Kraks Vejviser 1938 personregister

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1 ) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldrn.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Haren Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn »(O A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk“, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske“. Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

E ta b le r e r D e e n n y V irk som h ed S k if te r D e N a vn — e l le r S t ill in g F ly t te r D e e l le r D e r e s V irk som h e d

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAK S V E J V I S E R N Y T O R V 1 7 K Ø B E N H A V N K

B e n y t e n a f B l a n k e t t e r n e s i d s t i d e t t e B i n d .

Made with FlippingBook Online newsletter