Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

IIus-Register for København

Ejderstedgade

I I — 166

ils Winther W Gross. Cigarhdl. g Am.8324 i Høgberg Otto Fotograf gAm.8342 i Pedersen .1 Kocli, Kornkniitrolor g Am.6081 17-21 (3570 - E. 340.000 - G. 23,000) (= Kepiersg. 17) 17s Mejeri- & Smorforr. Elbahus Akts., g Am.8448x Pedersen CM Frue, Danie.-kræd- dcrimle g Am.7252 1 *0hm A Husejer ■: Christensen Cli. Højland La-ge g Am.3882 a Madsen A Forretningsf. f. Lands- jagtforen. g Am.l812y 21i Moller G Formand & Handske­ magernes Forbund g \ni.6549X 23-29 (3571 - E. 325,000 - G. 21,600) (Fru Meta G Hansen) 23a Johansen Ella, Damcskræddor- inde g Am.8771v Johansen Ad., Skibsbygger g Am.8771v .i Hnfling Egon, Musiker £ \m.3083X 25s Larsen T, Frk., Frugthdl. g Am.8525y - Sparrwardi I, Enkefrue Ros:aura- trice g Am.8776x 4 Larsen LO Sekretær 27a Kolnizansky SJ Skomagcrm. g Am.4295y 29. Hansen V, Dekoralor g Am.8771Y 2 Petersen Viet., Fiskelidl. gAm.8856 31-35 (=* Grækenlandsv. 8 ) 31. Jensen Oline, Fruo g Am.6549V 35 k Clausen II Kioskejer g Am.6067 s Simonsen CC Slagterm. g Ani.4286 . Nielsen Leo Damefrisør g Am. 4295X Larsen I.nvrids, Vaskeriejer g Ain.l812V 1 Johnsen E Kunst malerinde 37-43 (3596 - E. 422,000 - G. 39,000) (= Maltag. 12,14) (Akts. Torvelm) 37s Nielsen Carl Bagcrm. g Am.4603 2 Christensen K, Enkefrue g Am.l804V j Andersen G Koinniunelærer Lorentzen L, Bogholder g Am.9651Y Larsen I.P, Sporvejsfunktionær g Am.7718 4 Petersen P Chr., Smørhdl. g Am. 2130 39i Schlein A Malerm. g Am.9796 2 Jørgensen II, Montør g Am.9759Y 3 Hansen Arvid-Civilflyver t llolten E Kassererske g Am 2495n 43s Poulsen A Rlagtcrm. Viktualie- hdl. g Am.8702 1 Ricmko P, Styrmand g Am.9151X 69 (= Kastrupv. 56-60) s Laybourn T, Frue g Am.6815Y 71-77 (= Kastrupv. 62) 71i Højby II Rasmussen Landbrugs- kand. s Rasmussen Knud fotogr. Special- forr. g Am.3485TJ 73a Larsen H Manufakturhdl. g Am.6310 2 Jeppesen B Direktør P Am.3561 Gamst Knud Repræsentant 3 Larsen O naugaard Ingeniør Cand. polyt. g Am.9314 Kromann M Konfekturchdl. g Am.8351 t Clommenscn E Assist. g Am.9459 754 Hansen CM, g Am.3485Y Jensen H, Frue g Am.9951V 77s Konfektureforr. Lady v. Fru Ma­ rie Jensen g Am.9144 2 ( “ Amagerbrog. 175,177 og Parniag, 1 ) s Rom A Yiktualiehdl. g Am.2805V 6-14 (3628 - E.385,000 - G.53,000) (Ejon- doms-Akts. Sonderlius) 8 a Juul Svensson K Skrædderne g Am.7429x 2 Mogensen C Ingeniør » Højslev CV, Tapetopsætter g Am.7952y * Nielsen Kaj Bogholder 10a Ilolst Knud Repræsentant 1 Hansen 11 Journalist g Am.7737 2 Sehaufuss L, Eksped. g Am.9678X 12s Burtoft A, Tøjpresso g Am.7803 2 Willcmoes J Gross. Willemocs J & Co. Gross. i Olsen I), Frue g Am.984X 14s Storm MS Enkefrue g Am.73101* i Jensen n, Pianist g Am.4798X s Prytz-Rasmussen K, Fruo g Am.7417Y 16-22B (3648 - E. 455.000 - G. 55.000) (Blikkenslagerne F Angcrup) 16s Bothmann Gustav & Co. Bar gerne, Fil. g Am.634X

2 Brescmnnn C, Sadelmager g Am.7310X •i Wiherg I, Radiotelegrafist g Am.8618 18a Matthicson S Blikkenslagerne Gas- & Yamlin. g Am.813 i Kirk lians Forfatter 20s Kilil C.l Krigsass. g Ane9678Y i Barvold J Frue, Damefrisørinde & Barvold A, Lejetjener £ Am.8879 1 Dylir Ole, Inspektor g Am.4109Y 4 Pedersen HH Cand. mag. 22s Dinesen P Repr.æsentant Hercntscn JK Fiskelidl. g Ani.634Y A 2 llansi-n Aage Slaglerne s Kruse A I rugthdl. g Ain.7952V , Tliygesen II, Sygepl. g Am.5424X ■2 Petersen Jolis. Antikvarlioghdl. Kolnizansky SJ Skomagcrm. 24-32(= tirakenlandsv. 10-14) 24s Andersen Kn. Crtekr. g Am.4996 Bielil Einar Nissen Restauratør (Elha) g Am.8110 3 Pa 11 Isen III, Assist. v Stntsb. g Am.5973 Thilo Aage & F Arkitekter g ★ C.6621 Mculengracht J Fuldm. 3 Ilellsleu E Prokurist g C.51642 4 Eilertsen Otto Bogtrykker 26s Olsen Albert Slaglerne g Am.6934 . 01to Helge Arkitekt g Am.6003 Lille Salon v. D Otto Damefrisør- salon g Am.6003 2 Nielsen II Repræsentant g Ain.984Y s Mtinrk ITT, Repræsentant g Am.2946 Thaning Jobs. Maskiningeniør g Am.790 28, Soler-æn Nielsen N Overitisp. g Am.9747 3 Jensen TC. Frøken g Am.3909 , Visnek F Afdelingsrhrf y>< g:p|>eliii 4 -et. g Am.7310v 34-38 (= Grækenlandsv. 13) 34s Kolnniallageret Malta v. Otto H Sørensen g Am.2335 36s Busrh E Frugt- &. Orøntlidl. g Am.8565 Jepsen P Viktnaliehdl. ff Am.8410 3 Grovad A Smcdcm. , Stolpe Einar Repræsentant g Am.1751 38s Mrieriel Mnifnbiia v. H Jørgen­ sen, ff Am.4266 Monrad H Rnghdl. g Am.8165 3 Kristiansen TK Translatør 40 (--= Maltae, 16-20) s Alsø S Tb. Cigar- & Kioskforr. g Am.9213 Granberg E Trikotagclull. ff Am.9813Y 1 Poulsen PE Repræsentant Brnmlenlioff EC. Erue g Ani 9991Y Jørgensen N.T, Virevært f. Ejen­ doms Akts. Maltahus g Am.l908X 3 Winther C Pakkassefahr. ffAm.1801 3 Eltorp CF Gross. g \tn.4944X Petersen KV Sekretær 4 Mortensen NE Ekspcditionssekr. Mortensen Erna. Frue g Am.615 nansen CF, Rangerformand ff Am.l908II Eliøcøarte (SI Fra Hessensg. til Nyrnbergg. (Skitse Holmbladsg.) 3 f=Hessen«g. 19) « Dnrville Einar Gross. g Am.3946 1 ‘ Pedersen Julie Enkefrue ff Am.3077x 4,6 f29ce - E.115.000 - 0.10,400) fEnkefrn Julie Pedersen) 4s Rasmussen P Vognmand g Am 6313 1 Bolt Aage Gross. 3 Pedersen Kai Udlejningsforr. ff Am.776X 4 Petersim Karen Frk., Damoskræd- derinde g Am.2454x fis Ismejeriet Asta v. Elva Rcenbcrg. I Am.5621 3 Pedersen Peter Møbclhdl. g Am.2454v Elisavej [0 (Grundejerens Hustru). Fra AF Beyers V. til Gndenaavej (Skitse Godthnahsv.) 2 (9g - E.190.000 - G.18,400) (= AF Beyers V. 3) (Giarm. AJ Feldthuscn) Andersen T Frk., Kontorassist. g Gli.3C68U

« Mogensen EV Kommunelærer £ V.6852y „ Rasniu&&en Alex Gross. 2! V.3304 5 Jensen Ove Bygningskond. £ Eva 2771 14,16 (= Ny Carlsborg V. 36,38 og Vestcrfalledv. 59) 14s Nielsen Aa. Chr. Kommunelåg- rer g V.6326v Thyo Julio Enkefruo Klkollek- trice g V.6326v Nielsen Aug., Forvalter g V.6176y i Bagger-Ilnnscn Ingeborg Kjole- atelier Pedersen CTI Kchaldeinoso Afde­ lingschef g V. 1818Y i Ilclmstcdt O Ekspcdsekr. Cand. j ur. g Eva 1189 j Oorhard FE Stationsforst. g Eva 1244 Ilarrcmoes E Landsretssagf. g V.5376X « Hansen Carl Bogholder g V .8688 • Christiansen KE, Banknssist. g Eva 922y 16s Schcelke C Frue g V.9753 i Hansen 11 fh.Maskinm. g Eva 1183 Mathiesen J Chr. Ovcrassist. u. Magist. g V.9643V 1 Christiansen Chr. Forretningsf. f. Arb. Oplysningsforb. g Eva964 3 Dalsgard M Enkefrue g Eva 50 Marcker Thora Enkefrue SUpsforr. g V.2489x 4 Christensen J Kommunclærorindo g V.5597x Henriksen CC Sekreta r g V.5621V * Ujorregaard Ellen Magr., Fruo g V.5631.V 18-32 ( = Vesterfællcdv. 61-73, Alsg. 24 og Ny Carlsborg V. 37) 18i Weideche CA, fh. Formand g V.1199v 2 Andreasen M, Froken g V.1299C 4 Nielsen FB. Skrædderen. g V.2023y Pedersen JC, Karetmager g Eva 1882V 20 j Jorgensen PA Urtokr. Wicberg C, Maskinarbojdor f V.9074v i Hclslcv PL, fh. Togfører g Eva 962x Helslev O, Bankassist. g Era962x 4 Knudsen C, Togforer g V.2023x AVcidecho G, Assist. g Eva 1900 22i Nielsen AP, Sporvejsfunktionær g V.6877U a Jonson V Fuldm, g Eva 949 Jespersen E, Vinduestætning g V.2023V 4 Sommer Martine Frue, Rcpræs. f. Spirella g V.9074Y 24s Aagcscn Sv„ Glarmestersv g V.4116 » Sparding Hans, Bryggcriarh. g V.5697V 26a Larsen Karen, Frøken g V.2367Y 28s Nielsen Vilh. Restauratør a Hansen HG, Mekaniker g V.6877V Petersen C Olin, Bancarb g Eva 3908 4 Petersen Svend, Telefonmontør g V.9176v 30s Andersen Karen, Frue g V.2367V s Hansen Jobs., Musiker g Eva 3189 4 Jensen K Bogtrykkor 32i Petersen LP, Værkfører g V.6473i 4 Hansen Astrid, Frøken g V.9176y Elbagade [5] Fra 173 Amagorbrogade til Ka- strupv. (66 disses Skitser) 1 ( = Aniagerbrug. 173) 5-11 (3390 - E. 380,000 - O. 38,000) (= Kepiersg. 26) (Tørnrerm. L Jensen) 5 k Jensen L Fruo Paalægsforr. g Am.7249 t Jensen AF, Tømrer g Am.8292x ■ Ellevang Agnes Viceskoleinsp. g Am.5522 < Rape B, Korrespondent g Am.8972v 7i Svendsen Aage Eldrup Gross. g Am. 487 t Jørgensen Carl, Tjener g Am.2569V 9 k Muurmann Ellen Frue Itulleforr. g Am.8790 Vaskeriet Elba v. S Ebliedal g Am.2624 s Lind 1! Prokurist t Sørensen Ditlev, Murer ff-Am.7414X i Bentzen Erik R Bogholder gi . Am.6281U Bcntz.cn II Frue, Damefrisørindo g Am.6281U a Nielsen SW, Skorstcnsfej'er g Am.2569y Nielsen Har., Sporvejsfunktionær g Am. 6281X

1 Pape Vibeke Cand. jur. Heilbo L, Frue g Gh.5200X 3 Jørgensen K Holm Ku!- A Koks- forr. Sehnii E. Erue g Gh.3068V 3 Sydel E. Danicskræddcrindo g (ih.5200Y 4 (9p) (Politibctj. KPS Ebjcrg) Pedersen CM Enkefruo g Uh.4547 Ellebakken, Ueli. Fra Lundcborgv. til Bøgehøj 9 Gielfeldt G Fabrikbcstyrer g Hel1.2835 11 Christensen A Forvalter g Helt. 5922 13 Jensen II Anlægsgartner g Hel1.2725 17 Qvistgaarden n Fabrikant g IIel1.4232 Larsen 11 Gymnastiklærer g llell.3416 21 Jørgensen PJP Tclegrafbestyrer g Hell.3275 23 Jensen CA. g IIell.4575 25 Pehrsson Bille, Ovormontør g Hell.3279 27 Nielsen K Enkefrue g IIcl1.2885 29 Jensen Th., Dokinestcr g Hell.4156 31 Lysmosc Jens Karetmagerm. 33 Madsen JP Murerm. g IIell.480 4 MadsenAlfrcd Cigarhdl. g IIell.3023 8 SkAnes II Ingeniør g IIell.2793 10 Toftcgaard Hl’ Fabrikant £- Hell.5689 Andreasen C, Assist. g TIH1.4062x 16 Breinuing JP Crtekr. g Ueli. 2315 22 Saahyc II Krag, Fuldm. v. KTAS. g II(dl.3203 26 Buren-Jcnscn A, Værkfører g Hel1.3264 Ellebjergvej, Valby (ner laa tidligere Ellebjergs Aae) Fra Trekronerg. til GI. Kogo Landcv. (se disses Skitser) 3 Jensen H. Cigarhdl. g Vh.2839 Ellehøj, Ilell. Fra Lyngbyv. (so dennes og Tnborgv. Skitser) til Ellebakken 3 Olesen GW RedaUlor 9 RasmiissenOAMaskinm. ff IToll.2852 11 Lous Mario 'Enkefrue fi llell.3538 17 Madsen S, Assist. g IIell.3192 31 Nielsen MF, Politibctj. | Hell.2831 33 Saabye Chr. Kontorchef ff Holl.2222 2 Rasmussen Clir. Fabrikant g Ilell.437 4 Kornbeck NE, Stabsserg. g Hell.16 6 Mannicbc AM KommunelaTcrinde Manniche AE Kommunelærer g Ilell.4112 . 16 Rasmussen K Frno, Kogerske f Hel 1.3834 Rasmussen A, Snedker g Hel!.3834 18 Moller M Murerm. g IIcll.5260 20 Berthelsen M Sekretær g IIcll.2701 24 Soren.se 11 AP, Portner g ncll.4889 28 Rasmussen A. Inkassator g IIcl1.5424 30 Sørensen NP Repræsentant g Ilell.2716 Ellemosevej, Hell. Fra Brønlunds Allé til Ellegaardsv. II Saxfelt Kristen Barber 17 Olsen Aage, Postbud ff Søb.1192 27 Hansen A Assurandør g Søb.1236 31 Amlrii F Prokurist g Søb.1743 33 Friang AVald. Optiker g Søb.1864 47 Hallov C fh. Assist, g Gt.1272 51 Nielsen LJ Tøffelmager 55 Rasmussen Antonio, Frøken g G1.1553 57 nansen Rob., Musiker gGt.1978 59 Frank Niels Afdelingschef 65 11ørsted C. Inkassator g Gt.655 67 ninsch A, Viktualiclidl. g G 1 .1609 69 Chrislianscn Agnes Frk.. Assist. i Privatb. g Gt.2108 71 Ebert Emil Revisor g G1.1245 73 Thomsen M Bygmester Murerm. g Gt.1418 101 Kisb.ve K, Barber & Fr'sør g Gt.1529 105 Bertram Aage Prokurist gGt.1368 107 Andersen Hugo Repræsentant, ff Gt.2134 III Veolit V Urmager 113 Petersen Herluf llattcfabr. g Gt.2129 121 Jensen Anders, Formand g Gt.1344

Made with FlippingBook Ebook Creator