Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

Frit—Frøb

III — 1057

F r iic h te n V T a p e ts e r e r & D e k o r a tø r S -B o u le v . 3 4 s B | V 3 1 0 2 F ry d E m ilie E n k e fr u e S tr a n d v . 2 3 1 2 C h a r ­ lo t t l. f H e ll. 5 1 8 9 v - E m m a E n k e e .T e le g r a fk o n tr o lø r L y n g b y v . 3 1 5 B s G je n to fte - H e n r ie tt e F r u e V e d S ø n d e r p o r t 22* |s] f S u .2 6 1 y - L H u s h o ld n in g s læ r e r in d e S ilk e b o r g g . 26* l | 0 8 5 4 4 - E lla K o n c e r ts a n g e r in d e U n d e r E lm e n e 4 2 m f A m . 2 4 6 7 - E m il L a n d s r e t s s a g f .K a m p m a n n s g .2 B f P a læ 4 6 5 5 B p . U n d e r E lm e n e 4 2 l f A m . 2 4 6 7 - E jn a r s ta ts a u t. R e v is o r D r o n n .T v æ r g . 5 B f ★ C . 6( 0 0 B p . M a r k s k e lle t l 2 V a n l. f D a m s ø 3 2 6 7 u - P h ilip T a n d læ g e V ig e r s le v A l l é 3 8 2 V a lb y f V b 3 l 8 3 B p . H a tt e n s e n s A llé 1 6 2 E I G h . l ‘_ 6 8 x F r y d e n b e r g [S e e n d v . F r y d e n s b e r g ] - K u r t A r k it e k t B y g n in g s in s p . L o lla n d s v . 4 1 1 E f F a . 8 5 - H ja lm a r D ir e k tø r M o ltk e s v . 2 3 E f G h . 4 5 3 0 - P a u l A R e p r æ s e n ta n t G r ø n d a ls P a r k v . 1 6 s E f G h . 7 1 4 7 F ry d en d a h IC L A p o te k e r A m a g e r b r o g . 6 5 ' O f A m . 5 1 3 8 F r y d e n d a ll O K a s s e r e r C æ c ilia v . 4 8 V a lb y F r y d e n h ø j K A f d e lin g s le d e r V a r d e g . 17® E f 0 377(»v ■ N K T o ld k la r e r e r E n g e ls t e d s g . I l 1 10] f R y v . 1 3 7 2 x F ry d en lu n d .le n s A n læ g s g a r t n e r T e s d o r p fs v . 3 3 C E f G h . 6151 - G W & S o n , G W H a r n is c h B lik k e n s la g e r e V a n d - & G a s m e s tr e S k ib s in v e n ta r o g L a m - p e fa b r . N y g a a r d s v . 1 2 E f ★ R y v . 1 3 3 o g N i e ls J u c l s G .8 B f k a ld e s ig c n n e m R y v .l3 B rl'el('g ra m a d r. „ S ø ly s fa b r .“ P o s t g ir o K o n to N r . 9 3 3 - N F r u e B a ld r ia n v . 6 H e ll. - A F u ld m . v. K b h v n s B y r e t K a n s le r g . 1 4 4E - I N S I n g e n iø r C a n d . p o ly t. G o d th a a b s v . 7 7 1 E f G h . 4 1 8 6 - ’s I N S E f t f . I s o le r in g sfo r r . G o d th a a b s v . 77 E ffi C e n t. 9 0 8 0 - K N K a p t. S e k r e tæ r v . V a llø S t if t R . D M . F is k e b a k k e n 4 G je n t o ft e f G je n t. 1 0 3 0 - C R a d io te k n ik e r I ta lie n s v . 3 6 B 3 Sil f A m . 9 6 3 6 v F r y d e n sb e r g [S e e n d v . F r y d e n b e r g ] - P E K a p t. R . A m ic is v . 2 5 3 B f V 3 9 1 7 - H e d v ig K u n s tm a le r in d e R o s e n v .A llé l4 5E - J o h a n n e F r u e R a a d m a n d M F K . A m ic is v . 2 5 3 B f V 3 9 1 7 F r y d k jæ r -T h o m se n A K ø b m a n d N a n s e n s g .2 0 B | B y 4 9 3 5 F ry d lu n d P o u l I n g e n iø r C a n d . p o ly t. S ø v e je n 5 H o lt e f l H o lt e 7 7 9 F r y d s hou H G r o ss A g e n tu r fo r r .S o g n e fjo r d s g . 6 i (s| f A m . 2 4 7 F riih stU ck A C C y k le h d l. (F r iib s tiic k ’s I m ­ p o rt) K o r sø r g . 2 9 1 E f 0 4 (i2 4 x - B ø r g e C y k le h d l. S c h a c k s g . 7 E f P a læ 6 9 5 3 v B j). V jird eg . 9 4 E - ’s I m p o r t C y k le h d l. S lib e r i A a r liu sg . 3 7 E f 0 2 8 1 y F r æ m o h s A lb . K o n to r c h e f u . M a g is t. E lli- n o r sv . 2 4 C h a r lo ttl. f O rd r. 2 3 6 9 F rå n k el [S e e n d v . E r a e n c k e l, F r æ n k e l] - L F r ø k e n F r e d h . K a n . 1 6 B f B y 3 1 4 0 F ræ n k el [S e e n d v . F r a e n c k e l] - H e n r y A r k it e k t C an d . p h il. V -F a r im a g s g . 2 7 B f C e n t. 1 4 8 6 & 1 1 4 8 6 B p . C a rl P io u g s V . 7 4 B f E v a 2 4 8 0 - V a ld . L a n d s r e ts s a g f. s t. S tr a n d str . 1 9 B f C e n t.1 3 6 7 7 & 8 1 7 7 B p . H C Ø r s te d s V . 5 0 3 B f N 921 - J o h n R e d a k tø r V -F a r im a g s g . 27 B f C e n t. 1 4 8 6 & 1 1 4 8 6 B p . R o s e n ø r n s A l l é 2 r>B ® N 5 5 7 5 F r ø b e l-H ø js k o le n v . B e r th a W u lf f B ø r n e ­ h a v e s e m in a r iu m D r o n n in g e n s g . 67 E f A m . 5 3 7 5 F ro b erg C a rlo T h . K ø b m a n d A u s tr a lie n s v . 1 0 E f R y v . 1 0 8 5 x 67

F r itz b ø g e r K R ø g e r ie je r S ile n e A llé 1 0 S ø ­ b o r g f S ø b . 1 2 3 4 - A u g . T ø m r e rm . L y n g b y v . 1 9 [ 0 ] ^ R y v . 9 4 F r itz e C h r is tin e E n k e e. A f d e lin g s c h e f R o s e - lille v . 8 0 s [s] F r itz n e r E r ik k g l. K a p e lm u s ik u s H ille r ø d g . 8 3 1 El - H a n s R e s ta u r a tø r M ø lle g . 1 8 E f N 1 6 3 3 F r itz s c h e [S e e n d v . F r its c h e ] - G er d a F r u e D a n a s P I. 1 4 1 B f E v a 1 8 6 3 - F r i t z s c h e C E , A k t s . , k g lllo f - G la s h d l. A m a g e r t. 1 4 E 4,1 O. 3 1 6 3 & 6 1 8 0 - L e o G la s h d l. H a v n e g . 2 1 4 B f B y 7 6 7 6 - S v e n K u n s tm a le r H a u c h s v . 1 5 B f V 8 5 8 3 - A a g e f h .P r o k u r is t H C Ø r s te d s V .1 6 4 E J ) V 2 l3 6 y F r iv illig t D a n s k A u to m o b il-K o r p s A d r . P r o - v ia n tg a a r d e n B s e A fd . Y R e a l-R e g is t e r F r o b e n iu s E lle n E n k e fr u e H o b r o g . 1 0 4 [ 0 ] f 0 3 2 6 v - T h . O r g e lb y g g e r ( T h . F r o b e n iu s & C o .) L y n g b y H o v e d g . 1 0 0 L y n g b y - T h . & C o . O r g e lfa b r . L y n g b y H o v e d g . 1 0 2 L y n g b y f L y n g b y 7 5 5 P o s t k o n t o 2 1 7 4 5 F r o b e r g E f h .A p o t e k e r M a r ie n d a ls v . 7 5 2 Hl I) G h . 9 3 7 1 - F A B u n tm a g e r Ø s te r b r o g . 8 7 Hl f 0 7 2 4 5 B p . .J a co b E r la n d s e n s G . 2 5 E - H e r lu f F o r fa tte r S o lv . (Él f G h . 3 6 3 3 y - F r . G r o s s . R o s k ild e v . 183* Y a lb y f V b . 6 6 7 - F r. F r o b e r g , A k t s . , G r o s s .H a m b r o s g . 6 A 1 Y 1 1) C e n t. 5 9 1 4 - J R K r e a tu r k o m m . V a lb y L a n g g . 1 0 2 V a lb y | V b . 2 2 2 6 - E S la g te r m . B o r u p s A l l é 2 0 5 E f T g .5 3 1 9 B p . T o fte g a a r d s P I. (i 4 V a lb y f V b . 6 7 4 - H C U r m a g e r V ib o r g g . 2 3 E l F r o b ø s e V a ld . U r te k r . J u liu s V a le n t in e r s V . 2 2 E l f G h . 7 5 3 4 F r o d a G er d a C a n d . m a g . E g g e r s v . 1 9 H e ll. f G je n t. 2 2 0 2 - F K a p t. R . E g g e r s v .l 9 s H e ll. ffl G je n t. 2 2 0 2 F r o d e v . A a g e J e n s e n K ik s - & B is c u itfa b r . H e s s e n s g . 3 5 d l f A m . 3 5 7 8 F r o d e -J en se n N C D ir e k tø r P I ) L ø v s A l l é 1 4 1 IH | T g . 1 3 8 9 F r o e m s d o r f E P r o k u r is t A r n a g e r A l l é 3 S K a str u p f K a s t r u p 6 6 8 F ro h m e L V K o n fe k tu r e h d l. G o d th a a b s v . 7 3 E f G h . 4 1 7 x F ro h n C B o g h o ld e r F r e d e r ik s b o r g g . 2 1 2 ES f l B y 8 7 1 6 - P o u l F o r s ta n d e r N - S ø g a d e l l 0 f B y 7 6 2 6 - K A E M a s k in m e s te r i F la a d e n F M . O v e r g . o. V . 1 0 4 s E f A m . 9 9 6 4 v F r o h o ld t B A s s is t . v .R ig s h o s p .V e n n e m in d e v . 2 72 m F r o h o lt D a g m a r A n tik v ite t s h d l. N y b r o g . 8 E |) B y 7 7 4 1 B p . A a b ø u le v a r d 4(!s E F rom G I n g e m a n n A s s i s t . u . M a g is t. H o s p i- ta ls v . I 1 E l - U C B a n k fu ld m . S a g fø r e r C an d . ju r. C a r it E t la r s V . 8 3 S | V 4 4 0 8 - A lfr e d C a n d . m a g . M a lta g . 2 6 3 d l - A a g e D ir e k tø r M a d v ig s A llé 9 2 E | V 1 3 2 7 y - N ie ls E je n d o m s m æ g le r H C Ø r s te d s V . 41 B i B f N 6 3 5 1 - E lle n E n k e e. K r e d itfo r e n in g s d ir . M a r- t e n s e n s A llé 8 2 [V] f V 4 1 0 0 - E ls e E n k e fr u e M ila n o v . 3 2 Is] f A m . 3 5 2 - L a u r a E n k e e . F a m g s e ls in s p . M a r te n s e n s A llé 5 S B f) V 2 9 1 5 x - E F ly tte fo r r . G o d th a a b s v . C la s s e n s k e B o l. E l f G h . 846 1 - C h r. F o r p a g te r V o g n m a n d H v id o v r e v . 3 7 6 H v id o v r e V a lb y f l H v id o v r e 17 - I d a F r ø k e n B o r g m e s te r J e n s e n s A l l é 9 4 E $ 0 1 8 1 4 v - E r ik F u ld m . i P r iv a tb . L ø j t n . A m a g e r - f æ lle d v .2 2 1 d l f A m . 7 0 5 5 - F r o d e K a s s e r e r U lr ik k e n b o r g v . 7 0 L y n g b y f L y n g b y 1 7 5 4 - S ig u r d fh . K o n to r c h e f R . D M . C a rl B e r n ­ h a rd t s V . 1 6 2 B | V 9 5 2 y - M a r th a F r ø k e n O v e r a s s is t .v .K T A S .R in g - k ø b in g g . 1 5 :! E f 0 1 0 0 8 v I

F rom J o s v a f h . P r æ s id e n t f. K b h v n s B y r e t K .D M .N y T o ld b o d g .4 3 B f h e m m e lig t N r . - C E R e p r æ s e n ta n t F r ø b e ls A llé 8 ‘ E f G h . 8 9 6 2 - T a g e S e k r e tæ r i U d e n r m . N y T o ld b o d g . 4 3 S - I v a r S k u e s n ille r G l.K o n g e v .2 9 B 1 IB f V 5 1 2 9 y - A A F S ta b s o ffic ia n t A r tille r iv . A r t ille r i­ k a s e r n e n d l F rom H a n sen P K O v e r a s s is t. v . S ia ts b . J u liu s T h o m s e n s G . 1 6 2 B f N 4 8 5 5 x F r o m -P e te r se n S o p h ie E n k e e. F o r r e tn in g s f. T a g e n s v . 2 0 4 2 E J) T g . 1 6 2 2 - J fh . K o n to r c h e f i O v e r r e tte n S o r te d a m s - d o ss. 7 7 2 E - D M M o d e h d l. K o r s g . 6 4 2 E F r o m b e rg C S k r æ d d e r m . O le S u h r s G . 1 8 2 B f B y 9 7 8 v F r o n t O sk a r S k r æ d d e r m . Ø s te r g 4 2 B f C e n t. 1 3 2 5 1 B p . B a k k e d a l 17 H e ll. f G je n t .1 5 7 9 F r o sc h E lis a b e th F r u e P r o k u r is t H e r lu f T r o lle s G . I 1 E ® B y 5 2 7 0 u F r o s t E ile r J e r m iin A r k it e k t A a d a ls v . 6 5 s E l - O B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . B a l- d e r s g . 71 E f T ø .2 6 3 1 B p . B a ld e r s g .7 3 'E - H a r a ld D ir e k tø r F r id tj o f N a n s e n s P I. 3 S 11 *> 0 9 1 1 3 - TI C D ir e k tø r H a n s B r u u n s V . 5 C h a r lo ttl. f O rd r. 3 2 7 4 - F a v in V S a n n e F a b r ik a n t s t. K o n g e n s g . 7 4 2 E - A r n o F o r r e tn in g s f. E v e r s v . 8 S E - J u liu s F o r r e tn in g s f . F r y d e n d a ls v . 8 B f V 5 1 7 9 y - H C , A k t s , G r o ss N y g a d e 1 1 | C 1 5 0 4 7 - C arl K a s s e r e r R e s e d a v .2 G j e n t o f t e f G je n t. 3 2 0 5 - L F r u e K io s k fo r r . R o s k ild e v . 1 5 0 V a lb y f D a m s ø 5 9 3 - N in a S a n n e E n k e e . P o s t m e s t e r K la v e r - p æ d a g o g L a n d e m æ r k e t s 3 B - L D O O F a n g e l K o n v e n tu a lin d e N y e la n d s v . 3 S E - L C h r. K r im in a la s sis t. D M . S t. H a n s T . 3 0 i E 4 N BP8 5 - V ilh . K ø b m a n d IT ø jsg a a rd s A l l é 2 0 H e ll. f S ø b .. 1 4 4 4 - J ø r g e n L æ g e H e r m a n T r ie r s P I. 3 4 B f N 3 1 7 v ' - H e n r y R e p r æ s e n ta n t N y r n b e r g g . 4 8 3 [s] f A m . 5 7 0 1 - J o h s . R e p r æ s e n ta n t K o ld in g s . 2 8 3 E f 0 2 9 2 8 y - C M S p e d itø r F r ih a v n e n D a m p fæ r g e v . N r . 2 9 1 f P a læ 1 3 2 5 & P a læ 3 8 2 9 B p . W ille m o e s g . 3 6 2 1 f 0 8 8 6 7 - S e r g iu s v A r e n s to r ff S t a ts t e le g r a f is t M a r in e m a le r L a n d e m æ r k e t 3 3 B - K R ø m e r F r ø k e n T e g n e r i K r ig s m . M a le r ­ in d e L a n d e m æ r k f 1 3 3 B - C F T o m r e r m . R o s k ild e v 1 6 6 1 V a lb y - J N V io ’in b y g g e r S tr a n d b o u le v a r d e n 3 5 s i | 0 6 2 9 3 y F r o st-H a n se n K n u d V I n g e n iø r C a n d . p o ly t. V e s te r fæ lle d v . 4 1 5 B f E v a 1 1 4 2 F r o s te n s s o n G L æ g e R o t h e s g . 1 5 1 E ® 0 4 4 5 7 (1 2 -1 ) F r o sth o lm H o lg e r G r o s s . S t u d ie s t r . 4 3 s B F r u c te s a , A k t s ., B r e d g . 4 5 A B f ★ C e n t. 1 2 8 0 4 F r u e n sg a a r d G hr. A u to m e b ilr e p a r a tø r R o s k ild e v . 6 7 V a lb y f V b . 3 6 5 8 B p . L a u r a v . 7 4 V a lb y f V b . 3 7 5 4 x F ru glu n d K n u d W S k r æ d d e r m . s t. K o n g e n s g . P 3 1 B f B,v 3 1 1 6 F r u g t e n G r o s fo r r e tn in g e n S p r o g ø v e d C a rl A H a n s e n F a lk o n e r A llé E F r u g ta v le n v e d F M a t t h ie s e n S t . T h o m a s A llé 1 SB f E v a 2 7 2 6 F r u g tfo r r e tn in g e n L a n g e la n d , S A n d e r s e n G r iffe n fe b its g . 1 0 1 | N 3 0 7 4 - Tu u d e n ,A k ts .,A m a g e r b r o g .lO U lf A m .11(52 Ff iig th u s e tM e s s in a v e d H A -H a n s e n S la g e l- s r g . 6 i f 0 5 0 7 8 F r u g ts a lg s k o n to r e t F .C .A k ts .,V e n d e r s g .7 E f C . I8l*4 & 8 6 6 8 , F rO ch ten M & S ø n L y s e k r o n e fo r r . S -B o u le - v a rd 3 4 B f V 3 1 0 2

Made with FlippingBook Online newsletter