Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Vejviserens 1. Bind Indeholder: Aid. I: Kort og Planer — Ils Gade- og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind Indeholder: Aid. V: Real-Reglster — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

Afdeling II.

— IX: Udlandet Export Directory

ot D enm ark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G a d e -R e g i s t e r . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s - R e g i s t e r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadénumre, mod Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ejeren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932- med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (Ej angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller jfrdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles- Nummer for flere Ledninger. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden al forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, CharlottenlunJ, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre pr. Vanløse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vl8t paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Réglstrets Omraade".

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser skeir efter Redaktionens Skøn.

Made with