Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

III — 965

Cars—Cede

Carstensen G u d r u n L æ r e r in d e C a n d . p h il. C h r s th v n s V o ld L ille M ø lle B - K F r ø k e n fh . L æ r e r in d e F r e d e r ik s b o r g v . 199* ISO jp S ø b . 4 9 8 - M L æ r e r in d e B r o g a a r d s v . 4 1 G je n to fte f) G ie n t . 3 7 0 - O M a le r m . (C a r s te n s e n & I I a n s e n ) Æ g ir s g . 1 0 2 INI | T g . 9 8 5 x - & H a n s e n M a leren . Æ g ir s g . 1 0 E) $ T g . 9 8 5 x - D F r ø k e n M o d e fo r r . K in g o s g . 1 3 S jp V 5 9 5 2 x - J ’e n n ie F r u e M o d efo rr. A m a g e r t. 1 7 HØ 81 P a læ 3 8 5 2 - J o h . II M u r e rm . O tt o H u d s V . 2 S 1 ] j|l A in . 5 9 2 6 • K J M u r e rm . K o n g e ly ,sv . 7 1 G je n to fte - I v a n O b e r s t K m jk r . K . D M . F o r e h h a m - m e r s v . 2 3 2 (V) J) E v a 3 9 6 - O F fh . O v e r p o s tin s p . K . D M . V a lb ir k v . 4 H e l ! f U e li. 2 3 3 5 - E S P r o k u r is t J o m sb o r g v . 4 1° 11 o li. § U e li. 2 6 4 3 u - F II P r o k u r is t G o d th a a b s v æ n g e t 8 S [0 - S v e n d R e d a k tø r G I. K o n g e v . 1 5 6 2 3 $ C. 2 3 1 0 ■- E d is o n R e p r æ s e n ta n t R u d o lp h B e r g h s G . 4 6 2 (Øl Jj) R y v . 1 3 1 4 - J e n s A g c r s k o v R e p r æ s c n ta n tP a n n a g .3 9 4[s| - J Z e d le r R e p r æ se n ta n t, v. E x p o r t D ir e c to r y o f D e n n ia r k E s th e r s v . 3 9 2 H e l ! jp U e li. 1 3 5 0 - V a g n H ja r d e m a a l S a g fø r e r C a n d . ju r. V - B o u le v a r d 4 8 3 (® -A 'C .1 3 9 7 2 B p .N o r m a sv . 5 V a lb y Jp V b . 2 4 6 8 - E r n S S k o m a g e r V a n lø s e A l l é 1 7 V a n ! f F a . 1 5 2 - Å S k r a s d d e r m .G I.K o n g e v .3 3 [S f lE v a 6 1 8 x B p . K lo k k e r h ø je n 1 4 3 [N] - E lle n F r u e S k u e s p ille r in d e H e r lu f T r o lle s G . 3 ;i Kl | B y 5 5 0 2 - A S la g te r m . F r e d e r ik ssu n d sv . 6 8 1 [N] JgT g. 3 2 4 0 B p . A a ly k k e v . 2 9 s 0 - & C o. S la g te r m . L y n g b y H o v e d g . 4 4 L y n g b y jp L y n g b y 1 6 4 6 - S t e e n S e lø jt n . F o r c h h a m m e r s v . 2 3 2 [vj J! E v a 3 9 6 - J o h a n n e F r u e T a n d læ g e G I. K o n g e v . 8 5 2 3 | V 7 0 7 5 (1 1 -4 ) - C h r istin e T r a n s la tø r F e n s m a r k g . 9 1 E l I N 1 9 n 9 x - E j le r T r a n s la tø r V a n lø s e A llé 2 0 D S 0 Jp D a m s o 3 7 8 3 x - E V V ic e s k o le d ir e k tø r G I. K o n g e v . 8 5 2 13 D V 8 0 1 y Carstensen-Egeberg C T G r o s s . P r im u la v . 5 0 jp G h . 3 6 0 0 v - A S la g te r m . I s te d g . 3 9 3 J | V 7 1 2 6 B p . N a k s k o v v . 9 2 V a lb y S! V b . 2 4 0 3 C a r v a lh o A J d e K a p t.B e r n s to r ffs v . 8 0 s H e ll. C a r w e n g a , F r m ., B u tik s u d s ty r H a v n e g . 4 7 B B | B y 7 8 2 6 C arvil L a u r a E n k e e . D ir e k tø r C h r is tia n s - b o rg g . 2 2 3 jp P a læ 2 0 2 9 Carøe H e n n y E n k e e . G r o ss. P a læ g . 5 3 B | P a læ 3 8 4 7 - A G la s - o g P o r c e læ n s h d l. Ø ste r b r o g . 1 0 2 E £l 0 5 8 8 B p . V ib o r g g . 6 1 1 E l - C J C a r e e G r o ss. F r m . S tr a n d g . 3 6 IH J) C e n t, 3 1 2 8 , 8 3 9 9 & 1 3 4 7 7 T e le g r a m a d r . „ C in g a lla 11 - & C o. G r o ss. C h r is tia n s g . 1 8 2 B ® C . 3 9 5 , 8 0 5 8 , 5 1 1 8 & 156(52 (9 -5 ) P o s tk o n to 2 5 7 6 1 - F r a n k G ro ss. (M o n b e r g & C a rø e) O rd ru p J a g t v . 1 4 3 s C h a r lo t t! J) O rd r. 2 2 1 9 Casino A m a lie g . 1 0 B J) C e n t. 8 8 1 5 & 1 9 5 1 s e A f d . V R e a l-R e g is t e r u . T e a tr e Caspari O W S p r o g læ r e r G r iffe n fe ld ts g . 9 A 3 i Caspersen C h r. A s s u r a n d ø r D u e v . 6 0 3 0 ffi G h . 9 2 0 1 - W A s s u r a n d ø r D ia n a v . 2 7 R ø d o v r e V a n l. D R ø d o v r e 5 0 4 - P o u l B a n k fu ld m .A m a g e r fæ lle d v . 2 7 5 g ] 1.1 A m . 4 4 9 6 x - T B a n k k a s s e r e r S k o v v . 5 8 C h a r lo t t! n O rd r. 2 9 5 7 - N B y u n in g s k o n d u k tø r N e b b e g a a r d s b a k k e n 2 3 s m f! B e lla 2 4 9 4

C a sp e r se n O M a lt e C a n d . jur. M a r ie n d a lsv . 5 2 1 1 !H | G h . 5 8 5 0 u - A C ig a r h d ! O v e r g . n . V . 4 1 B Jp 6 2 0 9 x P a p ir fo r r . jp A m . 5 0 5 6 - H D r ift s in g e n iø r M a r in e in g e n iø r L E B r u u n s V 1 8 C h a r lo t t! jp O rd r. 2 3 4 7 - H e n r ie tt e E n k e e. P o litim e s te r V e s te r b r o g . 1 9 8 3 3 - L o u is e E n k e fr u e A m a g e r fæ lle d v. 3 9 4 GU 41 A m . 1 6 2 6 y - M a r ie E n k e fr u e H y ld e g a a r d s v . 5 1 C h a r ­ l o t t ! - S fh . F o r r e tn in g s f. C arl J o h a n s G . I 4 E f 0 7 0 3 8 x - G F r ø k e n B r o n s te d s A llé 5 2 3 $ V 1 8 9 9 y - 11 P F u ld in. L in d e A l l é 2 8 B* V a n ! $ D a m s ø 581. y - A G ro ss. O rd ru p v . 1.56* C h a r lo t t! Jl O rd r. 4 0 0 2 - A lm a F r u e G ro ss. F y e n s g . 1 * 1 2 0 4 1 u - H C G r o ss. F y c n s g . I 4 (N) jp N 2 0 4 1 u - V ig g o G r o ss. N a k s k o v v . l l s V a lb y j$ V b . 1 8 1 y - J V H d ls g a r tn e r K r o g s t e n s A llé 4 7 H v id ­ o v r e V a lb y - C a i I n g e n iø r T h o r v a ld s e n s v .2 1 3 f) N 8 8 0 0 - H a n s E in g e n iø r IT o lb e r g sg . 2 0 B jp O. 6 2 6 5 B p . S tr a n d v . 1 2 2 E Jp R y v . 3 2 2 3 - C h r. fh . K a s s e r e r N o r d b o rg " . 9* i | 0 9 7 5 2 - K K o n to r f'uldm . i S ø - o g H a n d e ls r e tte n N j a ls g . 3 9 2 m - N M K r im in a la s s is te n t D M . L e il's g .6 2[Sl ® A m . 6 3 0 - P o u l K u n s t h d ! ( N C L e i s e ’s K u n s tf o r la g ) O rd ru p J a g t v . 5 2 B 2 C h a rlo tt!. |) O rd r. 2 4 3 1 - A lb e r t L æ g e O rd ru p v . 1 5 6 1 C h a r lo tt! - J a c . G E M a le r in d e L y k k e s h . A lle 7 A 4 3 - A lb . S J M a s k in sn e d k e r S le s v ig s g . 2 1 4 3 - E lis a b e t h F r ø k e n O v e r a s s is t. H o str u p s H a v e 8 2 3 H N 3 8 0 - C V R e p r æ s e n ta n t V e d L in d e n 4 C (S] - O R e v is o r S o r te d a m sd n ss. 8 1 3 E jp 0 2 2 0 0 x - T lio r v . A S k ib s tø m r e r M f D R . B r o b e r g sg . 8 S B - K a r e n S k u e s p ille r in d e M I & A . T h o r v a ld s e n s v . 2 1 3 - C h r. S m e d e m . C y k le r e p a r a tø r A a lb o r g g . - S O S m e d e m . G a s- & V a n d m . S tr a n d v . 1 0 6 H e l ! U H e ll. 3 2 2 8 B p . H e lle r u p v . 5 1 C 2 H e l l I) H e l l 2 5 9 2 - O S m ø r h d l A d o lp h S t e e n s A llé 6 1 3 - A a g e S n e d k er m . (B r o k & C a sp e r se n ) G e n ­ n e m lø b e t 1 7 S V a n ! jp D a m s ø 4 1 3 3 - K a i A a s e T y p o g r a f B le s \ ig s g . 5 1 3 - H A V ik tu a 'lie h d l. (C h a r c u te r ie t M o s te r ) G o d th a a b sv . 8 6 2 0 Jp G h . 2 9 5 7 C a s s e L B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . S k o le g . 7 V a lb y J V b . 4 3 6 y B p . S - B o u le - v a rd 1 2 5 3 3 f V 9 0 5 5 v - E m m a F r u e E s p e r a n c e A l l é 2 6 C h a r lo t t! I H e l ! 3 7 9 3 - S ig r id F r ø k e n O d e n s e g . 1 3 1 E jp 0 8 0 7 - C G R ig s d a g s s te n o g r a fW ille m o e s g . 2 3 4 E f! 0 6 3 3 9 - J a n S e k r e tæ r C a n d . ju r . .R e ts s te n o g r a f K o r s ik a v . 9 1 B |J A m . 8 4 6 9 v C a s s e l H G A s s is t . u . M a g is t. E v e r s v . 2 5 0 15 G h . 9 1 1 8 C a s s ø e R o b e r t K o n d ito r D a lg e s B o u le v a r d 1 3 0 I! F a . 85(5 o g B e n tz o n s v . 4 8 B 0 jp O h . 4 6 0 3 C a stb e r g H a n s ig n c E n k e e. V æ r k fø r e r F a k ­ s e g . 6 ‘ E J! O 2 6 6 3 u C a s te lla M a r ie E n k e fr u e T h o r u p s g . 6 2 E l $ N 4 5 4 9 x - A n n a F r u e G r u n d tv ig s v . 4 4 4 3 - S A K a ss e r e r F r d b g . A l l é 6f5s 3 J p V 2 2 0 3 y - A L a d e s ta tio n V e s te r g a a r d s v . 3 3 E l J T g . 5 1 6 9 x - V R e p r æ s e n ta n t G o d th a a b sv . 3 5 9 3 V a n l. U D a m s ø 2 7 1 4 C a s te n s c h io ld V ic c a E n k e e . K o n to r c h e f M J m ø g . 3 ‘ E - P F r u e H e lle r u p v . 5 6 A 4H e l l J p H e ll 4 4 2 7 u ■ E A A F r ø k e n V e s te r h r o g . 7 2 3 3 jp V 7 1 7 9 - H o lt e n G e n e r a lm a jo r K m h . S K . D M . M a lm ø g . 8 4 E | | C e n t. 1 5 1 5 0

C a ste n sc h io ld C G r o s s .O d e n .s e g .2 1E jp0 8 3 5 6 - F M L F r ø k e n fh . H o fd a m e V e s te r h r o g . 7 2 3 3 | V 7 1 7 9 - H e n r ik K o n to r c h e f C h r s th o lm s P a r k v . 6 K lp b g . f l O rd r. 2 2 9 5 C a s te n s k io ld H e lir a G r e v e n k o p -F r u e J a c o h y s A l l é 1 6 1 3 J) V 1 8 0 8 x - C a rl F u ld m . M y liu s É r ic h s e n s A l l é 2 5 H e l ! | H e l ! 3 7 0 0 - F fh . G o d s e je r K m jk r . C a n d . p o lit. R . I la n d e r s g . 11 ! | O 5 1 2 3 - C h r. G r e v e n k o p G r o ss. G ! K o n g e v . 1 2 3 3 3 J V (58v - A n to n K m h . R itm e s te r R . D M . R o s e n v . S id e a llé 5 3 E $ 0 6 7 2 3 - E G r e v e n k o p - K a m m e r h e r r e in d e A m a lie g . 1 6 A 2 0 P a læ 5 5 3 8 - J G r e v e n k o p -L ø jtn . A s s u r a n d ø r M a n tz iu s v . 2 0 H e l l . # H e l ! 4 4 8 7 - G u s ta v O le O ls e n s A llé 1 5 H e l ! jp H e l ! 3 8 9 2 C a ste n sk io ld B en zo n F L ø jtn .K r o n p r in s e s s e g . 2 2 3 Kl jp P a læ I 4 8 4 y C a s to n ie r A le x a n d r a F r ø k e n S to r m g . 1 4 D 1 B jp B y 1 4 9 3 u - A lm a F r ø k e n S to r m g . 1 4 D 2 B JP B y 5 0 0 3 x - H a k o n O b e r s tlø j tn . K m jk r . R . D M . M a r g r e th e v . (53 H e ll. D H e l ! 6 2 8 2 C a s to n ie r -B a g g e r W F u ld m . C la r a sv . 4 2 C h a r lo t t! |! O rd r. 5 1 8 2 C a sto r v . G E B e r g e r L æ d e r v a r e fa b r . B la a - g a a r d s g . 3 6 A El |) N (5164 C a t o C h r .B o g - & S te n tr y k k e r S k o le b ille d fo r - la g R a lh s a c k s v .6 [VJ jp E v a 8 7 6 B p . Ø -P e n - n e h a v e v . 1 0 R u n g s te d K y s t jp R u . 1 0 2 - J u lie E n k e fr u e R ø m e r s g . 2 7 4 B J) P a læ 1 1 2 4 - H L ito g r a f I I P O r u m s G . 2 2 2 E - J u liu s L it o g r a f D a n str u p v . 1 0 E C a u ss e C h . F r ø k e n (la C a u s s e ) N y b r o g .1 6 2 B J(1 B y 2 8 2 1 x la C a u ss e v e d C h . C a u sse L a m p e s k æ r m e fo r r . N y b r o g . 1 6 B D B y 2 8 2 Ix C a v a lli Y F r ø k e n G y m n a s tik d ir e k to r S c h lc - g e ls A llé 9 3 3 | E v a 5 1 3 C a v iin g \ rig g o F o r f a tt e r R e d a k tø r S t e e n B lic h e r s V . 17 0 $ h e r a m o lig t N r . C ecil H o te l N ie ls H o m m in g s e n s G . 1 0 B C . 1 4 2 3 3 - v . F r u E b b a H o lm b la d P a r fu m e r ie & B i ­ jo u te r i N i e ls H e m m in g s o n s G . 8 B |) P a læ 6(530 C e d e r b e r g E E n k e fr u e A<-ig a d e 9 2 3 E O |lN 7 9 0 u - W illi. G ro ss. V -B o u le v a r d 4 3 | C . 1 1 4 6 3 P o s t k o n t o 3 2 8 1 8 B p . B e r n h a r d B a n g s A l l é 2 0 3 0 J F a . 2 8 6 - O P r o k u r is t F a lk o n e r A l l é 7 3 B 2 0 D C h . 3 0 7 8 y C e d e r g r e e n P C a n d . m a g . N - F a r im a g s g . 2 3 5 B | B y 1 8 9 4 u - J F o t o g r a f H ø y e n s g . 2 1 2 E D 0 1 3 4 0 x - J o h . K o m m u n e læ r e r M a g .a r t. U r b a n sg . 5 S i | 0 1 8 0 5 C ed erh o lm A n n a B o g h o ld e r s k e R in g k ø b in g g . l * i | 0 7 3 0 9 y - C G E fh .E k s p e d itio n s s e k r . O v e r r e ts - s a g f. H e lg o la n d s g . 9 2 3 JP V 5 3 5 2 v - O V R E k s p e d itio n s s e k r . i F r d b g . F o r s ø r - g e ls e s v . C a n d . ju r . H a d e r s le v g . 1 3 - iE lle n E n k e e . M u s ik e r S te n d e r u p g . 3 3 3 H V 8 4 7 1 - V F u ld m . F in s e n s v . F r d b g . E le k t r ic it e t s ­ v æ r k 0 Jp G h . 2 0 1 1 - N O M a le r m . K r o g v . 1 4 H o lt e jp H o lt e 7 1 5 - A lm a F r u e O v e r a s s is t. u .M a g is t . F in s e n s v . 1 0 B 8 0 lp G h . 8 1 7 3 - O F R e p r æ s e n ta n t R u m æ n ie n s g . 1 6 4 (S) - A x e l T e g n e r O v r e v . 8 R ø d o v r e V a n ! JP R ø d o v r e 4 6 7 - A E V ic e in s p e k tr ic e H a d e r s le v g . 1 3 - O sc a r V in h d l. F r m . D r o n n . T v æ r g . 2 9 B f P a læ 1 5 2 & P a læ 1 6 0 - P O V in h d ! (O s c a r C e d e r h o lm ) D r o n n . T v æ r g . 2 9 B C e d e r lu n d ’s J S o n e r , S to c k h o lm , A k ts ., T o r - d e n s k jo ld sg . 2 7 B $ ★ C e n t. 1 3 2 1 C e d e r q u ist P C y k le h d ! R e b e k k a v . 3 7 H e l ! D H e l ! 3 2 5 6 B p . R e b e k k a v . 3 9 2 H e l ! - F k s t P o lit ia s s is t . E s b e r n S n a r e s G . 8 2 3 D E v a 2 4 1 7

Made with FlippingBook Online newsletter