Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

10 (I5bn) »Anger Pctrino Enke e. Overmaskinmester ff Am.406v Ryder .TC, ps. Fyrmester ff Am.406y 12 (15eb - E. 40,000 - G. 8,900) •Petersen G Jernstøber g Am.1259 PctcrsenEC, Støbemester ff Am.8518 IIus-Register for København Christian d. 2dens Plads 0 Fra Clir. d. 2dcns Allé til Skippor Clomcnts Allé (Skitse Englandsv.) I (15bt vurd. m. 15cf til E. 40,000 - G. 12,300) •Sacrens E Fabriktestyrcr Dr.phil. ff Am.527 3 (15cn - E.40,000 - G.8,900) Hansen Mary Frue.Knnststopning ff Am.9595 •Jørgensen II Købmand ff Am.MOOY 5 (15co) s ‘ Reimer LIO, Enkefrue i Caprani Miclicli, Overmontor ff Am.928 7 (15cp - E.37.000 - G.8,900) •Vilie Petersen Maria Frk. ff Am.863 s Kristensen Gerda Enkcfruo ff Am.7168 9 (15dø - vurd. m. 146 til E. 65,000 ■ G . 18,900) •Ebcrt Hermann Gross. ff Am.296 Schmnhl AV Inspektør ff Am.2480 II (15ck * E. 40,000 - G. 7,800) •Mærsk-Møller IINJ Dampskibsf. ff Am.601y 4 (15cc - E. 38,000 - G, 8,900) ‘ Andersen V Ingemann Fruo Mu­ siklærerindo ff Am.2791 Skancko KE Kommunelærer ff Am.8714x 6 (15cd,cl) (Skibsforer E Lorentzens Dødsbo) Lorentzen R Frøken ff Am.660 8 (15cz-E. 37,000 -G. 6,200) •Poulsen P Vinhdl. ff Am.3262 10 (15cæ - E. 35,000 - G. 8,900) s Jansen O Kommlærcr ff Am.5799 i ‘ Jensen Ove Bøssemager 12 (15cø) (Skomagerm. Laiir.IIanscn) Christian d. 9des Gade Bl (Kongo, 1818—1906) Fra GI. Mønt til Gothorsg. (so disses Skitser) 1 (383 - E. 575,000 - G. 166,000) (= GI. Mønt 10) S Landmandsb. City Afd., ff C.7258 Niolsen MC Cigarhdl. ff By.l41y Holm I Guldsmed Frm. ff C.6731 BuldsmedHolm __ • Fordinandscn Aago Direktør Ekman Allært Skrædderm. ff Pala; 5514 Wulff Flemming G Vokseloror ff C.10008 & C.10020 •Forsikrings-Akts. Vidar ff C.1434 & C.1474 & C.164 Conimercial Union AssnranccComp. < Ltd. England Fdlialkont f. Dainn. ff C.164 C. 1434 & C.1474 Paiatino Insnranco Company Ltd. ff C.1434 & C.1474 & C.164 > Lassen AF Lægo ff By.7693 Jensen Carlos Gross. ff By.7692 i Hansen Margrctho Frøken ff By.3659 Pinner Edgar Gross. ff By.3790 Kragh Jens Læge Dr. mod. S C.112P6 Norgaard Axol Læge Dr. med. Afdoiingslægo ff By.8166 • Pedersen V fh. Apoteker ff By.4709 Christensen A Scott Direktør 4 Storm Vilh. Arkitekt ff Ry.3092 3,5 (388 • E. 650,000 • G. 196,800) (Magda Petersen) 33 Purella Company Fabr. af Vaskc- og Støvsugemaskiner ff C.8573 AVengler IIJ Gross. ff ★ C.1377 & C.5977 « Duwens Aago Tandlæge ff By.4846 i Ipson Poul Gross. ff By.8330 Petersen Viggo Gross.. Maskin- & Ingcniorafd. ff C.3664 & C.13964 Gutclioffnungsliiitto Oberliausen A/G.Mascliinenfabrik Augsburg- Niirnbcrg A/G. ff C.3664 & C.13964 Qvist’s tekn Agentur ff C.3664 & C.13964 Krcditkonrpagnict Ncgotiator Akts. Zalilo II Overrctssagf. ff C.1292Q i Hviid-Pctcrsen Aago Inspektør ff By.5222x Jacobsen Kai Guldsmed ff By.6800 < Locwcnstcin AF Direktør ff By.6570

II - 138

Carstensgade

•Kraft Emil Direktør ff V.4381 12 (45ba - E.90,000 - G.23,600) (Dr. med. H Rønne) Graah E &. A Frøkner ff V.1295 x Green J Enkefrue ff C.2323 Jacobi IIW Fuldm. i Justitsinin. ff Eva 2393 14 (45aø - E. 42.000 - G. 14,700) •Ørsnes Niels Elcktr. Install. & Jørgensen Otto & Co. Ingeniør- forr. ff C.3617 & C.3667 16 (45v-E.57.000 - G.31,000) ‘ Pullich Gerda Enkefrue ff V.3250 Schiørring Jnlis. fh. kgl. Koncert- mester ff Eva 1441 Schiørring Nils Magister ff Eva 1441 18 (45al - E. 60.000 - G. 19,000) •Koch Svend Ingeniør tekn. Direk­ tør Cand. pol.vt. ff V.5380 20 (45ak,bf - E.62.000 - G.27.800) •Nissen Thora Enkefrue ff V.3531 22 (45ai-E.55.000-G.18.400) •Raten Tb. fh. Statsbancdirekt. ff V.8687 Råben Nis Chr. Rankassist. 21 (45ah - E. 75,000 - G. 18,400) •Stein Hendrik Redaktør DC.3074 26 (45ag - E. 46,000 - G. 17,400) (Fru Anne AI Groscll Lcfévro og Ole P Groseli) Harms Henrik Kaptajnlojtn. g Eva 3799 Lcfévro S Disponent •Lcfévro AM Groscll Frue Kunst- malorimlo ff V.4072 Ceylonvej [g] Fra 141 Kastrupv. til Backersv. (se disses Skitser) 3 (2874) ‘ Nielsen ,T Chr. Blikken­ slagerne. Gas- & Vandm. ff Am.4922 5 (2875) »Madsen AC, Postbud 13 (1882) •Collin Karla Enkofruo ff Am.1049 6 (1900) •Thcison K Musikdir. ff Am.6594 10i Tliøger SA Konstruktør 18 (1893) •Hansen VE Repræsentant 22 (1892) ‘ Swirski JP, Skrædder Swirski Ida, Damcskræddcrinde g An;.9513 Charlottenlnnd’s Gader og Vejo findes efter do kblivnsko Gader (2. Villabyerne). Charlottenlnndsve], Hell. Fra Tranegaardsv. (so dennes Skitse) 5s Frederiksen II Anlægsgartner ff Hell.3575 7s MatliiascnP Vognmand ff ITcW.1555 Rasmussen L, Chauffør ff llell.2151 Larsen Agnes Enkofruo, Rulleforr. ff IIcll.733y i Ericlison C Roglioidor ff IIcli.3840 i Pesciatini D Sproglærer 9i Olsen SV, Alontør , Ilansson IIC Alurcrm. ff ncll.l928y 11 Pagii Axel Rcvcntlow Prokurist 15 Jensen Laur. Restaurator ff Ilcll.2502 17 Duo LC Dr. phil. ff IIcll.4863 19 Henriksen HPM Kasserer ff Ifell.2562 21 Stalirenberg PJE, Faktor ff Hell.3835 23 Schncidelbach J Tømrcrm. ff Hol.1.2484 27 Christensen Chr. Kørelærer ff Hell.4518 Christensen Oda, Frue ff IIcll.4518 29 Starko WR Murerm. ff Hell.3604 2 Lundsby Christino Enkefrue ff Hell.1633 Lundsby Kaj lloghdl. 4 Mildt E Alotellnll. ff Hel1.5782 6 Maskinsnedkeriet Ørehøj ff IIeII.2369 8 Alderdomshjem, 10 Christensen B Grube. Maskin- snedker ff IIell.732 12 FrondrupA Kommunel. ff Holl.2906 14 Stoktoft N, Cigarlidl. 16 Dahl lt Postkontrollør Dansk Sygeplojeraads Sygeplejebur. & Dahl p Forstanderinde ff IIell.254 18 Mortensen L L.vdom, Bankassist. ff IIcll.4832 20 Withpetcrscn A Toldkassercr Cand. jur. ff Hell.4148 22 Zimscn Rolf Kapt. ff IIcll.817 26 Dahl Kristian Direktør ff Hol!.4879 30 Aagescn Vida, Frue |! Hcll.3784 32 Rcsen-Riesel A Forrotningsf. ff Hell.2093

44 (994) (Frn Ruth Ajander) Ajandor 1IA, Bogbindor 46 (995) (Aage og Frithjoff Petersen) Jensen Olga Jucll Frue, Kjole- salon ff Eva 5050 48 (996) *1,arsen Helga, Froken 50 (997) »Monrad-Nielscn M Frue Kommnnelærerindo S V.7619 52 (998) (Maskinist V Micholscn) 54 (999) •Nielsen J, Enkcfruo Nollin E, Musiklærorindo I! V.6989v 56 (1000) •Brnmsen Chr. Malerm. JOV.5966y 58 (1001) ‘ Andersen RC, Portør 60 (1002) (Maler Tli.Jensens Dødsbo) 62 (1003) •TIanson ACBH Ekspcdsokretmr j Sil»)>in-pr A, Lærerinde ff V.6989Y 64 (1004) ‘ Nielsen Kordelia. Frøken 66 (1005) Andreasen Carl Chr. Afde­ lingsleder •Hartmann L Enkcfruo JOV.530Y 68 (1006) ‘ Sejl Rotty, Enkcfruo 70 (1007) ‘ Rasmussen MV.Ovcrpakm. 72 (1008) ‘ Elk Marie, Enkcfruo 74 (1009) ‘ Christensen KA, Frue 76 (1010) *Schirltz Angpst, Husejer 78 (1011) (Fru Magdalcno Søgaard) Søgaard OM.T Viccskoleinsp. ff V.6586x ■ 80 (1012) ‘ Niolsen Marie, Enkefrue ff V.6586y 82 (1013) ‘ Christensen Loviso Enke­ frue ff Eva 2312 84 (1014) (Apoteker V Pedersen) Gundcrslcv NP Repræsentant ff Eva 313y Castbergsvej, Valby. (Læge, 1780-1823). Fra Mansasv. til Olo Borchs V. (Skitso Vigerslev Allé). Hvor intet andot or anført, er Ejeren Andolsforcn. Valby Vængo 3 (1418) Raboholm Vald., Ovcrmon- tør ff Vb.846 17 (1411) Andersen HEM Cigarfabr. S Vb.1991 Andersen HEM & Co. Cigarfabr. Andersen ES Aa. Cigarfabr. 25 (1380) Hansen Math., 'Dameskræddorindo ff Vb.1274 27 (1379) Sørensen MJ, Værkforer ®Vb.l209y 37 (1343) Nielsen Bcrnh., Musiker ff Vb.2615 4 (1430) Nielsen Karen, Enkcfruo ff Vl).2744 10 (1427) Liscbke Franz Farvetekn. 16 (1424) Hoffmann AE. Rlikkensl. ff Vb.876 26 (1678) ‘ Abildskov P Malerm. 34 (1484) ‘ Sikker Hansen A Tegner ff Vb.1297 Ceciliavej, Valby. so Cæciliav. Ceresvej (VJ Fra Grundtvigsv. til Chr. Winther« V. (Skitse Rathsacksv.). I (47ap - E. 63,000 - G. 22,600) •Clauditrs Henrik Ingeniør ff V.4316 3 (47ar - E. 85,000 - G. 44,200) •Olsen Edith Frank Enkefrue fi Eva 225 5 (47ae E. 65,000 - G. 36,000) ‘ Hansen Chr. P Gross. ff C. 2706 9 (45ap - E. 60,000 •G. 21,500) (Fru L Ammitzbøll) Aimnitzbøll 11K Kontorchef g V.3215 II (45ao - E. 65,000 - G. 21,200) •Nissen 1111 Gross. ff V.8792 • 13 (45ani - E. 65,000 - G. 19,000) •Carlsen Fr. Husejer ff V.3342 15 (45an - E. 55,000 •G. 21,000) •Petersen Helga Grundtvig Enke­ frue ff V.8751 17 (45au - E. 70,000 - G. 23,500) •Vaupcl Aug.A Hattefabr. ff V.9946 19 (45av - E.55.000 - G.23.000) ‘ Krøyer O Tandla;go 2 (47ao - E. 65,000 - G. 27,700) (Ingeniør Ad. elements Legat) Clémcnt Jutta Fruo ff V.4660 4 (47az - E. 55,000 - G. 22,500) •Thomsen Joh8. Fabrikant ff V.4649 6 (47bo - E. 55,000 - G. 31,800) •Moller Alfred Direktør ff Eva 2372 « (47bf - E. 65,000 - G. 28,900) *de Richelieu Louis du Piessis Hofjægermester ff Eva 2203 10 (45l» - E. 72.000 - G. 24,800) (Direktør Emil og Fru Bertha Kraft)

Charlottes Gade. So Prinsesse Charlottes Gade Christen Bergs Allé, Valby. (Politiker, 1829—91) Fra Dronn. Dagmars Allé til J P E Hartmanns Allé (Skitse Valby Langg.) T i m o t h e u s K i r k o P r æ s t o h o l i g o n (31 - E. 45,000 - G. 3,700) Jonsen Kr. A Sognepræst ff Vb.1368 I (3c.y) (Fru AAI Andersen) Andersen Erik Kunstmalor f Vb.2322 Rasmussen .1 Provst indo Rasmussen A Organist ff VI).97V 1A (482) (Det kbhvnsko Kirkofond) Timothcnskirkens Kordcgnekont. .V Jørgensen Ilj., Kordegn ff Vb.2565 Timotheus Sogns Sygo- & Monig- hcdsplejc ff Vb.97x IC ( = Valby Langg. 125 og Dronn. Dagmars Allé 1) Valby Auto-Lux v. Ditlov Hansen ff Vb.1508 3 (3 cz) ‘ Larsen H, Snedker 5 (3ca;) ‘ Schmidt Vald. C., Murer 7 (3 cø) Aarkrogh LC Graver v.Timotheus Kirko ff Vb.2216 ‘ Bruun Louis Fabrikant ff Vb.483 W æ .te r ’s R ein n iesiu ørelscfalir. ff Vb.483 9 (3da) ‘ Jørgensen NJ, Værkfører II (3db) Petersen Gustav Drejerm. ‘ Schønfeldt A Frk. BogholdorsKe ff Vb.974 13 (3de) ‘ .Tonson A Jlalcrm. ff Vb,682x 15 (3dd) MortonsonAgncs Gottscbalck Frk., Sygeplejerske ff Vb.1976 •Mortensen Ingeborg, Enkefrue 2 (1197 • E 35,000 • G. 9.300) •JcnscnNiels Skrædderm. ff Vb.1264 2 A (3 ad) ‘ ChristiansonCarlMalcrm. ff Vb.431y 6 (3af) ‘ Carlsen M, Enkofruo 8 (3ag) ‘ Hansen Martha Enkefrue Jennum JAl, Frisør ff VI).1718 10 (3bd) (Vognmand V Ingvorscn) 12 (3bo) ‘ Olsen H Sejl- & Flag- mager ff Vb.845 14 (3bf) (Fru Alma Andersen) Hanson K, Musiker ff Vb.3510 Andersen A, Skomagerm. Hansen Thygo Agenturforr. Gross. ff Vb.1011 Christen Bernikows G. (So Kristen Bernikows Gade) Christian d. 2dens Allé 0 (Konge, 1481-1559). Pra 148 Amagerbrog. (so dennes Skitse) til Chr. d. 2dons PI. I (15bf - E. 40,000 - O. 8,900) •Ernst Margrethe Enkefruo ff Am.306.v Gottlieb Chr. Cand. nbarm. ff Am.306u 3 (15bh - E. 35,000 •G. 7,600) Barno Jobs. Forlagsboglidl. •Jørgensen Victor Ejendomsmægler ff Am.2318 Frugaard M Frk. Stenograf 5 <15cq) •Ryt-IIansen Chr. Sncd- kerm. Fabrikejer ff Am.1903 7 (15cf - E. 55,000 - G. 8,800) Mørcli Paul Lægo Dr. med. ff Am.9015 •Schmidtb JL Overassist. v^Statsb. ff Am. 8018 9 (15ca) ‘ Schløcr Julius Kontrolør ii . Bo

i Saabyo AE Agenturforr. ff Am.764y 8 (15bi) *Pctersen Lorentz Direktør ff Am.2413

Made with FlippingBook Ebook Creator