Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Reyisler for København 6 (= Valborg Allé 22-26) 1 Jacobsen E Frk. Koinnmnelinclo 2 3larenssen Chr. Hdl.srejsende fl Vb.3608Y 3 Larsen Henrv Kommunelærer 4 3'induespo'cringsforr. Lynet v. S Snlir ff Yh.4202 8,10 (= Blankav. 31.33) 8s Hansen Einar OV 3Ialcrm. ff Vb.1014 > Pedersen Aage V Tsenkr. fl Vh.3608V lOs Fcld A 3raskinmester 2 Petersen 31 Ramhnsch Fnic, Sygo- )>1. ff Vh.4335X 1 Christoffersen CF 'l'iener, fl Vh.1652n Christensen IIC, Assist. ff Vh.275l3’ 4 Rasmussen Alex Guldsmed 12-16 (= Blankav. 24-281 123 Ravn Trma Frue, Telefonistindo ff Vh.4252X 14 1 Christensen E, Kogerskc fl Ah.3892X 18-24 (—Horsekildev. 33) 20i Jonnssen S Forrctningsbestvrer ff VI..3952X 4 Norrihl Haakon Arkitekt 22i Nielsen Alfrida Frk.. Sygeplejer­ ske ff Vb.3892Y 2 3'eilo Holger Fuldm. ff 3’b .VWX .3 Overvad E. Sygepl. ff Vb.4122,V 24s Jensen K Frk., Sygcpl. ff Vb.4122TT 24i Strelon J Frue. Bordd.-ckning & Servering ff Vb.39-123' Eriksen Anna Enkefnie 1 Andersen BA, Knkefrn fl Vb.3917X Benle llerlha Enkefrue fl Vb 3991Y 2 Jensen E Frk.. Bnrddækn. X-. Ser­ vering ff Yli 39343' Sejcrson Ester, ff 3'b.3934X 4 Hngbarlb Esther l-'rk.. Telofoivist- inde ff VI».1875I* 26-32 (—Oæeiliav. 19,21 og Horse- kiblev. 35.37) 26s Jørgensen T Frue Blnmsferhdl. Chrislensen O. Frøken ff 3’b.4233V 3’albvport v. Borge Nielsen, 3Iejeri ff Vh.4343 4 Rasmussen 3111 Agenturforr. 28i Petersen E Frk., Syerske r. Vb.31583* 2 Nyborg F Radioforbdl. ff 3'b.l416 .3 Christensen S, Cross, ff Vb.2775 3.1875Y 4 Pnehn E3I Frk., Kontorist r 3'h.43003' 32 1 Eriksen EM fh. Stationsforst fl 3'I>.4206 » Ileiede Cl* Sagførerfuldm. ff VI>.832Y Bechgaardsgade | . (Komponist, 1843-1917). Fra 52 Nygaardsv. (se dennos og Vcnncmindov. Skitser) til Otto Mallings G. 1 (=■ Lango-Miillors G. 2,4 og Nygaardsv. 54,56) 1 Alirends Joli.. fli. Formand fl R.W.1116Y * Andersen Edith Ryssel Frk. Sokre- ta r ff Ryv.2746x Iler(c,Isen EC Assist. ff Ryv.849Y < Andersen AM Tapetserer 4 Itioniherg A eleklr. Install. 3-11 (5235 - E. 420,000 - G. 46,300) (Andelsboligforen. NymindcgaarJ) 3i Christensen M Frue, Husejer ff R.W.1116X 5i Clausen Carl Repræsentant 2 Petersen O. Prøvemesler ff i Ryv.2649Y 2 Anders«1!! A.Mekaniker ff Ryv.2649x « Brix-Pcdcrscn Sv. Afdelingschef fl Ryv.4603 7s AndorscnCM,Mejeriejer flltyv.2104x - Seheffler K. I Rvv.3700 9i Bims Marius Repncscntant 2 Sørensen L. Sporvejsfunktionær £ Ryv.2837v 9 Nielsen C Th., Postbud ffRyv.731X lli Freytag J Sejlmagcrm. fl Ryv.2579y Jørgens<>n K Alalerm. fl Rvv 3141J 13-15 (5236 - E. 465,000 - G. 40,800) (= Lange-Miillers G. 16 og Otto Mallings G. 5,7) 132 Hansen O Murerm. fl Ryv.1075 i Blankcnsleiner A, Frue ff ]{yv.2106U 15i Jensen A Sølvsmed 4 Henriksen M, Frue ff Ryv.731n 2 (= Nygaardsv. 52) s Ryvang RuIIcforr., fl Ryv.2220

II — 98

Bartholinsgadc

81 Krctz PG Kontorchef i Finm. Cand. jur. I! Ueli.3694 83 Lerche-Peterscn Gustav Prokurist ff Hell.383 89 Andersen G Gross. ff Hell.5631 50 Petersen IO Direktør ff Gt.1128 60 Bodenhoff W Journalist Fuldm. fl Gt.1538 62 Jønsson EO Snedkcrm. ff Gt.1113 64 Johansen Ove Konsulent. West. Itich. Orlogskapt.. ffCt.29 70 Bloeh Agnete Cymnastikhererinde &. Bloeh VL Enkefrue ffGt.1205 72 Woldhyo V Arkitekt 76 ness-Potorscn Hj. Landsretssagf. n I’, Assist.ff Bella 1932 43,45 (= Fredorikssundsv. 128A-E og Ellevangen 1-7) Hovedstadens Brugsforen., fl Bella 556 43s,a Jørgensen K Skomagcrm. ff Bella 1374

i Zifeldt K Blikkenslagcrm. 45 Thomsen J Frugthdl. ff Bella 678 4 (2977) Brandtberg Kobert Murcrm. Entreprenør fl Bella 1989 6 (2976) Christiansen Vald. Bog­ holder 8 (2975) Christensen n Forretningsf. ff Bella 1292 10,12 (1375) 10 Klovin A Bogholder Hpnseriejer ff Bella 1710 14-40 (Arb. Andels Boligforening) 20 Mchrcn E v., 1hunesknedderinde ff Bella 1362 22 Glistrup A, Vognmand fl Ilolla 523 26 Hovedstadens Brugsforening, Ba­ geri fl Bella 653 34 Larsen NI, OverniaaJcrkontrolør ff Bella 882 40 Bcndscn F Johan Kurvemngcr Bcndson FJ &, Søn Kurvcmagcre £ Bella 539 42,44 (= Fredorikssundsv. 128 F-L og Ellevangen 9-17) 44i Christiansen Adolf, Inkassator fl Bella 690 Beatevej, Valby Fra Valby Langg- (so dennes Skitse) til Cæcillav. 1-5 (= Gaascbæksv. 4, Valborg Allé 17.21 og Valby Langg. 106.108) li Christiansen JP Læderhdl. fl Vb.4291 Pedersen 31 Fruo Damcfrisorinde ff Vb.2644V Pedersen Viggo Forvalter : Olifl Ford. I)'-. pliil. Almegaard Andr. fh. Overlærer fl Vb.655 .i Pugé E 3’ogn.innnd ff VI>.1810U 3s Ncumann JJ Marincmaler i Kcliicldcr Ch. Iloffmann Gross. i Staack Aage Gross. Agenturforr. fl Vb.610 > Jørgensen Erik Ovcrassist. 5s Nielsen Gunnar Smedcm. ff Vh.4074 Nielsen N Haslund Møbelarkitekt i Jessen Nie., Ovormontør ff Yl).1963i; i Olsen .1 Smedem. .Borggild 31. Fnic ff 3rb.28UX j Almdal C Orn-.s. ff Yh.?«>30 3Vinlhcr P. 3I|isikor ff 3’b.2709 . Berliø E, Musiker fl Vh.3681Y 7-11 (= Blankav. 35 og Valborg Allé 28,301 7 2 3Larenssen EM Fabrikant 1 Cncvlund Henning Grass. • 3Ieier S Nielsen. 3føltel- X H.\g ningssnedker ff Vb.3756 9i Koeh Joh«. K Skraddcrm. 2 Sørensen H, Kemigraf ff 3’b.3698U llBIømhølt A.I, 3Ickaniker ff Vb.1503 « Jacobsen S, Kigsdagsliclj. ff Yb.2758H 19-25 (1839- E.470,000 - C.26.C00) (= Lukreliav. 7) (Akis. Vallmn- gaard) 19s Prien .T. Damefrisørindc ff Yli.1974U s Jørgensen H 3Iollcr, Re.klamcma- lor ff Yh.3379X « Friis Anna Frue, Kørsclnds. ff Yh.2989n 21i Bang Petra Enkefrue ff3rb,1788X 2 Petersen Ellen, Frue ff Vb.2963X 23s Hansen Tli., Rullefnrr. ffYI>.3255 Christensen C. Elektriker ff Yh.3379u 1 Pedersen A Skr.eddcrforr. ff Yh.17883' a Københavner-Klubben, Kønt. ff Vb.3743 » Rasmussen TS Xtahsøffieiant 25i Madsen TI Bjørn Ingeniør Olsen Paul, Slagter ff Vh.2320 • Sauntc CH Ritmester f Vb.3219 4 Pedersen Dora Sorup, Frue ff VI>.2963V Wulff CJN Bogholder 27 (= Cæciliav. 23-27) . Enge!I Olga. Frue ff Vh.17881! 2 Rosens)and Sv., Garlner ff Yb.3061V Rasmussen Spang Revisor ff Vb.586 . Ilelueg Povl. Assist. ff Yh.2772x 2 (= Valby Langg. 100) <• Hansen P Gross. ff Yb.3662Y i Christiansen 31 Lager«hof ff Vh.3662X i nansen Oscar, Sporvognskonduk­ tør fl Vb.ll41y • Brulin KJ Skomager Olesen Ove Ru-ermier 4 (= Valborg Allé 11) i Hansen Chr., Vicevagt ff Vh.73

7 (245 - E. 130,000 - G. 32,000) (Magdalenclijommct) s Brandt V. Tapetserer £ By.5789y i Nielsen JV, Rr-indbon-r fd!y.5889V i Christensen O Scjlskibsf. flBy.2003x a Magdalcnchjcmmcts Optagelses- hjem & Petersen V Bestyrerin­ de ff Bv.3446 Iladlærg Helene Frøken Gottlieb J Kvindcmissionær « Flojgaard CN I rtckr. ff By.l952x Magdalenehjemmcts Sekretariat, ff By.3328 a Pedersen Haraid. Maler ff By.1952U 9 (257 - E. 68,000 - G. 15,000) (Lærlingchjemmets Minde) i Degener ML Korrespondent i Pindborg Just Gross. ff By.2003v • Eisensøo FB Gross. 11 (258 - E. 75,000 - G. 15,000) (Enkefru Jenny Andorscn) a Schmidt Aago Kommunolu'i'cr Sprogl.ærcr ff By.2776v 13 (259- E.81,000- G.15.000) (Fru Inger A Kolbo m. fl.) • Arp Mario M, Damcskræddorindo ff By.l345x 15 (260 - E.122,000 - G.30.000) (Urtckr. I Christensen) KStcmmlcr M, Fruo ff By.5526y Stoubæk K Frk., Drtokramforr. ff By.5546x s Petersen E, Frk., Kontorassist. ff By.l421Y i Moller Lund A Fuldm. Henriksen E, ff hcmi.Nr. j Enfeldt .1, Frøken ff ISy.l421Y Lose Jobs., Dbkomotivf. ff By.5526v a Gcrmanscn IP Skrædderm. ff By.8720 « Bruun M, Skrædder ff By.5526* Olsen Inger Frøken ff liv.1421X 17 (?-- Ø-Sogaile 10) 8 Miiller Edith, Itertramlinde ff B.V.71X 4,6 (■= O-Farimagsg. 3-7, Ø-Søgado 18,20 og Gammcltoftsg. 1) 4 Andersen CIt la Cour Insp. ff By.6604 Eriksen A, Køkkcnbestyrcrindo ff Bj .6697 Jonsen S HospitalsfOrv. fl By.6606 Jensen Jl* Kvartcrinestcr ff B.v.6613 Niolson Vald, Maskinmester ff By.6610 Obolitz Willi. Fuldm. «■By.6608 6 Poliklinikcns Øreafd. ff By.2022 Basnæsvej, Brh. Fra Fuglsang Allé til Gaunov. (Skitse Bronshøjv.) 3 (1428) ‘ Sørensen VV, Tømrer 7 (1426) •Sørensen V Gartnor fl Bella 1092 B (1425) »Petersen AO, Chauffør Wnnterghein Ch. va« Bestyrer 11 (1424) (Fru Jenny Haldriis) Ilaldriis Nicolaj Ingeniør Thisted Julius Cross. 13 (1423) •Selinu JV, Cigarhdl. ff Bella 2004 17 (1421) »Bcrgkvist Bertha. Enke­ frue 21 (1419) »Kursch P Bogholder 23 (3158) (Orgelbygger PC Andersen) Mareussen ,V Søn, Orgelbyggeri ff Bella 2127 2 (1405) ‘ Thisted CM Hdl.srejsende ff Bella 2201 4 <1406) -Christoffersen CG Kiosk­ ejer Musiker ff Bella 1022 8 (1408) -Sørensen Wm. Yaskeriejer ff Bella 2236 16 (1412) -ltiemann Karl Ingeniør ff Bella 441 18 (1413) »Nielsen TIT, Overpostbud Nielsen O. Lcdningsinsp. ff Bella 1293 Baunegaardsvej, Hell. (En Ejendoms Navn) Til Bcrnstorffsv. (Skitao so u. Gjon- tofte). Fortsat fra Ojentofte, „V i 11a b y c m e,“ 57 Green Chr. Gross. ff Gt.2258 59 Hansen Peter Cross, ff C1.2259 61 Host T Befragter fl Gt.626 63 Abrahamson J Frue ff Ot.2144 65 Follctider E Gross. ffGt.540 73 Olsen Ole fh. Generaldirektør fl hcml. Nr. 75 Goscli GJ Gross. fl Hcll.4714 Finsen Olaf Ktatsr. ff Ueli.4905 Kragh F Gross. ff nell.4765 Hjorth C Afdelingschef fl nell.2400 77 Dansk Kontraktlombardcring Akts. ff Ilell.4944 3Vclle.ndorf All Direktør fl Ilell. 4944

Made with FlippingBook Ebook Creator