Kraks Vejviser 1938 personregister

Christensen H I K o r k v a r e f a b r . G u ld b o r g v . 2 3 E i G h . 2 1 2 0 - S C K o r p so ffic ia n t i G e n e r a ls t. D M . T a - g e n s v . 3 9 :J (Ni |) T g . 4 5 2 1 v - A B K o r r e s p o n d e n t R e b e k k a v . 4 S H e ll. ffl H e ll. 4 9 5 0 - E jn e r K o r r e s p o n d e n t R o lig h e d s v . 1 4 4 E l D' N 4 6 0 - K 11 K o r r e sp o n d e n t M e k le n b o r g g . I 2 [S: ffl A m . 0 2 8 9 x - W illy K o r r e s p o n d e n t J u d it h s v . 1 7 1 H e ll. - A n n a K o r s e tfo r r . B r y g g e r iv . 1 0 3 V a lb y ffl V b . 9 6 9 - E d v . K r e a tu r lu ll. R o d o v r e v . 12 R ø d o v re V a n l. ffl R ø d o v r e 0 8 7 - B rø d r. O F & T h . K r e a tu r k o m m . K ø d b y e n F læ s k e h a lle n (2 ffl V 3 3 0 9 - C F K re a tu r k o m m . V a lb y L a n g g . 3 8 4 V a lb y f) V b . 4 3 2 2 - K K r e a tu r k o m m . (J D R ø n n in g & C o .) T a ­ g e n s v . 1 6 8 3 [N) D T g . 5 8 0 9 y - T h . K r e a tu r k o m m . V e s te r b r o g . 2 0 2 2 2 ffl V 3 8 3 2 - L fh . K u l- & B r æ n d e h d l. N a n s e n s g . 4 7 IH - ’s S K ftf.v.G orttfred L a r s e n K u l& K o k sfo r r . V o g n m a n d T y c h o B r a h e s A llé 2 9 [S] ffl A m . 1 10 - M K u n s td r e je r S ø lle r ø d g . 2 9 H ffl T g . 3 1 0 B p . N - F a s a n v . 1 5 8 ] H - A n n a F r u e K u n s th d U W illia m C h r is te n s e n ) V - V o l d g . 2 3 2 - C fh . K u n s th d l. L in d e v . 2 3 2 ffl V 7 1 2 5 - H e l g e K u n s th d l. (S k a n d in a v is k K u n s tfo r ­ la g ) G r ø n d a lsv . 0 2 E ffl G h . 6 6 3 3 - S v . K u n s th d l. G l.K o n g c v .2 9 B 3 E l fflV 3 7 S u - W illia m K u n s th d l. F rrn . V - V o ld g . 6 E | C e n t. 3 7 7 5 - J o h n K u n s tm a le r F y c n s g . 4 3 H D N 1 3 9 8 x - K a y K u n s tm a le r G I. S tr a n d 5 2 4 IH ffl P a læ 5 3 0 9 - O tto K u n s tm a le r T e g n e r A m a lie g . 2 1 A 3 IH J) h e m m e lig t N r . - P o v l K u n s tm a le r W ilk e n s v .4 r,E f f lF a .l( ) 2 7 y - C h r istia n & C o. K u n s t- & K le jn s m e d e m . R y e s g . 3 H ffl C e n t. 7 6 4 9 & 1 2 2 9 7 - O K u n s ts m e d (K u n s ts m e d ie n O c e a ) K in - g o s g .5 4 2 - S K u n s ttr y k k e r (M a x K le in s o r g ’s K u n s t- & K o b b e r tr y k k e r i) F o r h a a b n in g s h .A llé 4 7 2 - V a ld e m a r K u s to d e F M . S to c k h o lm s g . H ir s c h s p r u n g s S a m lin g ® - H K v a r te r m e s te r N ø r r e b r o g . 1 8 7 4 H ffl T g . 2 5 6 v - A lfr . K ø b m a n d D a m h u s B o u le v a r d 4 8 R ø d o v r e V a lb y ffl R ø d o v r e 1 2 3 - C K ø b m a n d (O r ie n tb a z a r e n ) V ig e r s le v A llé 6 2 2 V a lb y ffl V b . 2 9 9 6 - C h r. K ø b m a n d T ir s b æ k v . I 1 V a n l.® D a m s ø 1 4 3 2 y - E K ø b m a n d H jo r te k æ r v . 1 8 2 K lp b g . D H jo r te k æ r 1 7 - E d it h K ø b m a n d sfo r r . K ild e b a k k e g a a r d s A l l é 8 1 S ø b o r g | S ø b . 1 3 5 - E d w in K ø b m a n d S lo ts h e r r e n s v . 7 8 V a n l. ffl D a m sø 3 7 7 6 - G K ø b m a n d B a g s v æ r d sv . 4 L y n g b y ffl L y n g b y 1 9 7 0 B p . P e te r B a iig s V . 5 9 2 E ffl G h . 9 6 3 7 - H K ø b m a n d H v id o v r e v . 2 7 5 H v id o v r e V a lb y ffl H v id o v r e 1 5 9 - H a n s C h r. K ø b m a n d D a m h u s B o u le v a r d 7 5 s R ø d o v r e V a lb y ffl R ø d o v r e 3 3 6 - H e r m a n n K ø b m a n d sfo r r . B a g s v æ r d H o - v e d g . 1 4 9 B a g s v æ r d Jj B a g s v æ r d 3 5 4 - J e n s K ø b m a n d K ir k e g a a r d s v .l3 s H J A m . 2 0 4 x - J ø r g e n fh. K ø b m a n d I lo llæ n d e r v . 9 1 2 J V 2 7 4 9 y - K r is tia n K ø b m a n d M ø r k h ø jv . 2 7 9 H e r le v jD S ø b . 8 9 0 - K r is tin e F r u e K ø b m a n d sfo r r . H e n r ik I b s e n s V . 2 5 2 § V 1 0 1 5 y - L K ø b m a n d R ø d o v re v . 1 2 3 R ø d o v r e V anLJfc R ø d o v r e 2 1 - P fh . K ø b m a n d B iilo w s v . 5 0 B 2 2 Person-Register for København - H a n s J fh . K r e d itfo r e n in g s d ir . R . F r e d e r ik k e v . 2 1 T Iell. ffl H e ll. 5 7 - R K r ig s r .K lk o lle k t ø r D M . V e n d e r s g .2 2 ‘IH - K n u d K u l- & B r æ n d e h d l. V o g n m a n d N a n ­ s e n s g . 4 7 IH ffl C e n t. 1 7 3 3

III - 974

Cliri

Christensen AME Kommunelærerinde Nye- Iandsv.81[S |5 Gh. 1.450x - Anders Kommunelærer Cand. theol. Hvid- kildev. 91Hl - Anna Kommunelærerinde Fælledv. Pass. 122 IH ||N 1040y - APKommunelærerindeStrandboulevarden 147 s m - Asger Kommunelærer Rønne Allé 1 Lyngby J) Lyngby 1074 - Astrid Odsbjerg .Frue Kommunelærerinde Peter Nansens Allé 10 Søborg |1 Søb. 428 - BS Kommunelærer.lebjerg Allé 10 Herlev - C Kommunelærer Skramten.31Gjentofte $ Gjent. l ‘289y - OHKommunelærer Tjørnegaardsv. 16* Gjentofte - Chr. Borgwardt Kommunelærer Rosenha­ ven 141 Valby - Emilie Kommunelærerinde Randersg. 332 . i | 0 2849 v - Esther Kommunelærerinde Valby Langg. 1852Valby - Flora FrøkenKommunolærerindeS-Fasan- v. 273li?] ffl Fa. 397 - Gunner Kommunelærer Tjornev. 31 Lyng­ by D Lyngby 1347 - Hans Kommunelærer Godthaabsv. 1294 [0 ffl Gb. 5832v - Henry Kommunelærer Tagensv. 174 [N] |1 N 5084 - Hj. C Kommunelærer Sallingv. 125s Vanl. J1Hamsø 2224 - Inger Frue Kommunelærerinde Ewald- sensv. 22E ffl Gh. 8992x - .1KommunelærerindeEjderstedg. 164O J) V 5597x - J E Kommunelærer Svendebjergv. 15s Hvidovre Valby - Jens Henry Kommunelærer Emtedalen 7S Herlev S Yrsa 202 - Jørgen Kommunelærer Nansensg. 841IH $ By 284 x - K A Kommunelærer Rødkihlev. 50 00 - Karl Kommunelærer Cand. mag. Camilla Nielsens 'V. 204(Kj ffl llams-ø 393.1 y - K F Kommunelærerinde Steenwinkelsv. 14s E |IN 1138y - K Holm Kommunelærer Overg. o. V. 1023 Kl $} Am. 0138 - K .1 Kommunelærerinde Gennemløbet 152 Vanl. ffl Damsø 2808 -K M Kommunelærerinde Paludan Miillers V. 812 ffl V 421 v - Mathilde Kommunelærerinde Langvaddam 11Valby - M V Fanø fh. Kommunelærerinde Harsdorffsv. 7 B2EfflV 1353x -N O Kommunelærer Almindingen 18 Sø- borg ffl Søb. 1113 - O Th. Kommunelærer Reykjaviksg. I4 (s] ffl Am. 671x - P J Kommunelærer Enghave PI. 143El ffl Eva 1328 - P Rønn Kommunelærer Kirsten Piils V. 1G1Charlottl. - S lh. Kommunelærerinde Kærholmen 71 Vanl. - Sigurd Kommunelærer V E Gamborgs V. 74 E - Simon OKommunelærer Fiskedamsg.22® - Svend Kommunelærer Solsortv. 74s El Gh. 3256x Kommunelærer Taarbæk Strandv. 59 D Klpbg. I Bell. 101 - Vagn Kommunelærer Johan Kellers.V. 5522 - Vabl. Kommunelærer Amagerbrog. 1222 [S] ffl Am. 4930 - W H Kommunelærerinde Dronn. Tværg. I l 3 m ffl Palæ 1074y - Viggo Kommunelærer Cand. phil. Aale- kistev. 1551Vanl. ffl Damsø 3178^ - Daniel Kompasmager Sølvg. 3 Kl ffl Palæ 2522 Bp. Skjoldsg. 43El - Carl Konditor Hulgaardsv.5 E fflGh. 6767 - E Konditor Ryesg. 50 El ffl N 2409 y - Viggo Konditor Sandbygaardv. 172Brh. - &Engberg Konfekturefabr. Lyngbyv. 30, 32 &34 Gø ffl Ryv. 1708

C h r iste n se n F r o d e K o n fe k tu r e fa b r .(C h r is te n ­ s e n & E n y b e r g ) S k o le b a k k e n 5 G je n t o ft e fflG je n t. 2 9 0 8 - A M F r ø k e n K o n fe k tu r e fo r r . W ille m o e s g . 3 E l ffl 0 1 5 3 6 y - A n n a B læ h r K o n fe k tu r e h d l. P r in s e s s e C h a r lo tte s G . 5JS1 | N 6 3 9 y - A n to n ie F r u e K o n fe k tu r e h d l. T h u r ø v e j ld 1 E ffl G h . 1 9 7 4 y - A s t a K o n fe k tu r e h d l. J æ g c r s b o r g g .2 3 IH $ T g . 1 3 0 5 x - C ai K o n fe k tu r e h d l. G riiF e n fe ld tsg . 3 8 2 IH D N 0 0 5 0 - C W o lle iu p K o n fe k t u r e h d l. ,Ia g tv . 1 0 7 [NJ ffl T g . 2 0 6 7 y - E le o n o r a F r u o K o n fe k tu r e h d l.A m a g e r b r o g . 4 5 m ffl A m . 4 6 7 y . - H a n s W K o n i'e k tu r e h d l. K o b m a g e r g . 57 El ffl .B y 4 1 2 1 B p . G o d th a a b sv . 1 4 3 E fil G h . 8 5 2 5 - J M K o n fe k tu r e h d l. s t. K o n g e n s g . 3 2 E ffl P a læ 4 3 3 0 x B p . H e n r ik I b s e n s V .3 1 s E l - L u d v ig K o n fe k tu r e h d l. G r ø n d a ls P a r k v . 1 lO V a n l. fflD a m sø 3 6 9 5 B p . J y d e h o lm o n 3 3 V a n l. J) D a m s o 3 7 8 4 x - P K o n fe k tu r e fo r r . F r e d e n s v . 4 6 C h a r lo ttl. - H K o n s e r v a to r F r d b g . B r e d e g . 1 5 3 E - O v e K o n s tr u k tø r B u d d in g e v . 4 5 L y n g b y D L y n g b y 4 1 8 - C h r. K o n s u le n t G I. J e r n b a n e v . 5 4 V a lb y D V h . 4 1 2 4 - K is K o n s u lin d e S -S tr a n d v . 41 R u n g ste d K y s t D R u. 2 1 6 - E in a r K o n to r a s s is t. A r n e s t e d e t 3 2 V a n l. - O K o n to r b u d S y d k æ r s v . 8 3 A H v id o v r e V a lb y - A a g e K o n to r c h e f P a r k v . 2 8 H o lt e ffl H o lt e 9 8 2 - A l l S ta m p e K o n to r c h e f B e r n s to r fl's v .lO A 2 U e li. - A n n a K o n to r c h e f H o lm b la d s g . 2 5 1 H S) A m . 3 5 5 7 x - A r th u r K o n to r c h e f P e ter H a n g s V . 20* E ffl G h 4 3 7 x - C a rl K o n to r c h e f S tr a n d v . 6 G 3 E l ffl R y v . 3 4 0 4 - C F fh. K o n to r c h e f A m a g e r b r o g . 4 5 2 H ffl A m . 3 3 8 5 - C h a r le s K o n to r c h e f D r o n n . O lg a s V . 5 5 3E ffl G h . 7 1 3 5 - J E K o n t o r c h e f N y s t e d v . 4 5 V a lb y ffl V b . 9 9 5 - J o h a n K o n to r c h e f E g h o lm v . 31 V a n l. D a m s o 2 8 8 9 oh a n n e s K o n to r c h e f H a r d a n g e r g . 3 r> E l ffl 0 3 1 9 7 x - J o h . P K o n t o r c h e f L u n d e v a n g s v . 7 H e ll. ffl H e ll. 5 7 2 - J P K o n to r c h e f M a r te n s e n s A llé 5 1 E l ffl V 3 4 3 8 - J P f h .K o n t o r c h e f K o c h sv .2 2 2 ffl E v a 2 2 2 1 - K S k o v g a a r d K o n to r c h e f C a n d . ju r . H o ls t e in s g . 2 2 4 E l ffl 0 9 9 3 7 • - L B r a h e K o n to r c h e f C a n d . p h il. S tr a n d v . 2 0 9 C h a r lo ttl. J§ O rd r. 1 6 6 1 - M N K o n to r c h e f E n g h a v e v . 6 0 1 E l ffl E v a 1 9 7 7 - M o g e n s E e g h o lm K o n to r c h e f S tr a n d b o u le - v a rd eu 12'1 E) ffl 0 1 8 2 0 x - N ik o la j K o n to r c h e f B r ø n s h ø j K ir k e v . 5 9 s B r h . - N K K o n to r c h e f u . M a g is t. H e n r ik R u n g s G . 1 4 1 m #) N 6 5 2 1 - O sc a r K o n to r c h e f M e k le n b o r g g . I 4 [Sj | A m . 0 2 8 9 y - O v e R o s sK o n to r c h e f i 11 d is b a n k e n S o ld a le n 1 3 E l |) R y v . 2 2 3 1 - S e v e r in K o n to r c h e f B e r n sto r fflu n d A llé 4 4 C h a r lo ttl. ffl O rd r. 2 4 8 9 - V ilh . K o n to r c h e f H o r s e k ild e v . 2 8 3 V a lb y | V b . 3 0 6 5 x - lu g e r K o n tr o la s s is t. E u ig h e d s v .l.0 s C h a r­ lo tt l. ffl O rd r. 3 2 9 5 y - E j n e r V K o n tr o lø r u .R o d c fo r v . T e g lv æ n g e t 9 C h a r lo ttl. ffl O rd r. 1 1 0 4 - P o u l K o n tr o lø r u . R o d e Torv. A g g e r s v o ld v . 1 8 B r h . ffl G h . 2 8 7 3 - H a r r y K o rd eg n v. K r is tk ir k e n V c s te r h r o g 11 2 3 2 ffl E v a 1 9 3 7 - J o h a n n e s K o r d e g n v . K a p e r n a u m s K ir k e F ie d e r ik s s u n d s v . 3 7 2 H ffl T g . 2 7 3 3

Made with FlippingBook Online newsletter