Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

Amager Boulevard

11 — 71

i Rasmussen Frede Revisor £ Am.3775V Nielsen Marv Frøken £ Am.4674y • Moltved Paul Bogtrykker g Am.3713 Milthers Gunnar Arkitekt £ Am.4833x 122 k Møllegaardens Vinlager s Jensen N Kaffohdl. £ Am.1773 Sæbehuset g Am.4567y i Laursen Karen Enkefrue Muneb-Laursen Ellen, Musiklæror- inde £ Am.3048 Lambck V Bankassist. £ Am.2088v t llascdow W Prokurist £ Am.3007 Thomsen Tb. J Barber & Frisør £ Ani.2290v i Jørgensen Kaj C Kontrolør u. Rodeforv. £ Am.5152 Møller Arthur Manufakturhdl. £ Am.4227 . Ifertoft Anna Frue £ Am.4245Y Gudmand-IIøyer Tb. Fruo £ Am.5037v »Jensen OS Bibliotekar £ Am.4166 124 k Blocli IIL Ciigarfabr. £ Am.4531V s Mollegaanlen Herre. Damefri­ sørsalon v. Vald. Jess £ Am.2332 Christensen Axel DinCr transpnr- tablo Rostaiiratør £ Am.4042 & Am.4044 i Herning Paul Prokurist £ Am.4292x Christensen SA fh. Rektor £ Am.7886 3 Berntsen Helge Fuldm. Nielsen HNV Gross. £ Am.8827 Kock JO Fuldm. i Overform. £ Am.4771 s Gotfredsen C Enkefrue £ Am.4962v Lyngholt Andreas Skibsfører £ Am.4339x 4 Simonsen Ole Fuldm. £ Am.7590 Windfcld Per Sekretær i Finm. Cand. jur. £ Am.5870 Windfeld Knud fh. Hkspcditions- sekr. £ Am.5870 s Koeloed J Fru« Prokurist £ Am.l353x PeloiTscn Goorfe II Gross. £ Am.l247Y 126 (= Svinget 5 og Kongedybet 2) 8 Rasmussen Brødr. S & A Slagtenn. £ Am.26 Petersen Margr. Bogboldcrsko Nielsen Anna Frue £ Am.4444x Petersen J elektr.Install. £ Am.6086 i Larsen P fh.Forvalter £ Am.l 303 v 3 Falck Karen Enkefrue £ Am.278V 'l'hygesen A1C Rentrice s Petersen J Chr. Vinhdl. t Stillioff Mogens Kontorchef £ Am.2786 Gammelgaard M & I, Frøkner £ Am. 2279x 128A.B (254 - E.950,000 - G.155,000) (= Kongedybet 3,5 og Under Elmene 7,9) As Petersen M Manufakturhdl. £ Am .2222 Petersen II Manufakturhdl Bang II, OiganlidJ. g Am.5922X i Thomsen Fred. Direktør fl Am.5069 Christensen E Frue Damefrisør­ indo £ Am.9135 3 Duhn Adolf Skibsfører £ Am.2485 Zobel M, Frue £ Am.5298x 3 Erichsen Mary Fruo £ Am\5537V Petersen P Arkitekt £ Am.5557 4 Blichfeldt Lauritz Gross. £Atn.4942 Blichfeldt Vita, Frk., Gymnastik­ linde £ Am.4942 Slott JC Vicepolitiassist. £Am.9739 s Københavns Staniol Industri & Gjcrsøo JA Gross. £ Am.5505 Fendrich Fred., Maskinsætter g Am.6128y Bs Norvin Sofio Enkefrue Parfume* hdl. g Am.6039v Jørgensen Th. Frugthdl. gAm.6205 i Iversen A Skrædderm. Marskandi­ ser g Am.5298 y Mcldrup MR, Overbetj. £ Am.3660 Petersen Aug. E Rigsdagsbetj. £ Am.5542y Ohlsson Elna Kommunelærorind* Zolætl Wiegandt Direktør £ Am.6128X 0 (231 - E.370,000 - G.78,400) (= Under Elmene 11,13) (Partikulior NV Lund) Pantmann W Kobbersmed & Pant- niaiin I) Frue. Formand f. Dy­ renes Venner £ Am.2458v Jensen Georg, Vicevært £ Am.2458x Nielsen HE Kreditforeningsassist. Jensen A TJmosen Gross. Kildentoft Oda, Frue £ Am.955X Hansen M, Frue £ Am.254x Hansen E, Frue £ Am.955u

4 Vestberg Ingrid, Frøken £ Am.ll26y Pedersen H Prokurist £ Am.9590 s Steenstrup Carl Fuldm. Cand.polit. £ Am.l656y 2 (= Islands Brygge 1) s Tengberg NH Farver, Fil. £ Am.226y Christensen Anker Guldsmed g Am.7864 s,, Larsen Alfred Cigarhdl. Gross. £ C.12849 Claudi PJ Maskinmester 3 Øller A Fruo Klkollektrice £ Am.993Y Glud Dorette Cand. mag. « Thomsen Svenn jB Direktør £ Am.3860 Vestergaard NJ Overretssagf. £ Am.1340 4 Wiehe Emma Skuespillerinde g Am.993x Adsbøll B Sølvsmed g Am.6851 4 (= Thorshavnsg. 2) s Post- og Tclcgrafkontor s,\ Knudsen .Tens Cigarhdl. £ Am.6860 s , j Jensen JP Snedkerm. £ Am.6560 > Schon Emil Gross. £ Am.471y Mouritzen E Enkefrue £ Am.607 4 Postinspektoratet f. 1 . lTistr. £ C.7065 Teisen N Ovcrposlinsp. £ C.12309 4 Darup-Jcnsen V organist Sanglæ­ rer £ Am.3913 Piculell Einar Gross. £ Am.3567 6 Hærens tekniske Korps g-AO.16061 Dansk Artilleri Tidsskrift Eksped. £ ★ 0.16061 8 llærcns Vaabena,tKenal £ ★ C.16270 Hærens Autoniobiipark, Traanafd. £ ★ C.16298 Art 11 leriol!icersforen. Fællesklubben, Marketenderi g Am.2316 Winkler P S Kapt. £ C.1627la 10 Jensen JP Materialforvalter Korpsofficiant £ C.16270a 14 Sadolin II Automobilrcp. g Am.2902 Ud e n N u m m e r Erichsen E, B-P Benzintank g Am.2466 80,82,84 ( 1 1 - F.2,731.000-G.513,000) •Statens Serum-Institut £ ★ C.2835 17-9 samt Søn- og llelligd. £ C.50889 VaccinationsanstaLten £ ★ 0.2835 Madsen Th. Direktør Dr. med. £ C.6702 Madsen Torben Fabrikant g • Am.602 Madsen Emilie, Frue £ Am.602 108 (68 - E.375,000 - G.137,500) (Staten) Statsprøveanstalten £ C.5338 & C.11638 118-124 (300 - E. 2,300.000 - G. 414,700) (= Amagerfælledv. 21-27 og Svinget 12-18) (Andelsboligselsk. Møllegaarden) 118 k Petersen Knud Giarm. £Am.5732 s Ilansen’s Carl R Eflf. Cigarhdl. & Perssen Svante Gross. £ C.6969 Røhrs Jul. Blomsierhdl. £ Am.3218 Jørgensen Karl Repræsent. £ Am.8302 i FoghtAlfred Kontorchef £Am.l247x Wandahl AC Gross. £ Am.5059 3 Gerl-IIoimen M Enkefrue £ Am.2290Y La.vbourn Willi. Vinhdl. £Am.6566 Møllegaardcns Vinlager, £Am.6566 3 Marckman Hansen G Bankdir. £ Am.1700 Jørgenson Elly Frue £ Am.445iy 4 Kristensen K Steen Ingeniør Cand. polyt. £ Am.2315 ICaalund HV Kaptajnløjln. £ Am.6687 « Svendsen N Skriver Kontorchef Cand. polit. £ Am.4648y Ilarnsted AEL Trafikassist. £ Am.3189x 120s (Magasin Mun.kel>oc & Munke­ bo« Mine, Korset- & Damclin- gcriforr. £ Am.l48Y Munkcboo AE Fabrikant Frandsen 1), Ismejeri £ Am.6627 i Jarnholit EIIM Rodekontrolør fi Am.1709 Knudsen Ose. Værkmester v. Statsb. £ Am.3180 i Potozki Sergei russ. Generalmajor £ Am.4272 Nørgaard Jens Afdelchet g Am.1170 3 Eiiksson Axel Ingeniør Cand. po­ lyt. g. Am.7833 Lundbye P fb. Skoleinsp. Mag.art. £ Am.9551

= Andersen ,T Maskinmester £ Am.2731X 3 Johansen ITC Winding Gross. £ Am.2103 Asmussen P £ Am.2731y Petersen J Frøken Assist. £ Am.l383v < Søndergaard KK Arkitekt £ Am.l309x Søndergaard Anna Massøse 125 (= Svinget 8 ) s Jensen Ole IJrtekr. £ Am.1190 Egeberg Edwin Cigarhdl. £ Am.1090 Jensen SY elektr.Install. £ Am.4864 Osteforr. Mønten £ Am.7016 i Rasmussen II Repnesentant £ . Am.6783 Svendsen O, Direktrice £Am.4794v , Jacobsen Einar Forretningsf. £ Am.8049y Welton-Madsen S Forrefningsf. £ Am.3298 Poulsen IA Enkefrue Rentrice £ Am.4794x i lløttgerRicbard Prokurist £Am.8043 4 Sørensen S Enkefrue £ Am.8976 Hansen lt Kontorchef v. Statsi). £ Am.1585U « Galle Aa. W Gross. £ Am.2472x Hansen Frants fh. Assist. 127 (= Svinget 3) 8 Melos Akts. Sæbehdl. £ Am.265 Milo FA Assist. £ Am.265 s,i Petersen H Bagerm. £ Am.3978 1 Christiansen Jens Gross. £ Am.808v Christiansen Sigrid Massøso £ Am.808v 2 Aar.up Sigrid Frk. Lærerinde Aarni) P Chr. fli. Ovcrinsp. £ A jh .8552 Larsen Alb. Langkilde Fuldm. £ Am.7480 Larsen CN Langkilde statsaut.Re- visor, Filialkont. £ Am.7480 s Rønsted Karmark Landsretssagf. Forretningsf. f. Arb. Andels­ boligforen. £ Am.7552 Kaslander C Gross. « Egense Knud Direktør Gross. £ Am.2505 Kristensen M Afdelingsforst v. Statens Seruminst. £ Am.2770 s Koch Anna fh. Skolebestyrerinde £ Am.5160 Koch O Kommunelærerinde g Am.5160 Nielsen Gunnar Redaktør £ Am.7700 129,131 (272 - E.425,000 - G 91,600) ( Ejendomsakts. Sønderport) 129s jensen Gustav Skomagerm. £ Am.l734u Steenbcrg Otto Urtekr. £ Am.1888 i Leisner Vilh. Kunstmaler £ Am.l628y Petersen Hugo Vekselerer Bankier £ Am.4532 3 Dornonville do la Cour Henri fh. Direktør, Forstander f. d. off. Vejn. i Frihavnen £ Am.2539v Grccn-Andcrscn A Sekretær Cand. ,jur. £ Am.6116 3 Nyegaard Axel Sekretær £ Am.1210 Hviid-IVtersenA Gross. £ Am.l650x < Jensen Sv. Aa. Snedkerm. £ Am..l061V s Kjær V Enkefrue £ Am.8507 Brodersen FE & Co. Gross. fi C.14060 Brodersen FE Gross. 131s Jiasmjisscn Evald, Mejeriejer £ Am.2870 Christensen J. Frue £ Am.ll99x Petersen Ernst Frugthdl. £ Am.5760 i Friis-HanscnH Boghdl. £ Am.ll99v Nielsen Thorvald Repræsentant fl Am.5208 - Gronlmlm II .Kskefabr. £ Am.2873 Olsen Tli. Røgeri- & Viktualicforr. £ Am.5061 » Løfgrcn Elsa Frk., Musiklærerinde £ Am.1656v Wollny V Guldvarcfabr. £ Am.l629x 4 ,Kopi> PVL Anuionccbur. £ . Am.l734V Hansen IIP Bogtrykker £Am.l623v s Ersgaard JV Gross. 133 (= Amagerbrog. 24,26) s Frandsen Aage Cyklehdl. £ Am.904 Manufaktur- & Trikotageforr. Hel­ ga v.Lydia Johansen £Am.954x Nissen Arla, Frue £ Am.954X Jensen Th. Cigarhdl. £ Am.U31y i Johansen M Frue £ Am.2278x Jørgensen IC Enkefruo £ Am.7163 s Beyer Carl Ingeniør £ Am.2211y Kruse JM. Maskinmester £ Am.3558

Alsgade [v] Fra Enghavev. til Vesterfælledv. (se disses Skitser) 1 (=* Enghavcv .66 og Dannevirkeg.19) i Fieh AE Restauratør £ V. 3081' Krarup Sophie, Assist. £ Eval371TJ t Nielsen Aage Repræsentant Pro­ kurist fl Eva 2297 Nielsen Johannes Cyklehdl. gV.ltx < Rasmussen Tage llougaaivl, Poli­ tibolj. S V. 2657X 7,9 (= Dannovirkeg. 22,24 og Sies- vigsg. 21 ) 2,4 (= Dannevirkes. 7-13 og Eng- havev. 62,64) 2i Andersson Wil Bagerm. s Pedersen Jens Bibliotekar fV.4957 « Freinsilber M Buntmager £ Eva 1367v Wciss M r,.T, Slatsbetj. £ Eva773U 4s Holm ltC Skra^dderm. i Borg M & S Blomsterhdl. £ Eva412y i Johansen S Barnevognsfabr. g V.9437x Ehlers A, Musiker £ V.2390x i Pedersen N Fuldm. Kassekontrolør fi Eva 2379x « Nielsen Poul, Bankbud £ Eva2394X 8-12 (= Dannovirkeg. 16,18 og Sles- vigsg. 15.17) 8 , Thornberg GY Fabrikant 14 (1444) (Kbhvns Kommune) Kommuneskole £ V.3052 Lærerpers. Eva 164 Jørgensen CA Skolcinsp. Ifolst I Viceinspektrice £ V.6403x 24 («= Vesterfælledv.61-73, Ejderstedg. 18-32 og Ny Carlsberg V. 37) j Jensen Chr., Chauffør £ V.1753v Petersen Ch. E, Tømrer I! V.6896X t Petersen LA, Maskinarb. £ V.6473v Alstedvej, Brh. Fra Tryggevældev. til Husumv. (so dennes Skitse) 9 (1212) •Christiansen JP, Formand £ Bella 2180 15 (1210) ‘ Jonas IIJF, Maskinmester £ Bella 1096 4 (1205) *Persson A, Salgschauffør 6 (1204) *Schorlcmmer 1IL, Chauf­ før Amager Boulevard Hl Fra Islands Brygge til \magerbrog. (se disses Skitser) Ud e n N u m r e Brofogeden paa Langebro, £ 0.548 1 Langebro Kiosk v. Ellen Munck £ 0.2576 & C.2577 101 (418 - E.470,000 - G.113,500) (Universitetskoil. Kvindereg.) Hude Elisabeth Vice-Efor cand. mag. £ Am.7245 Kvinderegcnsen £ Am. 7245 Alum­ nerne £ Am.8606 li, V, .VA V Nyeilaiui L, Portner £ Am.8609 Y 103 Petersen II P Automobilrepara­ tør Maskinmester £ Am.3798 111, 111A-D (415 - E.456.1KX) - G. 156,500) (Staten) Norges Hus, £ Am. 7809 Pedersen .10, Inspektør Kass. f. Norske Foren. £ Am.7809 llls Runden F V Prokurist Bs Vogelius J Konsulatssekr. £ Am.4257 Andersen P Disponent £ Am.l654X 1 Orlow-Nielsen P Repræsentant £ Am.2459 Olsen Ang. N Papirhdl. £ Am.8937v Cs Konow B Frue £ Am.8937y Luplau Christine Enkefrue 2 Walil Erik Stcnhuggcrm. £ Am.l654U s Nielsen M Fruo Klkolleklricc £ Am.9244IJ Di Willijclm II Enkefrue £ Am.l654V AVedeJ1 E A, I). £ Am.8937U a .Tarisen Anna Translatrice. £ Am.8937X 115 (390 - E. 1,325,000 - G. 325,300) (Staten) Jusfcrkammoret £ C.5966 Mønten £ ('.5198 Nielsen NP Møntdircktør £ Am.4626 Statsguardejnen £ C.6862 123 (= Amagerfælledv. 19 og Ved Amagerport 22) 8 Nielsen jul. M Skræddcrm. £ Am.l309y Petersen Chr. II Friigllidl. £ Am.1245Y, i Nielsen j Repræsentant £ Am.l245v Hansen Vilhclmine, Frøken £ Am.l216y

Made with FlippingBook Ebook Creator