Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Kegisler for København

III — 984

Chri

C h r istia n se n V ig g o P r o f. v . IT n iv. O v e r læ g e v . R ig s h o s p . D r . m ed . K .D M . F M . B r e d g . 4 1 | B y 3 7 6 4 K o n s u lta tio n i N e r v e s y g ­ d o m m e ( d a g lig t 1 2 1/ 2-1 3 1/ o ) B p .S c h e r f ig s v . 1 IH | R y v . 16 - A F P r o k u r is tG la h n s A llé 3 3 ' E D G h . 6 0 8 2 - A n n a P r o k u r is t I ! S c h n e e k lo th s V . O3 E | G h . 5 9 3 0 y - A x e l P r o k u r is t H o llæ n d e r d y b e t 2 i4 [s] | A m . 1 2 5 - E g i l P r o k u r is t F r d b g . A llé 6 0 2 E | V 3 5 4 3 - F r . P r o k u r is t S v e n d G ø n g e s V . 12 B rh . ffl B e lla 1 7 8 - H C P r o k u r is t C an d. m a g . T h in g v a lla A llé 4 3 s [si | S o . 0 3 3 - K L e m v ig h P r o k u r is t U r b a n sg . 4 4 M | 0 8 1 4 8 - L P r o k u r is t V a n d r e v . 10 H e l ! | I I e ll.2 8 2 5 - L e i f P r o k u r ist P la ta n v . 25* E - M P r o k u r is t S lo ts v . 6 7 C h a r lo t t! | O rd r. 4 0 2 8 - M a r y F r ø k e n P r o k u r is t F o r c h h a m m e r sv . I l 2 E | V 5 0 2 0 y - N A n c k e r P r o k u r is t M a a g e v . 4 0 1 IH | T g . 4 9 0 3 x - R E P r o k u r is t S te v n s g . 2 2 3 i | N 6 7 2 8 - T P r o k u r is t S tr a n d b o u le v a r d e n 1 0 P M | 0 3 5 8 7 y - N P P r o v s t P a s to r e m e r . R .F o r h a a b n in g s h . A llé 4 9 1 E | V 3 1 0 7 - & B ja r n ø A k t s . R a d io fa b r . B la a g a a r d s g . 3 6 C E | N 6 2 4 5 - A le x R e d a k tø r R ib e g . .19 3 IH | 0 3 6 4 6 - A P R e d a k tø r V c s te r b r o g . 1 9 6 1 E | C. 1 4 8 3 0 - E r n s t R e d a k tø r S k o tte r u p g . 1 1 4 IH | T g . 2 1 0 2 - I n o R e d a k tø r R is b y lio lm v . 3 0 B r h . J) D a m s ø 2 8 3 8 - J o h s . R e d a k tø r E jd e r s te d g . 1 0 3 E | E v a 2 2 5 - R a s m u s R e d a k tø r R . F æ lle d v . 2 3 4 E ffl N 7 0 0 3 - R u d o lf R e d a k tø r N o r d s tr a n d s A l l é D r a g ø r - C h r. R e g n s k a b s c h e f E lle b æ k v . 1 6 G ji n - t o f t e | G je n t . 2 0 1 6 - E jn a r R e g n s k a b s f. Ø s tr ig s g . 1 8 4 [S] | A m . 2 5 9 3 v - A r t h u r R e j s e s e k r . V e d c la v . O R ø d o v ie V a n ! | R ø d o v r e 6 8 8 - E l le n M a r ie R e k la m e c h e f P e t e r B a n g s V . 1 8 2 e - A R e p r æ s e n ta n t S jæ lla n d s g . 3 1 4 H | N 4 9 2 0 u - A R e p r æ s e n ta n t H ille r ø d g . 1 9 8 E | G h . 4 7 5 8 - A C R e p r æ s e n ta n t L u n d e s k o v s v . 7 H e l ! ffl H e l ! 4 3 0 8 - A n d r e a s R e p r æ s e n ta n t O v e r b y s A llé 27 V a lb y - A n to n R e p r æ s e n ta n t L a n g e la n d s v . I 3 E - A x e l R e p r æ se n ta n t, H o b r o g . 1 3 3 Hl | 0 2 1 0 9 x - A x e l R e p r æ s e n ta n t F a lk o n e r A llé 5 9 ° E - B r a u n R e p r æ s e n ta n t H o lm b la d s v æ n g e 4 4 [s] | A m . 9 9 8 1 - C arl R e p r æ s e n ta n t E m te d a le n 1 2 H e r le v | Y r s a 9 2 - C a r l R e p r æ s e n ta n t L u g a n o v . 3 0 2 [U | A m . 2 8 8 0 v - C a rl F P R e p r æ s e n ta n t F r e d . d .7 . G .2 5 2E - C E R e p r æ s e n ta n t H o r s e k ild e v . 2 8 2 \ a lb y | V b . 3 5 4 6 - C h r. R e p r æ s e n ta n t D r o n n .O lg a s V . 5 5 2 E - C h r. R e p r æ s e n ta n t B is p e b je r g v . 7 2 2 (H ffl T g . 2 8 8 1 - C nr. R e p r æ s e n ta n t M a r k v .3 E | G h .8 9 0 9 y - C P R e p r æ s e n ta n t J a g tv . t<84 (Ni I N 4 6 2 8 x - E R e p r æ s e n ta n t J æ g e r s b o r g A lle 4 6 C h a r ­ l o t t ! | O rd r. 3 3 9 0 - E g il R e p r æ s e n ta n t H e s le g a a r d s v . 3 5 H e l ! | H e l ! 4 7 6 6 - E L a u r b e r g R e p r æ s e n ta n t F a lk o n e r A llé 8 6 4 E | N 5 8 8 5 - E P R e p r æ s e n ta n t G e n fo ie n in g s p ! 4 2 2 E 1 T g . 5 7 5 1 - F r e d e r ik R e p r æ s e n ta n t C arl L a n g e s V . 4 7 s V a lb y

C h r istia n se n G e o r g O S R c p iæ s e n t a n t N o r d - b o r g g . .1l ;i E l | V) 791.6 - G er h . E e , ro s e n ta n t L y o n g . 5 1 (S) | A m . 4 8 6 5 - H e lg e R e p r æ s e n ta n t H e s s e lø g . 3 1 ' Hl I R y v . 2 2 6 0 - H J u u l R e p r æ s e n ta n tT r e k r o n e r g 8 4 V a lb y | V b . 2 7 0 3 - .lo h s . R e p r æ s e n ta n t P e t e r B a n g s V . 4 9 ' E | G h . 5 1 8 7 v - K a j R e p r æ s e n ta n t A a r h u sg . 3 3 H - K a y R e p r æ s e n ta n t L y n g b y v . 3 1 5 1 G je n - to fte I G je n t , 3 1 4 2 - K W R e p r æ s e n ta n t T e g lb r æ n d e r v . I 4 H | T g . 4 37 7 v - r E R e p r æ s e n ta n t B e n tz o n s v . 5 3 4 E | G h . 4 4 6 0 - R o b e r t R e p r æ s e n ta n t U lr ik k e n b o r g P I . 2 3 L y n g b y | L y n g b y 2 4 8 - S v e n d R e p r æ s e n ta n t A r a b ie n s v . 1 8 s E | A m . 8 4 9 4 y - W illy R e p r æ s e n ta n t T a a s in g e g . 5 4 2 Hl | R y v . 2 3 7 1 - A F r u e R e s ta u ia tr ic e G r iffe n fe ld ts g . 1 9 H ffl C .7 9 2 1 B p .F j e n n e s le v v . 5 1 B r h . | B e lla 2 4 2 7 - A u g . R e s ta u r a tø r B le g d a m s v . 8 0 H 2 |C e n t . 9 7 6 9 - C a rl V R e s ta u r a tø r H o lg e r D a n s k e s V . 8 5 E | G h . 1 9 3 6 x - C h a r le s R e s ta u r a tø r V a lb y L a n g g . 4 V a lb y | V b . 8 5 6 - C P R e s ta u r a to r N - V o ld g . 2 3 E JB B y 6 0 8 4 - C R R e s ta u r a tø r Ø ste r b r o g . 5 2 IH |C e n t . 5 5 1 7 B p . Ø ste r b r o g . 5 6 D 1 IH - J F r u e R e s ta u r a tr ic e C a llis e n s v . 6 H e l ! | H e l ! 2 4 4 - .1 C R e s ta u r a tø r M o s e d a ls v . 1 V a lb y | V b . 3 9 0 7 - M R e s ta u r a tr ic e 1. K ir k e s tr .l E | C e n t. 1 3 8 8 7 B p . N -F a r im a g s g . 9 A 4 E - P R e s ta u r a tø r s t. K o n g e n s g . 6 2 E | C . 9 4 8 1 & P r iv . | P a læ 1 7 5 7 - S R e s ta u r a tø r N y h a v n 6 5 E | C e n t. 1 1 3 6 5 B p . C h r s th v n s V o ld g . 1 5 E - S R e s ta u r a tø r B u d d in g e v . 2 6 5 -2 6 9 S ø b o r g I S ø b . 1 3 7 - V F r iis R e s ta u r a tø r S tr a n d v . 1 3 0 B2 H e l ! | H e l ! 3 0 6 2 - A x e l J R e v is o r B o g h o ld e r H S c h n e e k lo th s V . 8 3 E | G h . 4 8 9 2 - C N M C h r i s t i a n s e n s t at s aut . R e v is o r C a n d .j ur. B r e d g . 3 3 E |★ C e n t .8 7 8 2 T e le - g r a m a d r. ,R e v in o b e l“ B p . H a r tm a n n s v . 1 3 H e l ! | H e l ! 4 4 8 9 - O v e R e v is o r A m a g e r b r o g . 1 0 2 (E - H A R id e s k o le J æ g e r s b o r g A llé 1 7 0 G je n to fte |) G je n t. 1 5 2 8 B p . E r m e lu n d s v . 1 0 6 G je n t o ft e $) G je n t. 2 2 2 - C J R ø g e r ie je r K ø d b y e n F læ s k e to r v e t 2 3 E | E v a 3 0 8 4 - d e n s R ø g e r i- & P a a læ g s fo r r . D y b b ø ls g . 5 4 E f l V 5 9 1 5 x - C F B ly e tg e n S a d e lm a g e r m . S c h u b e r tsv . 1 1 2 E - M a r in u s S a d e lm a g e r m . (K b h v n s A u to m o ­ b il-S a d e lm a g e r i) K a p e lv . 5 4 2 E l - S S a d e lm a g e r N i s L o r e n z e n s V . 4 E E - V ilh .S a g fø r e r V - B o u le v a r d 2 5 E |^ C .4 2 6 3 (1 0 -3 ) B p . R a a ih u s v . 5 8 C h a r lo t t! | O rd r. 4 1 4 3 - P o u l S a lg s in s p . N y e la n d s v . 4 IU E - A a g e S e k r e tæ r C a n d . ju r. D o s s e r in g e n 4 4 1 E II N 8 3 7 2 - E v a ld S e k r e tæ r C a n d . t h e o ! H ille r ø d g . 2 8 s E | T g . 1 4 3 u - G u n d er F r u e S e k r e tæ r i K v . A r b e jd er forb . K æ r s a n g e r v . 1 3 1 E | T g . 2 6 9 7 - L S e k r e tæ r D r o n n in g g a a r d s A l l é 7 H o lt e | H o lt e 1 2 0 6 - A lf r e d S e m in a r ie fo r s t. C h r .W in th e r s V .3 2 E f V 2 0 7 2 x - H e in r ic h S e m in a r ie læ r e r G u ld s tje r n e v . 8 2 E - G S k ib s fø r e r R in g k ø b in g g . 1 2 4 IH | 0 2 4 7 4 x - H .J fh .S k ib sfø r e r O la f P o u ls e n s V . 4 C h a r ­ l o t t ! | H e l ! 3 9 0 6 - J S k ib s fø r e r A a r h u s g . 8 4 3 Hl | 0 7 6 3 s

C h r is tia n s e n H M in e r a lv a n d s fa b r . K lø v e r A llé l 3 B r h . D B e lla 2 4 0 7 y - A n n a F r ø k e n M o d e h d l. B le g d a m s v . 7 4 HD D N 2 0 6 2 v - B M o d e h d l. s t . K o n g e n s g . 1 9 E | P a læ 1 3 0 9 y B p . s t. K o n g e n s g . 8 E - E m m a M o d e h d l. O rd ru p v . 4 2 2 C h a r lo tt!. - K M o d e h d lin d e I s 'o d g . 1 3 8 ED D V 4 2 2 M a g d a M o d e fo r r . E n g la n d s v . 3 7 1 [S) ffl A m . BOy - M a x M o d e h d l. s t. K o n g e n s g . 6 8 E J) P a læ 6 4 3 1 B p . B r y g g e r v a n g e n 2 0 1 IH | R y v . - C h r. M u r e rm . N a k slc o v v . 4 7 1 V a lb y - J o h s . M u r e r m . 0 - S ø g a d e 1 0 0 s Hl | 0 5 4 x - K y n d e M u r e r m . H e n r ik I b s e n s V . 22* El | E v a 1 6 7 4 - L a r s M u r e rm . H ø jm o s e v .2 3 s El |S ø b . 4 1 0 - N M u r e r m . R in g h o lm v . 8 2 B r h . f! F a . 7 4 4 - K F e ld b e c k M u s ik fo r læ g g e r D ir e k tø r J o h a n n e v . 2 2 C h a r lo tt! | O rd r. 3 8 8 6 - S M ø b elfa b r. (V e s te r b r o s M ø b e lfa b r .) S u n d e v e d sg . 1 2 2 E l - A lb . M ø b e lh d l. H e lg e s v . 7 3 E - E m il M ø b e lh d l. V o g n m a n d B le g d a m s v . 4 6 IH D N 5 8 6 0 B p . B le g d a m s v .5 0 5 I H |N 6 8 2 8 - L M ø b e lh d l.N - F a r im a g s g .5 0 E | B y 3 9 7 1 - V M ø b e lh d l. F a lk o n e r A llé 3 6 E l | N 1 0 3 6 B p . J u liu s T h o m s e n s P I. 2 2 E D N 5 4 3 4 • P W S O ffic ia n t H e i s e s g .4 3 1 i | C. 3 8 7 7 - K L a u r b e r g O p tik e r R o s e n ø r n s A llé 6 E H N 8 4 4 0 B p . K le in s g . 3 2 E - C h r .O r g a n is t P ia n is tE g e r n v .3 3 E J )G h .6 0 6 1 - E jn a r O r g a n is t P a lu d a n M u lle r s V . 1 2 2 E - H L u n d O r g a n is t L æ r e r v . d . k g ! d a n sk e M u s ik k o n s . C h r s th o lm s P a r a lle lv . 11 K lp b g . D O rd r. 2 9 4 2 v - A a g e O v o r a s s ist. H a u c h s v . 1 6 2E |V 2 0 6 5 v ■ C M O v e r a s s is t.iT o ld v . A m a g e r b r o g .1 6 3 [S] - E r n s t O v e r a s s is t. S ta th o ld e r v . I3 E l - H M O v e r a s s is t. v. S t a ts b .S u n d v . 1 0 3H e l ! - J o h a n -E r n s t O v e r a s s is t. T r a n s la tø r E m il P ip e is V . 4 1 s L y n g b y | L y n g b y 2 3 7 6 - O E O v e r a s s is t. T r a n s la tø r H o ls te in b o r g v . 1 6 3 V a n ! | D a m s ø 3 3 4 5 x - A a g e O v e r in g e n iø r B r a n n e r s v . 4 C h a r­ l o t t ! I O rd r. 1 1 0 1 - L e o O v e r in s p . Ø s te r d a ls g . I B 3 E ffl A m . 3 8 6 8 - H e llm u t h O v e r m e k a n ik e r N ie ls E b b e se n s V . I l 1 E S V 1 4 8 8 v - J e n s fh . O v e r p a k m e s te r S e lv e j e A llé 6 S V a lb y - L P O v e r p a k m e s te r L a n g e la n d s v . 5 3 E ffl G h . 1 6 9 8 x - P e t e r O v e r s æ tte r S k o v a g e r v . 1 5 C h a r lo t t! | | O rd r. 1 5 0 3 y - M a r ie F r ø k e n P a p ir h d ! N - F r ih a v n s g . 2 7 M | 0 8 y - P C h r i s t i a n s e n P a p i r v a r e f a ­ b r i k , A k 1 8 . , J u liu s B io m s G . 2 0 H J C e n t. 1 6 3 7 ,6 8 1 & 8 5 0 7 P o s t k o n t o 2 2 1 3 7 - K a ty P a r f u m e h d ! G ! K o n g e v . 1 2 5 E | V 7 6 8 4 - B ø r g e P ia n is t F in la n d s g . 3 2 3 [S] | A m . 2 8 6 l y - E P ia n is t S - F a s a n v . 8 0 E 1 V a lb y | V b . 4 8 3 7 - C P ia n o s te m m e r H e r m o d s g . 25®E l |T g . 4 6 8 - R J N P ia n o s te m m e r L ø g s t ø r g . 3 5 s IH | 0 3 1 5 5 y - E m ilie P lis s é fo r r .H e lg e s e n s g .9 '1 1 1 |N 0 0 9 x - A P fh . P o lit ib e tj . D M . B a k k e d r a g e t 3 1 s S ø b o r g - C O P o s t a s s is t. L y s h ø jg a a r d s v . 4 3 4 V a lb y - V ilh . P o stb u d fo r m a n d D a n h a v e n 1 6 V a lb y | V b . 1 9 7 8 - A d . P r o d u k tfo r r . F r e d e r ik s s u n d sv . 2 7 8 B r h . | B e lla 1 5 4 6 - E in a r P r o f. F o r fa tte r R . D M . K r o n p r in -' s e s s e g . 1 8 3 E l | h e m m e lig t N r . . - H P r o fe s s o r in d e A m a g e r fæ lle d v . 2 8 1 d l | A m . 3 4 9 8 x - J A P r o f. v .U n iv . D r . p h i! A T V . M V S . S u n d v æ n g e t 9 C h a r lo t t! | H e l ! 3 3 2 9 - M P r o f. F o r s ta n d e r R . B iilo w s v . 2 7 E | N

Made with FlippingBook Online newsletter