Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Aaboulevard

Hus-Register for København

11 — 55

!• København, Frederiksberg og Hellerup.

(Skitse over Aaboulevard)

I 17 (224 - E. 47,000 - G. 41,900) i (Kbhvns Kommune) i Monty Frits Snedkerm. Theisen Wald. lllikkenslagerm. I 19 (223 - E. 35,000 - G. 16,900) I (Kbhvns Kommune) « Nielsen S P M Snedkerm. 21 (= Hauser PI. 22) k Aabenraa Assistance Afd. Budccn- tral £ C-2121 23 (= Hauser PI. 24) Bruun E Restauratør (Ivigtut) £ By.3935 27 (218) ’ iRoscngrcen Aug. Husejer 29 (217 - E. 180,000 - G. 41,700) K Jørgensen B Snedkerm. £ By.440y s Frem-Forlag £ Palæ 4774 Nielsen N Fr. Papirhdl. £ C.8041 i Olesen KP Kiropraktor £ By.7579 Ca-Jolmson, Danse- & Arti.st.skolo I By.3204 i Sclijødt A & Co. Gross. g C. 10122 Gundcscn Karl, Gross. £ C. 10122 Kbhvns Komin. Arbejdsanvis- ningskont., Kontrolkont. £ Palæ 5960 « Nielsen L Gross. Kxperten Maskinafskrivningsburcau v. Halfdan Hansen £ By.8407 « ‘ Jørgensen Holger Arkitekt £ By .3052 Nissen ST, Gross. § C.1063 Matt hisomHansen A & Co. Gross. £ C 3791 31 (216A • E. 240,000 - G. 58,100) KGøtke K Malerm. £ By.7072 8 Hansen NPA Gross. Bogtrykker £ ★ C. 7624 Sporfskalenderens Forlag, gA-C.7644 Gråfe’s Julius Eftf. v. R Jacobsen Snedkerm. £ By.2334Y i Thorsen EA Frøkrn Kommunelæ­ rerinde £ By.2334v ‘ Baden Jakob Bogbindermester £ C.4517 & By.6428 nii Klejnsmede & Maskinv.rrkstcdet Aabenraa v. Gert Poulsen &. Co. £ C.10410 33 (215 - E. 177.000 - G. 54,100) (Ingeniør C Schcplcr) KJensen PMT Tapetsererm. £ B.v.2374y s ,3 Th.vgcscn Kai Restauratør (Gar­ derkroen) ff Pala: 5524 Jensen Alma, Frue £ Palæ 3241 Jensen N Chr. Skomagerm. * Jørgensen Johs. Afdelingschef £ By.7415 « Hansen H Sækkehandler Larsen F, Tjener £ By. 2374 V * Heiring Harald Kunstmaler 35 (214 • E.105.000 - G.44,800) (Konditor Jørgen Nielsen) k Larsen K J Roos Klejnsmed Cyklc- hdl. £ Pala:5856 8 Hanberg Carl Snedkerm. £ By.5594y Hansen K Lund, Dameskrædder £ By. 319 V i Oppenhejm H Frue Translatrice £ By.5594x Klem O Enkefrue £ By.319x * Helsted Alma Frk., Musiklærerinde £ By.2567x Holm Chr., Inspektør Kirkebetj. £ By. 4023 & By. 5036Y Deutsche Gesellschaft, £ By.4023 i Krum Anna Enkefrue £ By.6015 Henriksen VN ps. Stabssergent * Olsen Th. Barber £ By.2567? Grove Carla, Frøken £ By.5036u 37 (= Rosenborgg. 12) 2 (233) (Fru Emilie Jolsbøj) s, i Madsen 1IM Viktualiehdl. £ By.5251Y 4 (234 - E. 50,000 - G.27,000) (Slagterm. A Strandhof) K Rosenborg L Frue, Marskandiser £ Palæ 6124X Krittcr M, Murerm. £ Pala: 6124X Bb.s Aabenraa Røgeri v. H Iversen f B.v.4202 6 (235) (Bladhdl. CJ og Vognmd. JP Frederiksen) s Frederiksen J Chr., Glarin. £ B.v. 4506 s,i Humphrys M Cigarhdl. £ By.4506 8 (236 - E. 50,000 • G. 29,000) (NP Jessen) k Petersen A, Frne ff Palæ 4081

s Billige Klædeudsalg ▼ . Laur. Lund £ By.5657y 10 (237) ( Apoteker HT Petersen) KHansen Carl Hørkr. £ By.5693y 12 (238) (Husejerne August Rosen­ green og Niels Hansen) 8 Thyssen KP Manufakturhdl. £ By.l573x 14 (239 - E. 40,000 - G. 23,500) (Enkefru Kathrine A Rasmussen) Kirkeby Peter Uriekr. £ lly.1573 Y 16 (240 - E. 95,000 - G. 43.700) (Snedkerm. Sven Svensson) KChristiansen Carl E Træskofabr. Skotøjsrep. £ By.2190v Nielsen Olga Frue Viktualiehdl. £ By.3857 i Fløiustrup N, Repræsentant £ By. 5823 Y t Petersen Holger Skuespiller i)b Christensen CD 8adelm.£ By.2190u 18 (269 • E. 170,000 - G. 40,600) (CJ og E J Boldt) Boldt Joh. P Gross. £ C.6107 & C.6170 Christoffersen’s C Bogtrykkeri £ C.14583 Weile L & Sønner Bogtrykkere £ C.12737 20 (242 1 E. 70,000 - G. 30,100) (Ejcndomsselsk. Ehapa) 8 Krudwig H Gross. £ Palæ 2294x Heldorf Johs. Bogbinderm. £ Palæ 2294y 22 (243) (Manufakturhdl. O Mortensen) s \Vind Hans Eskildsen, Viktualie- forr. £ By. 1624 X 24 (=* Gothersg. 101) 26 (245 - E. 67,000 - G. 35,000) (Husejerinde V Lassen) de Fries Vilh., Kakkelovnsrens. g By.2913Y Møller Peter Hørkr. £ By.2913y Db« Nissen Chr., Murerm. £ Palæ4607y 28 (246 - E.90.000 - G.26,600) (Generalkonsulinde C Erskinc) s,i Bak V Larsen Bagcrm. £ Palæ 4607 V 30 (247 - E. 48.000 - G. 21,700) (Fru Ingeborg Schultz) Jensen V, Cigarhdl. £ B.v.5500o 32,34 (248A.B - E.500,000 - G.209,400) (= Gothersg. 107) (Nr. 32 er fredet i Klasse B) (Den fransk-reformerte Menighed i Kbhvn.) 34 Nieolet C Præst £ By.536x Babitzknw M Fabrikant £ B.v. 3105 Christoffersen Mario Cand. thcol. Sørensen W Formand Hdlsimand £ By. 536 Y 36 Pedersen A Automobilrepr. £ Palæ 3535 AabJergveJ, V a n l. (GI. Marknavn paa Stedet). Fra Aalekistev. (se dennes Skitse) til Ved Damhussøen 4 (2820) Olsen Karl E.iendomshdl. ‘ Sørensen KP Vognmand, Stald £ Damsø 966 U d en N n m m or Christensen M ltoar Dyrlægo g Damsø 1852 Aaboulevard. Ulige Nr. Postdistr. Vt lige Nr. .Postdistr. N. (Anlagt over en Del af Lade- gaardsaaen) (Skitse næste Spalte) 1-5 (5574 - E.3,201,000 - G.740,000) (= Klelnsg. 1,3 og Rosenørns Allé 2-8) (Frm. Chr. Madsen & Ant. Niel­ sen) ls Jøll v. Jørgen Tliejll Herrelinge­ riforr. g) N. 8442 Rasmussen J Frk. Viktualiehdl. £ N.7780 Sportskiosken £ N. 7623 Dark Dory, Fruo £ N. 4471 X Alctta v. A Nielsen Konfckturc- forr. fl N.1093X Fredbv & Co. Tøjrensningsanst., Fil. £ N.7452 i Herfjirth Maria Frue ff N.7963 i Sollærgen Pension, £ N.7001 Schou Ivar Disponent £ N.5705 > Plougmann H Steen Gross. £ N.7351 Lanridsen L, Sekr. i Soransk Sam­ fund Stud. polyt. ff N.3903Y

Aabakkevej (F) Fra Rebildv. til Godthaabsv. (se dennes Skitse). 3 (1081) ‘ Marcnssen L Maskinfabr. 5 (1079) ‘ Nielsen CJ. Køkkenchef S Dams« 3218 7 (1077) (Skorxtensfc.ierm. O Jensen) Jensen Erh. Formand for Skor­ stensfejernes Fagf. £ Danisø 59 9 (1075) ‘ Rimoe M Boghdlniedhj. 11 (1073) *.Maczulat Aug., Skibsbygg. 13 (1071) ‘ Juhls OV, Forvalter 65 (2311) (Fru Einilio J1K Strickcr) i 2 (1097) (Typograf A Zuselilag) Wfirtzen V ('and. pharm. • (1093) ‘ Aakcrlund O Tømmerhdl. £ Damsø 2090 10 (1089) ‘ Kjeldsen Aage Ovcrmeka- niker £ Damsø 1469 12 (1087) ‘ Fliigge K Skomagerm. 14 (1085) (Mælkckusk J Gr;em) Aabenraa i (Muligvis: Aabne Vraaer).

1 (232 - E.50,000 - G.38,400) (= Landemærkct 39) (Skrædderm. Th. Køhn) 3 (231 - K. 35.000 - 0 . 19.200) (Enkofru Cl; Sørensen’« Dødsbo) s Jensen K Restauratør (Solen) ff Palæ 4771 S (230 - E. 170,000 - G. 79,500) (Gross. W Røper-Potorscn) Alexander Lisa Frue. Væveri £ By.23x Hari vel Bogtryk S By. 3860 Papir Union Akts. £■ ★ C.12273 sti« Schøtt T, Frue I! Palæ 3179 7 (229) (Tømrermestrene JP Jensen og O Hansen) Schelbase TT Køkkenudstyrsforr. Drejer ff By.2568v 9 (228 - E. 35,000 - G. 25,200) (Fuldm. Thorv. Hansen og Sme­ dem. Oluf Rasmussen) Bb< Nebelung R Naalemgm. f B.v.2568* 11 (227) (Fuldm. Thorv. Hansen og .Smedem. Oluf Rasmussen) Rita v. Julie Petersen, Damefri- sørsalon J| By.411x 13 (226 - E. 65,000 - G. 24,700) (Fuldin. Thorv. Hansen og Sme­ dem. Oluf Rasmussen) 8 Spocialvaskoriet f By.4971 Aabenraa Skilte- & lla.mmcfa.br. v. H Jørgensen I! By. 4011 15 (225 - E. 250,000 • G. 58,800) (Fuldm. Thorv. Hansen og Sme­ dom. Oluf Rasmussen) E,s Ørrcgaard & Olin Græs. £ C. 8343 & By.4456 i Andersen Chr. Skomagerm. £ By.561x > Petersen J Bogbinderm. £ By.8955 Sbi Nielsen Oscar Malerm. Nielsen’s C V Enke & Søn Malerm. £ Uy.2165y • Nerland C,Værkfører £ C.13652 to Andreasson A Bogbindorm. £ Palæ 4234 Arrestrup Brødr. S & K Værktøjs- fabr. £ Palæ 4443y August‘s ND Eftf. v. J P Rasmus­ sen Smedem. Jernvarefabr. £ C.6352 & C.13652 Bogtrykkeriet Harma £ C.6664 & C. 6665 & C. 14999 Kretzschmer O, Bogtrykker £ C.6664 Kontorforsyningen Hafnia St The Daniel) Tiger Company Klinken Karmel & Co. Fotografer Christeusen’s Brødr. Metalværksted £ By.6926 Kbhvns Foto-Central £ C. 12514 Møller Viggo Litogr. Anst. £ C.4776 Svcnsson FA Bogbinderm. £ Palæ 267

Madsen E Frue Pensionat £ N.4302Y , Palkov Kiwa, Frøken £■ N.6565 Poulsen M Ingeniør £ N.3314 a Andersen H Chr. Fabrikant fl N. 8418 Andersen ME Frue, Assist. £ N.5429 3s Aaboulevardens Fiskehal v. B Kruse Jensen ff N.5105 Pedersen EK Frk. Urmagerforr. fl N.7732 Have E & D Broderihdl. £N.3211v i Henriksen CA Inspektør Hcnrichson M, Enkefrue ff N.4735V Jerking I Frue Læge g N.5580 > Jørgensen Sopli. Gross. £ N.5969 > Westbcrg A Frøken Larsen Chr., Godsejer Direktør £ C. 3885 « Gudme S Redaktionssekr. ffN.7467 Olsen K Pihi Gross. £ N.7869 Møller F Damofrisørinde £ N.7869 i Rasmussen F Kasserer £N.40o Bergsten RN Direktør £ N. 8300 5s Busse Erdmann. Frugt- & Grønt- hdl. £ N.6463 Lydia Radioforr. v. Hemming Strand £ N.185 i GcHin H Harmonikavirtnos £ N.6981 Roloff P Prokurist Olafson WC fh. Postmester £ N.934U Jørgensen II Arkivar i Rigsark. Cand. mag. £ N.2030Y i Byrge G Frk. Massøse £ N.7856 Danske Stavofabrikkers Fælles­ kontor g C.14875 & C.14890 Frederiksen M Frk. Musiklærer­ inde £ N.4302x • Beaojard H Sekretær fr. HdJs- attaché £ N. 5290 Marer Else É'røkcn £ N. 2648 Knas NAK Direktør « Lehmann M Enkefrue £ N.2917y Branc Preben Direktør £ N. 3640 Hartmann A Ingeniør £ N.1925V Nielsen NO BalUng Tandlæge • Prag I Kommunelærerinde £ N.976x Clausen V Manufaktur- & Triko- tagehdl. £ N. 3211X Gellin RM Direktør & Intern. Ar­ tistbur., £ C. 12507 7 (5481 • E. 1,160,000 - G. 199,700) (= Herman Triers PI. 2. 4 og Kleinsg. 2) (Akts. 8olborgen) s Kolonialmagasinet Solborg Akts. £ N.5409 Knudsen K Tapetserer & Dekora­ tør £ N.8217

Made with FlippingBook Ebook Creator