Kraks Vejviser 1938 personregister

i

V e j v i s e r e n s 1. B in d In d eh o ld er; Afd. I: K o rt og P la n e r — I I : G ad e- og H u s-R eg ister — III: P e rso n -R e g iste r — I V : P ro rin s-R e g iste r V e j v i s e r e n s 2. B in d in d e h o ld e r: Afd. V : R e a l-R e g iste r — V I: F irm a - og A k tie selsk ab s- R egister — V II: F ag -R e g iste r —V III: Islan d

Afdeling III.

l

— IX : U dlandet E x p o rt D ire cto ry

-S

of D enm ark

Person-Register

I

for København.

ifSA'Vjwn.klKJL JL f/U L jjV jW ^ | n^^ j) A

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Régister. — En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles-Nummer for flere Ledninger. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register.

Grænsen mellem Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade*.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1936 — 15. November 1937, med Angivelse af Dødsdagen.

\

A L L E F O R R E T N IN G S -A D R E S S E R og FR IVAT-ADRESSER a f alm indelig Interesse optages i Kraks Vejviser. Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Made with FlippingBook Online newsletter