Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Rind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraado, Kontoradresse, Ledelso etc., samt eventuelt i Forbindelse med Korteno i Afd. I. Ejendomsskyld (OversKyldraad ogkbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Krnrtorer (Inddeling i Roder og disses Grænser). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider in. m.). P oliti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København. Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opfort i alfabetisk Orden. Ilvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Poder Skraras Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade undor N., Ny Kongensgado under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denno Regel cr do Navne, der begynder med Storo (st.) eller Lille (1.); do er indordnet undor det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden cr opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretagot efter Efternavnet, f. Eks. II O Andersens Gade under A., F F Olriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fojet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Tclf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa soges. De optagne olTentlige Kontorer o. 1. er udforligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der liar skiftet Navn (eller cr nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi- stret'(Afdeling V foran i 2. Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (so Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med IIus-Registrots Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Rygningsvæsen, Bygningsfredning, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksberg B irk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk , Søndre Birk o. s. V. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering pr. 1. Januar 1932 ansatte Belob. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejondomsskyldsvurdcringen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over- Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændencs Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed cg Postdistrikter. ---------- Pris 2 Kr. ---------- KRAKSKORT over K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 7 Specialkort og 8 Kortskitser med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. ---------- Pris 2 Kr. ----------

Made with FlippingBook Ebook Creator