Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-liegister ior København

Aaga—Aarl

I I I — 8 67

Aacreen K a r e n F r u e H o lb e r t s g . 1 4 3 E ffl P a læ 3i »48 - L V I n g e n iø r F r e d c r ik s b o r g v . 1 6 4 2 E | T g . 2 8 8 6 v Aahuset v . N P N ie ls e n B iik k e n s la g e r fo r r . F a lk o n e r A l l é 1 2 0 |F) f l C e n t. 7 4 9 4 Aahus-Kiosken v e d V ilh . G e d e F a lk o n e r A llé 1 2 0 IH $ C e n t. 1 0 0 4 0 Aa-Kanden v . V e r a S c h e r m o is te r K a ffe - & K o n fe k tu r e h d l. A a b o u le v a r d 2 7 1 1 N 1 7 1 1 Aakanden v. H e in r ic h F a lk P lis s é fo r r .S lo ts g . 6 E I N 6 2 7 1 Aakast V S k r æ d d c r m . B u d d in g e H o v e d g . 8 0 S o b o r g fl S o b . 2 7 3 0 Akerlund l MOE Forstanderinde Ilelge- fleTlRg*. 2 |0) - A F r u e S o lv . 3 3 |F| - M a r ie F r u e B r e d g . 4 7 H |K| f l P a læ 1 9 1 2 - H e n r y G r o s s .V ic e k o n s u K C h r C R a b r & C o .) H e lle r u p !u n d A llé 1 8 H *41. f l H e ll. 1 1 4 4 - J o h n G r o s s . ( N J Å k e r lu n d & C o.) S e r r id s le v v . 1 0 2 IH Jp 0 8 9 2 2 - N J & C o . S k r æ d d e r fo r r . B r e d g . 2 0 ° 22 f l C e n t. 6 2 0 9 Aakerlund D o r t h e a M a n u fa k tu r h d l. (B a b y - M a g . D o r t h e ) H y r d e v a n g e n 3 2 s B r b . - A S p e d itø r T o ld k la r e r e r T r e p k a s g . 2 3 H fl N 1 8 2 8 v - A a S ø lv s m e d K a tt e s u n d 1 4 C B f lB y 2 9 2 9 v B p . F in s e n s v . 7 5 s E - 0 T ø m m e r h d l. A a b a k k e v . 6> E |0 D a m s o o 2 0 9 0 Akesson K n u t. D ir e k tø r R ia l to v . 142 (s) - A S k r æ d d e r m . V a lb y L a n g g . 3 1 V a lb y D V b . 8 v Aa-Kiosken v e d L a u r a J e n s e n A a b o u le v a r d 5 0 m f C e n t. 6 6 6 9 & 1 1 0 3 7 Aaland H PKunstmalerOr;onsAllé3Kastrup A a la n d v e d C a rl H a n s e n F ly tt e fo r r . D a n - m a r k sg . 1 9 E f l V 1 5 6 7 y Aalberg O sc a r S ia g te r m . N ø r r e b r o g . 2 0 0 E J) T g . 1 2 9 6 - Y S la g te r m . P r in s J ø r g e n s 6 . 4 ® | N 1 8 9 9 y B p . B a g g e s e m g . 8 3 3 ® fl) N 7 9 1 5 Aalborg V illia m fh . P o s t k o n t r o lø r F r d b g .A llé 3 6 « E - R A R itm e s te r R . T )M . A n n e tte v . 5 A 1 C h a r lo ttl. $ O rd r. 4 1 7 9 x - E A S ø lø j tn . S t. P a u ls P I. 1- E f l P a læ 1 5 9 3 x Aalborg - A a l b o r g M a r g a r i n e f a b r i k’s H o v e d- o pl ag M a r k m a n d sg . 2 ° isj J C e n t. 1 0 2 5 4 - S tifts tid e n d e , K b h v n s . K o n t. G ra a b ro d re- str . 2 3 LK] | C. 5 7 9 0 - T ø jm a g a s in e t v . A O v e s e n K o m p a g n is tr .2 3 IH | B y 3 0 4 6 Aalholm B ile n v . F r e d e r ik N ie ls c n A a lh o lm s v . 19 V a lb y f l V b . 3 9 0 0 - B lo m ste r fo r r . v . V L e m c k e B r a m s - ly k k e v . 2 6 V a lb y fl) V b . 2 4 1 6 - ’s F a r v e - & M a te r ia lh d l. F A n s k jæ r R o s ­ k ild e v . 1 5 9 V a lb y J) V b .9 8 9 - F ly t t e - & V o g n m a n d sfo r r . v .P C h r is te n s e n V ig c r s le v v . 3t) V a lb y f l V b . 1 9 9 3 - Is c n k r a m h d l. v. A F R a th je V a lb y L a n g g . 1 9 1 V a lb y | V b 3 5 2 1 - lille R ø g e r i v. A d e lh e id A n d e r s e n P a a læ g s forr. V a lb y L a n g g . 2 0 9 V a lb y | l V b . 9 9 2 - R a d io , A k ts ., V a lb y L a n g g . 2 0 3 V a lb y j|) V b 3 2 3 P o s tk o n to 2 2 6 1 7 - ’s S k il to irul n s tr i v. M ic h a e l O ls e n A a l­ h o lm sv. 5 7 V a lb y f l D a m sø 1 8 3 4 - ’s T a n d te k n ik v. A a g e E N K j æ r R o s k ild e v . 1 6 L2 V a lb y f l V b . 1 4 3 6 \alholmskvarteret’s G a s- & V a n im e ste r fo r r . v e d A J ø r g e n s e n K n u th e n b o r g v . 1 V a lb y fl V b . 2 5 7 3 P o s tk o n to 2 9 8 0 2 talkjær l V L æ g e R e s e r v e k ir u r g D r . m ed. .B is p o b je r g v .B is p e b jæ r g H o s p .iS lflT g .1 2 5 6 Balling H a n s N K u n tm a lc r L y n g b y T o r v 15 L y n g b y f l L y n g b y 6 4 4 - J S ø lv s m e d F r d b g . A llé 11 A 4 E fl V 6 6 8 6 x

A a ly k k e K lo a k - & B r ø n d r e n s n in g s k o m p . v J o h a n n e s P e t e r s e n M ø lle g a a r d sv . 1 i | R y v . 2 5 3 5 - M e je r i v . V a lb o r g & O J ø r g e n s e n A a b o u ­ le v a r d 3 4 E f l N 62(>1 A a lø v C arl E je n d o m s m æ g le r C o lb jø r n se n sg . 6 e E f l C e n t. 3 1 5 6 ,3 1 5 7 & 5 3 6 9 A a m a n d J o h s . B lo m ste r h d l. A m a g e r B o u le v a r d 1 2 9 m f l A m . 1 3 1 5 - N ie ls O v e r m o n tø r S u n d h o lm s v . 1 3 2 Hl f l A m . 1 6 4 5 A a m a n n S v e n d G r o ss. J u liu s T h o m s e n s P I. 2 E f l N 7 7 7 4 B p . S m a lle g . 3 6 B 4 E f l G b . 2 0 8 0 - A F R e p r æ s e n ta n tM a r k v .4 7 [ ø f lG h .3 1 9 0 x A a m o d t - A x e l E A a m o d t s E f t . 1 ‘a p iih d l. k g l. I lo lle v c a n d o r L i t o g u li , B o g tr y k o g l'r o - to k o lflr m a K o n g . N y t . 1 8 H f l C e n t. 1 0 6 & 9 2 0 6 G r u n d la g t 1 8 5 7 - H F R e p r æ s e n ta n t S tr a n d b o u lc v a r d e n 1 1 8 4 Hl f l 0 1 5 8 1 - ’s A x e l E E V s T r y k k e r i A k ts K o n g . N y t . 1 8 DO f l C. 1 5 5 0 6 A am u n d J D ir e k tø r S k o le h a k k e n 1 G j e n to ite f l G je n t . 2 4 1 1 - A g n e t e F r u e R a a g c v . 1 7 H e ll. f l H e ll.1 9 2 1 A a m e ile n v . J o h n H B a u e r M e lh d l. F a lk o n e r A llé 1 1 0 11 f l N 2 1 5 6 Aandssvageanstalter s e A l’d. V R e a l- R e g is t e r A a q u ist T h o r v a ld A f d e lin g s c h e f A u rc h o jv . I 2 H e ll. f l H e ll. 2 2 6 7 Aarby P c n i. T r ik o ta g e h d l. Y ig e r sle v v . 2 8 2 V a lb y f l V b . 4 8 7 7 A a r b y e M a r ie E n k e e . H o v e d k a s s e r e r V æ r - n e d a m sv . 1 1 1 E f l V 6 8 6 8 y A a rb ø l H o lg e r K o r n k o n tr o lø r T a g e n s v . 1 7 4 4 IH) f lT g .9 5 9 x A a rd a l F r . P o s t a s s is t. V o d r o ffs v . 1 8 s E f l E v a 2 3 4 6 A a r e g a a r d H a r r y G r o s s . N i e ls E b b e s e n s V . 2 5 3 E f l V 8 3 1 1 - H a r r y , A k ts ., G r o ss. R ø r h o lm sg . 1 8 OS f l B y 6 2 1 7 A a r e str u p E m il A f d e lin g s c h e f E g g e r s v . 1 8 H e ll. f l G jen t,. 7 8 6 - G e o r g F ilia ld ir . i P r iv a tb . S -F a s a n v . 1 4 ' 1 f l F a . 2 8 2 - I n g e b o r g F u ld m . S tr a n d b o u le v a r d e n 3 6 5H A a r fe lt C J A s s is t . N y C a r lsb e r g V . 2 3 2 E f l E v a 8 6 8 - A L W B ille d s k æ r e r M ø b e lh d l. D a n a s v . 3 9 E f l V 8 0 5 8 B p . M a tth æ u s * . 2 8 2 E - Il B ille d s k æ r e r D y b b ø ls g . 5 5 3 E A arfin g A a g e M a le r m . S -B o u le v a r d 6 1 2 E fl V 8 0 0 9 A a r g a a r d L u d v ig B G r o ss. (A a r g a a r d & N a y b e r g ) A a le k is t e v . 1 7 0 V a n l. f l D a m s ø 1 1 3 6 - & N a y b e r g G r o s s . F e d e v a r e forr. A a le k is te v . 1 7 0 V a n l. f l D a m s ø 1 1 3 6 - A lp h a T a n d læ g e V - B o u le v a id 7 4E f lP a læ 5 2 0 7 - ’s fh. & K b h v n s V a ffo lfa b r. v. A H a u r e - P c te r s e n S -B o u lc v a r d 3 5 A E fl E v a 4 9 3 A a r h u s G a s - o g V a n d m e s te r fo r e n in g . N - V o ld g . 3 0 H f l ★ C e n t. 2 2 7 8 A a r h u u s P r i v a t b a n k , A k t s . , N y g a d e l E f l ★ C e n t. 6 4 4 S ta r s f l 170 T i leg r a m a d r . „ A a r h u sb a n k “ K o n to r tid 1 0 -3 , 5 '/j-0 V 2> L ø r d a g 1 0 -2 , 5 C 2 -6 1/:. A a r is N F r ø k e n B ia n c o L u n o s A llé 5 2 E f lV 29,38y A a rk ro g A J P T r a fik k o n ti’o llø r v, S ta ts b . L ø v sp r in g ^ v . 3 A s C h r lo tte n l. A a rk ro g h C C ig a rfa b r. T o ld b o d g . 5 IKI fl P a læ 1 1 4 2 v - L O G r a v e r v . T im o th c u s K ir k e C h r iste n B e r g s A llé 7 S V a lb y f l V b . 2 2 1 6 - V M k g l. K a p e lm u s ik u s K o n g O sc a r s G . I 3 H fl R y v . 1 4 8 2 y - P e t e r M u s ik e r W ille m n e s g . 5 3 1 H |) 0 8 7 1 9 - C F r u e R e s ta u r a tr ic e B ir k e d o m m e r v . 3 ® f l T g . 4 7 5 6 A a rie H u s g e r n in g s k o n to r v . M M ø lle r V e - s te r b r o g . 6 4 A E f l V 3 8 0 6

A a g a a r d K J K ø b m a n d V e s t k æ r s A llé 8 H v id o v r e V a lb y J[) H v id o v r e 9 2 - V ig g o K ø b m a n d N æ r u m v . 3 1 3 N æ r u m f l N æ ru m 6 5 - 0 C L æ g e D r. m ed . R . V -B o u le v a r d 1 3 E D C e n t. 1 1 0 7 8 (2 -4 ) P o s tk o n to ‘4! >55 B p . S o lv æ n g e t 18 H |) R .\ v . 2 6 6 2 (1 2 -1 ) - H ja lm a r M a le r m . A m a g e r b r o g . 1 5 3 4 [3 f l A m . 4 ' 3 2 - P M a n u fa k tu r h d l. R o s k ild e v . 3 6 8 R ø d o v r e V a lb y J§ R ø d o v r e 1 9 0 - P o u l M a n u fa k tu r h d l V a lb y L r n g g . 1 2 5 V a lb y $1 V b . 1 6 0 B p . P e d e r H j o r t s V . i l 3 V a ll> y - O F M u rerm . K o n to r A im tg er I><>u!ev;ini 18 2 |S] | (!. 3 7 0 2 & 1 0 0 7 9 (9 -1 7 ) l»|>. V e s t e r 1 >ro;». 1(50 IV $ V RliSf, - T b . M u r e rm . i lo llæ n d e r d y b e t 14-jS] f l A m . 2 1 3 9 - V e r a M u sik læ r o r in d n S tr a .m lv .2 6 6 C h a r lo ttl. f l O rd r. 1 6 7 8 - H O v era s si s t. i P o s t - o g T e le g r a lv . G je n - 3 V a lb y f l V b . 3 1 7 y - N A O v e r m o n tø r A a r h u s 1*1. 4 S Hl fl)0 6 0 0 8 - L M P r o k u r is t i P r iv a tb . P a r m a g . 4 1 [s] gi A m .7 2 1 S v - P R P r o k u r ist F in s e n s v . 8 1 1 [F1 f l F a . 961 - 1 S R e p r æ s e n ta n t S tr a n d v . 2 6 6 C h a r lo ttl. f l O rd r. 16 7 8 - P od er S e k r e tæ r N ja lsg . 8 9 1 [s I fl) A m . 165 - B jo r n S k ib s - & M a s k in k o n s u le n t C la s- s e n s g . 1 9 B 3(g ]fl C e n t. 1 1 4 5 0 - E S m e d e m . (Ir o n A r t) K a a lu n d s g . 6 3 E - G S m e d e m . (Tron A r t ) I C L e m b r e c h ts A l l é 2 9 H v id o v r e V a lb y - P D T a n d læ g e P u g g a a r d s g .5 1E fl)B y l7 2 1 v - E jn a r T a p e ts e r e r &. D e k o r a tø r S v e n d c - b je rg v . 3 8 H v id o v r e V a lb y fl 11v id o v r e 4 3 2 - A S T ø m r e rm . I le i ls g . 2 1 E f l V 7 7 9 9 A a g a a r d -H a n sen L fh .F u ld m .T a g e n s v .O S ’ lNjfl! T g . 1 8 8 6 x A a g a a r d -N ie lse n O R a d io fo r h d l J e r n b a n e A U é 4 8 V a n l. |jl D a m s ø 1.64 A a g a d e s B r ø d fa b r ik , A k ts ., K r o n p r in s e s s e S o fie s V . 2 5 El D C e n t. 1 1 8 1 P o s tk o n to 5 4 8 - V u lk a n is e r in g s a n s t, v. O S o e b o r g A a g a d e 8 8 ® | N 7 8 0 1 A a g e r u p ’s F E f t f. v e d A R a s m u s s e n B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . A m a g e r b r o g . 1 5 0 [S] D A m . 2 2 6 7 - F r . fh . B lik k e n s la g e r m .H ø jd e v a n g s A llé 2 2 [SO D A m . 7 8 5 8 A a g e s e n H a r r y B a g e r m . W o lte r s g . 1 6 s [s] | A m . 1 7 4 7 y - J N B o g h o ld e r u. M a g is t. I n g e r s le v s g . ISO 3 E | V 2 04 6 v - A a g e K ir c h h o ff D ir e k tø r K a n s le r g . 1 6 s Hl - H e lg a F im ’ b o d E n k e e. D e p a r te m e n ts c h e f P a lu d a n M iillo r s V . 3 2 E D E v a 3 0 0 9 - M a r ie E n k e fr u e M ø lle g 2 4 4 [N] - H a r a ld F o r v a lte r F e n n e van g e n 2 0 G je n - to fte I) G je n t. 2 7 0 5 - C h s. H d b g a r t n e r A m a g e r L a n d e v . 9 2 K a ­ str u p D K a s tr u p 6 5 - V a g n H ø j e s t e r e t s s a g f .K .D M . F r e d h . K a n . 1 6 m |1 C . 2 5 5 0 & 1 1 5 5 0 (1 0 -4 ) B p . S t o c k ­ h olm s!?. 5 3 ',2H1 | 0 1 2 8 - K V In g e n ior C h a r lo tte n lu n d v . 3 0 U e li. ffl K e ll. 3 7 8 4 - J o h s . E r n s tr u m e n tn ia g e r s t. R e g n e g .2 6 IH | P a læ 2 0 5 4 B p . K o ld in g g . 7 S H . - ’s B r ø d r . K ajak b y g g e r i M odesti-, D ram ør - S v e n K o m m u n e læ r e r R e b e k k a v . 4 9 1 U e li. | H elL 1 8 2 3 - C J K ir c h h o ff fh . K ø b m a n d Æ g ir s g 5 7 4 El - L V K ø b m a n d B r e d e L y n g b y J) L y n g b y 3 5 7 - M a r ie M a n u fa k tu rh d l. G y ld e n lo v e sg . 21 E f l P a læ 6 3 6 8 x - A R e p r æ s e n ta n t H o s t r u p s v .7 ! E ff> F 7 8 1 5 - V a g n R e v is o r R o s c n b o r g g . SblKj ® P a læ 6 0 2 1 v - A n d r . V a g n S a g fø r er fu ld m . C an d . jur. S to c k h o lm s g . 5 3 1 Hl - H S k o tø js h d l. A m a g e r b r o g . 1 5 5 Hl J A m . 2 3 9 2 B p . A m a g e r h r o g .1 2 0 4 [s] $ A m .l6 3 4 y - L F r u e S a -b e fo r r .N ja ls g .5 5 s is] flA m .lU 5 1 y to l'te g . 7 5 G je n t o lt a f l G jen t, 1 3 3 6 - R G O v e r a s s is t. v . IC T A S . H a v e b o

- & R a s m u s s e n S ø lv s m e d e J a g t v . 1 2 3 ® Aalund O tto G la r m .H o ls t e in s g .4 5 H f l0 3 4 2 5 y

Made with FlippingBook Online newsletter