Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

III — 1045

Fore—Fors

Forenede -D e f o r e n e d e S t i l l a d s f o r r e t n i n g e r A k t s ., D r o n n . T v æ r g . 1 9 E D C e n t .3 2 1 4 - S æ b e fa b r ., D e , v. Y ib æ k J a c o b s e n F r e d e - r ik ss u n d s v . 5 0 E l £ T g - 5 8 5 8 - D e fo re n e d e T a p e t f a b r i k e r A k t s . Ø s te r g . 1 6 H £ C . 6 7 3 3 - T id s s k r if t e r s F o r la g , A k ts . Y - B o u le v a r d 4 E l £ ★ C . 6 2 4 5 P o s t k o n t o 3 6 6 8 - T o b a k s fa b r ik a n te r , D e , v e d H o lm e n & L a r s e n G e n u a v .8 É £ A m . 3 0 7 1 - T r æ sk o fa l r ik k e r , D e , A k t s ., R a a d h u s p l. 2 E l J> C e n t. 6 7 0 3 ft 1 3 5 2 7 - T æ n d r ø r sfa b r . M a s t'r -S p in to s , D e , A k ts . H o lb e ig s g . 2 0 E l D C . 7 9 0 1 - T ø jr e n s e r ie r v e d E m a n u e l C h r is te n s e n & E r h a r d O ls e n C l. K o n g e v . 3 3 E l £ E v a 4 6 0 7 & E v a 1 9 4 6 - De F o r e n e d e V a g t s e l s k a b e r , A k t s , Y æ g t e r g a a r d e n A x e lt . 6 E l £ ★ C e n t . 6 9 1 S e R e a l- R e g is t r e t o g F a g - R e g is t r e t u n d e r N a t t e v a g t - V a tfa b r ik e r , D e , A k t s ., G u ld b o r g v . 1 0 Q D ★ C . 1 2 9 8 2 - De F o r e n e d e V o q n m a n d s f o r r . , A k t s G a s v æ r k s v . 6 E l £ ★ C . 1 4 0 ,4 0 1 & 2 7 0 9 P o s tk o n to 2 7 6 7 2 - Æ g e x p o r tø r e r ,D e , A k ts ., C h r is tia n s g . 9 I | ★ C. 1 3 3 3 F o r e n in g e n a f A n sv a r s fo r silc r in g s se ls k . t il O v e r t a g e ls e a f F o r s ik r in g e r for A u to m o b i le r , d er u d le je s u d e n F ø r e r t il P e r s o n b e fo r ­ d r in g P u g g a a r d s g . 1 4 E l £ 0 . 1 4 8 8 3 P o s t k o n to 3 2 5 6 4 - a f A r b e jd s g iv e r e in d e n fo r M e ta lv a r e b r a n c h e n N - Y o ld g . H 3 0 Kl ★ C e n t, 2 2 7 8 - a f 1 8 6 0 N - V o ld g . 9 2 B £ C e n t. 1 1 4 4 s e A fd . V R e a l-R e g is t e r - a f D a n s k e G r o s s is te r o g F a b r ik a n te r i G u ld - o g S o lv v a r e -B r a n c h e n , N - V o ld g . 3 0 B | ★ C e n t. 2 2 7 8 - t il G a v n fo r K v in d e r s H a a n d a r b e jd e P a læ g . 8 1 1 P a læ 4 5 8 x F o r e n in g e r s e E m n e lis t e n p a a g u le B la d e fo ra n i 2 . B in d F o r e n in g s -R e g is te r e t K o n to r L a k s e g . 1 9 H £ C 1 0 1 0 3 ( 1 0 -3 ) s e A f d .V R e a l-R e g is t e r le F o r e s tie r J e a n K o n s u l M a r sk e n sg . 8 1 P Jj 0 2 5 2 0 F o r fa tte r fo r e n in g , D a n s k , B o ld h u s g . 2 H £ B y 4 6 2 3 & B y 8 6 0 6 (1 2 -5 , L ø r d . 9 -2 ) s e A fd . Y R e a l- R e g is t e r F o r g y ld te S tø v le , D e n , v . W a ld . H o ffe n b la d B o r g e r g . 4 3 E £ P a læ 5 5 2 F o r k r o m n in g sa n sta lte n N ila v ed N ie ls E L a s ­ s e n R y e s g . 3 H £ N 3 5 3 4 - T e m p o v e d L O ls e n G r iffe n fe ld ts g . 1 5 H £ N 6 7 4 1 F o r la g e t C o m m o d o r e , A k ts ., s t. K o n g e n s g .6 2 m i ★ C. 1 9 2 0 - D a n m a r k , H M a tth ia s e n N y b r o g . 1 2 1 | C . 9 1 9 2 P o s tk o n to 7 6 - fo r R a d io fo r e d r a g v e d O la f P e te r s e n A d m i- r a lg . 2 2 H B y 7 9 7 9 - P o s e id o n , A k ts ., F r e d e r ic ia g .2 5 E £ ★ C. 1 5 7 9 8 - T id o g T a n k e r v e d H a n s T o r s le f f F o r h a a b n in g s h . A l l é 2 7 El £ V”3 0 7 8 - V id e n s k a b & K u ltu r v e d C h r is tia n N ie ls e n N y h a v n 3 1 F H £ ★ C e n t. 5 8 6 9 F o r la g s - o g A n n o n c e a n s ta lte n G a m m e lto r v 1 8 H £ C . 1 8 0 5 F o r la g sk o m p a g n ie t A k ts ., R o s e n ø r n s A llé 2 9 E l £ ★ C e n t. 1 4 6 0 8 P o s t k o n t o 1 5 1 4 F o r lig s in stitu tio n e n , K o n g . N y t . 5 i | C . 1 3 3 3 8 s e A fd . V R e a l-R e g is t e r F o r lig s k o m m is s io n e r s e A f d .V R e a l-R e g is t e r F o rm a n C a r ste n I n g e n iø r W ie d e w e lt s g .2 8 2P - H a r a ld K o m m u n e læ r e r L æ s s o e s g .l A H £ N 2 1 2 9 y - R Y O b e r s tlø j tn . R .F u g le v a d s v . 5 L y n g b y £ L y n g b y 9 4 3 Formann C h a rle s J B o g -& P a p ir h d l.G o th e r s g . 3 6 E £ P a læ 3 2 5 B p . S o lv g .3 0 s H £ P a læ 1 9 3 6 u - A n n a F r ø k e n f h . F o r s ta n d e r in d e P e t e r B a n g s V . 8 E l £ G h . 5 0 9 0 x

Forenede - F o r e n e d e d a n s k e M o t o r e j e r e s F o r s i k r i n f l s a f d e l i n g A k t s . V - B o u le v a r d 4 £ ★ 0 .5 5 9 1 P o s tk o n to 2 4 4 2 - E d d ik e b r y g g e r ie r , D e , v e d C a rl P e t e r s e n S tr a n d g . 1 2 [Kl J) C e n t. 1 7 0 2 & 1 7 3 8 - G r u n d e je r e s G la s fo r s ik r in g s -A k ts ., D e . V - V o ld g .1 0 E l £ ★ C. 4 8 P o s t k o n t o 3 3 0 7 5 - Oe fo re n e d e G u m m i - og L u f t r in g e - f a b r ik e r , A k t s ., (S c h io n n in g & A r v é ) H e im d a ls g .4 5 INJ£ ★ C e n t.1 0 2 2 P o s tk o n to 2 2 6 5 5 T e le g r a m a d r . „ P n e u n ia tic * De fo re n e d e H a n d e ls - & 0 p l a g s ­ p la d s e r , A k t s ., S tr a n d g . 2 5 EB £ ★ C . 1 6 2 1 P o s t k o n t o 2 3 1 1 0 P a k h u s k o n to r e r C . 3 9 2 1 & 7 9 0 5 G r u n d la g t 1 8 7 3 - I s o le r in g s -F o r r e tn in g e r , D e , v e d C h r. N i e l ­ s e n & S o n G r ø n d a ls v. 3 3 Hl £ C e n t. 6 6 3 0 -D e f o r e n e d e J e r n s t ø b e r i e r , A k ts ., D . F . ,). S a lg s a fd e lin g G y ld e n lø v e s g . 9 (Vj I ★ C e n t. 8 8 0 8 & 1 3 0 9 8 D . F . J . H o v e d k o n to r F r e d e r ik s v æ r k £ F r e d e r ik s v æ r k 4 4 <& 4 0 0 - K a ffe su r r o g a t- & C ic h o r ie fa b r ., D e , A k ts ., R a a d h u sp l. 16 E l £ ★ C . 1 0 7 4 - K u lim p o r tø r e r , D e , A k t s ., H o lm .K a n .5 £ ★ C e n t . 2 1 1 - L a n d m e je r ie r v . J O v e r g a a r d F r e d h . H a v n e v . 1 4 -2 4 E l £ C 4 6 7 5 ,1 5 3 7 5 & 6 1 5 - D e f o r e n e d e M a l e r m e s t r e s F a r v e - m ø l le , A k t s . , G r ø n n e g .3 3 H £ ★ C e n t. 1 0 9 6 T e le g r a m a d r . „ F a r v e m o lle n * P o s t ­ k o n to 6 7 G r u n d la g t 1 8 4 5 - M a r g a r in e fa b r ., D e , A k ts ., A n k e r H e e - g a a r d s G . 7 IS £ ★ C e n t. 1 2 3 1 - M e d ic in a lfa b r ., D e , v e d F e r d . A n d e r s e n B le g d a m s v . 7 2 P £ C. 1 0 1 6 ,1 5 1 5 1 & 1 3 1 7 6 - M e lim p o r tø r e r , D e , A k ts ., S y n d e r g a a r d sg . 1 IS I C. 2 2 4 - M in e r a lv a n d s fa b r ik k e r , D e .v e d K K n u d s e n V e r m u n d s g . 11 P £ C . 6 0 7 1 - M u s ik h u s e , D e , A k ts ., N ø r r e b r o g . 6 3 IH S C e n t. 9 0 9 7 - n o r d is k e P a r f u m e r ie r ,D e , v e d C h r .P o u ls e n J æ g e r s b o r g A l l é 2 6 C h a r lo ttl. J lO rd r. 7 9 1 - O lie K o m p a g n i, D e t , A k ts ., S t . A n n æ P 1 .5 S ! ★ C e n t .5 4 5 5 - O lie tø js fa b r ik k e r , D e , A k ts . O ls k in d & S ta n d a r d Ø r e su n d s S id e v . S ] £ ★ A m .3 2 3 0 P o s t k o n t o 3 2 8 7 - D e f o r e n e d e O p l y s n i n g s b u r e a u e r V a n d k u n s te n 1 2 E £ ★ C . 7 1 9 2 , 7 1 9 3 , 9 3 5 3 & 1 0 7 4 5 P o s tk o n to 2 7 6 8 P a k e tr e d e r i, D e t , A k ts . ( D e t fo re n e d e D a m p s k ib s -S e ls k a b , A k ts .,) S t . A n n æ P I. 3 0 m £ ★ C. 6 3 0 0 P a k k a s s e fa b r ik k e r , D e , Y e s te r b r o g . 9 3 & 9 5 E l £ C . 5 3 6 ,1 8 6 9 & 5 8 6 1 P o s t ­ k o n to 2 2 3 9 0 De f o r e n e d e P a p i r f a b r i k k e r , A k ts ., s t. S tr a n d s tr . 1 8 OS £ ★ C e n t. 1 1 1 . (JSiaar K o n to r e t er lu k k e t £ C e n t .5 0 1 8 1 ) P o s tk o n to 1 1 0 3 T e le g r a m a d r . „ P a p ir fa b r ik k e r “ L a g e r : B o r g m e s te r v a n g e n £l ★ C e n t. 1 1 1 3 P a te n tb u r e a u e r , D e , A k ts ., A m a g e r t. 3 3 E £ C e n t. 3 9 4 1 P o s t k o n t o 7 0 3 P r o to k o lfa b r ik k e r , D e , v e d V ilh . J e n s e n , T I I a r t v i g T h o m s e n , M K ir c h h e in e r & S v e n H a r tv ig T h o m s e n L a n d e m æ r k e t 1 1 -1 7 m J ★ C e n t. 3 9 3 0 D e f o r e n e d e P r æ l i m i n æ r k u r s u s B e - s ty r e r : E r ik J e n s e n L in n é s g . 2 2 B K o n to r tid 2 -3 s a m t T ir s d . o g T o r sd . A f ­ te n 6>/4-7 £ B y 8 2 S a lg s k o n to r e r , D e , v. J ø r g e n P e te r s e n R e - v e r d ils g . 1 0 E l £ C. 8 2 9 9 De f o r e n e d e S k i b s b r ø d f a b r i k k e r , A k ts., ( U n ite d C risp b rea d F a e to r ie s L td .) I s la n d s P I. (S £ C e n t . 8 9 1 2 S k o tø js r e p a r a tio n e r , A k t s ., Æ g ir s g . 4 4 H f T g . 5920 p e d itio n s s e ls k ., D e t , A k ts ., R e fs n æ s g . 3 3 H

F o rm a n n E R e it h F o r s ta n d e r in d e K o h a v e v .9 3 V e d b æ k - L a u r a F r ø k e n 0 - S ø g a ,d e l0 2 ° Hl £ 0 4 1 9 3 u - H C G ro ss. ( F M e y e r & C o .) L e m c h e s v . 1 8 H e ll. £ H e ll. 2 3 4 6 - H I Iv o m m u n e læ r e r in d e L e m c h e s v .l8 H e ll. - A & C o .,A k ts. L e v e r p o s te jfa b r .S tr a n d b o u - le v u r d e n 1 3 0 1 1 £ C . 7 1 6 6 Form ark B o r g e G ro ss. V im m e ls k a ft e t 4 2 B £ B y 7 1 2 1 P o s t k o n t o 3 0 2 1 0 B p . D a lg a s B o u le v a r d l 4 E l £ G h . 7 1 1 1 Forné C A M u r e rm . S tr a n d v . 1 9 8 C h a r lo ttl. £ O rd r. 3 6 - V ig g o S k ilte fa h r . N y e la n d s v . 2 E l £ C e n t . 1 3 3 2 9 B p . H o lg e r D a n s k e s Y . 9 2 4 E l £ G h . 1 0 9 4 y Forniklings A n s t a lte n S ø lv fa s a n e n v e d J P P e d e r s e n N - F a s a n v . 9 5 El £ G h . 1 8 3 3 x - , E o r c lir o m n in g s- o g G a lv a n is o r b r a n c h e n s A r b e jd s g iv e r fo r e n in g N - Y o ld g . 3 0 E £ ★ C e n t. 2 2 7 8 F o r n ik lin g sa n sta lte n B la n k v .H H ø y e r N - F a ­ s a n v . 9 E l £ G h . 9 0 1 u Fornitz D K lk o lle k t r ic e V a ld e m a r s g . 7 5 E l | V 5 3 9 5 y - O V in d u e s p o le r e r (B o s to n V in d u e s p o le r in g s K o m p .) M a r ie n d a ls v . 3 5 2 El Fornjotur S P J o u r n a lis t H e r m a n T r ie r s P I. 2 ;i E l £ N 7 4 7 2 Fornæs V ic to r D r ifts le d e r M F . M F K . V a g ­ te lv . 6 8 E l £ G h . 1 2 4 - J o h . F r ø k e n G u ld s m e d K o b m a g e r g . 9 E £ C. 4 8 4 0 B p . J æ g e r s b o r g A llé 2 7 I54 C h a r­ lo ttl. £ O r d r .5 6 7 5 - A a g e O v e r a ss. u. M a g is t. 1. S tr a n d v . 1 8 1 2 H e ll. £ H e ll. 4 8 4 0 Forplejningskorpset K o n to r F r e d h . K a n . 3 0 H £ ★ C e n t. 1 6 0 2 3 s e A fd . V R e a l-R e g is t e r Forrest H e n r y G r o ss. G o th e r s g . 17 H £ P a l æ 3 6 5 4 B p . T a a r b æ k d a lsv . 1 (>s K lp ltg . - S im o n G r o ss. B a k k e d a l 1 5 H e ll. £ G je n t. 2 0 2 8 Forretningsmontøren v e d A x e lH a n s e n B o r u p s A llé 1 3 6 m £ T « . 1 1 1 7 & T g . 6 0 8 0 Forretningstrykkeriet A k a v e d A T r u e ls e n K a p e lv . 5 5 IH) £ N 5 8 3 6 Forsbeck A P r o k u r is t V e n n e m in d e v . I 3 P £ R y v. 4 0 0 8 x Forsberg C G W F r ith jo f A n læ g s g a r tn e r L ø n - s tr u p v . 6 S V a n l. - A r v id B u n tm a g e r B la a g a a r d s g . 5 3 H £ N 3 8 6 9 x B p . .J a g tv .5 1 [N] £ G h . 3 l 9 5 y - N ie ls B u n tm a g e r R u n g s te d P I . 2* H £ T g . 3 4 9 9 x - E ln a E n k e e . G r o ss. C a rl J o h a n s G . 7 4 P £ 0 3 7 7 8 y - A F a r v e h d l. F a s a n h a v e n 5 G je n t o ft e £ G je n t. 2 8 1 5 - C G G r o s s . P e r n ille v . 9 [N] £ T g . 6 2 3 3 - E g il G r o s s . ( E g il F o r s b e r g , F o to g r a fis k H a n d e ls h u s ) O rd ru p J a g t v .4 8 E s C h a r lo ttl. £ O rd r. 5 4 3 3 - E g il, F o to g r a fis k H a n d e ls h u s G r o ss. B r e d g . 4 E £ (J 2 3 0 3 , 2 3 5 1 & B y 2 3 5 1 - A r th u r L a m p c s k æ r m e fa b r . G o th e r s g . 1 3 9 E £ P a læ 4 8 6 5 B p . G o th e r s g . 1 4 5 2 E - A S k o m a g e r m . T o r d e n s k jo ld s g . 2 6 E £ B y 2 6 0 9 v - C M S n e d k e r m .T ø n d e r s 1. 3 E l £ V 1 1 7 B p . H e lg e s v . 21® Gø £ G h . 3 4 3 2 y Forsikringen a f d a n s k e F is k e fa r tø je r H o l- b e r g s g . 6 E £ C e n t. 6 6 0 [se A fd . V R e a l- R e g is te r ] > Fo rsikrin gs- A g e n tu r e t v. F r u O lg a S c h la n d e r G I. K o n g e v . 1 9 [V] £ E v a 3 2 0 6 Forsikrings-Aktieselskabet A b s a lo n R a a h u s p i. 4 5 E l £ C e n t. 9 9 3 0 - A tla n tis S k in d e r g . 3 2 E £ B y 7 0 5 0 P o s t ­ k o n to 3 2 0 5 0 - F o r s i k r i n ø s - A k t i e s e l s k a b e t D a n s k M e r k u jr K o n g . N y t. 6 E £ C e n t. 1 2 3 9 3 [P o stk o n to 3 6 6 4 S t if t e t 1 9 1 4 - D a n s k e L lo y d A m a lie g . 3 5 E fra A p r il 1 9 3 8 H o lm . K a n . 4 2 E £ ★ C. 1 1 6 0 P o s t ­ k o n to 2 2 8 8 2 - F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t D a n s k e P h ø n i x A m alieg" 3 1 B E £ ★ C e n t. 5 7 4 1 P o s t k o n t o 1 8 8 0

Made with FlippingBook Online newsletter