Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

11— 149

Dannebrogsgade

Marcher Ti Fabrikant £ Eva 532X Harboe R Billedhugger £ Eva 995 i Becli Anna Enkefrue g V.5812v Mølgaard Morten Ingeniør Hansen SH Frk. Bogholdorske, £ V.5812y i Nielsen Harald Prokurist i Land- mandsb. £ V.5812x Linde Regitze Enkefrue £ Eva 532y Slesvig Ligaen D.D.I). £ V.5812X 68 Tranekjær F Kasserer g Eva 312 i Andersen C Frue £ V.5435y s Zandcr Marie Enkefrue nin Solano Gardinfabr. v. lielge Wnrbnrg £ Eva 1347 10-24 er Danas PI. 30 (19d - E. 550,000 - G. 185,600) (= Svond Trøsts V. 13 og Forch- hainmcrsv. 19) »Adam’s Transport Co. Akts. £ ★ C.7400 Polexim Co. Akts. | C.50302 Kbhvns Flyttcforr., £ C.4378 Assoc. franco scandinave Ingwersen CI? Ovcrrct-ssagf. Direk­ tør Generalkonsul g i r C.7400 Paraguays Konsulat £ ★ C.7400 32 (20db - E.85,000 - G.31,900) »Fjeldsøe CF Tømrorm. £ C.3203 Bro M kem. tekn. Fabr. & Vafa f C 7208 34 (20då - E.60,000 - G.15,600) (Frk. Anna EC Christensen) i Jepsen Clir. Gross. As Jensen K Frk. Købmand £V.6643y Bs Mahler Høegh Bogholder 36 (20cø - E. 45,000 - G. 15,500) S »Sundberg H Ingeniør Billardfabr. £ C.9218 Bb Andersen P Jensen Instrument­ mager £ V.4274 38 (20cæ - E.110,000 - 0.29,800) s Sunderland v. Aage Willumsen Brændselsforr. £ V.2652 i Wadum C Sæbefabr. £ V.7122 Hansen F & E, Frøkner £ V.9056X Johansen K Klkolloktrlce i*Kolbye Jensine Enkefrue £ V.1137y Christensen Laur., Overmontør £ Eva 3585 Hansen H Chr. Ingeniør • Møller Thora Kommunelærerinde & Møller B Frøken, £ V.1137x Frier Johanne Enkofrue £ V.1137u ns N ie lse n S Filtskofabr. £ V.8838 Rolag Akts. Skjortefabr. £ V.8838 40 (20cz •E.70,000 - GA5.500) »Iversen Carl Restauratør £ V.1826 42 (= H C Ørsteds V. 38) s Lohse George E Kontrolør Inge­ niør Cand. polyt. £ Eva 977 • .Svendsen II Prokurist i Prafim ANV Oversætterindo f V.6072v Jacobsen H Modehdl. £ heml. Nr. Jacobsen Holger Direktør a Jensen IP Litograf £ V.7229 Hansen A Enke e. Sagfører £ V.3802 3 Nielsen Gudrun, Frue £ V.3501 Nielsen Gerli., Assist. £ V.3501 Christensen R Skuespiller £ Eva 3611 4 Havstcen Chr. Gross. £ VI8423 Bcrgsøc S Fabrikant g V.4570 s Andersen IIH Gross. £V.7571 Stenbæk F Redaktør £ Eva 1606 Danhaven, Valby. Fra Folehaven til Kirsebærhaven (Skitse Vigerslevv.) 1 (1825) (11B Jensen) Born A Clir. L, Overmekanikcr £ Vb.6 3 (1826) »Søger Chr. P, Snedker £ Vb.3656 19 (1996) »Olsen OK elektr. Install. £ Vb.1286 23 (1994) »Henriksen M, Lokoinotivf. ® Vb.4185 6 (1732) »Benggaard EVK Forret­ ningsf. £ VI).3718 16 (1737) »Christiansen Vilh. Over- j>akmester £ Yb.1978 28 (2001) (AM Krogsgaard) Nielsen Anna, Frue £ Vh.3560 Danmarksgade IS Fra GI. Kongev. til Vodroffs Tværg. (se disses Skitser) 1 (24an- E.60,000- G.18,400) (Fru Laum KJ Dedcnroth m .fl.) s Varehuset Danmark Absalon kem. tekn. Fabr. v. Chr. Selmersen £ C.12695 Christiansen NP, Cigarhdl. £ V.2414x : Christensen Carl H, Danselærer £ Eva 2928

Nielsen J Sax Ilrtekr. fl V.339y . Jacobsen C, M urerm . £ Evn 1093 nh Petersen M Snedkerm, 8 (24,‘ir - E. 9 4,000-G. 20,800) (M a lc r m . G e o rg A n d ersen ) i A n d e rse n K W e s t O vern ssist. 4 Berger A. Maskinarbejder £ V.6352v 10 (24q - E.90,000 - G.18.700) s Hansen L Manufakturhdl. £ Eva 1899 Jensen S ITørkr. £ V.4287 i »Petersen Caroline Enkefrue £ V.1539y 3 Pedersen J, Enkefrue fl V.9236x 12 (24aq - E.95,000 - G.19,000) (In g e n iø r K n u d J en sen ) s J en sen M, Cigarhdl. £ V.9664x N ielsen C F rk . H je m m e b a g e ri g Evn 3884 14 (24u - E.70,000 - G.19,200) (Smedem. J Jørgensen) s Mathiesen JL Skomagerm. £ V.658n 16 (24z - E.100,000 - G.19,200) (Enkefru Kristine Olsen) i Egcriis Chr. PS Kakkelovnsrens­ ning fl V.658v Rosinusson A, Maler £ V.9305Y > Bromer K Kemigraf g V.658x Klein H, Formand £ V.9305X 4 Christensen Alb., Mekaniker £ V.9093X 18 (24ah - E.105,000 - G.19,400) (Enkefru Kristine Olsen) Rasmussen Villv Pensionat Kok fl V.9970 20A.B (24ab,ai - E.85,000 •G.28.600) (Enkefru S Hansen) Bs Rasmussen Vald. fh.Redaktør Jensen Ida Frk., Rullcforr. fl I’.9093V ni> Olufsen A Vinduespoleringsforr. St E . E . C e n tra le n , fl V.8715 F rd b g , F ly tte tra n sp o ri, £ V.8715 Dannebrogsgade 19 1 (= Vesterbrog. 61) 8 Thomsen NP Ekviphdl. £ C.2364 & C.15864 i Effersøe Kjartan Læge S Eva 160 a Schecl LH Kontorchef fi V.4095 Grave E Tnndhæge £ V.305y • Lorenzen Svend Aage. Gross. £ V.7268 4 Beck Philip Gross. Fabrikant £ V.8999 Nielsen ,T Damefrisør £ V.7379 3 (399 - E.160,000 •G.32,200) 8 Htibner G Frugt- & Grønthdl. £ V.3483 Jensen Christine Frk., Vin- ® Cigarforr. g V.3621 Johansen FM Uandskefabr. £ V.1926v i Vesterbros Permanent Salon v. H Rasmussen, flV.8604 Ibsen F Teilmann Forretningsbe­ styrer g V.9571X a Bøgh Inger V Maskinbroderi £ V.1747Y Larsen Kr. Politiinsp. fl C.2S41 j Rasmussen II, Undermester £ V.2042 Schonsboo Jul. Sognepræst Dr.phil, I! Eva 3051 t Skousgaard Jul. Repræs. £ V.1926Y »Tilrane Thorvald, Husejer Tbrane Christine Modehdl. 5-9 (322 - E. 490,0001- (i. 82,200) (Kbhvns Telefon Akts.) Si Johannscn E Frk. Forstanderinde v. K.T.A.S. flV.251 11 (200 - E. 95,000 •G. 34,200) (Malerm. C Weiletrup og Forret­ ningsf. R Andresen) s Timmermann Jensino Husgernings- kont. i£ V.366 Absalon Husgerningskont., fl V.366 i Jørgensen Anna, Frøken £ V.2052y > Mandrup AE Fuldm. 13 (201 - E.130,000 - G.34,000) (Skomagerm. Chr. R JørgenBen) Frederiksen Ferd. Alb. Smedem. £ V.9612x

a Jacobsen Jnlis. Redaktør fl 70va 1210 Ponnin E * K Frøkner £ V.1572x . Hertel G Frøken £ V.3315 Lingo W Gross. f V.3315 Nielsen A Fnldrii. C;tn »Andersen C, Enkefrue g V.1365x 39 (20dd - E. 60,000 * G. 15,200) (Frk. AA Ilalbcrg’s Dødsbo) KAarfe.lt ALW Billedskærer £ V.3058 s Danielscn E TJrfekr. Hansen C Vognmand £ A'.7130 i Blennild C, Frue g V.2033T' » Leidersdorff Emil Agenturforr. Bb Nielsen G Tliymc Instrumentma­ ger | Eva 935 Rammefabr. Nora v. Bernh. Abel £ Eva 3744 Rasmussen A Snedkerin. 2 (20 fp - E. 125,000 - G. 35,800) 8 »Hermansen C, Fruo £ C.3987 i Kraft laidv. fh. Overkirurg Dr. med. £ Eva 466 » Paulsen G Orlogskapt. g Eva 3012 4.6 (20 gu * E. 145,000 - G.31,900) (Enkefru Eugenie Marcher) 4s Fabrikken St. Helena v. I! Mar­ cher £0.4543 Bh »Birk J Malcrm. &V.4872 31 (20dm - E. 8 3 ,0 0 0 - G. 1 5 ,6 0 0 ) (Murerm. AF Knudsen) As,i Christiansen S Skomagerin.

Anna B y n o k , S k u e ­

C h r is te n s e n

s p ille r in d e £ E v a 2928 S c h io tt G o t f r e d F o r r e t n in g s b e s t y r e r 3 (24bd - E.120,000 - G.22,800) s Møller K .Skøtiijsrep. £ V.6265C »Rasmussen L. Knkefruo • Simony Ebba Prokurist 4 Johansen Edwin, Tilskærer £ V.5757V Johansen 8 Frk., Musiklærerindo £ V.5757v bi . lappert. Kdm. Mnskinfabr. £- V.8215 5 (241- E.140,000- G.22,800) (Maskinmester Eduard Henriksen) s Frederiksen M Plakat-Reklame­ bureau £ V.5757x Frc-Tex, £ V.5757x Eriksen S St F Ronak Agenturforr. £ Iiva 3526 1 Laumann Agnes Frk., Lærerinde £ V.5757.V Nicolaisen P, Oliemøller £ V.21X 2 Wallin E Sncdkcrm. Jensen Edgar Revisor 3 Sciioug A Frk. Klkollcktrice £ V. 21 H Rasmussen I, Frøken £ V.21u 4 Nielsen Chr. Kreaturkomm. £ V.6265V Verdicr E, Frue £ Y.6265X 7 (24av - E. 113,000 - G. 25,700) (Enkefru TII Larsen) k Nordisk Rullegardinfabr. v. C Merkel £ Eva 305 , Merkel CE Rullegardinfabr. i«) Honning C & Co. Konfekturefabr. £ Eva 1628 9 (24p - E. 130,000 - G. 25.700) (Frk. Dagny Schacke Andersen) s Meyer E, Viktualichdl. £ V. 86 y 1 .Soldevig ,T Vognmand £ Eva 3566 2 Hansen DIS Fabrikant Bb T.vnell Nils Snedkerm. £ Eva 223 Vesterbros Glassliberi v. O Johan­ sen £ V.4635 11 (24t - E. 100.000 - G. 28,600) (Automobilrep. A Fahrncr m. fl.) s Petersen A Koloniallager £ V.675 Hansen Karen Frk., Ismejeri £ Eva 350x i *Fn''-ner A Automobilrep. £ Eva 350v 13 (24as - E. 111,000 - G. 21,500) (Landsretssagf. K og Frk. E Juni) s Andersen Carla Frk., Damefrisør- inde £ V.1527y a Larsen FC, Maler £ V.9169v 15 (24bh - E. 136,000 - G. 25,900; s Birkholni M Frue, Mejeri £ V.7927 Mortensen C. Urmager £ V.6817V i Hardcnberg H Gas- <& Vatidm. Simonsen Chr.. Barber & Frisør £ V.1527U t »Christiansen P fh. Smedem. £ V.3789 ■ Ibsen Henriette. Frøken fl V 1527.x 17 (24y - E. 136,000 - G. 25,900) (Smedom. P Christiansen) s Simonsen KWE Barberm. Andersen W Skomagerm. £ V.6817x 4 Jensen Ragnhild Frk., Sygeplejer­ ske £ V.9169X Nørgaard Rigm. Frk.. Sygeplojcr- ske £ V.9169X 19 (24aø •E.65,000 - G.25,700) s Aaland v. Carl Hansen Flytteforr. £ V.1567y Svendsen L, Vaskeri £ V.6294x i »Hansen C, Flytteforr. Hørkr. £ V.1567y Aadam Flytteforr. v. Søren Peder­ sen fl Eva 1750 21 (24aa - E.85,000 - G.28,400) (= 5 Vodroffs Tværg. 7) (Enkefru Bang) s Westerberg A, Cigarhdl. fl V.1567v i Iversen FC Prokurist Popp-Mndsen P Hdlsrcisende 2 (24h,ap • E.275,000 - G.79,400) (=G1. Kongov. 70) (Enkefru E Perlstein) K Langballe J Hcrreckviphdl. £ V.6862y 1 Harup Christine Enkefrue • Høyer Th. Kurvemøbelforr. Stjerne ,TA Sekretær fl V.1957u Hansen Charles, Overmontør £ Eva 1434 B k Ernholdt L Skrædderm. £ V.1305u 3 Christensen Carl Danselærer 4 (24ak •E.120,000- G.15,100) (G toss . Vald. Jensen) s Jensen S Frue Damefrisorinde St Esther Salonen, £V.3939 Magnetcentralen Akts. £ V.7803 2 Arnesen C Marincmnler £ Eva 1905 4 Carstenscn Gudr., Frue Dame- skrædderinde ||'V.8446

6 (24na - E.105,000 - G.18,100) (Enncfru Kristine Olsen)

Made with FlippingBook Ebook Creator