Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Frederlksvej

II - 2 1 1

Hus-Register for København

Petersen Th. Frugtlull. g Bella 252 Kjærulff E Enkefrue Jlanufaktur- hdl. g Bella 781 294 (25) 'Andersen V Smedem. g Bella 715 302 (2998 - E.47.500 • G.10,200) s 'Lydersen 11 Repræsenlanl g Bella 663 1 Meier Harald Gross. 306,308 (11) (Opsynsmand C Jørgensen) 308 Andersen M, Itulleforr. Flytte- lorr. A Vaskeriet Absalon, g Bella 1892 310 (511 - E.46,000 - G.5,400) (Slagterm. A Rasmussen) ! Almskou C Barber & Damefrisør ff Bella 1187 'Rasmussen A Slagterm. &. Stoppe­ stedet. Slagtertørr. ff BeBa 1047 312A.B (2994 - E.182,000 - G.12.700) (OverreUssagf. J Overgaard og Købmand Sv. Overgaard) As Nielsen EV Skotøjsbdl. Hansen \’ Frugtlull. £ Bella 1542 Larsen Thyra Frue Modelid!. 2 Sørensen Sv. Aa. Repræsentant g Bella 1729 . Nielsen C Tømronn. Bs Pedersen P. .Mejeri g Bella 435 Flittig-I.ise v. M Hagedorn Bro- deriforr. g Bella 1224 s,i TIeide E Tirmngor g Bella 1074 2 Husum Avis g Bella 1566 Ralz Aag. Redaktør ff Bella 1566 Gonnsen Knud. Landsrelssagf. g Bella 1566 314 (2858 - E. 64.600 - G. 14,900) •Mikkelsen BK Enkefrue Jacobsen C Restaurator (Husum) g Bella 770 316 (2856 - E.75,500 - 0.4,500) s Bidla Farve-A Tapet luil. ff Boda lt Bcch A. Frugthdl. ff Bella 1401 s,a Rasmussen GHT Manufakturhdl. g Bella 783 j 'Jakobsen AE Farvehdl. 320 (1046 - E.240,600 - G.23,600) (= Storegaardsv. 1,3) s Husum Apotek (Fru Thora Vogn­ sen) ff Bella 1012 Geisler Jolis. Cigarhdl. ff Bella 520 s,a 'Sørensen Marie Enkefrue 5Iana- fakturhdl. i Peitcrsen G, Da.mefrisørinde g Bella 976 i Jochumsen 51 Gaardcjer g Bella 296 322 (1273 - E. 121,000 - G. 26,500) 'Ligkistcfabr.Danmark g Bellall66 & Bella 1466 Hnsmn-Bilen ff Bella 1222 Musse v. Esther Johanncscn Raffe- I ii 11 ff Bella 1570 Sørensen S Frk. Fotograf ff Bella 1159 346 (2n - E.43,200-G.28.900) 'Nielsen N Chr. Hdlsgartner j) Bella 315 348 (2g • E. 43,200 - G. 12,500) (Siiodkerrn. Jens Hansen) Jørgensen 1 1> Bagenn. ff Bella 2258 Pedersen II Brændchdl. ff Bella 1236 350 (2e - E.127,000 - G.33,700) (Restauratør Carl (ilsen øg Hustru) 'Olsen Carl Restauratør (Husum Møllekro) ff Bella 41 352 (2c) (Enkefru Inger nansens Dødsbo) Husum ny Tømmerhdl. v. N Juel Jeppesen ff Bella 877 Roland NO Slaekinsnodkcri g Bella 877 Hansen O, Kogejomfru ff Bella 126 Af i I i I ;e r b o 1 i g e n Tuxen JE Oberstløjtn. Ud o n N u mm e r 'Hagedorn E Hdlsgartner F o r f s u>I t e s n. H e r l e v Frederiksvej (S Fra S-Fasnnv. til J.vllnndsv. (Skitse Krønprinsensv.) 1 (37æ - E.145,000 - G.15,800) (= S-Fasanv. 24) k Fasank irkegaardons Blomstertorr. v.Jens Petersen g Gh.l240x « Mortensen Carl Stenhugger g Gh.2099 i Nculmiisen-Pptersen M. Gymna­ stiklærerinde g Gh.l240y Møller J Enkepastorinde g Gh.3622y 'Petersen Jens Blomsterhdl. g Gh.l240y • , Jørgensen H Kommunelærer g Gh.3181v Jørgensen Signe Frue Kommnnc- lærerinde 3 (37ø - E.70,000 • G.10,900)

IUmdtorff V Automobilreparatør g Bella 2026 206s Christensen Alb., Detailhdl. g Bella 1705 Gliick S Ertie, London Bazar g Bella 1837y ; AYeoke Ejgil La’ge g Bella 798 - Cliristopbersen 11J Gross. g Bella 1567A 3 Bohden il. g Bella 1404 , Nielsen Georg Cand. mag. Larsen M, Murer g Bella 1683 208 (lOh - E.165,000 - G.88.000) 'llolrnberg E Hdlsgartner g Bella 48 218 (342) 'Andersen K, Enkefrue Kristensen Aage Vaskeriffl!ellal853 220 (343) •Heinze O Jcrnhdl. g Bella 12 222 (353) (Frk. Agnes Nielsen) 224 (354) 'Petersen TTC Købm. g Bella 474 226 (355) ' Hansen Marie Enkefrue Laursen EP Isenkr. ,v Boligmon- tøreii, g Bella 2291 228 (356) ' Ditimar II, Frue Lassen Tb. ('igarlull. g Bella 92 230 (363) (Knkel'ru Johanne Ander­ sen) Gølb Emil Tapetserer 236 (364) ( lansen Axe! Monthdl. 'Nielsen Niels. Tømrer g Bella 559 238 (366) 'Falk JP Ulikkenslagerm. A Brønshøj Gas- & Vandsta­ tion g Bella 512 240 (367) 'Thomson Thomas Murerm. g Bella 118 254 (10 a - E. 355,000 - G.100.200) Dansk Gulvkludefabrik g Bella 113 & Bella 845 'Thomsen KP Gross. g Bella 113 A Bella 845 264 (1279 - E.298,000 - G.26.300) (Murerm. .IS Jacobsen) k Ekspres Pelsberederi g Bella 1075 As Sørensen RO Kloakmester Bi Simonsen JP Entreprenør g Bella 13 ■i Husum Kirkes .Kordegnekontor A Sally Knud Kordegn g Uel'n 645 O j Hansen Aage Malerm. g Bella 2283Y nii Petersen Kai V Trævnrcfabr. In­ geniør ('and. polvt. g Bella2039 266 (10

Schou O inspektor g Bella 2087 Kb Joliannesson Aage Tapetserer A Dckorulor g Bella 2433 164 (17a ■ E. 144.000 - G. 20,100) (= Kløver Allé 2) (Akts. Valborglius) s Blomsterforr. Mitnosa v. Fru M Petersen g Bella 503 Liebst .1 Frue Kaffelidl g Bella541 Iris v. Martin Jensen Trikotagehdl. g Bella 1013 s., Nielsen A Bauærm. g Bella484 i Rasmussen Otto Murerm. g Bella 103 , Rasmussen A Repræsent. Ilanden .ll’ E Kloakmester 166,168 (lp) ( - Kløver Allé 1.3) (Ejendoms Akts. Klovergnarden) 166s Sørensen P Viktualiclidl. g Bella 641 Poulsen M Thygesen Svgeplejcforr. Gross., Fil. g TU-11a 2460 s.i Schinaltz A Frugtlull. g Bella 2359V i Clemmensen L A S, Kogersker g Bella 2053 ! Alilgren A fh. Overserg. i Tlolmbiiek A Sknvrtdcrm. g Bella 324 . Madsen Emil M alenn. g Bella 2078 168s da Capo Sko v. Fru C Frandsen g Bella 2362 Brønshøj Messe v. K Kristensen M am ifaktarhdl. g Bella 2438 Se.blesinger R Lervareforr. g Bella 1745 i Simmisen Jens L a ’ge g Bella 2082 ■: Thcrkelsen S lig Ta udkoge g Bella 2404 , Nprliolm M Frk. Foløgraf g Bella 1090 Nørhohn P Elektromek. g Bellal090 Svane Carl 'Murerm. 172 (lz) *l!rønslevHC,Br.vggerknajgt 174,176 (2837 - E. 52,000 - G. 25.000) ♦ Amter O, Vognmand Benzintank g Bella 804 174 Antova’rksledet Bella v. I I Sø­ rensen g Bella. 999 1768 Rasmussen Fred. Skotøjsrep. g Bella 1715 178 (ls) 'Hansen Anna, Frøken Bella Vaskeri v. Anna Hansen g Bella 439 180 (34i 'Jørgensen VE, Slagtern. 182 (33\ 'Blurne C Maskinmester g Bella 1107 184 (lx - E.110.000 - G.35.600) (Vognma nd NP. A A J Hertz og Fru Amalie Hansen m. fl.) Feldbnum L Sknedderm. gBella 2417 'Hansen Amalie Frue, Ismejeri g Bella 2264 ♦ Hertz NP, Vognmand g Bella 266 'Hertz A A J Vognmand g Bella 1190 'ITertz Jolis. Vognmand |g Bella 1133 Hansen Peter. Chauffør Jørgensen Ella Frue Købmandsforr. g Bella 1129 Jørgensen SV Malerm. g Bella 1129 190 (lk) 'Bendixen N Tømrerm. & Brønshøj Maskinsnedkeri g Bella 123 A Bella 1223 194(498) '.Tensen J J Tømrerm. g Bella 108 200 (lOe - E.52,000 - G.45,000) (Fabr. P .Tensen) Nielsen Gustav Hdlsgartner g Bella 428 202 (1188 - E. 95.000 -C. 14.500) Danske Herregaardes Smøruds. Ro- na Akts. g Bella 795 'Friis M Mejeriejer & Søholm Mejeri, g ★ Bella 518 A, Bella 2121 Kitanna v. Anna Nielsen Cigar- hdl., g Bella 671 Johnsen Christian Frugthdl. g Bella 1055 202B (1277 - E.80,000 - G.8,000) 'Olesen CA Bagerm. g Bella 486 Pedersen E Viktualiclidl. Slagterm g Bella 447 202C (2700 - E.61,000 - G.6,3O0) 'Jørgensen A Schou, Vognmand g Bella 2318 Husum Iscnkramforr. v. Axel Hansen g Bella 580 204,206 (2934 - E.268.000 - G.14,700) (Fabrikant A Holm) 204s Jessen Clir. Uldall Købmand g Bella 1568 Cyklelagerel Colombia v. Edm. Nielsen g Bella 1623 i Pedersen Rosa Frue Damefrisør- indo g Bella 1189x s Hermind 1TCA, Maskinmester g Bella 1978 < Christiansen F Læderhdl. g Bella 2016

J e n s e n 111’ S k o to ,jsre p . 5? B tdla2135 152 (13 - E. 75,000 ■ 0 .4 2 .3 0 0 ) | J e n s e n A rn e K a ffc lu ll. ff H ella 2079 ! • J o h a n se n J e n s , O llid l. C a rls b e ry D e p o t ff Hel la 330 D a m p v a s k e r ie t N y V e n tc g o d t v. V a ld . I-'opir P e d e rse n ff B e lla 436 K o r ts e n IIO l'r u g th d l. ff B e lla 38 B e w e r O F F S k o tn a u e r m . ff B e lla 667 1 5 4 A -D (94 - E. 890,000 - G .2 7 0 .0 0 0 ) ( = B rø n s h ø j K ir k e v . 2 .4 ) (Ejendoms Akts. Malr. Nr. 94 af Brønshøj) I As Moller J Alnnufaklurlull. ff I Bella 948V Brønshøj Koloniallager ff Bella 1592 i S c h le is n e r ’s F a r v e r i. F il. ff B e lla 1819x S c liilla m le r \V l'h. O ros.s. Bs Bronslioj Postkontor Telogiafstatiun » L u n d h o lm T fli. S k o m a g e r in . Lundliolni S Knæ Kodlæge ff Bella 344 M o e s g a a r d K ende H o lm C a n d .m n g . i A rle t li .1 F ru e P e n s io n a t. g B e lla 1586 O s A v io n K o n fe k tu r e lu ll. v . G u d r u n A n d e rse n S B ella 1560 i P u p p e J . M a le r v . K T A S g B e lla 513 i.Di R a h b e k N M Tandlæge | Bella 1495 ,i,D s lla iis< 'ii O tto d r e s s , g B e lla 2197 O lsso n A rv id ('ig a r lu ll. g B e lla l4 5 3 e F r is o r s a Io n e n E ig a r o g B ella 498 :! C h ris te n s e n J Y e n g L a 'g e g B ella 2190 156 (1 8 - E. 420,000 - G .5 0 ,0 0 0 ) ( = B r ø n s h ø j K ir k e v . 1) (I n g e n iø r J G lu d o g O v c r r e ts - s a g f. M M ø lle r ) 8 B r ø n s h ø j T o r v s C ig a r - & V in ­ rorr. v. I,N B a rse n g B ella 1281 O lse n A lf. I le r r e e k v ip h d l. g B e lla 1372 R a s m u ss e n R P S k o m a g e r m . g B e lla 341 As Brorleriforr. Elid v. H Chri­ stensen g Bella 72 Gerha rdt Vilh. Slagtern, g Bella 1324 Øltnimiirrn. Sæbeurts. g Bella 1316 i Danrfit Ligbr!endingsforoTiini'>: Distriktskontor g Bella 1370 I p s e n K e lly E n k e fr u e g B e lla 1370 A n s b e r g l ’e r d . F o t o g r a l g B e lla 308 : S im o n s e n S K F o rv . g B ella 2370 s J ø r g e n s e n J o lis ., V o g n m a n d g B e lla 1314 Hansen P M Cand. mag. g B e lla 2066V * Hartmann Vald. Forretningef. g Bella 1269 Bs Brønshøj Sygepleje- og pharm. Materialhdl. g Bella 1265 Frugtforr. Bn-dholm v. H Frede­ riksen, ff Bedla 1228 i Svendsen Anna, Frue g Bella 1824 B a rsen E m il B. I n s p e k to r g B ella 1768 V ? A n d e rse n Y T K lo a k m e s te r g B e lla 1633 J e n s e n E, M o d e ls n e d k e r g B e lla 2 3 0 5 .. TI v ild (M . S k u e s p ille r g B ella. 1365 N ie lm h r A G u ld s m e d e m . g B e lla 2222 168 (16a - E .8 0 ,0 0 0 - G .24,800) S S ø re n se n IT Frtekr. g Bella 1099 s,i Jløgholt IT Frugtlull. g Bella 1375 i Langkilde Aage E Repræsentant g Bella 695 Chic v. A Langkilde, Damefrisør­ salon g Bella 695 a »Jensen E Rud. Tømrerm. g Bella 242 160 (16b - E. 110.000 - G. 23,100) (Enkefrn Bodil K Ravn); Albeck E Tapetserer Albi n g A a g e Cross. A Albing A a g e B o g h o ld e r g B e lla 2375Y Bertelsen O Enkefrue Brønshøj Farvehdl. g Bella 185 Brønshøj Vinlidl. v. Kristian G Bertelsen g Bella 262 Sørensen V Brændsolsforr. S Bella 1537 Sørensen Oskar Farvehdl. 162 (17b - E.80,000 - G.14,600) (F r u E lle n M S c h r ø d e r ) Balle Anna Enkefrue, Mejeri & Kolonialhdl. g Bella 666 Brønshøj o g V a n lø s e T J d ry d n in g s- k o m p a g n i g B e lla 297 Larsen Harald Barber & Frisør g Bella 1170 P a a h c g s fo r r . B e lla g B e lla 1108 •i Iv e rs e n l i B lik k e n s la g c r m . Ds Bikuben, Brønshøj Afd. g B e lla 1501 Æ r o O , D e ta ilh d l. g B e lla 6 9 Y

Made with FlippingBook Ebook Creator