Kraks Vejviser 1938 personregister

III—975

Person-Register for København

Chri

Christensen P o u l K ø b m a n d V a lh ø j H jo r t e ­ spring- H e r le v J H a r e s k o v b y 7 0 - S v e n d K ø b m a n d H e r le v H o v e d g . 3 8 H e r le v Jl Y r s a 4 - V ig g o K ø b m a n d N a k s k o v v . 2 1 s V a lb y Jl V b . 4 0 9 - F r u Emi l i us Ch r i s t e n s e n ' s Kød- & t i s k e f a r s - F a b r i k , R o s e n v . A l l é 1 0 (øl Jl C .2 0 0 4 • C h r. K ø r e læ r e r C h a r lo tte n lu n d v . 2 7 H e ll. | H e ll. 4 5 1 8 • C arl J L a g e r c h e f L a n g e - M iille r s G . I 2 |ø] f R y v . 4 0 6 3 • E m il A L a g e r c h e f I lø y r u p s A llé 3 4 H e ll. f H e l l . 5 5 6 1 ■H T L a n d in s p . E u ld m . i L a n d b r u g s m . H a a b e ts A llé 1 2 L y n g b y $ L y n g b y 3 5 6 H u g o Icst. L a n d sd o m m e r G a r d e s A l l é 9 1 H e ll. J H e ll. 5 2 1 6 x • S v e n d S in d in g L a n d s k a b s m a le r R e b e k k a v . 1 6 2 H e ll. • T G L a n d s k a b s m a le r N - S ø g a d e 2 7 4 E J B y 2 1 0 2 y ■A lb .L a n d s r e ts s a g f . V - V o ld g . 9 6 lYl | ★ C. 9 9 7 ,4 3 9 7 ,1 0 2 4 6 & 1 2 8 9 6 B p . s t. k o n ­ g e n s g . 2 7 2 B J) P a læ 3 2 0 8 • P o u l L a n d s r e t s s a g f . B r e d g . 3 B ^ ★ C e n t . 4 8 0 0 B p . G I. V a r to v V . 2 9 2 H e ll. $ H e ll. 3 7 8 5 ■ W ilfr e d L a n d s r e ts s a g f. H o lm . K a n . 5 4 B JB C e n t. 1 4 0 0 1 & 1 5 0 0 1 P o s tk o n to 1 6 3 5 • C h r. F L ig k is t e f a b r .( V e s te r b r o s L ig k is t e ­ m a g .) H ø r d u m s g . 3 7 s (V] J S y d h a v n 1 9 3 C h a r le s L in o le u m s fo r r .(F r d b g . S p e c ia lfo r r . i L in o le u m ) S m a lle g . 4 6 2 E § G h . 9 6 7 8 C h r. Ih . L æ d e r h d l. S te fa n s g . 4 6 ‘ IN) H e n n in g L æ d e r h d l. (S k in d h u s e t) C arl P lo u g s v . 8 4 E J E v a 3 6 9 9 ■’s M E i'tf. f h . A k ts ., v e d M a r to W J e n s e n L æ d e r h d l. N - F r ih a v n s g . 8 @ | 0 5 9 4 5 E L æ d e r v a r e fa h r . E n g to fte v . 7 B | E v a 2 9 0 1 B p . M o z a r ts v . 9 ' E Jl’S y d h a v n 4 6 4 ■A E M ø rch L æ g e S k o v g a a r d s g . 3 2 s Sø A R ø r g a a r d L æ g e S t rand b o u le v a r d e n 1 2 3 H f 0 8 1 9 9 ■A u g u s t L a 'g e T h in g v a lla A l l é 7 [s] • A W fh . L æ g e P a ik v æ n g e t 2 0 C h a r lo ttl. f H e ll. 4 2 5 7 x ■C h . H ø jla n d L æ g e A m a g e r b r o g . 1 1 4 1 !sj ffi A m . 3 8 8 2 (1 2 -1 3 , T ir s d . t ill. 1 8 -1 9 ) ■E r n a L æ g e M im e r s g . 8 8 4 B J T g . 5 5 3 4 x ■H e lg e L æ g e T le lg o la n d s g . I l 4 E • I I M L æ g e B o r u p s A llé 1 0 3 1 B f G h .7 7 6 5 ■J F la m a n d L æ g e H a r a ld s g . 3 2 3 B f T g . 2 6 7 7 • J V e n g L æ g e F r e d e r ik s s u n d s v . l 5 4 C 4B r h . f B e lla 2 1 9 0 (2 -3 F r e d . till. 6 -7 ) ■L e o S c h jø ttz L æ g e A a b o u le v a r d 8 2 2 B f N 6 5 4 7 • O lin e L æ g e D r . m ed . B r e d g . 4 9 1 B f B y 4 6 2 5 (M a n d ., O n sd . & F r e d . S v . L æ g e K ild e g a a r d s v . 4 2 H e ll. f G je n t. 1 5 3 5 S ø r e n J L æ g e D r . m ed . G I. K o n g e v . 1 4 0 ° E J E v a 4 8 8 8 (1 4 -1 5 , O n sd . till. 1 8 -1 9 ) • H a r r y L æ r e r K ild e s k o v sv . 3 4 G j e n t o f t e f G je n t. 1 3 0 8 ■F r . L ø n n in g s in s p . W ie h e s v . 1 2 H e ll. H e ll. 2 5 4 0 ■H C M a a le r k o n tr o lø r v .B c ly s n in g s v .K iic h - le r s g . 1 2 1 E | V 6 2 5 9 y • C A M a g . a r t. O rd ru p J a g t v . 4 2 0 1 C h a r­ lo tt l. ■H e lg a F r u e M a g . a r t. T a g e n s v . 1 7 4 B J) N 5 0 8 4 • K a r e n N y r u p F r u e M a g . a r t. S ø d a le n 2 0 G je n t o ft e f G je n t. 1 1 5 0 • P J H o ls t M a g . s c ie n t. S o p h u s S c h a n - d o rp h s V . 1 6 L y n g b y J L y n g b y 7 2 8 ■A M T h o r u p F ru e M a le r in d e W ille m o e s g . 9 D H f 0 2 3 7 2 ■A n n a M a le r in d e -S m a lle g . 3 7 1 E f G h . 3 0 8 0 x • A M a le r m . H a r s d o r ffs v . 5 E f E v a 2 1 6 A M a le r m . H je r tin g v . 1 9 V a n l. J) D a m s ø 2 5 9 3 ■A F M a le r m . G r ø n to fte n 3 2 S ø b o r g ■A x e l M a le r m . N ie ls E b b e s e n s V . 9 1 S | V 2 0 1 2 v

C h r is te n s e n F r its M a s k in in g e n iø r R .D M .,C a r I B e r n h a r d s V . 1 7 3 E f V 1 9 2 2 x - H F M ask in k o n stru k t.ø r Tjum le.skovsv.36 H e ll. § H e ll. 2 3 2 1 - A r n o ld 1 M a s k in m e s te r R a h b e k s A l l é 2 0 s ® f V 2 5 7 3 y - C M a s k in m e s te r N - F a s a n v . 3 3 A 2 E f G h . 2 3 3 7 - O V M a s k in m e s te r M a lte g a a r d s v . 1 5 G je n to fte Jl G je n t. 2 2 1 7 - E m il M a s k in m e s te r G r ø n d a ls v . 3 2 E J) G h . 8 1 4 9 - H e r m a n M a s k in m e s te r H ø js g a a r d s A llé 8 4 H e ll. | G je n t. 2 2 0 1 - I I J M a s k in m e s te r v. L a n d b o h ø js k . B ii- lo w s v . 1 3 2 LY] - H S M a s k in m e s te r F r e d e r ik s b o r g v . 2 2 0 4B Jl S ø b . 2 3 4 4 v - P N M a s k in m e s te r E s b je r g g . 5 1 (0) J 0 4 6 4 6 y - R M a s k in m e s te r K r c ta v . 1 9 2 (sj J A m . 9 7 7 8 y - V E M a s k in m e s te r L ilj e v . 1 0 G je n to fte J G je n t. 1 6 4 4 - A n to n M a s k in p a s se r M F . P o sta d r . R i g s ­ d a g e n [K] - [M a s s ø r e r se till. A f d . V I I F a g - R e g is t e r ] - C h a r le s M a t e r ia l-& F a r v e h d l. S m a lle g . 2 A E f C e n t. 0 1 3 2 & ★ G h . 7 8 7 8 - C h r. fh . M a te r ia lfo r v . C la s s e n s g . 5 9 4 TU - A r th u r M e je r ie je r K lo s t e r s t r . 2 4 B J B y 1 2 9 2 B p . F io ls tr . 1 4 4 B - J F M e je r ie je r N o r r e b r o g .1 5 6 B J T g .2 8 8 8 - K n u d M e je iie je r (M e je r ie tN o r d a l) Æ r ø v e j 8 2 [Kj f G ii. 1 3 8 2 y - O le M e je r i ej e r (M e j e r ie t N o r d a l) F in s e n s v . 4 2 s E - G o th a r d M e je r is t T a g e n s v .2 0 0 '(HI - A M e k a n ik e r (A u to -S tr o m ) H a lm to r v s g . 3 6 SE - A lb . M e k a n ik e r D r o n n . O lg a s V . 7 4 E ® G h . 1 8 7 3 y - A lf r e d M e k a n ik e r N a th a lie Z a h le s V . I 2 E - C H M e k a n ik e r N -F a s a n v . 1 6 8 Q 5 7 2 2 - C h r. M e k a n ik e r M id d e lfa r tg , 3 Hl J R y v . 5 1 0 0 B p . H o r s e n s g . 1 6 ° (U |,t 0 331* y - E r n s t M e k a n ik e r G o th e r s g . 9 1 B J B y 3 9 2 0 - H o lg e r M e k a n ik e r B le g d a m s v . 1 1 8 M ® 0 9 3 0 3 B p . R y p a r k e n 1 6 8 2 (U J R y v .4 8 9 0 x - I M e k a n ik e r ( I C h r is te n s e n & S o n ) A n ­ d r e a s B jø r n s G .2 8 2 B - I & S o n M e k a n ik e r e O v e r g . o. V . 3 4 E J A m . 7 8 1 2 - J e n s M e k a n ik e r S -B o u le v a r d 1 2 7 s E J V 7 0 8 y - J L M e k a n ik e r C y k le h d l.B o r u p s A llé ll7 B J G h . 1 6 7 5 x - M a r iu s fh . M e k a n ik e r W e y s e s g . 1 2 s |ø] J R y v . 1 0 6 9 v - P M e k a n ik e r S o li erød g a ar d sv . 4 H o lt e Jl H o lt e 3 1 4 - S v .A a . M e k a n ik e r L y k k e s ]). A llé 3 3 B 1 E f V 9 3 y - T a g e M e k a n ik e r ( I C h r is te n s e n & S o n ) A n d r e a s B jø r n s G . 2 8 2 B - W G ih m M e k a n ik e r F r o d to fte v . 4 H v id ­ o v r e V a lb y J H v id o v r e 2 6 7 - F o lm e r m e k . E ta b l. B la a g a a r d s g . 4 9 B f N 6 3 9 1 - L V O M e s te r v. O r lo g s v . V - S ø g a d e 7 6 ‘ E f P a læ 1 0 3 1 x - V a ld . M e ta ltr y k k e r s t . K o n g e n s g . 1 0 8 B f P a læ 1 0 6 2 B p . G e r n e r s g . 3 4 B - ’s B r ø d r . M e ta lv æ r k s te d A a b e n r a a 1 5 B B f B y 6 9 2 6 - H a n s C o n ra d se n M id d a g s k ø k k e n T o fte - g a a r d s P I. 1 0 3 V a lb y Jl V b . 3 1 3 0 - A M o d e h d l. Ø ste r b r o g . 8 4 E l ffl 0 6 2 5 y - M a r ie M o d e h d l. H C Ø r s te d s V . 4 5 E J N 1 4 0 3 y - R ig m o r M o d e h d l. G o d th a a b s v . 2 8 E J C h 1 0 3 8 x - U lr ik A M o d e h d l. Ø ste r b r o g . 3 9 H ffl 0 3 8 8 8 B p . S tr a n d v . 9 4 4 H e ll. - U lr ik J M o d e h d l. s t. K o n g e n s g . 5 6 B ffl P a læ 2 3 1 4 B p . F r e d e r ik k e v . 1 8 H e ll. - E in a r M o d e lle r S ø to fte n 1 3 1 G je n to fte

C h r iste n se n C A M a le r m . V o g n m a n d s m a r k e n 1 8 s m IB R y v . 3 2 6 3 - C arl M alerm . L I B ra n d e s A llé 8 El |)G h . 4 5 8 9 B p . G o d tlia a b s v æ n g e t 1 4 S E Jl G h . 4 5 8 9 - O F M a le r m . (M ø b e lla k e r e r ie tK ø b e n h a v n ) A m a lie v . 2 2 3 E | V 3 3 5 0 - C h a r le s M a le r m . J e p p e s A llé 7 ‘ i | T g , 2 5 2 2 - C h a r lie M a le r m . A m a g e r b r o g . 1 3 1 2 (sj Jl A m . 5 7 5 7 - C h r. M a le r m . T h u r e b y h o lm v . 1 2 B r h . J B e lla 1 6 2 - C h r. M a le r m . N -F r ih a v n s g . 3 0 1 Hl J 0 5 3 9 3 - C J M a le r m . K o n g e lu n d s v . 1 1 6 is] - C W M a le r m . G I. K a lk b r æ n d e r i V . 1 2 1 |ø | - E m iliu s V ilh . M a le r m . G I. K o n g e v . 4 3 8 lY f V 5 9 7 7 u - H M a le r m . C y p e r n s v . 2 1 s (s| Jl A m . 8 2 5 9 y - H e n r y M a le r m . A u s t r a lie n s v . 5 3 ID - H ja lm a r M a le r m . H o s t r u p s H a v e 1 8 3 E £ N 3 9 3 1 - H u g o M a le r m . N it iv . 8 2 E ffl G h . 4 0 5 3 & G h . 5 3 1 0 x - J P M a le r m . L o lla n d s v . 3 3 s E - K a y M a le r m . A b e l C a th r in e s G . 3 1 E f E v a 2 3 9 - L a u r itz M a le r m . M a r str a n d s g . 1 7 2 [øj - L O M a le r m . S k y t t e g . 2 0 1 B J N 1 5 3 6 y - M a x M a le r m . L e r fo s g . 3 4 [s] Jl A m . 3 4 5 7 - N ie ls P M a le r m . J M T h ie le s v . 1 2 r>E ffl N 1 0 0 - P & I I T h o r ill M a le r m . B o g ø v . 1 E I G h . 3 1 9 6 v - P M M a le r m . H e lg e s v . 2 8 E f V b .1 7 4 0 B p . M a g n o lia v . I l 1 V a lb y - S H M a le r m . E lm e g . 2 2 3 1 | N 2 3 8 5 x - S o p h u s M a le r m . N ø r r e b r o g . 2 2 5 1 B f T s r .S lx - T C M a le r m . P r ø v e s te n s A llé 1 2 s [S] | A ra . 5 3 3 1 - T e r k ild M a le r m . I n g e r s le v s g . 114 - E ® V 6 4 2 2 y - T li. M a le r m . B r o b e r g s g . I 5 E J A m .4 7 5 8 v - T b . & K n u d E L o h s e M a le r m . O rd ru p J a g tv . 9 1 s C h a r lo ttl. f O rd r.4 .1 5 3 - A M a n u fa k tu r h d l. F a lk o n e r A llé 8 4 JE f N 4 7 0 9 x - A M a n u fa k tu r h d l. (M a n u fa k tu r fo r r . K a r o ) T h u r e b y h o lm v . 1 2 B r h . - B r u n o F M a n u fa k tu r h d l. S tr a n d v . 1 7 (øj R y v . 4 4 9 5 B p . N ø js o m h e d s v . 2 0 3 M Jl - C h r. M a n u fa k tu r h d l. K e p le r s g . 4 S [S] ffl A m . 8 2 7 3 - C h r. M a n u fa k tu r h d l. L in d e g a a r d s v . 1 7 C h a r lo ttl. f O rd r. 7 3 - E m m a M a n u fa k tu r h d l. C la s s e n s g . 3 5 M D 0 2 7 8 v - F W u lif M a n u fa k tu r h d l. (T r ik o ta g e fo r r . T a g a ) I E O h !s e n s G . 1 0 2 M Jl 0 3 7 4 7 x - H e le n e M a n u fa k tu r h d l. S -B o u le v a r d 3 6 E J V 5 5 9 3 x - H e lg e M a n u fa k tu r h d l. R u g h a v e v . 1 V a lb y f V b . 1 5 7 2 B p . A r k o n a g . 1 5 1 E f V 8 4 2 8 - P E n k e fr u e M a n u fa k tu r h d l. s t. K o n g e n s g . 1 0 6 3 B f P a læ 3 1 v - R o s a M a n u fa k tu r h d l. A I lé g .,2 5 C s E - S A lilm a n n M a n u fa k tu r h d l. T ie tg e n s g . 6 2 1 E f V 5 7 6 2 x - V ic to r O M a n u fa k tu r h d l. G o h th a a b s v .3 6 8 V a n l. ffl D a m s ø 3 6 5 8 u B p . H o ls t e in b o r g v . 1 6 2 V a n l. - V ig g o M a n u fa k tu r h d l.(B o b b i) V e d K lø v e r - m a rk en l 2 i | A m . 8 7 4 7 - ’s I C h r. E f t f., J F is c h e r M a n u fa k tu r h d l. e n g r o s S o ls o r t v .7 9 E f G h . 2 2 4 8 - C h r. A M a s k in fa b r . B e llis v . 1 2 1 E f G h . 2 8 1 7 - C M M a sk in fa b r . G r iffe n fe ld ts g . 8 4 B S N 2 8 0 1 y - E A M a s k in fa b r . F in s e n s v . 1 2 E f C e n t . 1 3 6 3 & 1 5 2 8 2 B p . V o d ro ffsv . 3 7 3 S f E v a 1 6 6 3 - C J M a sjd n fo r lu ll. B a n g sb o v . 7 5 ‘ V a n l. f D a m s ø 2 4 2 2 - C C H e d e g a a r d M a s k in in g e n iø r v . S ta ts b . C a n d . p o ly t. F r ø lic h s v . I 1 K lp b g . f O rd r. 2 6 3 7

Made with FlippingBook Online newsletter