Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

III — 926

B ill—Birc

Bille8chou A E H u s e j e r D M . K r o n b o r g g . 8 1 S i J T g . 1 7 6 0 y B illeskov Jansen H a n s O v e r r e ts s a g f.N -S ø g a d e 23> m Billestrup H R e p r æ s e n ta n t S m a lle g . 4 3 A 3 E | G h . 4 2 4 9 B ille t o ft E lle n C a n d . m a g . H ø e g h s m in d e v . 6 G j e n to f t e D H e ll. 4 8 5 3 - E in e r t I n s p e k tø r R . H ø e g s m in d e v . 6 G je n - t o f t e | H e l l . 4 8 5 3 Billgreen F H B lik k e n s la g e r m .G a s -& V a n d m . K o r s ø r g . 2 0 4 jø) Billgren P o u l K o m m u n e læ r e r N ø r r e A llé 4 1 S I B illig K a r l D ir e k tø r E g g e r s v .9 H e ll. J G j e n t . 1 6 5 3 B illige K a ffe la g e r , D e t , v . W ilh . H a n s e n A d e lg . 8 6 B J P a læ 4 9 3 0 - K o lo n ia lla g e r , D e t , v . S L u n d A r tille r iv . 5 7 m f A m . 6 8 4 - S k o m a g e r , D e n , v . A C la u s e n , N ie ls E b b e - s e n s V . 3 1 E l |) E v a 1 8 5 3 y - S k o m a g e r , D e n , v . W a lt e r S c h iit z e A a r - h u s g . 9 0 ES J 0 3 6 7 2 x - T æ p p e la g e r , D e t , v . O lg a L a r s e n K in g o s g . 1 7 m J E v a 2 6 1 7 - U r m a g e r , D e n , v e d A r n e B a s t ia n s e n S o lit u d e v . 1 E l D N 4 8 5 0 y B illig st v e d H A lb e r t i-e n U rte k r a m fo r r . V e - s te r b r o g . 1 7 6 E l J V 3 1 4 3 Billing E lla F r u e G u ld s m e d e fo r r .A m a g e r b r o g . 1 4 3 Is] D A m .4 3 1 7 B p . T e s c h A llé 1 1 H o lt e S H o lt e 1 2 7 0 G u ld s m e d N ø r r e b r o g . 1 1 4 EIS! N 1 8 9 7 - R G u ld s m e d e m . F r e d e r ik s b o r g g . 4 8 IS J! B y 6 5 8 3 - A G R e p r æ s e n ta n t B lid a h p a r k 3 7 s C h a r- lo t t l. f H e ll. 5 7 6 8 y - E R e p r æ s e n ta n t B r y n h ild e g . 8 3 S I |J T g . 6 6 4 8 x - H R e v is o r F r a n k r ig s g . 5 1 [s] B iilq vist C F r u e V o d r o ffs v . 48* E i S! N 1 0 3 4 y - G i rd F r ø k e n K u u s tv æ v e r s k e B o r n h o lm s g . 4 3 m | P a læ 6 1 4 9 Bilisten C C F o r r e tn in g s f. N J F jo r d s A l l é 7 3 E l f N 3 1 7 4 v Bil-Maatter ved Aage Z e b e r g C a rl P lo u g s Y .6 E l J Eva 7 2 2 P o s t k o n t o 2 9 0 0 9 Bilsenack A G r o s s . L y k k e s h . A llé 1 6 s E l J Y 7 5 3 8 Bilsted H C A n læ g s g a r t n e r A a v e n d in g e n 1 5 B r h . - S a r a -M a r ie D a n s e - , G y m n a s tik - & P la s t ik ­ læ r e r in d e A h lm a n n s A llé 6 H e ll. J H e l l . 9 2 3 P o s t k o n t o 2 0 4 8 7 - M a r g r e th e E n k e e . K a p t. K o n g G e o r g s Y . 1 E l - W F r u e L y n g b y v 9 3 3 ID J R y v . 1 8 0 3 Bilstein A lfr e d G r o ss. N y b r o g . 2 6 IS | By 3 2 7 6 & B y 3 4 7 6 P o s tk o n to 3 9 1 3 B p . H e j s - g a a r d s A llé 4 5 H e ll. 11 G je n t. 1 7 6 2 Bilting E G r o s s . L u n d t o lt e g . 9 9 2 E l U T g . 4 9 6 6 /. Biltung K ir s tin e F r u e T a n d læ g e N ø r r e b r o g . 1 5 4 1 E l D T g . 5 8 1 4 B p . H o w it z v . 4 6 E J G h . 7 4 6 2 Biltzing’s B u r e a u V o d r o ffsv . 1 7 A E l J C e n t. 1 0 3 3 3 P o s tk o n to 4 3 1 - L e o D ir e k tø r N - F a s a n v . 3 7 B 3 E J G h .9 2 0 2 - C E n k e e . D ir e k tø r Y o d r o ffs T v æ r g . I 1 E l J V 8 l 5 x - M a x I m p r e s a r io V o d r o ffs v . 1 7 A E l J C e n t. 1 0 3 3 3 - ’s k e m is k e D e p o t v . M B ilt z in g V o d r o ffs T v æ r g . 1 E l I C e n t. 1 0 3 3 3 & V 8 1 5 x P o s t ­ k o n to 4 3 1 - ’s O tto P a te n tb u r e a u M ik k e lb r y g g e r s g . 1 0 B J B y 1 8 l9 x Binau E F L B e s t y r e r E r m e lu n d s v .4 5 s G je n - to fte - H F o r r e tn in g s f. G e n fo r e n in g s p i. 1 7 s E l J T g . 6 2 0 6 - J F o r v a lte r G r ø n n e h a v e A l l é 1 7 s V a lb y J V b .4 4 4 0 - ’s G e o r g e E f t f . v e d M a x B in a u G u ld s m e d S tr a n d v . 1 7 7 H e ll. J H e ll 3 4 7 - M a x G u ld sm e d (G e o r g e B in a u ’s E ftf.) T r a n e g a a r d s v . 3 4 H e l l .® H e ll. 7 3 4 - A H ø r k r . S v e r r ig s g . 8 [sT J A m . 6 4 3 y - K F K o lo n ia lla g e r P r in s e s s e C h a r lo tte s G . 11 HD J N 5 7 5 4

B in a u A S k r æ d d e r m . S tr a n d b o u le v a r d e n 7 0 2 i | 0 5 4 0 8 - A r n o ld U r t e k r . A a r h u s g . 1 3 IH J 0 5 6 4 2 B in d e g a r n s C o m p a g n ie t i K b h v n . v e d W A r e n s b o r g K r o n p r in s e s s e g . 1 8 S ! J C e n t. 1 2 6 7 8 & P a læ 2 8 9 3 P o s t k o n t o 1 4 7 9 B in d e r A d o lf D ir e k tø r I s la n d s B r y g g e 1 7 3 [S] A m . 9 6 1 1 a g m a r E n k e e . G r o ss. Ø s tb a n e g . 5 2 HO J 0 3 1 1 3 - G e o r g F a b r ik a n t G r o s s . R . R u s te n b o r g v . 4 A L y n g b y J L y n g b y 1 1 4 6 - V ic to r & C o . G r o s s . A g e n tu r fo r r . S ilk e g . 11 B f C e n t. 3 1 4 4 - S R a s m u s s e n K o r p s o ffic ia n t E g h o lm v . 1 1 V a n l. B in d e r k r a n tz D o r t h e a F r ø k e n B lid a h p a r k 7 1 C h a r lo t t! | l H e ll. 3 8 5 7 B in d eru p A C y k le h d l. D r o n n . O lg a s V . 2 A E l f G h . 3 1 5 1 v - A a g e J C y k le h d l. B a g s v æ r d H o v e d g . 1 8 8 B a g s v æ r d J B a g s v æ r d 2 7 2 - F K R e s ta u r a to r F a lk o n e r A l l é 5 4 E l J C . 1 2 5 1 8 B p . N J F jo r d s A llé 7 4 E l - H R e s ta u r a tø r F r d b g . A l l é 4 E l $ C e n t. 6 3 9 3 B p . C F R ic h s V . 1 2 0 s E l B in d e r u p - S c h u ltz L A f d e lin g s c h e f S c h le g e ls A llé 5 S E l J E v a 3 0 1 0 - V D ir e k tø r H C Ø r s te d s V . 5 4 E l J E v a 2 7 4 6 B in d e sb ø l L a n r i E n k e e . K o m m u n e læ r e r C a rl B e r n h a r d s V . I l 4 E l B in d in g M ic h a e l K o m m u n e læ r e r D a g ø g . I 4 ED J) A m . 8 l6 5 u B in d s e il V ilh e lm A r k it e k t S tr a n d b o u le v a r ­ d e n i o 7 s m - M A u to m o b ilfo r h d l. S c h im m e lm a n n s v . 45* C h a r lo t t ! J O rd r. 5 7 1 6 - M F r u e O rd ru p J a g t v . 1 7 1 1 C h a r lo t t! |J O rd r. 5 0 5 5 - S ig n e F r u e M a lm ø g . 5 ° [® J 0 1 1 8 2 - E r ik G r o s s . (B a r r e k o n to r e t) S tr a n d v . 1 4 2 A s H e l ! J H e l ! 2 4 2 8 B in d s le v K n u d B a n k b e s ty r e r R a a d m a n d C a - r o lin e v . 5 H e l ! J H e l ! 1 2 2 1 - L is F r ø k e n B ib lio te k a r F r e d . d. 6 . A llé 1 0 4 E l J G h . 5 6 4 0 x - F r e d e r ik F a b r ik a n t Ø s tb a n e g . 1 5 2 M J 0 3 5 7 8 y - L F r u e F r e d . d . 6 . A llé 1 0 4 E f G h .5 6 4 0 x - G e o r g L æ g e R e s e r v e læ g e C a rl N ie ls e n s A l l é Ø re su n d sh o sp . ® JJ R y v . 3 9 0 - A lfr e d R e d a k tø r M F . M B . S to c k h o lm s g . 3 7 2 m J 0 9 c 8 0 - L R e p r æ s e n ta n t P e t e r B a n g s V . 1 5 6 2 E B in g K a i I n g e n iø r K o n s u le n t B r o d e r s e n s A I lé 9 H e l ! f H e l ! 5 5 4 0 - J a c o b I n s p e k tø r S a x o g . I 3 E l Jl V 3 2 1 0 - A n k e r K o n fe k tu r e h d ! N - S ø g a d e 3 3 B | P a læ 1 0 1 4 - J e n s L æ g e R e s e r v e læ g e D r . m ed . A h l- m a n n s A llé 2 7 H e l ! Jl H e l ! 2 3 6 7 - O le L ø j t n a n t O v e r g .o .Y .5 4 4B J A m .5 7 4 0 v - A n t o n M u r e rm . F y e n s g . 6 3 lE f N 7 2 5 3 - L u d v ig O v e r r e ts s a g f .S t o r m g .6 B j ! ★ C e n t. 1 5 6 3 B p . J e n s K o fo d s G . I 4 B J P a l æ 1 5 6 3 - O tt o O v e r r e ts s a g f. R .D M . S to r m g . 6 1 B J ★ C e n t . 1 5 6 3 ( 1 0 — 3 ) B p . S v e a s v . 7 1 E l J E v a 8 - & G r ø n d a h l’s P o r c e læ n s fa b r ik ., A k ts ., k g ! H o fle v e r a n d ø r Y e s te r b r o g . 1 4 9 E 1 J ^ C e n t . 2 6 6 9 - H J P r o f. O v e r læ g e D r . m e d . Ø s t b a n e g . 1 9 ® J C e n t.3 7 5 7 M a n d ., O n sd . & F r e d . 1 -2 . K o m m u n e h o s p ita le t T ir s d .,T o r s d .& L ø r d . 1 1 -1 2 T e le fo n tr æ ffe tid 1 2 4/ ?- l - B e r te l R e d a k tø r C a n d . j u r. P i le A l l é 2 1 2 E J E v a 3 6 0 1 B i n g e r C C K o m m u n e læ r e r W e r g e la n d s A llé 3 u S ø b o r g J S ø b . 2 7 0 - A K u n s t h d ! (A le x W M o g e n s e n ’s E ftf.) s t . K o n g e n s g . 2 5 4 B J P a læ 4 5 1 - E F r u e L e g e tø js fo r r . B le k in g e g . 1 [SI J A m . 3 2 9 6 v - J A L e g e t ø j s h d ! B le k in g e g . 2 3 [sj B in n ey & S m ith C o .,A k ts .,G r o s s .C h r .d .9 .G . 1 0 B J C e n t. 1 3 7 3 3

B in z e r R e n é v . B o g h o ld e r F r e d e r ik ssu n d sv . 6 8 A 4 B - C h . e le k tr . I n s t a l ! ( B in z e r dr C o .) S tr a n d b o u le v a r d e n 5 9 2 ® J 0 3 2 6 8 v - & C o . e le k tr . I n s t a l ! Ø ste r b r o g . 8 8 B 10 J ★ C e n t. 9 2 3 8 - B E E n k e fr u e B o r g m e s te r G o d s k e s e n s P ! 5 3 E1 J G h . 3 9 8 9 x - E A u g u s t d e F r e y F a b r ik a n t Ø ste r b r o g . 8 8 B M J C . 9 8 9 3 B p . J a c o b E r la n d s c n s G . 3 2 ® J 0 9 8 7 4 - F E v . fh . F a b r ik a n t N y V e s te r g . 1 9 2 E l J B y 8 1 1 3 - ’s F E E f t f . F a b r ik a n t R a n tz a u s g . 6 2 E l J C e n t. 1 2 0 1 0 & N 8 2 4 5 P o s tk o n to 2 2 0 5 0 - A s t r id v . F r u e E g ils g . 2 9 B 4 [S] J A m . 7 2 0 3 - O tt o G r o s s . (N o r d is k P a p ir la g e r ) R ib e g . 1 8 4 ® - O R fh . K o lo n ib e s ty r e r A m a g e r S tr a n d v . 2 2 2 [S J A m . 5 5 0 2 - F e lix v . L a n d s r e ts s a g f. V e s t e r g . 3 B J C . 1 0 3 8 1 B p . D u e v . 5 4 4 E J G h . 2 4 1 6 - H e n r y P r o k u r is t O r d iu p J a g t v . 4 8 A 1 C h a r lo t t! B io g r a fg a a r d e n s F u r a g e h d ! v . C J ø r g e n s e n F r e d e r ik s s u n d s v . 1 5 0 B r h . J B e lla 6 2 4 B io r m o n , A k t s ., R a a d m a n d s g .4 3 ,4 5 IH J T g . 4 8 9 4 , B io r n H H e m k o n f e k t io n s h d ! F r id t j o f N a n - s e n s P ! 4 3H) J) 0 4 2 9 4 v - & P e d e r s e n S k r æ d d e r e V e s te r b r o g . 1 4 1 E l J E v a 2 8 3 1 P o s tk o n to 3 1 3 2 2 B ir c h [S e e n d v . B ir c k , B ir k ] - A s g e r A s s i s t .i S p a r e k . L a n d s k r o n a g . 4 1 A 4 ® J R y v . 5 2 1 3 x - S O A s s u r a n d ø r L y n g b y H o v e d g . 8 4 F L y n g b y J L y n g b y 2 0 9 5 - H e n n in g B e tr a g te r S tr a n d v . 1 1 0 D S H e l ! J H e l ! 3 2 5 3 x - A A V B o g h o ld e r W o r s a a e s v .7 E l J N 4 6 5 2 y - K n u d D ir e k tø r V e d F u r e s ø e n 6 H o lt e J H o lt e 6 4 9 - H T h . E D r e je r m . T o fte b æ k s v . 4 6 L y n g b y J L y n g b y 1 0 2 2 - E D r ifts le d e r S - A llé 1 1 V a lb y J V b . 6 5 2 x - K a i D u p lik e r in g s b u r e a u D o s s e r in g e n 3 0 4IH J N 6 0 2 3 - A E n k e fr u e A r e n d a ls g . 2 2 @ | 0 1 7 6 5 v - E ln a E n k e e . G r o s s . Ø -P e n n e h a v e v . 7 R u n g s te d K y s t J R u . 2 7 5 . - C h r. F o to g r a f V e s te r b r o g . 5 0 2 E l - C a r l V F u ld m . M a d v ig s A l l é 9 4 E l J E v a 4 7 1 6 - V G ia r m . F r e d e r ik s b o r g v .2 3 6 IH j S ø b . l 0 4 4 - E lle n F r u e G r o ss. T a a s in g e g . 4 1 °fø ] J R y v . 4 7 6 3 y - H a lv o r G r o s s . W ille m o e s g . 5 6 1 M J 0 7 0 8 1 - J ø r g e n & C o. G r o s s . S ild e n g r o s S tr a n d g . 3 4 B J ★ C . 7 9 8 1 P o s tk o n to 2 2 4 9 6 - & P a u ls e n G r o s s . S m a lle g . 5 2 A E J C e n t. 3 4 0 3 P o s tk o n to 2 8 5 0 3 - H e r m a n H e r r e lin g e r ih d ! G ! K o n g e v . 1 1 2 E l J E v a 1 6 3 6 B p . O e h le n s c h læ g e r s g . 1 2 2 E l J V 2 8 9 4 v - L u d v ., J O P e d e r s e n -K r o g b o e ,C G o tth a r d t, H P e s c h a r d t- H a n s e n & A K K r o g I n g e n iø ­ r e r V - F a iim a g s g . 3 1 E l J ★ C e n t. 3 3 7 7 - A F r ø k e n K lk o lle k t r ic e J a g t v . 1 8 7 2 M - L i ll y F r u e K lk o lle k t r ic e E d is o n s v . 7 1 El J h e m m e lig t N r . - A d o lf K o n to r c h e f u. K b h v n s S k a tte v . B o r g m e s te r J e n s e n s A l l é 9 S E l J 0 6 9 9 6 - G e r h a r d K o n to r c h e f C a n d . p h i! P r in s e s s e A le x a n d r in e s A l l é l l C h a r l o t t ! J O r d r .9 1 1 - R o s a F r u e K u n s tm a le r in d e N y C a r lsb e r g V . 2 7 5 E l J V 9 9 2 y - C K ø b m a n d E n g la n d s v . 2 9 8 K a s tr u p J K a s tr u p 3 0 9 - E lis a b e t h F r u e M u s ik læ r e r in d e F r e d e - r ik k e v . 2 A s H e l ! J H e l ! 3 5 3 9 x - O c t a v iu s M ø b e lh d ! S n e d k e r m . D a n n e - b r o g s g . 1 2 E J E v a 1 5 3 5 B p . N ie ls E b b e - s e n s V .7 4 E l J V 2 1 7 8 x - H O v e r g a r tn e r A u r e h ø jv . 2 H e l ! J H e l ! 1 0 3 6 - C h r. O v e r r e ts s a g f. F r e d e r ik s b o r g g . 4 8 B J B y 6 0 5 7 B p . P e t e r B a n g s V . b 9 2 E - 1) P o r c e læ n s m a le r in d e F r e d e r ic ia g . 8 2 B J P a læ 4 0 3 v

Made with FlippingBook Online newsletter