Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

11 — 171

Enghavevej

i Hansen M, Frne ff V.5613x Olsen O ( 1 1 r Snedkcrm. • Brix-Pedersen AP Smedem. ff V.6571x 4 Jensen Sara, Enkefruo ff V.5613y Jensen Itln Frk. Gross. s Jensen O M V o g n fa hr. 13,15,17 (1046 • E. 209,000 - G. 40,000) (Kjendomsakts. Khhvn.) 13s Jensen ,Sofus fh. Tømrcrm. » Henrirlison Petra Buntmager $ V.3241 Jensen II Afurerm. | Eval325 • Biersled E Frue $ V.1593u • Pedersen N Nissen Xtøbegodsfor- lidl. J; Y.56131 i 15s Vesterbros Bogtrykkeri v. Ema­ nuel Ilansen’s Enke $ V'.15931 Christiansen V, Fnigthdl. Jl V.9642X i Hørle Edil li Frue, Dameskra-dder- inde ff E vji 1003 • Espelisen II, .Musiker ff V.1593V 18,21,23 (1047 - E. 200,000 ■ G. 33,300) (Kjendomsakts. Khhvn.) 2ls Hansen CM Cigarhdl. ff V.4060 23a Monimeseii Einar Fabrikant 4 Lanrilxcn K lit'i>r; Hirsch L Frk., Stenograf | V.6571.V i Hnlrn Axel Arkilekt ff V.8482 27, Ham Poul, Tømrrrm. ff V.846n • Petersen E Frk., Telfindo ff V .9676X » Poulsen E. Murer ff V.846y 31 (1524 - E. 600,000 - G. 194.200) (Murerm. K Kristensen og Martin Olsen' Brandt H Herreekviplidl. ffV.2963Y Danielsen ABC Damefrisør g Eva 1291 Enghavevejens nye Barnovognsfa- brik v. Th. .Tensen ff V.7695 Hansen Harry Blomsterhdl. ff Eva 951 Rasmussen Find & Aagaard Auto­ mobilreparatører fi C.4518 & Eva 507 Royal Foto ff Eva 1413 Wicghorst R Grammofoniforr. ff Eva 1413 Suhr Vald Smørrebrødsforr. ff , Evn 517x Vosterhroes Cykle Tmport v. Joh. Nielsen ff V.8435 Vesterbros Tdekistemagasin v. Chr E Christensen ff Eva 1404 Vestre Centnim-Garage ff C.14068 A Eva 298 49 (941 - E. 200.000 - G. 116,800) (Kbhvns Kommune) Enghnvevejs Kommuneskole ff V.4306 Lærerpers. ff V.1159y Stnpf Svend Aage, Skolehetj. Herling Tngehnrg Skoleinsp. 51 (1255 - E. 64,000 - G. 12.600) • ‘ Frederiksen Carla, Frøken |! V.2041x 53 (1256 - E.60.000 - G.11,600) i ‘ Larsen C Fnio J V.1905v 55 (1257 - E.55,000 - G.11,400) (Fru Else Koeh) 8 Jørgensen O Fabrikant 57 (1258 - E. 82.000 - G. 17,500) 8 Rasmussen II Cigarhdl. ff V.7604 Berglund Tngehorg Frue Konfok- turelull. ff Eva 781Y « Petersen R. Typograf ff V.1232x Adelson Sorcnza, Telefonistinde ff V.2021v i ‘ Rvherg Otto, Mekaniker Munster Johanne, Enkefrue f V.2021x « Møller-T,i.ud L Clir. fh. Forstander $ V1232T* Si (1402 - E. 174.000 - G. 29.000) (Redaktør A Karstensen) 8 Fiseher OC Restauratør ff C.10108 Hansen Niels Skovsboe Skotøjsrcp. ff V.1768v Hansen Herman Cigarhdl. ff V.1074x ■ Darum Erik Tandlæge ff Eva 435 Reingaard A Inspektør ff V.2463u Sørensen LNC Ingeniør » Thyrring-Johanson J Rentier ff V.1650 • Ciandi-Hansen HO Ingeniør Cand. pol.vt. ff Eva 1110 Andersen ET Kontorchef I! Eva 1187 • Holst Frederikke Enkefrue ff V.7282 Holst NT Direktør •3 (1401 - E. 257,000 - G. 44,800) (= Bevtoftg. 8) (Redaktør A Karetensen)

I s Madsen MK Frugthdl. ff V.2444x Haagønsen \' Skra-dderm. ff Eva 3574 Nielsen P.l. Lokomolivf. ff V.7257 i Fra ni zen T, ff Kva 710 Rolff Aage Prokurist ff V.7841 , Lundhye II Koimnunelærerinde fi V 2463V a Lotinga N Repræsentant Møller K Trælasthdl. ff Eva2770 » Iløjengaard NP Vicepolitiassist. ff V.3122 Frederiksen AM Enkefrue ff V.4052 Kristensen Svend Kommuelærer 65 (1409 - E. 286.CO!) - G. 51,800) (= Rtenderupg. 2,4) (Bnligfornn. Stenderupluis) k Expres Vulkaniseringsanst. Flvger TT Cvklnfahr ff V.1969y s Kroil EV Koloniallager ff V.7123 i Thomsen Vald., Overpostbud |! V 6469y -i Hansen Kirstine, Enkefrue ff V.9696v Braadlinlt Karen Bogholdersko ff Y.9696V Rasmussen MI, Sygeplejerske ff V.9242u i Lønskov CA, Overportør ff V.1969x 67 (1474 - E. 396,000 - G. 68,800) (= Enghave Pass. 1,3 og Stende- rupg. 6 , 8 ) (Kbhvns Kommune) s Reichel R, MonIor ff Evn 3846 a Jørgensen TC, Linoleumspaalægger ff V.6073 69 (= EnghavePass. 2,4,6 og S-Bonle- vard 108) 71 (= S-Boulovard 110) s Sæbehuset ff V.9227x Olsen Gudrun Trikolagehdl. ff Eva 3829 Kød-Børsen v. Viggo Rasmussen ff V.6627x S. M. Akts. Smørhdl. f V.4455 Friis D Panhegsforr. ff Eva 195 s,i Kieler AC Bagorm. ff C.12952 A Eva 52 i Schrøder Johs. Gross. Slagterm. ff V.9476.V Klug-Pedersen A Børnehavebesty­ rerinde Musikla'rerinde ff V.3771 Dansk Frøbellærerindeforening ff V.3771 a Bruun Johs. Rejscinsp. ff V.9227Y Klug-Pedersen Karen, Musiklærcr- inde Børneliavobestyrerinde ff V.3771 i Jeppesen Alfr. Kommunelærer ff Eva 172x Jeppesen J Kommunelærerinde « Kobl Theodor Gross. ff Eva 628 Kold Theodor T Gross. s Thygesen Poul Tømrrnii.. Kjen- doniskont. ff V.9233Y 75,77 (1382 - E.175,000 - G.25,000) (fh. Frisør Joh. Larsson) 75s Christensen A Gas- & Vandm. Ingeniør ff V.8163 HansenK Frue Cigarhdl. ff V.6389y 3 Petersen CM, Pakmester ff V.5727x 77 k Rasmussen J, Frugthdl. ff V.980Y s Jensen Knud, Restauratør (Hyt­ ten) ff V 1464 3 Berg-Petersen C Bygningskonduk­ tør ff V.9284x .i Truherg A, Frue ff Y.9625Y S t a t s li n n o r n c s F u n k- t i o n ic r b o 1 . Nielsen IIP Værkmester l>2 Jacobsen Kn„ Sncdkcnn. ff By.224X Fl Hansen JE , Arbejdsmand ff Palæ 6168X F4 Knudsen V. Jernbancarb. ff Palæ 6168Y ((3 Clausen CAT, ff Palæ 6166Y 201 Sydhavns Kiosk v. CC Jacobsen ff S.vdh.128 209-221 (177 • E. 1,900,000 - G.140,400) (= Sydhavnsg. 2-10 og Peter Sa- hroes G. 17-27) (Arh. koop. Byggeforen.) 209s Crick M Materialist ff Sydli.209 Komet v. Peter Olsen Cyklclull. ff Sydli. 143Y Larsen J Brandenhoff Vik- tualiehdl. £ Sydh.l79y Magnussen JGF Inspektør f. Ar­ bejdernes kooperative Bygge- foren. ff Sydli.191 i Hansen J Malorm. ff Sydh.221v a Olsen J Frue, Dameskrædderinde I Sydh.385 4 Andersen J Forretningef. £ S.vdh.182v Kirschlierg 11, Afdelingschef ff Sydli .169Y

2 (== Vesterhrog. 103,105) s Sygekassen Activ, Fil. UiH -1 II .» K Tlumsen Vognmænd ff Evn 600 •Sportskiosken v. G Johansen ff Eva 3245 Nordisk Kaffelager, Fil. ff V.8380 4 (103 - E. 84,000 - G. 25,200) (Smedem. PFA Nielsen m. fl.) s,, Hcnickcr O Restauratør (Klub­ ben) | C.10456 i ‘ Nielsen PFA Smedem. GoltlohAPG Ingeniør ff Eva 1981V •Gultlob EB. Enkefrue a ‘ Nielsen NFI1 Revisor iib Kbhvns Vognfabrik v. A & V Nielsen ff V.4334 Elgstrøm Svend Snedkcrm. ff V.8914 6 (99 - H.64,000 • G.23.600 i (Fru Kiler Kayscr, Fru Sophie Ebstrup og Alelalvarr'fahr. JC Johansen) s Andersen Borge, Cigarhdl. ffV.938V Christensen 11 Skrædderm. S V.6006y i Johansen JC i. Søn Mctalvarefabr. ff C.6204 8 (= Vesterhrog. 107C) Madsen E Blomsterhdl. ff Eva 2986 10 (118 - E. 96,000 - G. 26,500) (Kbhvns Kommune) Samson J Frue, Alejori ff V.6171Y Westcrgaard K Snedkcrm. ff V.498 iib Dreseher Fr. Fabrikant Frm. ff Eva 28 12 (119 - E. 88,000 - G. 31,500) (Fabrikant C Moller; s Fasting .1, Chauffør ff Y.4Y i Jørgensen A Bruun AlaJerin. ff V.2389y iib Jensen Axel Smedcrn. ff V.2389x 14 (131 - E. 100,000 G. 48,100) , Jacobsen Al Skomagcrin. nu ‘ Aloller’s Carl Maskinsnedkeri & Listefahr. ff C ”R49 A C.2851 16 (310 - E. 215,000 - G. 65,500) (= Sundevedsg. 21,23) (G r o s s . O A J e n s e n ) Becker & Walter Akts. Gravmonu­ menter A Walter Jens, Direk­ tør ffC.2891 Dansk-Engelsk Alnhast Tndust.rl Akts. Danisli-English Alabaster Tndiistry. Ud. ff C.2891 Jørgensen JP Leveiposlejfahr. ff Eva 859x Musik- A Fotoman Tlurlrti ff) AO£Q

211s F r e d e r ik s e n J o h s . Is o n k r . ff S y d h .2 2 3 A n d e rs e n A V H e r r e lin g e r i- & T rl- k o ta g e h d l. ff o y d h .l 8 l y 3 G i.r s k o v H G la n n . 81 S y o h .5 1 3 N ie ls e n R V in d u e s p o le r e r G ia r m . ff S y d h .195 3 A n d e r s e n C , C ig a r h d l. F o r m a n d f. A r b e jd . B ic y k lo C lu b ff S y d li.1 8 2 y 213a C h ris te n s e n AI c lc k t r . I n s ta ll. 2158 T o r v e h a llc n v . J P E s k ild s e n , g S y d li.1 7 b x s ,i L ø w o n s ie in C h . B a g e r m . ff S y d li.186 217& L a r s e n L a u r . F is k o h d l. ff S y d li. 175y C a rls e n J , M e je r i ff S y d li.166 219s P o u ls e n AI S k o m a g c r in . ffS y d h .9 S y d h a v n e n s A lesse v . V ig g o M o r lø o ff S y d li.202 221s J e n s e n S ø re n U r m a g e r ff S y d h .l7 4 y J e n s e n V altl. U r le k r . ff S y d li.105 : W ilm s O O v e r a s s is t. &. S w lh .3 4 3 a J a c o b s e n E F u ld n i. ff S y d li.1 9 6 V s K liu øe V A ssist. 4 W a g n e r K F K o m m u n e læ r e r ff S y d li.268 223-239 ( 281 - K .1,700,000 - G .160,000) ( - KAT K la u s e n s G . 2-20 o g 223s S y d h a v n s A p o te k ff S .vd h .376 P o s t- o g T e le g r a fk o n to r ff lu v m l.N r. s P r y n in g F , ff S y d b .382 Y .. H a n s e n I IP k o m . F a lir. 2258 K b h v n s H a n d e ls b a n k A k ts ., S y d h a v n s A fd . ff S y d li.392 & S y d li.393 ■i B a u e r fe in d K A J o u r n a lis t ff S y d li.4 0 7 U * S te ffe n s e n E I s c n k r . 227s K io s k S y d h a v n ff S y d li.237 229s P e d e rse n V G la r m . ff S y d li.397 s tI B a d in o II O s te h d l. ff S y d li.5 i C h ris tia n s e n C E n tr e p r e n ø r ff S y (I li.365Y 4 Ø s tm a r A P J T ø m r c r m . 231s C h ris te n s e n M ic h a e l c lc k t r . In s ta ll. ff S .v d h .378 E n g h a v e D in é r tr a n s p o r ta b le ff S y d li.87 S ø re n se n V V ik tu a lie h d l. ff S .v d h .87 233s S ø re n se n l ,R B a r b e r & F r is ø r É S y d 'h .3 8 2 X S ø r e n s e n V S la g tc r m . ff S y d li.87 237s F ln r c iitz -P c lo r s c n A , M u s ik e r 1 S y d h .4 0 7 Y 241-247 (285 - K .300,000 - G .107,000) ( = H a r a ld J e n s e n s G . 1-7 o g K A I K la u s e n s G . 22-30) 243s S v e n d se n C P a lm C ig a r h d l. ff S y d li.261 K a ffe la g e r e t P rim a , ff S y d h .l3 7 Y i ‘ A r lie jd e r n e s k o o p e r a tiv e B y g g e - • foren. A, Funcli Jolis., Vicevært ff! S y d li.297 = J ø r g e n s e n M a r tin , ff S y d li.454 245s M n n d r n p -P o iils e n A n n a M o d c - lu ll. ff S y d li.302 s ,4 Z ie g le r A F r iig lh d l. ff S y d li.162 . N ie ls e n M , T ilsk u re r ff S .v d h .377 247s G is la s o n C a y Is o n k r . ffS y d h .4 5 0 s ,i M a d se n A A JO F’r k n r . B o g lid l. ff S y d li.7 .-i H in iz K fh .H e r r e e k v ip lid l.. ff S y d li.225 H in t ■/. A , D a m c s k r æ d d e r in d o I! S y d li.225 249-253 (257 - E .915.C 00 - G .9 3 ,0 0 0 ) ( = H a r a ld J e n s e n ( !. 2-8 o g K N K la u s e n s G . 32-38) (A r h . k o o p . B y g g c fo r e n .) 251 1 S in d in g F a n n y F ru e T a n d læ g e ff S y d h .276 3 B e n g ts s o n A YV, M o n tø r ff S y d h .l9 9 x G ro th A g n e te E n k e fr u e ff S .vd h .453 253 s O lsen A la r ic , D a m c fr is ø r in d c ff S.vdh 266 a J ø r g e n s e n F , T e le fo n m o n tø r ff X y d h .lS 9 V 255-263 (259 - E . 1,100,000 - G-. 90,000) ( = F r e d e r ik s h o lm s g . 1,3 o g K M K la u s e n s G . 40-48) (A r h . k o o p . B y g g e fo r e n .) » 2 5 5 , H o n n in g s e n C B F a b r ik a n t 257 J ø r g e n s e n C Y , F o r m a n d ff S y d h .3 7 1 X 259s H a n s e n G e r d a , S y g e p le je r s k e fi S .vd h .405 261s J ø r g e n s e n K H o ls te d M e k a n ik e r ff S .vd h .238y i S c h iø n n in g C , K le in s m e d ff S y d h .3 4 7 V 263s H a n s e n H ilm a , F ru e ff S y d li.2 4 4 A ' i R o n d a lil J) E n k e fr u e ff S yd h .244.x i P o te r S a b r o o s G . 22-26) (A r h . k n o p . B .v g g e fo r e n .)

Made with FlippingBook Ebook Creator