Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Forhaabningsholms Allé

Hus-Kegister for København

11 — 191

11 (22d - E.205,000 - G.32,400) (Rentier L-I Larsen) icSørensen lians, Frugte & Rulle- forr. ff V.7286 Ammonsen II. Falær. Ismejeri ff Fva 2600 Bruun JCF Arkitekt s Mørsing Jens, Kasserer for Kriste­ ligt-dansk Fællesforb. ff Eva 3299 , Petersen Aage Kopra-sentant ff V. 9004X Salomonsen DF fh. Sekretær Overretssagf. ff V.55v . 11artin.-tnn Nina Frue IVnsiunat ff Eva. 3664 Larsen IIC Ingeniør Caml. polvr. Wcdcll-Wcdellsborg C Baronesse £ Y.1337x Aspinud Anna Massøse ff V.1337Y 13 (22rc - E. 165,000 - G. 21,800) (tiross. Chr. Janssen) s Simonsen Simon. Togforer ff V.5934x ; AVulff FF Agentur- og Kommis­ sionsf. ff Eva 1344 Mortensen Gudrun, Frk. ff AL9089Y , Sort M, Kogejomfru ff Eva 3785 Petersen AG Enkefrue ff-V.5934y , Sørensen IIC, Inkassator uha Jiirgenscn JH , Assist. 15 (22cs - E. 95.000 - G. 21.000) s Me.ver Benno Gross. & Pergament Kunst ff Eva 42 Me.ver Frida Fruo Porcolænsmaler- inde ff Eva 42 i ‘ Andersen Robert Fuldm. fl AL889V : Hansen Marie, Frøken ff A;.889Y Btirgtim Elisabeth Frk. Assist. g V.889.V j Maigaard L Regnskabsfører Sørensen SI) Hdlsrcjsendo £ Eva 1075 . Nielsen Anna, Massøse ff Eva 980 Harder EK Enkefrue 17 (22e - E.325,000 - G.52,200) (Enkefrn E Knas-Rasmussen) s Fog Inger Frue X Føg ld;i Frk. Bogbøhh'rske ff: V.2604Y Iversen C AVolsgaard fh. Bank­ direktør Larsen I, Frue, Damcskræddorinds ff V.7324 i Tram A Knkepastorincle J! V.5820Y Wolsing Ebba Frk., Assist. ff V.5820a Wolsing T Kontorchef , Miclielsen AH. Frøken ff A'.2604x Clausen Tit. Kunstvæverske cs Petersen C A'oss, l-rue ff Eva 737X Borcbersen Else Frk. Bogbinder £ V.5928V 1 IVtri I Frøken I! Eva 737y Tttbinsen Thora, Frøken ff V.5928Y 2 Hagerup K Enke]iaslorinde ffi V 6258Y < Ørsted Eli, Frøken ff V.5928x Syberg AM Frue Assist. ff V.832x i Chrislianseti I Frk. fh. Kommune- lærerinde ff A’.5G5U J)s Gyllu-b Jli Frk. .Sproglærerinde ff Y.2872V Volmer Pouline Enkefrue ff AT.9228ti i Brink P, Enkefrue ff V.9228x llolst EL. Frøken ff Y.832A’ j Kuglede Henriette Frøken fl V.565y a Barner M v. Frøken ff \'.2872x Nielsen MC, Telefonislinde ff V.9228Y a Branner Ellen fh. Lærorindo ff V.2872u < Vils Marie Frk., Bogholdorske ff V.2872y E j Gran Elna Boghdl. ff Eva 691x a Clausen-Baggo L Kommunolærer- inde ff V. 565x 4 Rteiner Edith Postassist. Petersen Oscar Redaktør ff Eva 759 Eiitkøn Viva Skribent 19,21 (22cu - E.200,000 - G. 36,000) (Jvtikefru Elisa Holm) 19s Moinme Ole P Boghdl. ff V.9038U i Liissen Emil Kontorchef ff V.4627 Elvius O Kasserer ff A’.2741V Lassen Chr. Repræsentant ff V.4627 i O.xe Mario Frk. Cand. pharm. ff V. 6 O 611 Nørgaard JI> Gross. • Gluud Fritz V Læderhdl. ff V.606V Langballe II Frucff V.606x Larsen .Anna, Assist. |! V.606X 4 Nøblxv E Frk., Malerinde £ V. 9038Y Fabricius G fli. Forstander & Fnbricius’ Rc.lseklub ff V.4909 21s Møgelvang AC Hdlsagent Møgelvang L Frue, Musik- & Sang- lærerinde £ V.606y Bodelsen Alma, Sygeplejerske ff V.921v 1 Andersen A, ff A7.6361y Kornerup Laura, Fruo ff V.6889x

2 Andersen S Repræsentant £ Gli.l875x 4s J e n s e n ,1, O v e r p o s tb u d ffG li.1 8 7 5 1 ’ 12 R u e ly k k e L e if A s s u r a n d ø r ff Gli.3210X 18 Petersen A, Snodker fl Gh 5094v 22 Larsen K Belirensdorff, Musik­ lærerinde ff Gli.5288x 24 Lind Kirsten Fruo, Dameskræd- derirule ff Gh.6989 Lind Til., Snodker £ Gh.6989 30 Larsen CH Opdngclscsbet.j. 32 S c liu ltz A , M e k a n ik e r ff G li.2553 36 (864) *Nissen Gunnar Malerm. ff Gh.2859 38 (865) B ry d e r E F o r r e t ningsf. ff Gli.6346 I 40 (866) ‘ Palle Jacob II Ovcrbctj. I ff Gh.7138 42 (867) ‘ Bryder NS Frugt- & Vildtlidl. fl Gh.6321 | 44 (8 6 8 ) ’ llo v iin g c: P o lit ih c t j. ff I G 11.9793 50 (871)*Prehn PE Automat-fabr. ff Gli.4474 I F o r h a a b n in g s h o lm s A ll é [V] NUli n Bbbsient Y. S St SvanholmiT. Imm. K. 1 (= GI. Kongev. 84) 3 (22db - E .65,000 - G.15,800) (F a b r ik a n t M a x R ie p l) s H a n s e n W in . S k o rria g e rm . ff V.8417 i lle ils k o v II f> v o r u s s is t.F o r r e tn in g s !, ff E va 3215 2 Juelscn K, Frøken ff A M 965X 5 (2 be, - E . 90,000 - G . 19,600) (Erk. luger Borg-Hansen og Læge Chr. Berg-llansen) s *Berg-Hansen I Brøken ff V.9492y 1 Klinker V Logetøjshdl. M a y A E rk .. lir o d c r im o n tp r ff V . 9492X 2 Jørgensen H, Frøken ff V.1183Y .i Meyer AVilh., Tjener ff Y.1183X 4 Larsen Margr. Knøffler Thora Frøken ff V.6083y 1 IIolm Elisa h., Frøken ff V.60431.’' tun Olsen Katlir., Frue ,1’ V.102Y 2 .Sieger Ella Frue, Fodpleje ff Y.2120Y ; AVoliU-r C\V, Enkefrue ff V.5681X Caroc V Forfatterinde ff V.2829X ■ SIrom N. Typograf ff- V.5681U Sirøm Oda l-’rk. Lmgcnlidl. 9 (22k - E. 200,000 - G. 29,900) (Frk. Betzy Orfeldt) k . s Flim k A, Delaillidl. ff V.6409 « Paulsen Jørgen Kapta inløjtm i Hagerup KS Massøse £ V.253x Wiggcrs AVillielmiiic Frue ff V.253v Ilttgeriip M fh. Kømmtmela-rerimlc i Wulff Elisabeth Traaslatrice £ V.1156.X Peter,1 *-en E Frue ff Ev;t 2622 4 Jochumscn Anna, Sygeplejerske £ V.25311 Schiødt-Møller E Frk., Assist. £ V.253y tihs Oronfelt II fh. Skolebestyrer ff V.2120x Cronfelt D, Vagtbureau f V.2l20x Riit-zou H Frøken ff V.5933X i Andersen JV Denotbestyrcr ff V.219x i Nissen A Kommunelærorinde £ V.5681Y Johnnnesson S Præst Johannesson G Sekretær a Leidersdorff-Peterscn A Enkefrue g V.219V Boel C Nielsen, Massør £ V.219Y > Faber Axel, Cigarhdl. £ V.5933v Jørgensen Karen Organist Mnfilk- lærerinde £ Eva 2565 TcvScli H, Malorinde ^ J3va 2565 61. 85*Kong»v.

Biilow Anna Marie Enkefrue, Mejeri ff N.2787 , Gislasnn O Dampskibs)', ff N.5326 Gislasoii Gny Isonkr. Frederiksen li Enkefrue ff N.14531 > Glenlner I, Ftildm. ff N.6551 Thomsen Hedvin Frøken fli. Ad­ junkt ff N.30441’ Tlaruer (' Enkefrue ff \ 6148 Køllo M & L Frøkner ff N.1805x . Groth Hansen H Frue ff N 2433.V Vollmond Anna Enkefrue Gross. ff N 3044v 16s NieDen 1IG Axel Kkrædderin. ff N.2117X , II olueg F Afdelingsehef ff N.8281 .■ Nielsen O Prokurist ff N.7177 , Deck Hans Gross. ff N.1537X 3 Hansen A Enkefrue ff N.2117U 18 (19.v - E. 300.000 - G. 92,700) (Khlivns Kommune) Kpidoniihosp. ff N.4311 20 (19 I - E. 160.000 - G. 38.200) (Arkitekt Georg Ponsaing) •i Dr,in JG Vnskerieier ff N.1785y Poulsen Carl Værkfører T,arsen T. Frutrtlidl ff N 1080 Larsen F Skotnagerin. ff N.1191X 1 Landn ZD Dr. pliil. Docent ff N.5445 Dallærg Astrid Kommnnolærerindo ff N 1337v 2 Pnpp L.T, Frøken ff N.1337X Andersen K Enkefrue ff N 997X i Knudsen A Enkefrue ff N.3763 Nørreganrd-Jenscn Ilelgo Ingeniør ff N.997y , Knnn Ern st fh Skovrider 22 (13dy - E. 165,000 - G. 42,200) s Firti A’iggo Varetnu'gler ff N 1922y Fii-h ITelira Provstinde ff N 1922y Moreh H Translatør ff N 7680 More1 1 VTT Ingeniør ff N.7680 Jensen CE Pand. jur. Jensen PE Husejer ff N 2606y Vinkel T Enkefrue ff N 1922x Riny Tnirelmrcr Frøken ff V 1756u Møller Svend AMrostndsbygmester Arkitekt £ N.5744 4 Pon-n i. Georg Arkitekt ff N.1637 Dansk ITnsflidsselskab ff N.5744 , Torsvig S, Frue ff N.2157Y 4 Jensen Til Gros« ff N ?60fix llvidlærg Aase Erk. Gross. & TTvidherg Kl.in, Frøken ff N. 1756Y 24,26 M3dk - 10.225.000 - G.54,200) (Gross. HP Christensen) 24s Ziehe A, Frue ff N.3644V Stevngi.;ird P, A’icevært ff N.3266U 1 Drann-iein Aage, Bankassist. £ N.3644Y Jensen Gerda, Jordemoder ff N.8230 j Sorger Hakon ltiise Bestyrer Lønberg-.lcnsen J Salgschef ff N.1124X , Kanffeldl Thora Frue g N 1124v . NeisMK Kommunelærer ff N.3266N Ringe Kdv. Børstefa hr. ff K.3266v 26* Sørensen Gerda & Emma Ander­ sen Frøkner, Dameskrædderin- der ff N 3902 , Anllion HAT Revisor i Landbrugs- niin. ff N.6144 , Råben A Kontorchef ff N.2687 Nissen E statsaut-. Revisor £ N.6817 i Jørgensen O Urtekr. £ N.1926y Holbek V Oberst ff N 1926x 4 Sietting AV, Frøken ff N.2542y 28 (-= II C Orsteds V 42) 8 Giilstorff AC, Barber & Frisør f N.2251y Ekeluiitl J Frk. Massøse Sygesi, ff N.2334 t ‘ Mertins Anna Enkefrue g N.7321 i Bruun Thyra Frue ff N.3611y > Ernst Louis Generalmajor £ N.6358 4 Nielsen Anth Sagfører ff N.223C Fordresgaardvej Gø (GI. tiaard her, oprindelig Faare- driftsgaard). Fra Hillcrødg. (se dennes og Godt- haabsv. Skitser) til Urøudalsvænge Allé Hvor intet andet er anført, er Ejeren llaveboligforeu. Grøndalsvænge 3 Larsen Allan Redaktør 7 Petersen N, Maskmarb. ff Gh.8924 11 Midler F Boghinderm. ff Gli.9350 13 Wendt Frederik, Maskinmester ff Gh.5076x 15 Klein H Kommunelærerinde £ Gi>.5076Y 17 Uerthelin Kai Fuldm. ff Gli.9317 , 19 Eltong Ady, Frøken ff Gh.2683 21 Vital is E Frue JJGh.8626

P e d e rse n lio.ju C v k le lid l.ff V .G 620X i O v e rb y e P , F ru e J V .2756x C olieu B el li, F ru e $ V .7443

i L a rs e n S o p h ie P e n s io n a t ff V .1549 4 H o ls te d R o b e r t II B a n k b e s ty r e r ff V 5648y Wrane Karen Frue X V 7706 29,31 (19;e - E.270,000- G.61,300) (G ro s se re rn e M o ritz E id e m a c k o r fa b r . g E va 3988 S k o tn e r I I P M n s ik h d l. J o lia n se n A S , V ice v æ rt ff V .7801 1 H e n rik se n S v . A a . A r k ite k t .-■ V 3929 D a n sk S k ilte - & T n v e n ta r fir m a v S ven d A a g e H e n r ik s e n II V 5929 2 N ielsen C L y st n ip F ru e S F,va 3710 R u d o lp h AVF R e p r æ s e n ta n t f Fva 2467 » H an sen L a u r itz M a le rm . * H ern in b A F ru e ff V .5050y Ø rn ild L ff E v a 919 31 b Såren den E D a m e fr is ø r in d e £ V 5012x T u n g e n ip J P lir. K o n s tr n k to r i Pltini K a rl R e v is o r D is p o n e n t ff V .5037v Ø rsted A x e l F o r r e tn in g s f. ff V .1092x i K n u d se n M A F ru e K o m m u n e læ r e r - in d o ff V .6603x N ilsso n Tam ise C a th r in e , E n k e fr u e I \M 092y a R o s tg a a r d -E r n lim - K a y F o r fa tte r S e k r. f. D a n s k R e v y fo r fa t t e r ­ n e K o m p o n is tfn r b . ff V.7458 < C liris te n se n (A V P a p irlu lln ie d li.j. S e k r. f. P .a p irlid l.-M e d li.j.F o re n , ff E va 1176 S ø re n se n C R R e p ræ s e n ta n t- |i \'.6603v 33 (19f - E.310,000 - G.68,800) ( = II C Ø rs te d s V . 40) (R e p n e s e n la n t S A T y r h n lm m . fl.) » P iil IC M e je r ie je r ff C .12330 1 S ø re n se n C L G n ld sm e tl ff V .60491' K is u in E rn a . D a m c fr is ø r iiu le ff V .8404 K isu n i T y g e I n g e n iø r ffi V .8404 2 Kistved .1 R e p n e s e n la n t ff V .6 0 4 9 Y 3 O lsen O tto , K u d elm . T a p e ts e r e r ff 1 V .5772V « Larsen Jens Blomstcrhdl. r Nielsen Johanne Vaskeri ff N.824y La-rktmlm ,111 i riitrtlull. jl N.1177X Palmelund Nn Lrtekr. ff C.9069 1 nald A Fabrikant ff N.3953 H o lm A Hogsbro Generalsckreta'r ff N 7854 Angel M Enkefrue ff N.8013 2 G ju ld b .-ek ,IK Apoteker ff N .7928 M ø lle r H G ro s s ff N .6195 » Pelhint RE Danseinstruktør £ N.924y Seedorff Jul. Ovcrrotssagf. fl N.4626X Christiansen Rasmus Skuespiller f hertil. Nr 4,6 (19ai - E.385,000 - G.71,600) 4 k Hansen IIC Kørelærer £ N.7294 s Merike Rosalie Enkefrue ff N.7407 i Marenssen Nanny Eiildni. Asmnssen Lissy, Frøken ff N.5099 Astnussen Julie Casparo Enkefrue £ N.5099 t Niomanii Franz Kontorchef Larsen Axel Prokurist i Land­ mands!). ff N.4661U > Bjarnov II Enkefrue & Bjarnov J, Gross. ff N.4151 Bjarnov Inga Massøse ff N.4151 Hansen HH fh. Udskrivningschef ff.N.1874 * Beyer IT Enkefrue ff N.804Y AVeiss Andreas Partikulier Weiss Julie, Assist. ff N.4931 6 k Contralkøkkenet v. HP Koch £ C.12755 Koch I1P Restauratør * Hagen T Enkefrue £ N.1451x i Schmidt DPE Frøken » Jusjong IIJP Installatør Jusiong Ingit Danselinde ff N.7863 > Petersen Kamma Malerinde ff N.3033 « Ase.he Carl Dr. jur. ff N 3576 Asche E Frue. Agentur ff N.3576 8,10,12 er St. Markus PI. 14.16 (= St. Markus Allé 13 og St. Markus PI. 12) 148 Kjeldsmark C Forretningsf. ff N.1805y 2 (20hk - E.280,000 - G.49,100) (= Vodroffsv. 47) (Fru Grethe Kromann) (= St. Markus PI. 8) (Khlivns Magistrat) H a r r y J a e o lx se n ) 29s M a lth ic s -c n W 111 . L a -d e rv a ro -

Made with FlippingBook Ebook Creator