Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

II — 207

Hus-Register for København (Skitse over Frederikssundsvej) Bella- Utterslevvej

Frederikssundsvej

Utterslevminde Akts. Smørhdl. f Tg.4305 Skotøjsiorr. Hejren v. Carl Jacob­ sen 4 Tg.3648 Hansen IC Slagterm. 4 Tg.2976 ■ Rasmussen Anna Frk. Damefrisør- inde 4 Tg.70y ? Lim schoii Knud Yæ rkm oslcr 4 T g.2241 Limschou Olga Frus Jordemoder 4 Tg.2241 liansen IIP .Ingeniør A Tg.70X c Yestergiinrd Tb. ingeniør Cand. pol.vt, 4 Tg.4207 4 Ilerding Ane Enkefrue 4 Tg.l058y H erdin g Sv. o . Korrespondent 4 T g.l058Y Lund Niels Pra si A Tg.982 27 (14q - E. 108,000 - G. 60,200) s S æ b e in a g a s in r l, A T g .6 4 1 4 Y Larsen Mathilde Blomsterhdl. 4 Tg.3918 s.i »Kofoed Einar Modehdl. 4 Tg.3544 e,» Andersen A Viktualiehdl. 4 T g .1686 i Petersen AO Postvagtmester 4 Tg.374v M ø lle r C S n e d k e r m . 4 T g .4 8 1 9 J ø r g e n s e n C a rl S a d e lm a g e r T a ­ p e ts e r e r 4 T g .4 8 1 9 i N ie lse n N M M a le r m . 4 T g .2820 29 ( 225 - E .260.000 - G .9 6 ,0 0 0 ) (=--- V ib e v . 1-5) ( E je n d o m s !n le r e s s e n ls k a b e t- R u n d ­ k ø r s le n ) s D u m e m a g a s itie t. v . O A S ø r e n -e u L in g e r ih d l. 4 T g .3 6 2 8 L a u r itz e n O s k a r T ie r r e c k v ip lu ll.. F il. 4 T g .4 0 6 5 R a s m u s s e n Id a , F ru e M o d e h d l. M a lm H F ru e K o n fe k tu r e fo r r ., F il. 4 T g .4 7 0 8 H Olsen Rasmus Son Crmagere. F il. 4 T g .4 8 0 0 , H a n s e n C T r ik o t a g e b d l. 4 T g .1 8 4 9 D a m e fr is ø r s a lo n e n V ib e n v . EJ L e m c h e -H a n s e n § T g .1418 i R a s m u s s e n F A , S p o r v e js fu n k tio n æ r 4 T g .1492 i L in d b e r g P a u la , D a m c s k r æ d d e r - in d c 4 T g .6009 4 J e n s e n A lf R e n n e s e n ta n l 4 T g .2 7 1 6 31 (1 4 a d - E .230.000 - G .74,3001 ( — A 'ib e v . 2 ,4 ) s * J e n s e n G e o r g B a g e r m . 4 T g .6 7 4 & T g .3 4 7 4 D a lilb c r g P o le r T se n k r. 4 T g .8 0 8 i J e p p e s e n G lin rl. F r u e , D a m e s k r a d - d e r in d e 4 T g .4 9 0 7 Y j M n r tin i E d ith F r u e , M n s ik læ r e r - in d e 4 T g ,1 8 3 1 Y J a c o b s e n Pil K o m m k e r e r 4 T g .l8 3 1 Y B n c b N , K a lk u la t o r 4 T g .2 3 0 1 \ s F r is c li L S la g te r m . 4 M e n t A a g e K ø b m a n d 4 T g .4 1 l7 V K o fo o d TT, S n e d k e r 4 T g .4 1 1 7 X 33 (l-Jdn - E. 114,000 - G. 44.200) (Overretssagfører J Bitsrhl 5 M a th ia s e n V a lb o r g S m ø r h d l. A T g . 1078Y Appeløvisf P Skomagerm. f T g 1078x Andersen VP, Cigarhdl. S Tg.l831x i Arneriinsen E Malerm. Christensen O Vognmand 4 Tg.756 • Schmidt .1 Thorøe Tngeniør 35 (14do - E. 270.000 - G. 63,800) (= Tranev. 1) (K o n lo r e b e f O L in d s fr ø n i) , 8 F is k e r H M o d e h d l. 4 T g .6 6 5 Y V e d s te d K r . C ig a r h d l. 4 T g .8 0 6 Rigler V Skomagerm. f Tg.2087v Moesgaard AC elektr. Tnstall. |! T g W I4 a L a n g b a lle M F r u e K jo le a t e lie r 37 (14dt - E 240.000 - G.37,900) (= Tranev. 2) (M urerm V T b. ITnmm orbnk) s K oloninlooden Akts. 4 Tg.3732 n olst Aage. V iktualiehdl. 4 T g. 1157Y i K ristiansen J P fh. Sm edem . S T g.l3 8 lX Petersen O Frue D am efrisørindc S T g .4276 i Frederiksen Emil Brøndhorer 4 Tg 600 Aqna Brøndfilteret, 4 Tg.600 Hnnsen M S.lelle. Frue f Tg.2163x 3 Jen«en K. Ejendomsmægler 4 Tg.ll57N 4 Jørgensen C Skrædderm. 4Tg.l381V 39 (14du - E. 80.000 - G. 24,200) (Direktør Olaf Hnlhøll) Cvkleforr. Thor PE Hansen 4 ‘ Tg 844 Knudsen Henrik Murerm. 4 Tg.2902x Svanen v. E Lorentzen Manufak- furforr. 4 Tg.2087x

(Fortsættelse af Skitse over Frederikssundsvej)

Nielsen HH Manufakturhdl. f Xg 559x 41 (14y,co - E. 150,000 - G. 80,700) (= Lærkev.l) (Kbhvns Kommune) Politistation 4 C. 10208 Yagtsnien. 4 'l'g.4562 43 (= Lærkev. 2) s Andersen Elo I. Fruglhdl. A Tg.3794X Cenlralimporten v. < Hansen' Radiolidl. 4 Tg.84 s ,4 Hansen C, Ismejeri 4 Tg.961x i Tliørnlmv T, Aiilømobilsadelm. 4 Tg.4436 \ - Jensen Sv. Wolmar \ rk iIokt A Tg.3177X > Johnsen A Stenhuggerm. K a p o r n a u m s K i r k o n s Smørforr. Dagmar 4 Tg.oSå! s,s Hansen V Frue Cigarhdl. £ Tg.3836 b ,A» Vangsaa MH Skomagerm. 4 Tg.2830 i Hansen E Malerm. 4 Tg. 4446X • •Jensen P, fh. Købmand 3 Rasmussen Aage Afdelingschef 4 T g .4081 4 Rasmussen RA Snedkerm. 4 Tg.2041 Jensen Charles V, Ekspedient 4 Tg.l923y 49,51 (= Musvaagov. 2-6 og Maagev. 86 . 88 ) 49s Madsen O Cigarhdl. 4 Tg.1814 Glenten v. Jens Larsen Vaskeri 4 Tg.4163y Kastoft C Munck Viktualiehdl. 4 Tfi 3868 518 Snnor Joli. Glnrm. 4 Tg.335 Melgaard P Modehdl. 4 Tg.4163x Jensen Chr. Bagerin. 4 Tg.671 i Bloinquist JA Malerm. 3 Westergaard A, Frue 4 Tg.2594y 53 (1010- E.530.000- G.52.701)) (= Maagev. 81-89) (Akts. Maage- gaarden) s Maagegaarden Ismejeri & Kaffe- forr. v. CF Schmidt, 4 Tg.5500 Maagegaardens Blomsterforr. v. Frk. IK Pedersen 4 Tg.4371 nansen I Frk. Cigarhdl. 4 Tg.3647 * Jensen G Kommunelærer 4 Tg.5980Y 55,57 (1053 - E.480,000 - G.58.100) (= Sneppev. 1-5) (Akts. Maage- gaarden). 55s Sclierf Viggo nerreekviplull. f Tg.523 Nielsen N J Viktualiehdl. 4 Tg.3644 57s Wienike K Bog- & Papirhdl. 4 Tg.534y Hartig E, Musiker 4 Tg.3084 Overberk Asger Farvehdl. 4 Tg.1096 i Keller Aa. Repræsentant Jacobsen Helene Frk., Damefrisør- indo 4 Tg.3065V ■ Gallbeen IT, Kontrolkusk 4 Tg.3065X 59,61 (1018 - E.680,000 - G.82,000) ( - Snepper. 2-14) (Enkefru N Lumbye) 59s Hansen .Edv, Barlicr 4 Tg.411D i Sandstrøm RV Disponent j Petersen Aslaug, Frue 4Tg.4717Y 618 Christensen Ludv. Viktualiehdl. 4 Tg.5111 Jensen Aage Sæbehdl. & Sæbe- liuset, 4 Tg.6131 Y i Nygaard Julius Fuldrn. Ruberg O Frk. Fodlæge Syge­ plejerske 4 Tg.378 63,65 (1111 - E.680.000 - G.82.000) (=- Sl.erev. 1-15) (Eorlagshoglull. H Fergo) 63s Fruglborsen v. Jacob Larsen 4 Tg.3444 Krone-Kiosken v. A Lnngkow Oi- garbdl. 4 Tg.5364 i Nordouist Joh. Snedkerm. Klitgaard A, Frue 4 Tg.4717X 65s Griin Ernst Skntøjslnll. 4 C.5231 , Møller LF Frue 4 Tg.ll 86 X 67,69 11017) (= St.-erev. 2-10) 67 *Mntr. Nr. 1018 T’llers'ev Frede- riksbo Akis., 4 Tg.4919 s Jacobsen V Slagterm. 4 Tg.6486 Frederiksbo Koloniallnger JfTg.6572 69s Obisen JB l'rtnngcr 4 Tg.503o 71,73 i 71 i .14 x • vurd m. 7r,z til B. 90,300 - G. 68.700) (Kbhvns Koinmuno) 71 Ixc'scn JM Smedem. 79 (96- E.387,000 - G.183,200) (Khhvns Kommune) 47 (120 - E. 189,000 - G. 30,000) (= Musvaagov. 1)

Andersen Rich. Papirhdl. 4 Tfir.469y Frugthuset Lygten v. Vald. Frede- riksou, 4 Tg.238y e,j Nielsen Carl Viktualiehdl. 4 Tg 4866 i Olsen Ohr. Vejinsp. 4 Tg.638x « Pedersen K Grose. 11 (14n - E. 100.000 - 0.53.800) •Nielsen Ejgil Slagtorm. 4 Tg.3962 Ena v. Frits Uiland Smør- & Ku.f- fcforr. 4 Tg.32l9X Kncliliek F Nkrædderm. | Tg.32t9Y Staack Louis Mekaniker 4 Tg.4988 13 (14k - E. 96,000 - G. 50,400) (Frk. I,aura llnugciiscu in. fl.) s Frederikssundsv. Materialhdl. 4 Tg.91 • Meyer F Smedem. 4 Tg.1508y Lauring M, Politibetj.4 Tg.4460 ■i Hansen Agnes, Frue 4 Tg.2870 15 (14e - E. 180,000 - G. 59,900) (Slagterm. J Bekker) s Koefood Asger Bnghdl. f Tg.350 Bergquist CO Koloniallnger A Tg.l91X Libella Modesalon v. Sofie Petersen 4 Tg.1894 » Lnnd Emil Tømrorm. 4 Tg.3822 Sabroe P Malerm. * Christensen H Afdelingschef « Holmvig Charles, Værkfører 4 Tg.4657x Poulsen Poul, Chauffør 4 Tg.4657y 17 (14b - E. 268,000 - G. 91,500) (= Hejrev. 1) 8 Jensen Otto Rngeriforr. Viktnalie- forr„ 4 Tg.l368y Ploug 11R Slagterin. § Tg.380 Rittmeyer H Konfekturehdl. 4 Tg.l4y

Sivbehuset 4 Tg,191y i Nielsen-Reslet PO fh. Kordegn Mu­ siklærer 4 Tg.l4v Nielscn-Reslet IE Frk. Organist s •Petersen Søren IJdsl.vrsforr. Clas- & Porceliciisforr 4 Tg.740v • Cedergreen Joh. Mag. art. 4 Tg.2506 « Troesl V Røbniand 4 Tg.5135 19,21 (14h - E. 90.000 - G. 50,600) (Fru M Friis-Mølleri 19 Nielsen R, Fragtmand 4 Tg.3218 Nielsen Karl Restauratør (Ny Lygtekro) 4 Tg.2568 Poulsen A Hørkr. Ostelull. 4 Tg.l967Y Rasmussen Alma, Mejeri 4 Tg.l967x Werner V Blikkenslagerm. 4 Tg.3108 25 (14m - E. 240,000 - G. 64.500) S »Larsen Albert Viktualiehdl. f Tg 3120 Willingsltøj MJ Cigarhdl. 4 Tg.2238

Kommuneskole 4 Tg.565 Larsen Viggo. Skolehetj. 93 (191 - E.153,000 - 0.60,200) (Kbhvns Kommune) Brandstation

Made with FlippingBook Ebook Creator