Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

IIus-Register for København

II — 136

Carl Johans Gade

s Boch Knpd, Stud. mod. ff 0.3098X Bech M Frk. Biblioteksassist. ff 0.3098X •Them Th. Konsul Translatør fh. Apoteker ff 0.5432 Monaco’s Konsulat ff 0.5432 4 Brctteville Louis lo Normand de Overrotssagf. ff 0.5406 Hansen K Navigationslærer ff O. 3098V 4,6 (4535 - E. 310,000 - G. 53,600) (Translator II Lytzhøft Nielsen) 4 k nansen Carl, Rulleforr. ff 0.3509u s Lorenz Jul. Gross. ff 0.5445 Skorocliod S Gross. SkorochodNathnnacl HcrrcokvipluII. 1 Østerbros selskabelige Bridgeklub, ff 0.3485TI Lassen AK, Maler ff O. 5224 Korsaminenslutningen af 1920, ff 0.5224 Wendin II Disponent ff 0.7963 2 AVcmiuth N SckretaT Christoffersen HS, Overpostbud ff 0.3982X .i Kragli AAndersen Vinhdl. ff 0.8912 Molx‘1 Rrcmschaanri Depotet Brønd unt .10 ,fc Co. Gross. & Brøn- dum .10 Gross. ff0.3982Y 4 Båden Ellinor Frue ff 0.8656 6 k Jensen E Skræddcrm. ff 0.6154 c,i Pedersen CP, Mejcriojcr ff 0.6427 8 Pedersen M Merrild Fruo ff 0.8802 do Gohr Alexandra Baronesse ff 0.3618y i Schønfeldt Alb. Røbmand ff0.3485.\ Thomsen D Enkefrue ff 0.3618U a Bicrregaard W Fabrikant ff 0.7395 Hertz IIA Repræsentant, ff 0.7052 Grauer Olga Frk. Hypotckfor- eningskass. ff 0.3618v Mortensen Vald. Repræsentant ff 0.1169Y 4 Madsen Mary Frue Tandlæge ff 0.5673 Madpon Aage Overrctssagf. ff O. 5673 8,10,12 (4537 - E. 490.000 •G. 72,700) (Akts. Matr. Nr. 4537) 8 s Knudsen HO Inspektør i Forsik­ ringsakts. N.vo Dansko af 1864 ff 0.7095 Nielsen Zenia, Frue ff O. 3691Y 1 Jacobsen Poul Afdelingschef ff 0.7950 Hansen Axel Græs. g 0.8090 2 Christensen Iv Kopra s, ff 0.6297V l’robst G Gross. ff 0. 9141 a Davidsen Gloria F’ruo ff 0.3036v Pedersen Ove Kontorchef ff 0.7719 4 Nielsen Gerda Enkefruo g 0.3983x Larsen Carl Gross. ff 0.5132 • Gauguin Olga Frue ff 0.945x lOs Flindt IC Frk. Kommunelærer- indo ff 0.3621x 1 Hagcmann E Frk. Pantelaanereke ff O.3036x Fisker Elso Frue ff 0.9300 Dem M Frøken Larsen Carl Giarm. Vicevært ff 0.3036x 2 Møller JF fh. Skolebestyrer Cand. mag. ff 0.8762 i Ilindenburg A, Frue ff 0.268 4 Hye Egil Bankassist. Ncldahl Christcnc« Frno Aspist. ff 0.3708V i SchwennCarl Kunstmaler ff 0.3708x Schwenn Tabita, Guld- & Sølvsmed S 0.3708x Knutli Eigil Greve 12a Henriksen J Lundhcck Urmager Optiker ff 0.6297Y i Holm LC, Ekspedient ff 0.3691X Dam G, Frue ff 0.3983.V i Schmedcs Elna, Fruo ff 0.3628v s Knudsen AC Fuldm. ff 0.1652 Abel Helmer Gross. ff 0.8229 4 Prcil Louis Musiker ff 0.5105 Hillo Harry, Inspektør ff 0.3628x s Rrandt SK Kunstmaler ff 0.3621y 14 (4514 - E. 240,000 - G. 29,600) s Koed Minna Enkefrue ff 0.6440 i Rasmussen JP Cand. pharm. ff 0.3287u Nordisk Pensel Industri ff 0.6104 »,Bb *Grum-Schwonson V Snedkcrm. ff 0.219 3 Jurgens Ingeborg Fruo ff 0.6625 Garland Maria Skuespillerinde ff 0.7137 Harthcrn E Redaktør ff 0.7137 Iloycr Niels, Redaktør ff 0.7137 • nalkior PV Laboratoricforstandor ff 0.3287y Liitzhøft Otto Cellist ff O. 6391 Bba Fabrikken Collo, ff O. 5959 3,4 Rasmussen Edv. Drejerm. ff 0.5572

Erichsen 13, Skibsforer $ 0.7244 i DueLund JohanFabrikant ff 0.395U j Heesch VCII Overtoldkontrolør ff 0.8051 Schau EFG Ekspcditionssekr. i Indennn. Cand. jur. ff 0.7838 3 AVinklcr J Cross. ff 0.207 Philip F Frk. Violinistinde ff! 0.1048v i *Bccli Olga Finkefrue ff 0.1027x 3 (3915 - E. 125,000 - G. 25,500) 8 Løfqvist AE Vaskerie.jer ff 0.7605 Larsen Oar! Giarm. ff 0.8789 i Olsen J, Rentier ff 0.779y a Scliaumburg-Miiller AV Cand.theol. •Nielsen IIS Frue Ilusojerinde £ 0.2301V 3 Wonsild A Fruo ff 0.1739V Christensen Tago Vinhdl. ff 0.1739.x 4 Jaoribsen R, Overpris! bud $ 0.4166 Oxciiliaugc V, Forvalter ff 0.779X 5 (3916 - E. 123,000 - G. 23,300) (Bagerin. L Hansen) i Colin L Slagtcrm. g 0.7677 a Spicgel R Assurandør Kontorchef i? 0.5973 Petersen Maja Frue I! 0.4399 s Cruliert HA Disponent « Lund I Frk. Konmtunolærerinde £ 0.7362 Jørgensen Poul Tage, Assist. ff 0.399U 7 (3917 - E. 105,000 - G. 20,600) (Postbudenes Byggeforening) S Saxtorph Minna Enkefrue Ellogaard JJJ Kapt. Peronard F Enkefruo Klkollektrice i! 0.449x i Nyholm G Lcth Fuhlm. ff 0.9353 Plauborg Elso & Titte. Frøkner ff 0.2782X i Rylintr Chr. Ovcrassist. Svendsen II Rcprccsont. £ 0.7418 • Rasmussen NLC Korpsofficiant ff 0.993v AndcrsenOve Bankfuldm. |! 0.3778v 4 Forsbcrg E Finke e. Cross, ff 0.3778Y Metzlaff Charles Kontorchef i DFDS.Forhyringsafd. ff 0.1588y Metzlaff Alice, Mu.siklærcrindo ff 0.1588Y 9 (3918 - E. 105,000 ■ G. 20,100) (Postbudenes Byggeforening) i Abiidgaard A Forretningsf. ff 0.1246a rcdcrecn JCO, Postbud ff 0.2655Y » Ilerfelt NC Urmager ff 0.1246y Møller H Stenograf ff 0.2655x « Jenson Jacob Ovcrpakm. Schwarz Harry Afdelingschef ]| 0.8543 4 Højlund NL Kommlærcr ff0.1246X Hansen C Maskinmester ff 0.4271V 11 (3919 - E. 105,000 - G. 19,800) (Postbudenes Byggoforoning) s Lundquist A Lædcrhdl. ff 0.4088x Dragsholm J Fuldm. ff 0.4088Y Johansen V Bruhn Maskinhdl. X 0.4436 Hollmann Olga Frue ff 0.1860 a Kroutzfcldt J Smcdcm. ff 0.3208U Hansen-Wics E Kunstmaler • Hollnagcl-Knudsen K Gross. ff 0.7057 Porncr EO Ovcrassist. i Post- og Telegrafv. ff 0.7242 4 Møller Otto Postkontr. g 0.3298y Brockdorff C Bankfuldm. ff 0.9484 13 (3920 - Fi.105.000 - G.20,600) (Postbudenes Byggeforening) s Arrhcnius A, Rulleforr. ff 0.6585 i Hansen PA Ovcrpostpakmestor & 0.1513v i Jørgonscn n c Ovcrassist. i Post- og Telegrafv. ff0.1513x Lundquist A Læderhdl. • Wøidcmann IvM Enkefrue Hanson H Tomrerm. ff 0.7975 4 Neelilsen KJ Inspektør , VVright G Fuldm. ff 0.964 15 (3490 - E. 185,000 - G. 35,400) 8 Jensen C Fr. Prokurist ff 0.3159 1 Roisz Laura Rentrice •Knøchol Povl Ingeniør ff 0.2515x 2 Maasbøl V Finkefrno ff 0.18 Mortensen PK Dampskibsf. ff 0.2672x s Holbøll Torben Gross. Herting Emil Prokurist ff 0.2515u 4 Lassen D Frk. Prokurist ff 0.8373 Lassen JC Ovcrassist. i Post- og Telegrafv. ff 0.8373 Hansen Vilh. Direktør ff 0.6543 2 («= Østerbrog. 98) s Warburg II, Maler ff 0. 3937II i Hjemmenes Sygehjælp ff 0.8509 Schiødt T, Frøken ff 0.8509 Winge Alma Frue f! 0.7582 a Storm C Enkefruo ff G.3998X

52 (1450-E.56,000-G.8,400) (Kbhvns Kommune) 54 (1451 - E.56,000 - G.8,400) (Kbhvns Kommuno)

Carl Langes Vej, Valby. (Læge, 1834—1900). Fra Fongorsv. til Ole Borchs V. (Skitse Vigerslev Allé) 5 (1042) ‘ Marcussen CC, Vognstyror 9 (1044) ‘ Schicrling W Maskinme­ ster ff Vb.633y 11 (1045) (Værkf. Chr. Mattlilescn) Mathiesen EEL, Overmekanlikcr v. KTAS. ffVb.3508 13 (1046) ’ Meycr Victor, Husojer Meyer M Rogholdersko ff Vb.1552 15 (1047) •Magtengaard P, Sporvejsfunkt. MaglonganrdKirstino Frue, Ilaand- nrbcjdslærorindo ff Vb.1565 Jensen Viggo Assist. 17 (1048) (Maskinarb. n Sonno) Jensen Martin Formand f. Jorn- banearb. ragforen. ff VI).4279 19 (1049) »Knudsen K, Banearb. 21 (1050) ‘ Encvoldsen CJ Kaffchdl. ff Vb.2605 23 (1051) ‘ .Svem-son L Enkefrue ff Vli.3370V 25 (1052) »Kylil JC, Sporvcjsfiinkt. 27 (1053) »Poulsen Carl V Repræsen­ tant ff Vb.2500 29 (1054) »HansenHanslne, Enkefrue ff Vb.2911 31 (1055) »Hansen nP , Sporvejs- funkt. ÆVb.1694 Hansen E Frk. Farveri 33 (1056) Lund NH. Musiker ff Vb.1184 »Christiansen AP. Sporvcjsfiinkt. 35 (1057) »Pedersen JP,Jernbanearb. 37 (1077) »Henriksen LM Fuldm. 39 (1457 - E. 51,000 - G. 6,800) (Kblivns Kommune) 41 (1456 - E. 50,500 - G. 7,400) (Kbhvns Kommuno) Pfilsson EG Ropræsent, ff Vb.l824x 43 (1455 - E. 50,500 - G. 7,600) (Kbhvns Kommuno) Øetnig Holger Mnrerm. ff Vb.298y 45 (1454 - E. 50,000 - G. 6,800) (Kbhvns Kommuno) Hopfncr KA Bogholder Snneka'r AV, Vicevært. Rygnings­ konstruktør ff Vb. 673 47 (1453 - E. 50,000 - G. 6,200) (Kbhvns Kommuno) Christiansen Fr. Repræscnt. 49 (1452 - E. 51,000 - G. 6,800) (Kbhvns Kommuno) 2 (961) »Mynstcrlnga H.Cand.polyt. Mynster Gerda Enkefruo ffVb.1403 4 (1058) »Ilamann Fr.. Maskinarb. Rasmussen GC. Forvalter ffVb.3242 6 (1059) »Larsen GW, Gasværksarb. Ifolm Arne P Revisor ff Vb.3599 10 (1061) •Niolsen Schoubye N, Civilarb. 14 (1063) (Skovrider FJ Overgaard m. fl.) 16 (1064) »Jensen Otto, Mnrcr 18 (1065) *0usted E. Inspcktions- betj. ff Vb.2478 20 (1066) Lippert Aage Tegner ff Vb.907 •Thnrscn FC, fh. Gasværksarb. 22 (1067) Petersen Kamma, Musik* liererindo ff Vb. 4119 •Diemar Hjalmar, Maskinarb. 24 (1068) •Poulsen A8 Snedkcrm. ff Vb.l668x Pedersen S S C Kommunelærer ff Vb.l668x 26 (1069) *Pedcrscn PM, Maskinarb. 28 (1070) Lindhardt-Jensen E, Frø­ ken ffVb.2517 •Jensen ML, Sporvognskond. 30 (1071) (Fru E Michaclsen Klein) Ottesen Jens Manufakturbdl. 32 (1072) (Fru Betty Frederiksen) Frederiksen Carl, Vognmand 34 (1073) »Petersen AJ. Værkfører ff Vb.954 36 (1074) •iljemkær n, Forrotningsbostyror AriIdsen Jobs. Repræsont. 38 (1075) *Ban CE Kobborsm. 40(1321) »Schrøder Viktor, Murer Schrøder KM Frk., Tclfindo ff Vb.3162 42 (1458 •E.50,500 - G.7,400) (Kbhvns Kommuno) 44 (1459 - E. 50.500 - G. 7,400) (Kbhvns Kommuno) 46 (1460 - E.50,500 - G.7,500) (Kbhvns Kommune) 8 Assentorp Alfr. Assist. 48 (1448 - E.50,000 - G.6,800) (Kbhvns Kommuno) 50 (1449 - E.56,000 - G.8,400) (Kbhvns Kommuno) Clausen Chr. P Kulforr ff Vb.3173y

Carl Lands Gade [SI (Industridrivendo, 1846-1912) Fra Amagerhrog. (so donnes Skitse) til Dalslandsg. 2 (= Amagorbrog. 21-27) Amagerbro ’8 Ladestation v. C Elg­ strøm ff Am.7505 Oalatius Frodo Arkitekt ff C. 13552 & Am.160 Winckelmnnn Betty njcmmobago- ri ff Am.5251 Winckclmann Fritlijof, Assist. ff Am.5251 Schiitz F Cigarhdl. ff Am.5524x 8,10 (= Amagorbrog. 29-31, nolm- bladsvængo 2-12 og Ved Søn­ derport 1,3,5) 8 a Jensen Inger Fruo, Tandtekniker ff Am. 3285y Jensen A ff Am.3285y i Hansen Evald, Inspcktionsbctj. ff Am.5688x Madsen Otto F Kommunelærer t Kroger P, Nitter j! Am.5940y i Olsen O. Politibetj. ff Am.3667y lOs René Diner transportable v.René Rasmussen ff Am.3073 3 Schrøder F, Lygtetændcr ff Am.4194 i Rasmussen PM. Mekaniker v. K.T. A.S. ff Am.5643x 12 (252 - E. 1.800.000 - G. 227.100) (= ITolmblndsvængo 1-13 og Ved Sønderport 9-25) (Andelsboligf. Amagerbro) s Ilansen Laur. Viktualiehdl. ff Ain.4128y Johnnncsson A Fruo Urtckram- forr. ff Am.3966 Jensen NV, Styrmand f

Made with FlippingBook Ebook Creator