Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Regisler for København 14 (13fh - E.140.000 - 0.23.100) KFrdhg. Alarmeladefabrik v. A’illy Xielsen ff N.4434 s Jensen C Aløllcr Ejcndomsma-glcr ff C.4189 Bnmniing i.eif Gro-;s. ff N.3167V i Brandt O Afdelingsingenior ff N.4310V ♦Lindhardt ns fh. Fabrikant f N.6838 ; Adsersen Vakl. Prof. v. A'rlcriuær it Lnndbnhø.isk. ff N.5468 Vollcrtzen Betty Kommlindo Vollcrtzen TJlla, Privatsygepl. J N.6915 a TIollnag<‘l II Ti'legrafU-slvr«T ff N.6363 Bruun Aug. Assist. ff N.4570 4 Andersen ’H Benrasentant ffN.466v ITørl.vck A Bankbogholder ff N.2735Y 16 (13en - E. 120.000 - G. 22,800) (Fru Arari« Larsen) 8 Riise AC Kunsthdl. ff N.1944v Akigclius Af Gross. ff N.6439 t Nccrvang n c Kommunelærer ff N 6900 s Andersen .TI’ Afdelingsing. ff N.5607 Nørrebæk C Koinmunclæror ff N.5861 i ATadsenA Kommunelærer f N.4923y ICayso Chr. TI Repræsentant ff N.3490y 4 Gcppcl Aage G Forretningsf. PedersonP ATaskinkonstr. ff N.1263y 18 (13em - E. 135,000 - G. 28,100) (Tolcgrafbcstyrer V Møllen i Jensen Viggo Pr.æst v. St. Thomas Kirke ff N.6036 Aføller Chr. Kontorchef ff N.1944Y 3 Dkcdcl HD Frk. Faglærcrindo ff N.579Y Jena E. Koncertsangerinde ff N.579Y Mikkelsen J Fuldm. ff N.466y s Grosinann ITA’, Akerkmester ff N.4970V Rcliwenn P, Enkefrue ff N.1890A’ 4 Ilaugaard A Kontorchef ff N.4970X Niolson NL Tclegrafkontr. ff N.4310x Doktor Hindhedes Allé, Vanl. (Lægo, f. 1862) Fra Hyitcbjerg Allé 1 (414) »Hansen AP Maskinsnedkeri ff Damsø 743 3 (413) »Alosolff .TJA Murcrm. Sørensen Erik Fuldm. 23 (403) *Christiansen Chr. Gartner 27 (402) »Jørgensen P Skrædderm. ff Damsø 1751 Rasmussen JA1 Sncdkcrm. ff Damsø 2618 29 (423) (Fru Jesta A’crincliren) A’ermehren Paul Operasanger ff Damso 1554 33 (399) (Akerkførcr AI Fort) Hansen F Radioforhdl. Larsen TIC, Bankassist. ff Damsø 2963 4 (383) »Nielsen PA Snedkerin. ff Damsø 1865 10 (389,416) »Ifolthor V Kasserer ff 1 Damsø 473 24 (398) »Christensen E Prokurist ff Damsø 2040 Doktor Priemes Vej IVJ (L.æge, Legatstiftor, 1812-85> Fra nollænderv. (so dennes Skitse) 1 (9a - E.182.000 - G.41.80O) (= Hollænderv. 15) (Snodkerm., AIA Petersen) s Jørgensen O, Alusiker ff Eva 41 Jørgensen Thora, Broderitegner ff Eva 41 i Nielsen Evakl Fuldm. Eicndoms- lnll. ÆV.5285V Thorscn II Landhrugskand. Møller L Enkepastorindo ff Eva 217Y 3 AVinge Al,' Frøken ff V.1504X Otto Ingeborg Enkefrno ff Eva 3462 • Rfeckhahn Axel Urtekr. g V.1504V Hansen A elektr. Install. ff Eva 1224 3 (31e - E. 130,000 •G. 28,000) (Staten) Falkonergaardens Gymnasium ff Eva 388 5 (412) (Fru A’iola Sømod) Sømod Svend Frugthdl. ff Damso 2798 7 (411) ♦Hindhodc Af, Læge ff Damsø 328 13 (408) »Hansen TIP Alanufaktur- luil. ff Damsø 1298 15 (407) »Hansen CC, Hdlsmand

Delfingade

11 — 152

20 Kjærulff HK Maskinjn. ff Palæ 2728x 28 Helme Al. Alaskinmesler g Palæ 1466u 29 Koefocd Alma Enkefrue g Palæ 1679y Jørgensen K Skjnldan, ATaskinme- stcr ff By.4362 30 AV«igel . 1 VV- Tngenior ff Palæ 2106 AA’oigel Poul Kommunelærer Cand. nhil ff Palæ 2106 31 Parsøe VV Tngenior £ Palæ 856X 33 Jensen SV Monlor. ff Palæ 856V 35 Heidi X ATaskimnesier Iff Palm 856A' Andorcpn R\ Tn-ronior 40 AVnlff Tielly. Krokcn ff Palæ 782V 41 Gyldenbro Henrv, Hovmester ff Palæ 782v 42 AA’ilienburg Alf, ATaskimnesier ff Palæ 4592 43 AVoIff P.TG Tngenior ff Pala' 1507V Rasmussen V Akcrkforer 46 Thostrup T>i.. Maskinmester ff Palæ 1647v 47 Granlzau X. ff Pakn 1647A' 49 Andersen i’U Maskinmester ff Palæ 1890v 50 Andersen SP. Overpolitibet j. ff Palæ 1890* Pvrnll A. Knkefriip ff Palæ 705v 53 TIocr-Andersen V Kvarlermesler ff Palæ 1890v 56 Arendrnn \ Kaptajnløjtn. ff Palie 372 Delosvej [S] Fra Knsfrnnv. fil Bnckorsv. (so disses Skitser' 9 (303*1 .Tensen M Frue, Dclailhdl. ff \in .4056 ♦.Tensen Aksel, Murer 17 '*0371 ♦Afo-fensen p Afiæiker * Am.6354 21 '30*9’ •TTeld'mr Axel. Klekiriker « Am 8013 23 (30401 »Goffrodoon K elektr. Tn- «*all ff Am 3424 27 (30421 »AVn« R.T. Fiekirikerm. . 16 (30561 (Mekaniker VM Fmrlsnnir) 24 (30551 (Pi'dkenn. JO Olsonl Derbvvej fSl Til Veilnnds Allé 22 (10951 T.aiiirsand Sicrri-i Frk., Bngholdorske ITAm.2255 »Lnugsnnd Alli. Rnodkerm. Digevej (5] Fra Grøn.inrdsv. til Fadledfold og fra Ve^e-mn-lr«,' PI T.onrlnhi.ælpv, Tkke gennemført endnn 119 (1871 "Karsen NR. Formand ff Am.3469 Dirchsvej [S] Fra Oreisv. til Theisv (Skitse Amneerhrog.) 7 (3264) (Smed OC Nielsen) TToncp,, EP Tngenior '22831 ♦Andersen R Mnrerm ff Am 166 11 (2284i ’ Frlsenctte P Roghdlmedhj. ff Am.6826 21 (18441 »Roderling N, Tomrer ff Am 9139 25 (1924) »Eiersted IT, Frue ff.Am.3476 Eiersled F.Mi-- Vnm’*mn''i'"mr 27 (1925) *Knnd«en M, Tohaksspin­ der ff Am.7144 29 (19261 *T,orentzen C, Telegraf- assist. ff Am °3?7 31 (1927) »Ri nero OA Snedker Rchjernin" TT Amr. Ankerstjorne Roghinder ff Am.8285 33 (19281 ♦.Tensen P. TTiæcjer 49 (32241 (Arkitekt TT Pind) Christensen Jens Direktør Kilomotorreklnmen Akts. ff C.11219 10 (2280i »Knudsen Carl Maskinfabr. ff Am.23 48 (3502) »Clan-én O. Silhoiieiklipper ff \m 0569 Doktor Abildgaards Allé JYJ (Stifter af den danske Veterinær­ skole, 1740-1801) (Skitse næste Spalte) 3 (13ep - E.150.000 - 0.24,200) (filagterm. P Larsen) 8 Therklldsen Th. Købmand ff N.2075 i Packness Edgar fh. Fuldm. ff N 1319v Nielsen K Tapetserer Nielsen M AVnlff Frue, Rygepleje- bnrcnii ff N.525

(Skitse over Doktor Abildgaards Allé)

4 Jensen VOG Forretningsf. ff N.3529n Damm MVH Prokurist ff N.4720v 15 (13er - K.280.000 - G.40.000) (= Thorvaldsensv. 60) s Larsen Lilian. ATc.icri ff N.4745v Pedersen Th. Furagchdl. ff N.2444X i Bagger JHE Repræsent. ff N.2732x Dam N.vboe Gross. ff N.5680 . Baado Eyvind Lærer ff N.2584y Baado K Lærerinde Steenstrup .T Enkefrue ff N.7604 3 Olsen IC, Frøken ff N.567X Alogcnscn Alb. ndlsrojsondo ff N.2491.V 4 Schnrmann Chr. Ingeniør ff N.509u Lynge Asia, Frøken ff N.1839V (Rentier Carlson og nustrus Legat) 2 s Olsen Hansine. ATe.ieri ff N.1035v Tjader X & Co. Vaskeri ff N.4818 i Johansen E & I Frøkner ff N.2952y Siwert Frantz Joseph, Værkfører ff N.2102v 3 Johansen Chr. Værkforer Pedersen CCJ Tngenior ff N.3014X > Thorhrogger A Enkefrue ff N.1559y JesiX'rsen N Lnndhrugsknnd. TTansen Tage lliiuser Arkitekt Gelnrdi A l’rue ff N.2102Y 4 AVintlier AI A .1 Frøkner ff N.2657Y AVinihor Afargr. Cand. mag. ff N.2657Y Sfeenherg E, Frøken J N.1559u 4s Poulsen Marie Frøken ff N.5842 , Jørgensen E Pilkjær Enkefrue ff N.984x Diomer Otilia Fruo ff N.2657u i Wilster MH Kommunelærer ff N.2952x Hauenschild A Graver v. St. Thomas Kirke ff N.1578x s Eyrsting SIT Elcktromotorfabr. ff N.8455 TTansen Th. Korpsoffieiant ff N.1578A" 4 Larsen P, Musiker ff N.7652 6 (13fe - E. 128.000 - G. 23.100) (Rnedkerm. MA Petersen) s Bentsen JI* Rknvdderm. ff-N.3630 , Tlersbo Betty, Afusiklinde ff N.2347V TTerslio CC, Togformand ff N.2347A’ Aforiensen C Clir. Forretningsf. ff N.855Y s Poulsen A, ATaskinsæitcr ff N.3631T’ Raabyomaglo HC Ingeniør u. Rtadsing. Dir. ff N.6512 , Graff B Enkefrue ff N.3035V 4 Dideriehsen I* Ordbngsredaktør Alag. art, ff N. 886 Y 8 (13ff - E. 130.000 - G. 23,100) (Rnedkerm. AfA Petersen) s Petersen Dorthea Enkefrue ff N.4112y i Hansen Eleonora Enkefrue ff N.1861v Holmes-Nielsen O Bogholder ff N.1861X i Linderberg J Kommunelærorindo ff N.1861y Moyer Aage Afdolchef Manufaktu- rist ff N.3289x i Randklev Knut Hdlsrejsende ff N.3302V Andersen A Prokurist ff N.7362 4 TTansen Børge Frisør Hansen A Enkefrue ff N.4112x 10 (13eo-E.110.000-G.23,600) s ‘ Sarotti EW Konfekturof. II N.2788X i Windinsr J Vilh. Kommunelærer JI N.2788y Winding AK Kommunelærerinde Winding Kjeld Cand. mag. Olsen Alfred Kasserer I! N.2347r i Lange Ellen Enkefrno ff N.3302x Pedersen NF fh. Toldkontrolør ff N.855V • Høeg AM Frk. Prokurist ff N.3035y Helhøll Poul Fuldm. ff N.1667Y 4 Christensen OSL Ingeniør Cand. ipol.vt. fl N. 886 X la Conr Paul Forfatter Bang Esther Frue ff N.2347y 12 (13fg - E.110,000•G.23,100) s Jørgensen Emil Bankrevisor Ilammer J Cand. .iur. i Quedons NCK Fuldm. ff N.1263x Ileiberg M Afusiklinde ff N.2198x a Dithmor S Arkitekt ff N.579x ♦Dithmor Th. N, Frue s Ponloppidan A Enkefrue Claudius nugo Gross. ff N.2735x Harris Carl Gross. ff N.7165 4 Tommcrup AC Kontorchef ff N.1890x Brock Emilie Frk. fh. Lærerinde & Storm C Frøken ff N.4923v 2,4 (13cs - E.365,000 - G.78,000) (= Rolighedsv. 14)

s Kngclbretsen A Frøken ff N.2065y Kngelbrefsen Ar fh. Forvalter Dupont F, Typograf ff N.2361V .i Kimer Aage Bankassist. ff V.5122 4 Winther E. Bankassist. ff N.1201Y 3 Jessen Hans Fabrikant ff N.5790 5,7 (13cp - K.250,000 - G.44,800) (fh.PornckonfektionsIidl. LP Glont- bøj) 5s Christensen J Pevisor ff N.5241 ITcndrikscn C Kommunelærer i Levin Kaj K lldlsrejsemle ff N.2722v Jensen Jobs. Assist. i Landbrugs­ min. ff N.6299 » Lindo JCU Kapt. ff N.2439Y Kiær Poul Cand. phil. Assist. • Tjansen IIF Prtokr. ff N.3012x Onsberg H Kommunelærerinde 4 Schwarz-Nielscn K Kupt. Abben Hedevig Frk. Korrespond. Cand. phil. ff N.1555u 7s Dauganrd JA Maskinforlidl. ff N.2408v Hansen Edgar Ovcrassist. i Toldv. ff N.1555V i Dankau Villi. Pastor emer. ff N.8263 Nielsen Clara Enkefrue ff N.1270y i Brix H fh. Fabrikejer ff N.150x Poulsen Carl ndisfuldm. ff N.1963 • Michaelson A & I Frøkner ff N.1192x Malmqvist Hj. Skrædderm. fi N.150v 4 Nielsen VC Bogholdor ff N.1270u Timmermann Asta. Frue ff N.2408Ar 0,11 (13ex - E.250,000 - G.44,000) (Tømrerm. J Chr. Haarlev) 9s Sørensen S Massør Buus Chr. fh. Proprietær ff N.1983y i Stane KG, Bankassist. ff N.3529y Bache KC Sekretær ff N.2831y i reelman Olaf Bankfuldm. £ N.2295.V Deleuran CV Oberstlø.itn, i Ing. ff N.8439 3 Sieverts Ejvind Assist. Cand, polit. ff N.1869x Jensen N Siggaard Forretningsf. Gross. ff N.3408v 4 Bauditz WM Frue ff N.8046 Schiønning Carl F Speakor ff N.5675 Schiønning K Danserinde ff N.5675 lis Hansen CL. Kontorist ff N.2584V Knudsen Axel Arkitekt ff N.3834v ■ Hanson MV Skotte Postkontrolør ff N.3199 Grønn Augusta Forfatterinde ff N.2295X > Friis A Frøken ff N.3834Y Niolson M Værkmester ff N.7428 4 Scliou UH Postkontrolør ||N,2800a Schouw-Haneen PJ Restauratør ff N.4255x « Haarlev CC, Bygningskonstruktør ff N.2635.V Sørensen 8 vend statsaut. Revisor ff N.2540 13 (13cz - E. 120,000 - G. 24,000) (l’ropr. LK Ingvorecn) 8 Malon I Frue. ff N.567y i Mikkelsen NP Forvalter Rasmussen OV Kornsofficiant ff N.6288 i Ankjær FCV Cand. pharm. Lund AV, Overtjener ff N.3441X • Jacobsen Alfr. Repræsent. ff N.7812 Ilintz Holger Ingeniør Cand. po- lyt. ff N.6248

Made with FlippingBook Ebook Creator