Kraks Vejviser 1938 personregister

Animated publication

i

V e j v i s e r e n s 1. B in d In d eh o ld er; Afd. I: K o rt og P la n e r — I I : G ad e- og H u s-R eg ister — III: P e rso n -R e g iste r — I V : P ro rin s-R e g iste r V e j v i s e r e n s 2. B in d in d e h o ld e r: Afd. V : R e a l-R e g iste r — V I: F irm a - og A k tie selsk ab s- R egister — V II: F ag -R e g iste r —V III: Islan d

Afdeling III.

l

— IX : U dlandet E x p o rt D ire cto ry

-S

of D enm ark

Person-Register

I

for København.

ifSA'Vjwn.klKJL JL f/U L jjV jW ^ | n^^ j) A

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Régister. — En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles-Nummer for flere Ledninger. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register.

Grænsen mellem Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade*.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1936 — 15. November 1937, med Angivelse af Dødsdagen.

\

A L L E F O R R E T N IN G S -A D R E S S E R og FR IVAT-ADRESSER a f alm indelig Interesse optages i Kraks Vejviser. Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1 ) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldrn.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Haren Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn »(O A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk“, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske“. Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

E ta b le r e r D e e n n y V irk som h ed S k if te r D e N a vn — e l le r S t ill in g F ly t te r D e e l le r D e r e s V irk som h e d

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAK S V E J V I S E R N Y T O R V 1 7 K Ø B E N H A V N K

B e n y t e n a f B l a n k e t t e r n e s i d s t i d e t t e B i n d .

Afdeling I I I . Person-Register for København. Om fatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se K ortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Aa—Aaga

Person-Register for København Aabye Rud. Papivposefabr. Boghdl. Østerbrog. 110 H DO-1257 Bp. Zinnsg.34H - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 1 | N 3193 - Aksel Chr. V Ropr;esontant Ilolsteinborgv. 73 Vanl. f Damsø 3418 - Lorenzo Translatør Søvejen 15 Holte ® Holte 411 - C E Vognmand Ordrup Jagtv. 52' Cliar- lottl. D Ordr. 5667x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 B D Pa’æ 878x AabyholmVii-duespoleringsbur.v. Paul Sund­ strup N-Frihavnsg. 72 H § O 7787 Aacega Brændselsl'orr. v G Andreasen Blaa- caardsg. 36 (Ni D N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Vod Klosteret lll i * Ryv. 2780 AadamFlyt f,('fon', v. Surrn Podoc on Dan- marksg. 19 E D Eva 177)0 - J C hr. G u lv lie k ls d n in g sfo rr. R o se n ø rn s Allé 41 E D N 5349 Aae Svend fh. Skibsforer Finsensv. 41[F] ® C h . 9113 Aaens Møbelfabrik ved Lars Hansen Borups Alle Ml E) D Fa. 65(i AaesTh. fh. Maskinmester F M.Holmbladsg. 763H - Erik Tcatcrmaler Blidahpark23sCharlottl. D Ueli 5421x * Aafred L Mekaniker Sundkrogsg. 17 H D Ryv. 4005 Aagaard Harald Ludvig Julius Afdelingschef Bogholder Alle 41 Ds Vanl. - C Luinbye Assurandør 0) terbrog-. 112° H D 0 371 - Mans Bagerm. Jernbanev. 29 Lvngbv ® Lyngby 2065 - Carl ECand.polyt.tekn. Fotograf Redaktør Morlenesv. 14 Holte D Holte 467 - Anton Oyklohdl. Borups Alle209 |N] D Tg. 7198 Bp. Genl'oreningspl. 3F-|Fl DTg.0293v - SO Cyklehdl. VerasAllé24 \ anl DDamsø 220 & Damsø 1590 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2E D Ry 1083y - Ingeborg Enke c. Organist Hollands Allé 61 is| D Ain. 8737x - Jenny Enkefrue Solgaarden 232 H § Ryv. 3523y - I) Munck Fabrikant Frdbg. Alle 13A1E § Eva 2898 - A K Forretningsf. Marstalsg. 251i |IØ 7667 - Dagmar Frue Amagorfælledv. 9S [s] D Am. 1680x - Ellen Frue S-Fasanv. 473E D G-h. 7424 - Ida Frue Frederik,sg. (i3B % Palæ 271v - Karla Frue Stavangerg. 31H D O 2105 - Gunnar Fuldin. Rughavev. I 1Valby D Vb. 771x - Olfred Fuldm. Emilirg. 91E DEva3056 - Otto Gross. Vesterport E D Ry 1080 Bp. Østbaneg.33H | 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.Peders Str. 26 E D By 7157 - V Guldsmedem. (Aagaard et Frederiksen) Gramby v. 5 Rødovre Valby - P Ingeniør Bernstorffsv.l54Hell. ffi^IIell. 2106 & Hell. 900 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne’sEftf.) Rigensg. 231B D Cent. 12521 - Poul Ingeniørassist.Strandv.266 Charlottl. D Ordr. 1678 - Annine Frøken Kommunelærerinde Sti andboulevarden 165H | 0 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 212E D N 6797 - IdaFi øken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A4H D N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Tra- negaardsv. 62 Hell. D Hell. 2488y - L M x Kommunelærer Tibirkeg. 212E - M Frøken Kommunelærerinde Fred. d. 6. Alle 24El D Gh. 725v - HV MKonstruktør BogbolderAllé67Vanl. - PN Kriminalassist. Artilleriv. 601g] | Am. 3057 - H F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 22-Charlottl. | Ordr. 2430 & Ordr. 499

III — 8 6 6

Aabling-Thomsen Hugo Tømmerhdl. Tsors- gaardsv. 26s Charlott!. D Ordr. 4619 Aabner alle Ijaase ved Elith Christ ian Emh Poulsen Strandv. (i B [o] D Ryv. 2846 Aabo Amagerbrosnye Gas-& Vandmesterforr. ved L Clausen Amagerfælledv.17 [s] ®Am. 7.790 - Blomsterforr. v. Fru Elly MJensenAabou- levard 24 E D ^ 83 J5 - Butlcxpros v. E MEvensen Dyhensg. 6 B D Palæ 1543 & Palæ 4354 - inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aabou­ levard 20 E D N 7171. - Kakkelovnskomp. v.K Chririianscn Høj­ landsvangen 44 Brh. D Bella 1097 - Molælforr. v. E Fise lær Salli: gv. 7 (FI D 1)amso 2034x - v. 11 A Svane l’akkassefabr. Savværk (il. Køge I *1 nilc.v. Kil \ alliy /[I Vl». 87o(i - v. C R Petersen Revision & Bogføring Taa- singeg. 7)0 H D Ryv. 1275u - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 El D Tg. 4204 Aaboe-Petersen &Co.’s Eftf. Gross. Dalgas Boulevard 3Q3 DGh.8760v Postkonto28340 - Kai Købmand S-Boulevard 123:tE | V 9655 y Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 181B D Ry 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70E D Cent. 9500 - Budcentral v. Edvard Sandberg Blaa- gaardsg. 30 [N] J) C. 11455 - Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Bauch Aa- boulevard 40 E D N 778 - elektr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 7 E | C. 11630 - Farve-& Tapetlager vodRud.MeyerAabou- levard 18 El D N 1266 - Fla^kehamlel v. B HolFmann Vibcv. 11 E D Tg 345 - gamle Bureau v. Sophie Kofoed Aaboulevard 62 m DN 24-12 - Motor Transport-v. Carl Christensen Aa­ boulevard 23 E D N 0560 - Vaffelbageri v. A Kiopp Rantzausg. 44 E) |1 N 5221 Aaboulevard-Kiosken v. Svend Lange Aaboulevard 25 E D Cent. 2049 Aaboulevard-Kvarterefs Special-Værksted ved Th. Poulsen Rantzausg. 35 E DN5929 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 96 ID ® „ Am. 3041 Abron A fh. Postmester Skovgaanlsv. 19 Charlott,!. D Ordr. 7)659 Aaby [Se endv. Aabye] - Jda Enke e. Ingeniør Glahns Allé 43s IB D Gh. 9489 -1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5SE D N 1254y Aaby Ekspressen v. HMøller Flytteforr. Svendidodden 14 E J) Tg. 71.13 Aabye [Se endv. Aaby] - Rud. Boghdl. Frm. Østerbrog. 110 H § C. 1257 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 Hl D 0 2467x - Thilda Enkefrue Tuborgv. 581Hell. ® Hell. 5036 v - Dagmar th. ForstanderindeColbjørnsensg. 34E |V 2 7 i '9 y - Karen Frøken Svinget 14s [S] D Am. 6149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 82H - F Fuldin. i Statsanst. f. Livsfors. Cand.jur. Svinget 122D Am. 17i 3x - Vilhelm Gross. Boghdl. (Rud. Aabye) Æbeløg. 24' H - JS F Ingeniør Oand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. D Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 614H f 0 8120 - Oscar Installatør N .1 Fjords Allé l 4 E - Karen Journalist Skovgaardsg. 19HD 0 8352 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34E - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 1432B D By 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106E D N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33E

Aaabav.JHa.nsenTransportforr. Johan Kel­ lers V. 28 E J | C .11788 Aaat ach Kompagni v. Magnus Haahr Giarm. Godthaabsv. 58 B |) Gh. 4350 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 243i SØ 888 Aa-aclo Komp. v. CGabriel Christensen Vin­ duespolering GI. Mønt 39 DE D By 5434 y Aaager AnkerMurcrm. Jorosborgv. 3* Hell. | Hell. 74 Aa-al Vinduespo’eringskomp. V. Magnus Christiansen Refsnæsg. 15 [N] DC-10666 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 E fi Cent. 6772 Aaals Parket -Gulve Akis., Dansk TGihet In­ dustri Jarmersg. 2 (Vi f AR.y 22o5 Pøst- konto 1*20SS Aa-Autoexi res Bu klog v. F F Jensen Kov- tingsg. DO(Ni S C. 10700 Aaba llu

Person-liegister ior København

Aaga—Aarl

I I I — 8 67

Aacreen K a r e n F r u e H o lb e r t s g . 1 4 3 E ffl P a læ 3i »48 - L V I n g e n iø r F r e d c r ik s b o r g v . 1 6 4 2 E | T g . 2 8 8 6 v Aahuset v . N P N ie ls e n B iik k e n s la g e r fo r r . F a lk o n e r A l l é 1 2 0 |F) f l C e n t. 7 4 9 4 Aahus-Kiosken v e d V ilh . G e d e F a lk o n e r A llé 1 2 0 IH $ C e n t. 1 0 0 4 0 Aa-Kanden v . V e r a S c h e r m o is te r K a ffe - & K o n fe k tu r e h d l. A a b o u le v a r d 2 7 1 1 N 1 7 1 1 Aakanden v. H e in r ic h F a lk P lis s é fo r r .S lo ts g . 6 E I N 6 2 7 1 Aakast V S k r æ d d c r m . B u d d in g e H o v e d g . 8 0 S o b o r g fl S o b . 2 7 3 0 Akerlund l MOE Forstanderinde Ilelge- fleTlRg*. 2 |0) - A F r u e S o lv . 3 3 |F| - M a r ie F r u e B r e d g . 4 7 H |K| f l P a læ 1 9 1 2 - H e n r y G r o s s .V ic e k o n s u K C h r C R a b r & C o .) H e lle r u p !u n d A llé 1 8 H *41. f l H e ll. 1 1 4 4 - J o h n G r o s s . ( N J Å k e r lu n d & C o.) S e r r id s le v v . 1 0 2 IH Jp 0 8 9 2 2 - N J & C o . S k r æ d d e r fo r r . B r e d g . 2 0 ° 22 f l C e n t. 6 2 0 9 Aakerlund D o r t h e a M a n u fa k tu r h d l. (B a b y - M a g . D o r t h e ) H y r d e v a n g e n 3 2 s B r b . - A S p e d itø r T o ld k la r e r e r T r e p k a s g . 2 3 H fl N 1 8 2 8 v - A a S ø lv s m e d K a tt e s u n d 1 4 C B f lB y 2 9 2 9 v B p . F in s e n s v . 7 5 s E - 0 T ø m m e r h d l. A a b a k k e v . 6> E |0 D a m s o o 2 0 9 0 Akesson K n u t. D ir e k tø r R ia l to v . 142 (s) - A S k r æ d d e r m . V a lb y L a n g g . 3 1 V a lb y D V b . 8 v Aa-Kiosken v e d L a u r a J e n s e n A a b o u le v a r d 5 0 m f C e n t. 6 6 6 9 & 1 1 0 3 7 Aaland H PKunstmalerOr;onsAllé3Kastrup A a la n d v e d C a rl H a n s e n F ly tt e fo r r . D a n - m a r k sg . 1 9 E f l V 1 5 6 7 y Aalberg O sc a r S ia g te r m . N ø r r e b r o g . 2 0 0 E J) T g . 1 2 9 6 - Y S la g te r m . P r in s J ø r g e n s 6 . 4 ® | N 1 8 9 9 y B p . B a g g e s e m g . 8 3 3 ® fl) N 7 9 1 5 Aalborg V illia m fh . P o s t k o n t r o lø r F r d b g .A llé 3 6 « E - R A R itm e s te r R . T )M . A n n e tte v . 5 A 1 C h a r lo ttl. $ O rd r. 4 1 7 9 x - E A S ø lø j tn . S t. P a u ls P I. 1- E f l P a læ 1 5 9 3 x Aalborg - A a l b o r g M a r g a r i n e f a b r i k’s H o v e d- o pl ag M a r k m a n d sg . 2 ° isj J C e n t. 1 0 2 5 4 - S tifts tid e n d e , K b h v n s . K o n t. G ra a b ro d re- str . 2 3 LK] | C. 5 7 9 0 - T ø jm a g a s in e t v . A O v e s e n K o m p a g n is tr .2 3 IH | B y 3 0 4 6 Aalholm B ile n v . F r e d e r ik N ie ls c n A a lh o lm s v . 19 V a lb y f l V b . 3 9 0 0 - B lo m ste r fo r r . v . V L e m c k e B r a m s - ly k k e v . 2 6 V a lb y fl) V b . 2 4 1 6 - ’s F a r v e - & M a te r ia lh d l. F A n s k jæ r R o s ­ k ild e v . 1 5 9 V a lb y J) V b .9 8 9 - F ly t t e - & V o g n m a n d sfo r r . v .P C h r is te n s e n V ig c r s le v v . 3t) V a lb y f l V b . 1 9 9 3 - Is c n k r a m h d l. v. A F R a th je V a lb y L a n g g . 1 9 1 V a lb y | V b 3 5 2 1 - lille R ø g e r i v. A d e lh e id A n d e r s e n P a a læ g s forr. V a lb y L a n g g . 2 0 9 V a lb y | l V b . 9 9 2 - R a d io , A k ts ., V a lb y L a n g g . 2 0 3 V a lb y j|) V b 3 2 3 P o s tk o n to 2 2 6 1 7 - ’s S k il to irul n s tr i v. M ic h a e l O ls e n A a l­ h o lm sv. 5 7 V a lb y f l D a m sø 1 8 3 4 - ’s T a n d te k n ik v. A a g e E N K j æ r R o s k ild e v . 1 6 L2 V a lb y f l V b . 1 4 3 6 \alholmskvarteret’s G a s- & V a n im e ste r fo r r . v e d A J ø r g e n s e n K n u th e n b o r g v . 1 V a lb y fl V b . 2 5 7 3 P o s tk o n to 2 9 8 0 2 talkjær l V L æ g e R e s e r v e k ir u r g D r . m ed. .B is p o b je r g v .B is p e b jæ r g H o s p .iS lflT g .1 2 5 6 Balling H a n s N K u n tm a lc r L y n g b y T o r v 15 L y n g b y f l L y n g b y 6 4 4 - J S ø lv s m e d F r d b g . A llé 11 A 4 E fl V 6 6 8 6 x

A a ly k k e K lo a k - & B r ø n d r e n s n in g s k o m p . v J o h a n n e s P e t e r s e n M ø lle g a a r d sv . 1 i | R y v . 2 5 3 5 - M e je r i v . V a lb o r g & O J ø r g e n s e n A a b o u ­ le v a r d 3 4 E f l N 62(>1 A a lø v C arl E je n d o m s m æ g le r C o lb jø r n se n sg . 6 e E f l C e n t. 3 1 5 6 ,3 1 5 7 & 5 3 6 9 A a m a n d J o h s . B lo m ste r h d l. A m a g e r B o u le v a r d 1 2 9 m f l A m . 1 3 1 5 - N ie ls O v e r m o n tø r S u n d h o lm s v . 1 3 2 Hl f l A m . 1 6 4 5 A a m a n n S v e n d G r o ss. J u liu s T h o m s e n s P I. 2 E f l N 7 7 7 4 B p . S m a lle g . 3 6 B 4 E f l G b . 2 0 8 0 - A F R e p r æ s e n ta n tM a r k v .4 7 [ ø f lG h .3 1 9 0 x A a m o d t - A x e l E A a m o d t s E f t . 1 ‘a p iih d l. k g l. I lo lle v c a n d o r L i t o g u li , B o g tr y k o g l'r o - to k o lflr m a K o n g . N y t . 1 8 H f l C e n t. 1 0 6 & 9 2 0 6 G r u n d la g t 1 8 5 7 - H F R e p r æ s e n ta n t S tr a n d b o u lc v a r d e n 1 1 8 4 Hl f l 0 1 5 8 1 - ’s A x e l E E V s T r y k k e r i A k ts K o n g . N y t . 1 8 DO f l C. 1 5 5 0 6 A am u n d J D ir e k tø r S k o le h a k k e n 1 G j e n to ite f l G je n t . 2 4 1 1 - A g n e t e F r u e R a a g c v . 1 7 H e ll. f l H e ll.1 9 2 1 A a m e ile n v . J o h n H B a u e r M e lh d l. F a lk o n e r A llé 1 1 0 11 f l N 2 1 5 6 Aandssvageanstalter s e A l’d. V R e a l- R e g is t e r A a q u ist T h o r v a ld A f d e lin g s c h e f A u rc h o jv . I 2 H e ll. f l H e ll. 2 2 6 7 Aarby P c n i. T r ik o ta g e h d l. Y ig e r sle v v . 2 8 2 V a lb y f l V b . 4 8 7 7 A a r b y e M a r ie E n k e e . H o v e d k a s s e r e r V æ r - n e d a m sv . 1 1 1 E f l V 6 8 6 8 y A a rb ø l H o lg e r K o r n k o n tr o lø r T a g e n s v . 1 7 4 4 IH) f lT g .9 5 9 x A a rd a l F r . P o s t a s s is t. V o d r o ffs v . 1 8 s E f l E v a 2 3 4 6 A a r e g a a r d H a r r y G r o s s . N i e ls E b b e s e n s V . 2 5 3 E f l V 8 3 1 1 - H a r r y , A k ts ., G r o ss. R ø r h o lm sg . 1 8 OS f l B y 6 2 1 7 A a r e str u p E m il A f d e lin g s c h e f E g g e r s v . 1 8 H e ll. f l G jen t,. 7 8 6 - G e o r g F ilia ld ir . i P r iv a tb . S -F a s a n v . 1 4 ' 1 f l F a . 2 8 2 - I n g e b o r g F u ld m . S tr a n d b o u le v a r d e n 3 6 5H A a r fe lt C J A s s is t . N y C a r lsb e r g V . 2 3 2 E f l E v a 8 6 8 - A L W B ille d s k æ r e r M ø b e lh d l. D a n a s v . 3 9 E f l V 8 0 5 8 B p . M a tth æ u s * . 2 8 2 E - Il B ille d s k æ r e r D y b b ø ls g . 5 5 3 E A arfin g A a g e M a le r m . S -B o u le v a r d 6 1 2 E fl V 8 0 0 9 A a r g a a r d L u d v ig B G r o ss. (A a r g a a r d & N a y b e r g ) A a le k is t e v . 1 7 0 V a n l. f l D a m s ø 1 1 3 6 - & N a y b e r g G r o s s . F e d e v a r e forr. A a le k is te v . 1 7 0 V a n l. f l D a m s ø 1 1 3 6 - A lp h a T a n d læ g e V - B o u le v a id 7 4E f lP a læ 5 2 0 7 - ’s fh. & K b h v n s V a ffo lfa b r. v. A H a u r e - P c te r s e n S -B o u lc v a r d 3 5 A E fl E v a 4 9 3 A a r h u s G a s - o g V a n d m e s te r fo r e n in g . N - V o ld g . 3 0 H f l ★ C e n t. 2 2 7 8 A a r h u u s P r i v a t b a n k , A k t s . , N y g a d e l E f l ★ C e n t. 6 4 4 S ta r s f l 170 T i leg r a m a d r . „ A a r h u sb a n k “ K o n to r tid 1 0 -3 , 5 '/j-0 V 2> L ø r d a g 1 0 -2 , 5 C 2 -6 1/:. A a r is N F r ø k e n B ia n c o L u n o s A llé 5 2 E f lV 29,38y A a rk ro g A J P T r a fik k o n ti’o llø r v, S ta ts b . L ø v sp r in g ^ v . 3 A s C h r lo tte n l. A a rk ro g h C C ig a rfa b r. T o ld b o d g . 5 IKI fl P a læ 1 1 4 2 v - L O G r a v e r v . T im o th c u s K ir k e C h r iste n B e r g s A llé 7 S V a lb y f l V b . 2 2 1 6 - V M k g l. K a p e lm u s ik u s K o n g O sc a r s G . I 3 H fl R y v . 1 4 8 2 y - P e t e r M u s ik e r W ille m n e s g . 5 3 1 H |) 0 8 7 1 9 - C F r u e R e s ta u r a tr ic e B ir k e d o m m e r v . 3 ® f l T g . 4 7 5 6 A a rie H u s g e r n in g s k o n to r v . M M ø lle r V e - s te r b r o g . 6 4 A E f l V 3 8 0 6

A a g a a r d K J K ø b m a n d V e s t k æ r s A llé 8 H v id o v r e V a lb y J[) H v id o v r e 9 2 - V ig g o K ø b m a n d N æ r u m v . 3 1 3 N æ r u m f l N æ ru m 6 5 - 0 C L æ g e D r. m ed . R . V -B o u le v a r d 1 3 E D C e n t. 1 1 0 7 8 (2 -4 ) P o s tk o n to ‘4! >55 B p . S o lv æ n g e t 18 H |) R .\ v . 2 6 6 2 (1 2 -1 ) - H ja lm a r M a le r m . A m a g e r b r o g . 1 5 3 4 [3 f l A m . 4 ' 3 2 - P M a n u fa k tu r h d l. R o s k ild e v . 3 6 8 R ø d o v r e V a lb y J§ R ø d o v r e 1 9 0 - P o u l M a n u fa k tu r h d l V a lb y L r n g g . 1 2 5 V a lb y $1 V b . 1 6 0 B p . P e d e r H j o r t s V . i l 3 V a ll> y - O F M u rerm . K o n to r A im tg er I><>u!ev;ini 18 2 |S] | (!. 3 7 0 2 & 1 0 0 7 9 (9 -1 7 ) l»|>. V e s t e r 1 >ro;». 1(50 IV $ V RliSf, - T b . M u r e rm . i lo llæ n d e r d y b e t 14-jS] f l A m . 2 1 3 9 - V e r a M u sik læ r o r in d n S tr a .m lv .2 6 6 C h a r lo ttl. f l O rd r. 1 6 7 8 - H O v era s si s t. i P o s t - o g T e le g r a lv . G je n - 3 V a lb y f l V b . 3 1 7 y - N A O v e r m o n tø r A a r h u s 1*1. 4 S Hl fl)0 6 0 0 8 - L M P r o k u r is t i P r iv a tb . P a r m a g . 4 1 [s] gi A m .7 2 1 S v - P R P r o k u r ist F in s e n s v . 8 1 1 [F1 f l F a . 961 - 1 S R e p r æ s e n ta n t S tr a n d v . 2 6 6 C h a r lo ttl. f l O rd r. 16 7 8 - P od er S e k r e tæ r N ja lsg . 8 9 1 [s I fl) A m . 165 - B jo r n S k ib s - & M a s k in k o n s u le n t C la s- s e n s g . 1 9 B 3(g ]fl C e n t. 1 1 4 5 0 - E S m e d e m . (Ir o n A r t) K a a lu n d s g . 6 3 E - G S m e d e m . (Tron A r t ) I C L e m b r e c h ts A l l é 2 9 H v id o v r e V a lb y - P D T a n d læ g e P u g g a a r d s g .5 1E fl)B y l7 2 1 v - E jn a r T a p e ts e r e r &. D e k o r a tø r S v e n d c - b je rg v . 3 8 H v id o v r e V a lb y fl 11v id o v r e 4 3 2 - A S T ø m r e rm . I le i ls g . 2 1 E f l V 7 7 9 9 A a g a a r d -H a n sen L fh .F u ld m .T a g e n s v .O S ’ lNjfl! T g . 1 8 8 6 x A a g a a r d -N ie lse n O R a d io fo r h d l J e r n b a n e A U é 4 8 V a n l. |jl D a m s ø 1.64 A a g a d e s B r ø d fa b r ik , A k ts ., K r o n p r in s e s s e S o fie s V . 2 5 El D C e n t. 1 1 8 1 P o s tk o n to 5 4 8 - V u lk a n is e r in g s a n s t, v. O S o e b o r g A a g a d e 8 8 ® | N 7 8 0 1 A a g e r u p ’s F E f t f. v e d A R a s m u s s e n B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . A m a g e r b r o g . 1 5 0 [S] D A m . 2 2 6 7 - F r . fh . B lik k e n s la g e r m .H ø jd e v a n g s A llé 2 2 [SO D A m . 7 8 5 8 A a g e s e n H a r r y B a g e r m . W o lte r s g . 1 6 s [s] | A m . 1 7 4 7 y - J N B o g h o ld e r u. M a g is t. I n g e r s le v s g . ISO 3 E | V 2 04 6 v - A a g e K ir c h h o ff D ir e k tø r K a n s le r g . 1 6 s Hl - H e lg a F im ’ b o d E n k e e. D e p a r te m e n ts c h e f P a lu d a n M iillo r s V . 3 2 E D E v a 3 0 0 9 - M a r ie E n k e fr u e M ø lle g 2 4 4 [N] - H a r a ld F o r v a lte r F e n n e van g e n 2 0 G je n - to fte I) G je n t. 2 7 0 5 - C h s. H d b g a r t n e r A m a g e r L a n d e v . 9 2 K a ­ str u p D K a s tr u p 6 5 - V a g n H ø j e s t e r e t s s a g f .K .D M . F r e d h . K a n . 1 6 m |1 C . 2 5 5 0 & 1 1 5 5 0 (1 0 -4 ) B p . S t o c k ­ h olm s!?. 5 3 ',2H1 | 0 1 2 8 - K V In g e n ior C h a r lo tte n lu n d v . 3 0 U e li. ffl K e ll. 3 7 8 4 - J o h s . E r n s tr u m e n tn ia g e r s t. R e g n e g .2 6 IH | P a læ 2 0 5 4 B p . K o ld in g g . 7 S H . - ’s B r ø d r . K ajak b y g g e r i M odesti-, D ram ør - S v e n K o m m u n e læ r e r R e b e k k a v . 4 9 1 U e li. | H elL 1 8 2 3 - C J K ir c h h o ff fh . K ø b m a n d Æ g ir s g 5 7 4 El - L V K ø b m a n d B r e d e L y n g b y J) L y n g b y 3 5 7 - M a r ie M a n u fa k tu rh d l. G y ld e n lo v e sg . 21 E f l P a læ 6 3 6 8 x - A R e p r æ s e n ta n t H o s t r u p s v .7 ! E ff> F 7 8 1 5 - V a g n R e v is o r R o s c n b o r g g . SblKj ® P a læ 6 0 2 1 v - A n d r . V a g n S a g fø r er fu ld m . C an d . jur. S to c k h o lm s g . 5 3 1 Hl - H S k o tø js h d l. A m a g e r b r o g . 1 5 5 Hl J A m . 2 3 9 2 B p . A m a g e r h r o g .1 2 0 4 [s] $ A m .l6 3 4 y - L F r u e S a -b e fo r r .N ja ls g .5 5 s is] flA m .lU 5 1 y to l'te g . 7 5 G je n t o lt a f l G jen t, 1 3 3 6 - R G O v e r a s s is t. v . IC T A S . H a v e b o

- & R a s m u s s e n S ø lv s m e d e J a g t v . 1 2 3 ® Aalund O tto G la r m .H o ls t e in s g .4 5 H f l0 3 4 2 5 y

Aarl - Abil

Person-Regisler for København

III - 8 6 8

A a r lo M C E n k e fr u e J a c o b .E r la n d se n s G . 7 S M £ 0 3 5 7 v A a r r e L o n e E n k e e. E u ld m . G a a se b æ k s v . 21 V a lb y | V b . 4 1 4 - J M E r ih a v n sfo r v a lto r B e r g g r e e n s g . 1 9 [ø] £ I iy v . 1 5 7 5 x A a r s L o u is B a g e r m . D a lg a s B o u le v a r d 1 6 2 m £ F a . 1 0 B p . W ilk e n s v . 3 7 s E - P a u l D e k o r a tø r Ø ste r b r o g . 2 1 1 Hl £ 0 7 8 3 6 - M a r y E n k e fr u e S -F a s a n v . 8 9 4 V a lb y £ V b . 4 5 5 2 y - L o u is G r o s s . R o s e n v . A llé 1 7 1 [0 $ 0 8 6 9 5 A a r sb o J S ta d s b ib lio te k a r R .G c r s o n s v .2 3 H c ll. | H e ll. 5 4 2 0 A a r s k o v G e o r g k g l.K a p e lm u s ik u s S t e n s t y k ­ k e V. 1 3 H v id o v r e V a lb y $1 H v id o v r e 1 51 A a r s le f f G u d r u n F a h e r F r ø k e n P e te r B a n g s V .8 3 s E U F a . 1 4 7 y - H ild a F r ø k e n O rd ru p v . 3 0 ,3 2 C h a r lo ttl. - I n g e b o r g F a b e r F r ø k e n P e t e r B a n g s V .8 3 s m S F a . 1 4 7 y - E in a r K o n to r c h e f C a n d . ju r. B o lb r o v e j 4 4 R u n g s te d K y s t £ R u .2 9 2 - M & C o., A k t s ., P a r fu m e fa b r . A m a lie g .3 E £1 ★ C e n t 5 2 7 0 P o s t k o n t o 2 4 0 4 A a r s le v M S k o tø js h d l. V e s p c r v .4 0 ' H c ll. H H e ll. 3 4 2 1 A a r s le v -J e n s e n K a j U e r r e e k v ip lu ll. G o d t- h a a b s v . 2 3 3 E £ G h . 7 1 1 0 B p .B e l li s v . 1 7 [K| £ G li. 4 9 2 0 - H 'l'e m r e r n i. A a lh o lm s v . 1 3 1 V a lb y £ V b . 2 0 4 1 x A a r sta d K u r t L æ g e G o th e r s g . 1 5 4 4 [Kl A r s t a d iu s E S k r æ d d c r m . K o m p a g n is tr . 3 7 E l £ B y 8 0 1 y B p . T h in g v a lla A llé 5 1 [S] £ A m .' 7 5 6 0 A a r s ø e M A s s u r a n d ø r B y g h o lm v . 2 0 V a n l. £ D a m s ø 7 3 7 - A r v id K a s s e r e r J e r n b a n e A llé 8 2 1 V a n l. £ D a m sø 2 3 9 4 x A a ru p E r ik B a n k d ir e k tø r F r e d e r ik s lu n d s v . 1 0 H o lte | H o lt e 1 0 8 5 - A lm a E n k e e. B a n k d ir e k tø r E lm e v . 13 H o lt e | H o lt e 4 2 9 - D K F r u e R y p a rk en 2 2 s H - P K F i u e P a r k v æ n g e t 2 2 C h a r lo ttl. £ H e ll. 1 9 8 6 - J K a s s e r e r S m a k k e g a a r d sv . 1 0 s G je n to fte £ G je n t. 2 3 0 1 - S ig r id F r o k e n L æ r e r in d e A m a g e r B o u le v a r d 1272 M - J o h n M a le r m .G o d t h a a b s v .3 0 E £ G h .4 0 6 6 B p . B e r n s to r ffln n d A llé 7 4 C h a r lo ttl. £ O rd . 5 4 9 8 - C h r. M e ta ltr a a d v a r e fa b r . U d b y g . 1 4 3 IH £ N 3 9 8 7 y - & C o. M e ta ltr a a d v a r e fa b r . D o r th e a v . 3 9 E £ T g . 1 1 0 0 P o s tk o n to 2 0 8 0 7 - R o b e r t M e ta ltr a a d v a r e fa b r . G u ld b e r g s g . 8 1 3 E £ N 8 8 9 6 - H u g o O r g a n is t U d b y g . 1 5 1 E £ N 4 1 9 4 y - P C h r . fh . O v e r in s p . i P o s t - o g T e le g r a f v .R . D M . A m a g e r B o u le v a r d 1 2 7 2 [S ]£ A m .8 5 5 2 - C I I S c h m id t P r æ s t V -S ø g a d e 7 6 :i E - P J s ta ts a u t. R e v is o r G y ld e n lø v e s g . 1 E £ C 3 9 5 9 B p . V - S ø g a d e 7 6 :i E £ P a la s 8 6 0 9 A a ru p H a n sen F r . D ir e k tø r i P r lv a tb . M y n - s te r s v . I l 2 E £ V 7 8 6 7 - J E k sp e d itio n s s e k r . u . M a g is t. N y e la n d s v . 4 5 3 E - B e n n y K o n to r c h e f V e s te r b r o g . 4 2 3 E £ E v a 2 4 0 1 A a r v ig S & M F r ø k n e r F r d b g . A llé S R 1 E £ V 5 5 6 0 y A a rø H a n s K o n fe k tu r e h d l. R a n d e r s g .5 1 (0) £ 0 2 7 3 4 x B p . H ille r ø d g .1 5 ® E £ T g . 1 5 6 9 y A a r ø -H a n se n R u d o lp h O v e r m o n tø r H o str u p s H a v e 3 2 2 E £ N 8 5 2 8 x A a r ø e B .H D o m m e r ful dm . C an d . ju r. H o l- s te in s g . 3 2 2 H - C K o n fe k tu r e h d l. A m a g e r b r o g . 1 7 5 [S] £ A m . 4 3 5 7 B p . P a r m a g . l l s [s) - G K o n fe k tu r e h d l. S u n d h o lm s v . 3 S [S] £ A m .2 7 0 1 x r M a r ie F r ø k e n K o n to r fu ld m . i D ir . f. S y g e ­ k a s s e n , F o r h a a b n in g s h . A l l é 2 1 E A a s In g v a ld C D ir e k tø r B e r g e n s g . 3 4 M •JØ vidiø,: E n k e fr u e B e r g e n s g .3 4!® £ 0 1 7 9 6 u - A W F o t o g r a f B e r g e n s g . 3* ®

A a s E y v in d M o n r a d R itm e s te r K r a t h u s v. C h a r lo ttl. £ O rd r. 1 0 5 7 - I I O S k r æ d d e r m . K e n tia v .2 0 [s j £ A m .4 2 1 G A a s-A n d e r se n K a i R e v is o r B r y g g e l v a n g e n „ 3 0 2 m £ R y V. 3 1 2 v A sb e r g A lla n G ro ss. O lfe r t F is c h e r s G . 6 [K3 £ P a læ 6 2 6 7 A a sb e r g J F D a m p s k ib s f. K . D M . M fæ D . G e r s o n s v . 2 6 H e ll. £ I le l l. 6 1 7 - C h r. J I n g e n iø r M o lb e c h s v . 1 0 4 V a lb y £ V b . 3 5 2 6 - (J E M a lc r m . V ø lu n d s g . 5 4 E - J R e p r æ s e n ta n t B o r u p s A llé 7 1 E £ G h . 7 2 7 x A a s b e r g -P e te r s e n S A V æ g tfa b r . G e r s o n s v . 2 0 H e ll. £ H e ll. 7 0 5 A a se A n tik v itc t s h d l. s t. S tr a n d s tr . 1 4 El' £ B y 4 5 8 x - K jo le fo r r . v . W illia m P e t e r s e n K o n g e v e j e n o 2 9 H o lt e £ H o lt e 7 0 6 A se ll P e r O v e r m o n tø r E s th e r sv . 1 2 s H e ll. A a sh ø j M e je r i, A k ts., F r e d h . H a v n e v . 1 4 -2 4 E £ C . 4 6 7 5 , 1 5 3 7 5 & 6 1 5 A a s k o v G O I n g e n iø r S k e lle t 2 6 2 V a ’b y £ V b . 3 1 6 9 x A a sk o w E W illa d s e n E n k e fr u e M o n r a d s A llé 2 2 V a lb y £ V b . 6 0 2 A a s te d S v e n d G r o s s . ( F r a n tz K r a g h ) R o s e n ­ ø r n s A llé 8 ' E £ N 8 4 6 2 - E j g il I n g e n iø r C a n d . p o ly t. S t e e n w in k e ls v . 4 2 E £ N 9 4 1 v - K I n g e n iø r C a n d . p o ly t. L e v k ø jv . 3 G je n - to fte £ G je n t. 2 0 5 1 - A n n a F r u e T a n d læ g e H o lb e r g s g . 7 Kl £ P a læ 4 0 2 - S e v e r in T a p e ts e r e r H e ib e r g s g . 1 0 ,1 2 Kl £ B y 4 6 6 9 B p . H o lb e r g s g . 7 1 K A a ste d -F r a n d se n C b r. G ro ss. G e e ls v . 2 5 H o lt e £ H o lt e 8 0 7 A a s tr a n d ’s N a n n a E ftf. v . A P e d e r s e n K o b - m a n d sfo r r . T r e k r o n e r g . 5 8 V a lb y £ V b .2 7 4 A a str u p K S F r ø k e n A s s is t . S tr a n d v . 6 C 3 Hl £ R y v .4 6 8 9 y - T a g e F a b r ik a n t (A a str u p & S ø r ig ) A a - ly k k e v . 2 2 E £ G h . 7 5 6 2 - V o lm e r 'F a b r ik b esty r e r C a n d . p h a r m .T r a - n e g a a r d s v . 1 00 H e ll. £ I le l l. 2 6 6 1 - C arl G ro ss. K o lo n ia l en g r o s A a g a d e 1 1 4 2 E £ G h . 7 8 9 5 - T a g e G ro ss. (S S a lo m o n & C o .)B a g s v æ r d v . 68® L y n g b y £ L y n g b y 2 1 7 0 - C I ! I n g e n iø r u . M a g is t. H a n s E g e d e s G . 1 9 3 E £ N 1 0 8 7 v - H e n n in g L æ g e R e s e r v e læ g e N y e la n d s v . 6 9 3 E £ G h . 8 6 3 0 - & S ø r ig M a sk in fa b r . R o s k ild e v . 7 3 V a lb y £ V b .1 0 4 6 - H P P a s to r e m e r . M a r sk c n sg . 10® H £ 0 5 7 9 1 x A a str ø m A a g e R e p r æ s e n ta n t V e n d c r s g . 1 4 3 K £ B y 3 3 7 1 - C a rl S m e d e m . N æ r u m v . 3 4 0 N æ r u m A a sæ n e B ø r n e k o n fe k tio n sfo r r . v . H H a n s e n F r d b g . A llé 2 E | V 7 4 7 0 A a sø É I s o le r in g s l’orr. H o v e d v a n g e n 5 0 ’ B r h . £ B e lla 3 0 0 A a to ft A R e p r æ s e n ta n t F o r fa tte r C h r s th v n s V o ld g . 3 4 IH £ A m . 4 9 0 3 x A a v a d v. .T R a s m u s s e n B u d c e n tr a l K r a u s e s v . 9 Hi £ 0 2 0 7 A a v a n g v. B a r tlio ld y N o r b y V a s k e r i K lo k k e - m a g e r v . 2 8 E £ T g . 4 6 1 0 A x m a n E lis a b e t h H je m m e b a g e r i T u llin s g .2 5 E £ E v a 5 2 5 - A x e l S k r æ d d e r m . S tia n d v . 99® H e l l .£ R y v . 5 2 2 u A b a cu s S p e c ia lv æ r k s t v . T y g e N ie ls e n m ek . E ta b i. V ig e r s le v v . 3 2 5 V a lb y £ V b . 2 3 0 0 A b a t-J o u r v ed S R o h er m a n n V e d S tr a n d e n 16 E £ P a læ 6 5 1 8 A b b a v . G u d r in e K o lb e F o d p le je M a s s a g e V e s te r b r o g . 1 8 4 E £ V 6 9 6 A b b elin J o h a n S k r æ d d e r m . T a g e n s v .3 9 s E £ T g . 5 3 7 1 A b ben V e r n e r H u s e j e r S m a lle g . 4 0 ’ E - H e d e v ig F r ø k e n S p r o g læ r e r in d e C a n d .p h il. D r . A b ild g a a r d s A llé 5 4 E £ N 1 5 5 5 u

A h f o R e k la m e v ed M a x J o h a n n e s B o y e V in - g a a r d s tr . 1 3 K £ P a læ 5 2 2 8 Abbotts K ir s te n F r u e S ta v a n g e r g . 3 4 M £ 0 6 2 9 2 A. B. C. B r o n c o tæ tn in g s -L is te ii v e d R N o -, r u p , F r id tjo f N a n s c n s P I. 8 H £ C. 1 1 6 5 8 - B u d E x p r c s s e n v . A r v id L a r s e n P r o v s te v . 9 1 1 T g . 591.9 & T g . 6 3 4 0 - C o m p . v . A B C h r is te n s e n V in d u e s p o le r in g G a m m e lv a g t 1 K £ I’a læ 6 4 0 4 Abel A lb e r t B o g h d lm e d h j. N o r d b o r g e . 41 Hi £ 0 1 9 0 8 x - O lg a F r u e D a m e s k r æ d d e r in d e G I. K o n g e v . 3 1 1 E £ V 4 9 5 0 - H u g o D ir e k to r H C Ø r s te d s V . 3 4 1 E £ C. 1 1 1 8 9 - A lv ild e E n k e e. F u ld m . N o r d b o r g g .4 1 El £ 0 1 9 0 8 x - C E n k e fr u e I s la n d s B r y g g e 19® !8] - C a r o lin e E n k e fr u e K a s t e ls v . 1 4 1 H £ 0 7 6 8 7 - F a n n y A u g u s ta E n k e fr u e V e s tb a n e v . 1 6 1 V a lb y £ V b .4 1 3 8 u - K P e t e r F a b iik a n t F r e d e r ik s s u n d sv . 1 2 1El £ T g . 2 0 1 5 - K n u d G ia r m . V e s te r b r o g . 1 0 2 E £ V 3 7 1 3 B p . V e s te r b r o g . 109* E - H o lg e r G r a v e r v . S t . J a k o b s K . Ø ste r b r o g . 8 8 C 3 m - A lfr . G r o s s . W ille m o e s g . 6 6 1 H £ C e n t. 2 4 7 7 & 5 2 1 2 l >o s tk o n to 2 9 6 7 7 - C F M o lt k e G r o s s . V e j r ø g . l l s H - H e lm e r G r o ss. C a rl J o h a n s G . 1 2 3 H £ 0 8 2 2 9 - H e lm e r & C o ., A k ts .. G r o s s . G u m m iv a r e r G ra a b rø d re t. 6 K £ C . 1 4 7 5 6 - K n u d G ro ss. ( L v. R a n tz o w & A b e l) N - S tr a n d v . D r a g ø r £ D r a g ø r 9 9 - V E K a s s e r e r u . M a g is t. J a c o b y s A llé 1 0 2 E £ E v a 7 0 4 v - O C M a s k in fa b r . D u e v . 8 8 3 E £ G h . 9 9 7 7 - R H k s t . P r o to k o ls e k r . i R ig s d a g e n N ø j - so m h e d sv . 7® H £ 0 4 0 6 2 u - H W R a d io fo r h d l.K o r s g . 2 7 E - B e r n h a r d R a m m e fa b r . T a a s in g e g . 5 2 3 H £ R y v . 1 2 5 7 - F fh . S m e d e m . N ø r r e b r o g . 3 4 Mb 0 E £ N 6 9 3 v - M & H o lg e r P e tc r s e n T a n d te k n ik e r e X ø r r e - b ro g . 2 2 9 E £ T g . 4 1 1 1 - A E fh . T ø m r e r m . G I. K o n g e v . 3 1 1 E - A x e lA U r m a g e r H o lm . K a n . 2 8 2 K £ B y 7 1 1 3 - I V U r m a g e r T h e k la v . 1 4 E Abel Cathrines S t if t e ls e Abel C a th r in e s G . 13 E s e A fd . V R e a l-R e g is t e r Abeil F r itz e F r ø k e n fh . A d ju n k t E g g e r s v . 7 1 H e ll. £ G je n t. 3 1 6 4 - E j le r A r k it e k t D r o n n . T v æ r g . 2 5 4 K £ B y 2 5 2 5 y - K je ld F o r fa tte r G I. S tr a n d 4 0 s K f P a l æ 1 6 7 2 - E K F r u e K lk o lle k t r ic e M a g le k ild e v . 3° E £ E v a 5 8 5 v Abelmann A lb e r t M a sk in a fs k r iv n in g s b u r . V e s te r b r o g . 9 8 E £ ★ C. 101'98 Abies v . I b C h r is tia n s e n B lo m s te r h d l. Ø s te r ­ b ro g . 21 H £ T r . 1 2 3 Abild L D is p o n e n t T ir s b æ k v . 1 A® V a n l. £ D a m s ø 4 1 1 4 - O le R e s ta u r a tø r B o r u p s A llé 1 0 9 E £ C e n t. 2 5 4 2 Ablldgaard J u s t ju n . A ssu r a n d ø r D ir e k tø r J e n s K o fo d s G . I 2 K £ P a læ 3 8 4 3 - A n e L is e C a n d . m a g . B ir k e v a n g 8 7 L y n g b y - E lis e E n k e e . K o n s u l J e n s K o fo d s G .1 2B £ C e n t . 6 8 8 5 - K n u d F a b r ik e je r T r o n d h je m s P I. 4 2 H £ 0 6 6 7 9 - A F o r r e tn in g s f. C a rl J o h a n s G .9 1 H £ 0 1 2 4 6 u - A r n e G r o ss. (T r ie r & C o .) G u s ta v J o h a n n - s e n s V . 3 1 E - E r ik G ro ss. st. K o n g e n s g . 1 0 8 3 E £ P a læ 7 4 - H G r o ss. A g e n tu r fo r r . K o m p a g n is tr . 3 4 Kl £ C. 1 2 0 5 5 P o s tk o n to 3 2 2 6 6 B p . H o ffm e y e r s v . 7 3 E £ D a m s ø 1 0 8 0

Person-Hegister for København

III — 869

A b il— A d am

Abrahamsen A x e l I n s p e k to r K u r la n d sg . 1 5 3 M £ A m . 6 6 3 6 - O R K jo le - &, B lu s e fo r r . I la l ls A l l é P 13 £ E v a 9 0 - I d a K o m m u n e læ r e r in d e J a c o b E r la n d s e n s G . 4 2H - V K K o m m u n e læ r e r F o r tu n v . 5 6 C h a r lo ttl. D O rd r. 3 1 7 0 - A K o n to r c h e f P r in s e s s e A le x a n d r in e s A llé 6 1 C h a r lo ttl £ O rd r. 4 1 6 9 y - S v e n d L a n d s r e ts s a g f. N o r r c g . 1 8 E £ C . 1 3 6 4 5 & 1 3 7 8 7 B p .A r e n d a ls g . 72 U £ 0 7 1 v - L y s k o p ie r in g s a n s t. N o r r c g . 1 E £ ( J e n t. 9 3 0 1 - A P O v e r a s s is t. v. S t a t s b . J e r n b a n e v . 3 6 L y n g b y - E s te r O v e r a s s is t. u . M a g is t. J a c o b E r la n d ­ s e n s G . 4 2 ® - A lb e r t fh . O v e r te le g r a fb e s ty r e r R .D M . J æ - g e r sb o r g v . 3* L y n g b y J) L y n g b y 2 2 9 1 ■ M L P a s to r e m e r . S o ls o r t v .6 0 'E £ G h .6 6 1 8 - E r ik P r o f. v . U n iv . D r . p h il. 0 - S o g a d e l0 6 3 iøj £ 0 9 0 5 5 - H a r a ld R e t le v - P rof. O v e r k ir u r g D r . m ed . R . A m a g e r t. 2 1 1 C . 1 3 7 3 8 B p . B is p e - b je r g v . B is p e b jæ r g H o sp . [N] £ T g . 3 8 3 3 - A s t a R e d a k to r K ilh o lm v . 3 1 V a n l. £1 D a m s o 77 - A a g e R e p r æ s e n ta n t R y s e n s t e e n s g . 2 4 E | P a læ 6 2 6 8 - M R e s ta u r a tø r M a r g r e th e v . 1 2 H e ll. ® H e ll. 6 4 5 2 - S v . A S e k r e tæ r C arl B ern h a rd « V . 1 4 3 E I E v a 2 3 1 7 - A S k r æ d d e r m . R a v n sb . T v æ r g . 4 Bb4 (Ni £ N 4 0 8 4 v - E S k r æ d d e r m . P a r m a sv . 4 FBI - E in e r S k r æ d d e r m . N - S ø g a d e 1 5 C 4 E - P S k r æ d d e r m . I s te d g . 9 9 1 E J) V 5 4 9 7 x - K a y S k u e s p ille r A m a g e r fæ lle d v . 4 3 3fs] ® A m . 4 0 1 3 - 0 F S m o r re b r ø d sfo r r . D r o n n . T v æ r g . 17 E D P a læ 2 7 1 0 x - E d ith T r a n s la tr ic e R o s e n ø r n s A llé 1 6 s El £ C e n t. 7 4 1 3 - H e n n y F r ø k e n T r a n s la tr ic e P a læ g . 8 b0E $ ) C e n t. 8 7 7 1 - E lis a E n k e fr u e U r tc k r a m fo r r . B a c k e r s v . 6 5 Fs| D A m . 5 5 6 2 Abrahamson J u t t a D a m e fr is ø r in d e K o c h s v . 3 5 E £ V 8 1 0 8 B p . R o s e n v . A l l é 1 2 3 [11 - J e n n y F r u e B a u n e g a a r d sv . 6 3 H e ll. £ G je n t. 2 1 4 4 - B & F F r ø k n e r N y e la n d s v . 7 6 s E l £ G h . 9 1 9 6 - C arl F u ld m . B o g e n s e g . 1 0 3 11 D 0 9 7 3 9 - E d g a r G ro ss. ( E m il V A b r a h a m so n ) V o - d ro ffsv . 2 A s E £ E v a 1 7 0 3 - E m il V G ro ss. F r m . T o ld b o d g . 1 0 E £ T*r C e n t. 5 2 4 7 P o s tk o n to 3 4 9 0 - E m il V G r o ss. (F r m . E m il V A b r a h a m so n ) S tr a n d v . 191* H e ll. $ H e ll. 3 5 6 7 - L o u is G r o ss. R a d io e n g r o s N o r g e s g . 5 A 1 Fs] D A m . 9 5 5 7 - S ig u r d G r o ss. (E m il V A b r a h a m so n ) T r o n d - h je m s g . 1 3 2 11 D 0 9 1 9 3 - FM A I n g e n iø r N o r r c g . 3 6 E l U P a læ 2 8 1 9 B p . G o th e r s g . 1 6 0 3 E £ B y 8 6 8 0 - H a r r ie t F r ø k e n K o n to r c h e f R o s e n v . A l l é 1 2 3 i | 0 8 7 7 9 - F S p r o g læ r e r in d e K o n g e d y b e t2 3 [g] ® A m . 1 3 0 3 y Abramowitz E D a m e k o n fe k t-io n sh d l. N o r r e - b r o g . 1 8 B INJ D N 3 1 4 B p . M a r ie n d a lsv . 1 2 B 2 [pj - G S k r æ d d e r m . B e n g t a s v . 2 S H e ll. ® H e ll. 2 3 9 9 - H e r m a n n S k r æ d d e r m . N - V o ld g . 7 8 1 E £ P a læ 4 7 8 8 - N S k r æ d d e r m . s t.K o n g e n s g . 3 1 E £ P a læ 5 8 4 0 B p . S o m m e r v . 8 C h a r lo ttl. £ O rd r. 1 9 0 2 - S a lly S k r æ d d e r m . N o r r e b r o g . 4 9 C 1 FS) - S a lo m o n S k r æ d d e r m . F r e d e r ik s b e r g " . 3 6 E ® P a læ 5 6 9 4 Abro H R e p r æ s e n ta n t H o ls t e in s g . 3 8 2 H Absalon B u d c e n tr a l v .B ø r g e I b s e n S tu d ie s tr . 1 0 E £ P a læ 5 5 0 7 - B u tik s -V in d u e s -M o n t e r in g & S k ilte fa b r ik , G F o r sb e r g P c r n illc v . 9 E £ T g . 6 2 3 3

A b sa lo n - A b s a l o n - F o r s i k r i n g s - A k t l e s e l ­ s k a b e t R a a d b u s p l. 4 5 ffl J ★ C e n t .9 9 3 0 - , k e m is k t e k n is k F a b r ik v e d C h r .S e lm e r s e n C o lb jo r n sc n sg . 8 ® | E v a 2 8 8 8 - v . A B u r a k o v s k y K u n s tk lin k e r i K o r s g . 4 3 11 £ N 1 6 6 8 x - T r a n s p o r t C o. v . H o lg e r J e n s e n N y V e - s te r g . 5 E £ C e n t.1 4 5 2 & 1 1 2 2 1 A b sa lo n se n J P C y k le h d l. L y n g b y v . 3 4 3 B s G je n t o ft e £ G je n t. 1 0 0 2 A b sa lo n sk ir k e n , P r æ s te r , K o r d e g n e k o n to r m . m . s e A i d . V R e a l-F R e g iste r A b str u p K O S e k r e tæ r V e s te r fæ lle d v . 1 1 2 E A . C. A u to r is e r e t C y a n d e sin fe k tio n v e d G T a g e n V e s te r b r o " . 1 3 9 |vj |) C . 8 8 9 4 <& V 4 9 2 5 A c a c ia B lo m ste r fo r r . v e d L F r e d e r ik s e n F a l­ k o n e r A llé 1 E | ) ★ C e n t. 4 3 3 6 P o s t k o n t o 3 2 3 7 A c a n th u s v . C C h r is tia n s e n B lo m ste r fo r r . V e s te r b r o g . 1 7 5 E 3 4 3 1 A c c a P e n C o m p ., T h e , A k ts ., R a n d e r s g . 5 0 m D C e n t. 5 0 2 P o s tk o n to 9 5 8 A c c id e n s tr y k k e r ie t,T h . M o r te n s e n N y A d e lg . 5 E |1 C e n t. 1 4 6 6 3 A c c u m u la to r -F a b r ik e n , A k ts ., L y a c v . L y n g b y D ★ L y n g b y 1 6 4 5 P o s tk o n to 9 7 4 T e le - g ra m a d r. „ A c c u m u la to r “ A cen o v ed A C N ie ls e n M id d e lfa r t# . 12 IH D H 3 1 9 1 A ch en H C A f d e lin g s c h e f N J F jo r d s A llé 6 S E I N 4 8 3 1 x - P H A g e n tu r fo r r .G r o s s .F r m . G r u n d tv ig sv . 8 C E D C va 2 5 2 5 P o s tk o n to 22414. - C O D ir e k tø r E g e r n v . 5 7 E D G h . 6 7 2 1 - O lg a E n k e fr u e S v in g e t 2 8 4 ® D A m . 2 4 9 x - C h r. fh . G r o ss. D a n a s P I. 2 2 1 E £ V 4 8 8 0 - E G G r o s s .P r .-L o jtn . ( P H A c h e n ) G r u n d t­ v ig sv . 8 C 4 E D E v a 2 5 2 5 - K n u d G r o ss. L a r s b jo r n s str . 6 2 E - P o u l v . S ty r m a n d L a n g e b r o g . 1 7 3 E ® A m . 5 9 7 0 x - M a th ild e F r ø k e n T a n d læ g e 1. S tr a n d s tr . 2 0 2 E D B y 3 5 0 0 A c h ille s G s ta ts a u t. FR evisor T r a n s la tø r A m a ­ g e r t. 7 E f C e n t. 1 3 2 4 8 & 1 3 5 3 4 B p . K a y - s e r s v . 2 C h a r lo ttl. £ H e ll. 2 7 0 6 A ch to n M a r g r e th e F r u e V illi.T o p s o e s V .9 s V a lb y - L P fh . T r a fik m e s te r O lfe n b a c h s v .2 1 E A c k e r [S e e n d v . A g g e r ] - F r . G ro ss. R . V o d r o ffsv . 3 9 2 E £ C . 1 4 6 6 9 P o s tk o n to 3 0 1 A c k erm a n n E m m a E n k e fr u e B o r g e r g . 8 8 2 E - K a r e n F r u e A u s tr a lie n s v .2 8 [0 ]£ R y v .3 3 1 1 - K r is tia n E m il K o m m a n d o r k a p t. R . D M . Ø v er o d v . 6 4 H o lt e £ H o lt e 1 3 6 3 A cn o v ed H o lg e r M ø r k A n e m o n e v . 4 9 G jen ­ to fte £ G je n t. 1 0 7 9 A co v. E g o n P e t e r s e n K u n s tk lin k e r i Ø ste r b r o g . 9 3 Hl £ 0 7 4 1 2 A c th o n A P F u ld m . v . S ta ts b . F y r h o jv . 6 L y n g b y A c tiv v e d L a u r it s B ir k m a r K ir k e v æ n g e t 1 2 V a lb y £ V b . 2 6 3 7 & V b . 2 6 3 8 - v . J V B u n d g a å r d B u d e k s p e d . W e s te n d 6 E £ C . 7 8 5 1 & E v a 7 6 1 - v e d P H L in d v a n g E le k t r o in s t a lla tio n K ir s .te in s g . 4 M £ 0 4 1 4 - F o r n ik lin g & F o r k r o m n in g v ed L a r s e n & O lse n F r e d e r ik ssu n d sv . 6 2 (El £ T g . 6 3 0 0 - F o t o v . C J e n s e n G r u n d tv ig s v . 8 A E £ E v a 2 5 4 3 - v. W S ø r e n s e n I s o le r in g sfo r r . S o fie v . 1 H e ll. £ H e ll. 5 6 2 5 - M a s k in a fs k r iv n in g s b u r . v. B e t t y J e n s e n N y e la n d s v . 1 3 E £ G h . 7 0 8 4 - P a k k a ss e fa b r ik k e n , C W in th e r H o lb e r g s g . 2 0 E £ B y 4 5 0 4 - v . A W K em p f S k r iv e m a s k in e r e p . V ig e r s - le v v . 3 2 7 V a lb y £ V b . 1 0 6 3

A b ild g a a rd N K o m m u n e læ r e r "K irkevang 37 L y n g b y £ F r e d e r ik s d a l 3 0 4 - C a rl K ø b m a n d G I. K o n g e v . 1 0 4 IS D C e n t. 8 0 2 3 P o st k o n to 2 6 7 3 4 B p .F r d b g . A llé 2 3 2 ® - J ø r g e n M a le r m . s t. K o n g v n s g . 1 0 6 E £ P a læ 0 6 9 9 x B p . K o c h s v . 3 3 1 ® | V 8 7 5 2 - L M a le r m .L a r s b jo r n s s tr .2 1 E £ B y 2 1 7 9 y B p . K o c h s v . 3 1 2 ES £ V 0 9 0 4 - V P ia n o ste r n m e r S a ltv æ r k s v . 4 5 K a s tr u p ffi K a s tr u p 6 4 - C P o s tk o n tr o lø r A s m u s s e n s A llé 5 1 E £ V 1 1 7 0 y A b ild g a a rd -E llin g J u s t A s s u r a n d ø r H a v n e g . 1 3 B 3 E A b lld h øj A r n e E je n d o m s k o n s u le n t B red g .r> 8 A 8 m £ P a læ 0 7 7 8 - A n d e r s O v e r a s s is t. v . S t a t s b .W ie h e s v . 1 0 H c ll. | H e ll. 1 9 2 9 A b ild s g a a r a E ln a E n k e e . S k ib s k a p t. A u s t r a lie n s v . 2 9 4 ID J) R y v . 3 0 4 1 u A b ild sk o v P M a le r m . C a s tb e r g s v . 2 6 V a lb y - L F r u e M a s k in sk r iv n in g s b u r . A n e K a t r i­ n e s V . 1 6 ' \ E | G h . 9 5 2 4 - L & V B e n d ts e n M a s k in sk r iv n in g s b u r . C lir. d . 9. G . 6 H £ P a læ 3 4 4 6 - R o b . B O lie im p o r tø r N y e la n d s v . 5 0 s E - M a r ie P a r fu m e fo r r . N y e la n d s v . 5 0 s El D G h . 7 41 u A b ild str ø m H a rr y P ro k u rist, M o r sø v . 3 5 E £■ G h .2 0 2 3 - A V affelf'abr. (S k a n d . V a f f e l fa b rik ) S o g n e - fjo r d sg . 1 1 s (S) | l A m . 2 5 0 6 y Abi Idtril p O B a g e r m . T o m sg a a r d sv . 8 8 3 (SI - F K E n k e e R e p : æ s e n t a n t H o lc k s P I. 2 B r h . D B e lla 9 6 1 A b is D e p o t v e d V U lv s k o v G u m m iv a r e u d s. M ik k e lb r y g g e r s g . 2 E D C e n t. 1 3 0 4 2 P o s t ­ k o n to 4 1 2 6 - G u m m iv a r e la g e r D y r k ø b 7 1 | C e n t. 1 2 6 3 6 P o s tk o n to 2 5 6 A b o n n em en t v .M S ø r e n s e n L a d e s t a t io n V o g n - m a n d sm a r k e n 16 IS |) R y v . 2 1 0 8 A b o n n e m e n ts-V in d u e sp o le r in g e n v .H P e t e r s e n R y p a r k e n 1 2 6 S £ R y v . 4 6 3 2 A b ra h a m B ,F & T F r o k n e r A g e n tu r fo r r . C o rt A d e le r s G . 8 :> E - H a n s D ir e k tø r K a p t.V ilv o r d c v .6 C h a rlo ttl. £ O rd r. 3 5 8 7 A b rah am o w ie z .) R o p r ;e s e n ta n t B r e d " . 4 2 E D P a læ 6 3 3 5 A b ra h a m s A n n a E n k e e. K la s s e lo tte r id ir . S tr a n d g . 2 2 A 1 E £ A m . 7 8 7 2 u - J K a p t. R . E n g to l'te v . 3 3 E - C h . K o n to r c h e f u . M a g is t. J æ g e r s b o r g A llé 1 1 0 C h a r lo tt!, £ O rd r. 2 9 5 8 - M o g e n s R e p r æ s e n ta n t J a g tv . 2 0 4 4 S A b ra h a m se n J B a g e r m . F r e d e r ik s b o r g v A S 'E ] |3 T g . 1 5 2 6 u - J B a n k fu ld m . R o s e n ø r n s A l l e 3 9 3 [v] - C h a r le s E k s o e d it io n s e k r . u . M a g is t, C an d . j u r . H o r te n s ia v . 1 0 fv] |) V 7 5 6 0 - K E n k e e . L æ g e G la c is e t 3 0 L y n g b y - K E n k e f r u c K u r la n d s « . 1 5 s [S] £ A m .3 7 6 2 y - K a r e n E n k e c . L æ g e F r id t jo l N a n se,n s PI. 1 0 1 S | 0 8 2 0 2 v - M a th ild e E n k e e . D ir e k tø r P a læ g . 8 be E £ C e n t. 8 7 7 1 - N in a E n k e fr u e R o s e n ø r n s A llé lG 5® ® C en t. 7 4 1 3 - E in a r F o r r e tn in g s f . K ir k e v æ n g e t 4 S ' V a lb y - L e o p o ld F o r r e tn in g s f. G e r s o n s v . 2 1 H e ll. Jp H e ll. 1 1 0 - E lis a b e t h F o r s ta n d e r in d e K o n g e d y b e t2 4 3 S | A m . 1 2 6 8 y - O K F o r s ta n d e r f.G a m m e l K lo s te r K a p t. R ,K læ d e b o P a r k a llé 2 8 U 2S £ R y v . 4 5 9 7 - A n n a F r u e L a r s b jo r n s str . 1 1 1 E £ P a læ 4 3 4 4 - J o h a n n e F r u e J a c o b E r la n d s e n s G . 4 2 S D 0 5 1 2 9 - O d a F r u e S v a n c m ø lle v . 1 1 0 2 H e ll. £ H e ll. 8 1 2 u - G A G ia r m . Ø ste r b r o g . 1 3 4 1 | 0 1 1 2 3 v B p . K o ld in g g . 3* S - J I M G r o ss. A n e m o n e v . 2 0 G je n t o ft e - S I n g e n iø r O a n d . p o ly t. C F H o lb e c h s V .1 0 L y n g b y J) L y n g b y 2 7 2 - V I n g e n iø r R a a d h u sv . I 4 C h a r lo ttl. 1

Ada v . V a ld . A n d r e a s s o n M a n u fa k tu r - & B r o d e r ih d l. L a n g a g e r v . 1 1 V a lb y ® V b 3 2 2 2 A d am J e a n B o g h o ld e r A b ild g a a r d s g . 2 7 2 H | 0 4 0 y

l’erson-Hegister for København

Adam—Ager

III — 870

A dam - A d a m ’ s T r a n s p o r t C o . A k t s . , D a n a sv . 3ULY] U T *rC ent. 7 4 0 0 , P o s tg ir o N r. 1 7 4 S p e ­ d itio n sa fd A m a lie g . 2 6 E D A C e n t. 5 4 4 7 & 9 7 6 5 F r ih a v n e n D a m p fæ r g e v . 1 1 É | P a læ 3 9 7 1 A d a m se n H o ’g e r A n læ g s g a r tn e r H e r r e d s v . 6 8 G je n to fte D S ø b 2 4 2 2 - K R o b e r t A r k iv a r C a n d . th e o l. S tu d ie str . 1 6 2 H - V a lb o r g F r u e A s s is t . G r ø n d a lsv . 8 3 E D G h . 5 7 9 0 - C a r lo T h . B ia v ls k o n s u le n t S e lv e j e A l l é 11 V a lb y D V b . 3 3 8 9 - C a r l e le k t r .I n s t a ll.R .V e s t e r b r o g . 8 8 1 E D C e n t. 6 1 4 6 - D a g m a r E n k e e . M a le r in . K u h la u s g . 1 8 2 IH - C F a r v e h d l. L y n g b y v .7 2 s ID D R y v . 2 5 5 1 B p . L ø v e ta n d s v . 8 8 B r h D B e lla 1 5 2 7 - E m m a F r o k e n B r e d g . 7 7 4 B - O V G u id e E n g h a v e PI 6 3 ® D V R > 10y - F C a th a F r o k e n K o r r e sp o n d e n t A a d a ls v . 1 6 E D D a m s o 3 1 8 3 - H V M a le r m . A a k jæ r s A l l é 1 2 S ø b o r g - H T ø m r e r m . S la g e ls e g . 2 *24 H D ® 9 0 6 5 A d d e m o s K n u d K o n d ito r F a lk o n e r A llé 2 6 B (El D E v a 2 0 2 6 A d d is (d a n s k -e n g e ls k ) A k ts . N -F a s a n v .l7 0 I H D T g -. 6 9 1 6 P o s tk o n to 3 0 2 3 6 A d ela C h a rc u te r i v. F r u A P e te r s e n O rd ru p J a g t v . 5 2 C h a r lo ttl. D O rd r. 3 9 7 8 A d elb ra n d R F r u e K o n g e n s v . 32(1] |G h .8 4 5 5 A d e le r | S e e n d v . A d le r ] - C H B a r o n fh .E k s p e d itio n s s e k r .Ø s te r b r o g . 5 6 C 3 m D 0 8 4 4 x A d e le r -B ja r n ø E r ik A fd e lin g s c h e f S o ls o r tv . 5 8 m § G h . 9 2 4 0 - V a lb o r g E n k e e . F a b r ik a n t S o ls o r t v . 5 8 El D G h . 9 2 4 0 A d elfre d O sc a r C ig a r fa b r . V æ v e r g . 8 1 1 N 4 5 5 5 x - E j , ,ar R e v is o r T a g c n s v . 1 0 6 1 [Nj A d e lg a d e s M æ r k e p la d e fa b r . v. L a r s J e n s e n & A F ie u d e n d a l A d e lg . 5 0 IH ® P a læ 2 0 0 2 - S tø b e g o d sfo r r . v e d C H M ik k e ls e n A d e lg . 5 H D P a læ 2 0 4 2 A d elh a r d t V ig g o R a d io te k n ik e r M a r s ta ls g . 3 2 ° m $ 0 5 5 9 9 A d elin g G u s ta v L ilj e n c r a n t z F o r f a tt e r M a g . a r t. A lr u n e v . 2 4 1 H e ll. A d e lsb e c h J V R a d io fo r r . T u llin s g . 1 0 (S D V 5 0 2 7 y A d e ls F o rb u n d , D a n s k , N y T o ld b o d g . 4 9 H f P a læ 2 8 4 6 s e A f d . V R e a l-R e g is t e r A d e lso n R E n k e fr u e N - S ø g a d e 4 9 3 E - A R e p r æ s e n ta n t JEIC A n d e r s e n s G . 3 B 1 E D B y 5 2 4 4 v A d e lste e n A lfr. H G r o s s . P a p ir e n g r o s K in g o s g . 5 2 13 D C. 4 4 1 - A lf r e d tte p r æ s e n ta n t K in g o s g . 5 3 B | V 2 9 9 6 u A d e lste n H R e p r æ s e n ta n t H a tt e n s e n s A llé 8 2 i | G h .6 5 7 9 A d eiø rn C A A f d e lin g s c h e f J e s p e r B r o c h - m a n d s G . 5 2 IH - A a g e S m e d e m . M a lta g . 2 6 3 (s] A d fe lt K & H F r ø k n e r K o rsetfa .b r. S t u d ie ­ str . 4 7 B E D B y 2 0 7 1 v B p . E n ig h e d s v . 2 S C h a r lo ttl. D O rd r. 5 3 2 8 A d igard d e s G a u tr ie s J e a n L e k t o r v . U n iv .R . S tr a n d v . 1 9 3 2 H e ll. § H e ll. 2 7 6 7 A d ils V in d u e sc o m p . v. A a g e S ø r e n se n G o d t- lia a b sv . 1 3 C E D F a . 1 1 4 4 A d ler [S e e n d v . A d e le r ] - D B A d l e r & C o ., A k t s . , B a n k ie r - & V e k s e le r e r fo r r . Ø s te r g . 6 1 E D C e n t. 3 7 , 7 5 0 ,1 6 2 3 & 1 2 6 2 3 S t a ts D 4 7 4 T e le g r a m - a d r. „ D e b a d le r c o * - C A C ig a r fa b r . E g e g . 7 2 (H - H u g o D ir e k tø r ( H L A d le r ) H e lle r u p lu n d A llé 14 H< 11. D H e ll. 5 5 0 - A d a D r . p h il. H e s le g a a r d s v . 4 5 H e ll. ® H e ll. 4 2 1 3 - E lis e E n k e e . G r o ss. A h le f e ld t s g . 1 6 ’ H D B y 2 8 8 8 y - V i l l y F o r r e tn in g s b e s ty r e r J e r n b a n e A llé 9 7 1 V a n l. D D a m s ø 3 4 4 5

Adriansen E B o g h o ld e r R o s tg a a r d s v . 2 7 'B r h . ffi B e lla 1 6 6 5 . - C F a b r ik a n t (S v e n d s e n & H a g e n ) A d o lp h sv . 5 4 G je n to fte . JD G je n t. 1 8 1 4 - P H a a r d e je r N - D r a g ø r v . s t . M a g le b y J D a g ø r 4 0 8 - A G a r tn e r N -D r a g ø r v . D r a g ø r D D r a g ø r 6 4 - E lle n F ro k o ti O r g a n is t P a r a llo lv . 2 0 B a g ­ sv æ r d D B a g s v æ r d 4 3 8 Adroit v ed S ø r e n L o tli K jo le fo r r . K lo s te r s tr . 2 5 H D P a l æ 5 4 3 3 Adsbøl C a rl T a n d læ g e V æ r n e d a m sv 2 0 E D K va 2 2 3 6 B p . D y r e h a v e v . 3 0 K lp b g . Adsbøll B S ø lv s m e d A m a g e r B o u le v a r d 2 4 H I 1A m . 6 8 5 1 Adser s C o n d ito r i v . L e o A d se r H a n s e n R y - v a n g s A l l é 8 7 He l l . D Ue l i . 837.x Adsersen W .1 o r d t G ia r m . B r o g a a r d sv . 1 3 G je n to ft D G je n t. 4 8 5 B p . G o th e r s g . .1511 H D R .y i9 0 7 v - B ø r g e In g e n iø r C a n d . p o ly t. F n g le g a a r d s - væ .nget- 3 0 G je n t o ft e fl G j e n t . 3 2 4 7 - V a b i . P r o f. v . V e te r in æ r o g L a n d h o h ø js k . D r . A ld ld g a a r d s A llé <42 E D N 5 4 6 8 AdstOfte P a u la F r u e E - F a s a n v. 5 6 1 E D G h . 3730,y - B H K o m m u n e lå g e r N - F a s a n v . 5 2 3 E l D G h . 1 3 4 8 x „ Adsø 1 D ir e k tø r V e s te r b r n g . 2 8 ° 0 f Y 3 7 0 0 Aebischer C D b e k tø r H a tt e n s e n s A lle l 1 E D G h 7 9 7 2 A.E.G. Dansk E l e k t r i c i t e ts A k t i e s e l ­ s k ab lie p r . for A . E . G ., B e r lin , V -F a r i- n u g s g .4 1 E D ^ C e n t . 5 0 0 0 T e le g r a m a d r . „ G e a “ P o st-k o n to N r. 3 5 7 Aero F ilm A k ts . F r e d e r ik s b e r g g .2 5 E D 'P a læ 6 3 6 4 Aerohop, A k ts .. D r o n n . T v æ r g . 8 E D C e n t. 1 5 8 7 6 Aflfa ved J u l. R o e n borg F o r n ik lin g s a n s t.F r a n - k r ig s g . 2 6 IH D A m . 9 3 1 6 Afholdsdagbladet fo r S jæ lla n d A s g e r R y g s G . 3 E D V 5 3 5 3 y Afholdsforeninger s e A f d . V R e a l-R e g is t e r Afmontage v ed C J e n s e n A u to m o b ilo p h u g ­ n in g V a s b y g 2 E | S y d h a v n 144 Afridana A k ts . S ta v a n g e r g . 3 M D C . 1 4 3 2 1 & 6 1 .1 0 S t a t s D 5 3 0 T e le g r a m a d r . „A Y rida- n a “ P o s tk o n to 3 1 1 5 1 Afrikansk F r u g tim p o r t A k ts . R ø m e r s g . 1 E D C . 1 2 7 4 4 Afstøbningssamling, D e n k g l. s e A f d . V R e ­ a l-R e g is te r Aftenbladet E k sp e d . K ø b m a g e r g . 9 E D C e n t. 1 1 0 3 ,4 1 9 3 ,1 2 8 3 0 & 1 4 6 9 8 Afzelius A g n e s F r u e K læ d e b o P a r k a llé 2 8 D 2 Hl D R y v . 3 5 7 9 y - K G f b .P o s t m e s t e r C a n d . p o lit. N y v e j lO B 1 E - V ig g o R e d a k tø r E m ilie v . 9 A s C h a r lo ttl. D O rd r. 2 5 0 8 - A A fh. T r a fik k o n tr o lø r T a a r b æ k S t r a n d v 5 9 O 2 K lp b g . Aga L v s k o p ie r in g s a n s t v . J H o lm D r o n n . O l­ g a s V . 2 E | G h . 4 9 6 8 Agbo V a ld e m a r U r te k r . C o lb je r n se n s g . 11 E D C e n t. 6 8 0 9 B p . J o h n s tr u p s A llé 5 2 E D N 3 2 7 1 x Agdaf T a g e P o litia d v o k a t B en t-zo n sv . ,103 E Agelvi, A k ts ., V c ste rb ro g . 4 2 E D C- 1 4 4 4 7 Agenskov V H u s e j e r J o h a n n e v . 1 0 C h a r lo ttl. D O rd r. 5 1 1 0 - R ic h a r d M a lerm S a x o g . 5 0 1 E ff V 2 6 0 8 x Agenturet K b h v n s A s s u r a n c e v e d K M o n b e r g - A n d r e se n V a lB y L a n g g . 3 A. V a lb y D V b . 3 4 8 Ager E r n a F r ø k e n A m a g e r b r o g . 2 4 3 [g] D A m . 2 4 6 1 v - J R e p r æ s e n ta n t J a g t v . 5 1 s [H D T g . 1 2 7 8 x Agerbeck H M G r o ss. F lid s a g e r v . 3 1 V a lb y D V b . 6 6 0 Agerbek-Poulsen M E n k e fr u e A d o lp h s v . 6 6 1 G je n to fte - N M I s e n k r . B e r n s t o r f f s v .8 6 s H e ll. ffi H e ll. 4 0 4 5 Agerbo H a lk jæ r A f d e lin g s le d e r V a n lø s e A llé 2 0 B 1 E D D a m s ø 3 6 4 4

A d ler H L G r o ss. F r m . M a r m o r v . F r ih a v n e n løj f C e n t . 8 3 3 1 - H a n n a M a g . sc . fh . R e k to r C a llis e n s v . 1 9 H e ll f H e ll. 1 9 9 6 - P M O v e r s æ tte r H o s tr u p s H a v e 18'jV) D N 2 0 0 5 y - E ls e F r u e T a n d læ g e B e r n sto r ffsv . 1 4 2 1 H e ll. f H e ll. 5 8 0 0 - R u t F r u e T a n d læ g e B e r n sto r ffsv . 1 4 2 1 H e l l . D H e ll. 5 8 0 0 - R ig m o r F r ø k e n T r a n s la tr ic e A h le f e ld t s g . 1 6 ' e D B y 2 8 8 8 y A d le r -J a c o b sé n E P rokurist- G o d th a a b s- v æ n g e t S 2 E 0 Fa,. 2 6 1 A d ler J e n se n A A u to m o b ilr e p a r a tø r V e s te r - b r o g . 1.39 s 0 | Y 9 1 6 A d le r -N is s e n C h r. I n g e n iø r T e r n e v .2 A 3 E D G h . 9 7 l x A d le r s L is s y F r ø k e n D a n s e l æ rerin d c S la g e l- s e g . 14' É l D 0 5 8 0 1 A d li v. S E n g e l K o n fe k tu r e fa h r . H o v e d v a g tsg . 2 H D C. 1 5 8 0 7 A d lon K lub N ø r r e g .H E |C e n t .l0 6 9 8 & 1 0 6 9 9 „ A d m i“ , s e C a rlo M a g n u s s e n A d m in istr a tio n s - o g T ils y n s - I n s t it u t c t A k ts . F r e d e r ik s b e r g g 2 5 E D O - 1 2 9 6 0 A d m ir a lite ts a fd e lin g e n S L o tsh o lm sg . 1 0 E (1 -5 ) I ★ C e n t..l6 2 0 1 so A fd. V R e a l- R e g is t e r u. M a r in e m in is te r ie t. A d m ir a llie II R R e d a k tø r L o v s p r in g s v . 1 I )2 C h a r lo ttl. D O rd r. 3 9 5 6 A d olp h U lfe A s s is t . v. C a r lsb e r g B r y g g .C a n d * p h il. K a k tu s v . 4 5 s [g] D A m . 7 8 9 8 - .Poul B o g b in d e r in . F r e d o r ik sg a a r d s A llé 18 ' E D ‘G h . 10-19.y - E in a r ih . D ir e k tø r f. M a r in e m . S k ib s t ils y n K . D M . J æ g e r s b o r g v . 3 2 L y n g b y D D .y»g* b y 2 2 2 0 - B ir g it t e E n k e e. G ro ss. G je n t o ft e g . 3 6 G je n t o ft e D G je n t. 2 7 9 - E m m ie E n k e e. G ro ss. F r e d e r ik s s u n d sv , 1 0 6 A 3 IH D T g . 5 4 5 1 y - K F r u e N y b r o g . 1 0 3 H D B y 7 3 1 0 - I n g e b o r g F r ø k e n V e s te r b r o g . 6 2 A 3 1v] - F T F u ld m . i M a r in e m in . C a n d .ju r . H a r e g . 1 9 1 E D P a læ 5 0 8 7 - H o lg e r G e n e r a lk o n s u l D ir e k tø r f. A k ts . F r . T h . A d o lp h ’s E n k e M S H . K . D M . V -B o u le v a r d 4 1 2 IS D C. 9 7 8 2 & 7 0 8 2 - F r . T h . A d o l p h s E n k e , A k t s . , G ro ss. V -B o u le v a r d 4 1 S ffi C . 7 0 8 2 P o s tk o n to 2 0 7 3 0 - A O O b e r stlø j tn . i L iv g K m jk r . R . J æ g e r s ­ b o r e a llé 1 5 0 G je n t o ft e D G j e n t .2 0 1 1 - L fh . O v er m a s k in m e s te r H v ile v . 3 H e ll. ® H e ll. 6 2 5 - T P ia n o f o r h d l. H a lls A 1lé l 1 3 [V] D E v a .4 8 0 8 - O v e S n e d k e r m . F r e d e r ik s g a a r d s A llé 1 8 ! E - R V o g n m a n d J a g t v . l u l . 1(,3 LH D C e n t. 1 4 0 4 7 B p . A r r e s ø g . 2 2 1 1 N 5 6 2 7 A d o lp b se n A a g e A f d e lin g s k d e r Ø ste r b r o g . 8 l)4 | | 0 4 0 6 u - E l l e n F r ø k e n (D a m e lin g e r i A d o ) R y e s g . 7 0 4 H - K a r la F r ø k e n (D a m e lin g e r i A d o ) R y e s g . 7 0 4 M - V a ld . M a g a s in fo r v a lte r L u g a n o v . 4 5 i | A m . 5 6 7 6 x - C R e g n s k a b s f. S tr a n d v . 2 0 C 1 33 D R y v . 1 6 3 2 - C R e p r æ s e n ta n t F in s e n s v . 2 5 1 E D G h . 7 9 7 8 A d r e m a , A k t s . , A m a g e r t. 2 9 e fte r 15 .A p r il K ø b m a g e r g . 6 0 E D G- 1 4 6 7 2 & 1 4 6 7 5 P o s tk o n to 2 1 8 0 3 A d r e s s e b o g o g H a n d e ls k a le n d e r fo r D a n ­ m a rk o g I s la n d , K r a k s V e j v is e r N y t o r v 17 E D ★ C e n t .3 0 8 K o n to r tid 9 -4 P o s tk o n to 2 4 4 A d r ia a n se M a r iu s G ro ss. E n g v . 9 2 s [g) A d ria n C P B o g b in d e r m . A b s a lo n s g . 1 1 s E I V 1 4 8 9 u - A M L E n k e fr u e N - F a r im a g s g .6 8 s E D ® y 1 3 6 9 v - C lia r lo tte E n k e e. K o m m u n e n e læ r e r N ø j- s o m h e d sv . 2 2 2 ( U D Ø 392.1y - R u d . fh . F a b r ik a n t O ld e r m a n d R . D M . S o r te d a m s d o s s . 5 9 H 1 (31 D R 5 8 8 1 - T h . M a le r m . B o r g e r g .8 1 IK1 D C e n t. 2 9 4 4 B p . F a lk o n e r A llé 1 2 2 1 1 1 N 8 3 7 5

Made with FlippingBook Online newsletter