen Anna Frue, Skuespillerindo ff N.3477X i Frederiksen Emma, Frøken ff N. 2736V ni)S Svejseriet Derby v. Felix Moller ff C.15010 Autova'rkstedct Derby v. Frits Moller ff N.8289 4 Nielsen Vald. Metalvarefabr. ff N.1437x 45 (18n - E. 235,000 - G. 27,200) B Jensen P Stampe Frugthdl. ff N.1664 Lomborg CM Frk. Hjemmebageri ff N.6029 Sæbehuset ff N.1127x Smørforsyningen Rosen, Fil. ff N.1127y 1 Nielsen NR Gross. Knudsen IIB Gross. £ N.1054v 2 Parsfelt PA Drejerm. ff N. 2633X < Ericlisen J Repræsentant ffN.4153x Hansen G Prokurist ff N.5149 4 Kkdalil O Ingcnior ff N.1054Y Christensen FE Fuldm. ff N.6215 lins Spcndriip A, Frokcn ff N.1731Y i Funck CCS Kommunelærer Hansen Villi. Repræsentant •Holm PF Snodkerm. ff N.3215 a Ulrich Lis Enkefrue ff N.1731x 47 (= Ingomannsv. 30) s Dybdalil N Chr. Nielsen Vikitualic- lull. ff N.7066 Christiansen R, Cigarhdl. ff N.4828X s,i Andcrsson G Skrædderm. ff N.5328 i Hansen H Chr. Bogholder ff N.6802 1 *IIaag JPA Husejer ff N.7720 3 Vcflingo Chr. Overlietj. ffN.4015 Lassen Alarie, Frue ff N.4828u 4 Vruneli Hede F Prokurist ff N.7905 49,51 (18 i - E. 325,000 - G- 47,600) (Tundl.ægc N Dyrlund-Sniith) 49s Rittmeyer J Urtekr. ff N.7235 Morch Aug. Slagtorm. ff C.11551 2 Buncli Louis Prokurist ÆN.6498 . AIolier Sv. V Inspektor ff N.1049Y 4 Roes F Prokurist ff N.3253v 51s Larsen Alartlia Blomsterforr. ff N.1741V Jensen Th. Urmager ff N.2798y Dansko Ilcrregaardcs Alcjcri v. Enkefru K Nielsen ff C.5581 8 ,i Hansen Georg Rcstaurat. (Char- lis) ff C.13415 Clfirk Saral* Enkefrue RI N 3210 a Petersen Alf. Dircktor ff N.4725 Ilcndriksen C Hdlsrcjsendo ff N.1049V s Christiansen B Enkcfruo I1N.1741X Ottesen Al Kriminalassist. ff N.3646 4 AVinkcl Ax., Fliscopsætlcr ff N.5481 Politibladct ff C.12124 4 N.4981 Dansk Poliliforb. ff C. 12124

Made with FlippingBook Ebook Creator