Kraks Vejviser 1938 personregister

P e rso n -K e g iste r fo r K ø b e n h a v n

I I I — 1006

D a n s—D av i

D a u g a a rd C h r. I n s p e k tø r H im m e r la n d s v . 192 E £ G h . 7 6 3 2 - H C K o m m u n e læ r e r A m a g e r b r o g . 2 0 2E J) A m . 7 0 9 3 - J o h . A M a s k in fo r h d l. D r . A b ild g a a r d s A llé 7 s E l £ N 2 4 0 8 v - A O p e r a s a n g e r A m a g e r b r o g . 1 0 2 4 E - S v . N ie ls e n P e ls v a r e h d l. (R æ v e n ) E lb a g . I 4 E - T h o r a R e d a k tø r T r a n s la tr ic e Ø ste r b r o g .8 5 3 1 | 0 5 6 2 9 - E jn a r R e p r æ s e n ta n t V a lh ø js A l l é 1 8 R ø d ­ o v r e V a n l. J) R ø d o v r e 4 1 9 - O v e R e p r æ s e n ta n t N y e la n d s v . 1 2 2 E JJ F a . 9 3 9 - A lfr e d E r n s t R e v is o r N J F jo r d s A llé 7 'E ! - E B ille R e v is o r H a lfd a n s g .9 3 E J lA m .9 7 8 8 - C A S ta b s in te n d a n t R . E n ig h e d s v . 1 0 ‘ C h a r lo ttl. £ O rd r. 4 9 1 4 D a u g a a r d -ie n s e n E A r k ite k t R e b e k k a v . 7 A 1 H e ll. Jl H e ll. 4 1 4 7 - J D ir e k tø r f. G r ø n la n d s S t y r e ls e K . D M . A h lm a n n s A U é 4 S H e ll. JJ H e ll. 1 3 1 4 - T h o r a F r ø k e n ( A s ia ) A h lm a n n s A llé 4 S H e ll. JJ H e ll. 1 3 1 4 D a u g b jerg S v G r o s s . (C L P e d e r s e n ’s E f t f.) A m a g e if æ lle d v . 1 5 4 E £ A m . 6 9 3 D a u g str u p N P I n g e n iø r C an d . p o ly t.V a lb o r g A l l é 1 9 3 V a lb y £ V b . 1 9 6 3 v D a u n t-S c o tt I A E n k e p a s to r in d e J e n s lø v s T v æ r v . 10® C h a r lo ttl. D a u w H E D ir e k tr ic e N - F r ih a v n s g . 5 2 1 M - C K o m m u n e læ r e r in d e P e d e r H v it f e ld t s S tr . 7 3 E £ B y 1 5 9 7 x D a w e G u s ta v e G r o ss. S t . P e d e r s S tr . 3 8 3 E D a v e r k o se n C L D ir e k tø r F u g le v a d s v .1 0 L y n g b y JJ L y n g b y 3 4 3 - I n g e r E n k e e . D ir e k tø r 1. S tr a n d s tr . 2 4 1 E P a læ 2 3 1 0 I g a E n k e fr u e S - S tr a n d v .3 3 R u n g s te d K y s t JJ R u . 4 0 3 - N E I n s p e k tø r C a r o lin e A m a lie V .4 4 L y n g b y £ L y n g b y 1 5 4 1 D a v id A x e l fh . G ro ss. A a b o u le v a r d 3 1 2 El - C L H ø j e s t e r e t s s a g f .R .D M F r e d h .K a n .1 8 E £ C e n t. 2 5 2 1 & 2 5 6 1 B p . K r o n p r in s e s - s e g . 3 0 2 E £ P a læ 2 2 1 3 - A r n e O le S k u e s p ille r P G R a m m s A llé 2 7 3 E £ G h . 6 0 0 v - I n g e b o r g S c h le is s S k u e s p ille r in d e P G R a m m s A llé 2 7 3 E £ G h . 6 0 0 v D a v id s H e lv ig C a n d . m a g . S to k r o se v .2 ® Is] £ A m . 5 5 6 9 x - H M a le r m . H a s s e lv . 3 8 V a n l. £ D a m sø 1 3 3 2 - H e in r ic h S n e d k e r m . F r e d e r ik s s u n d s v . 1 2 0 C s B r h . D a w id s A d o lfC I n g e n iø r C a n d . p o ly t. A u r i- k e lv . 6 3 V a lb y £ V b . 4 1 0 6 D a v id se n O v e T A s s u r a n d ø r A u r ik e lv . 4 4 V a lb y - T o r b e n A s s u r a n d ø r G I. C a r ls b e r g V . 14' V a lb y £ V b . 2 3 - C B lik k e n s la g e r m . G a s - & V a n d m . R a n - d e r sg . 4 2 E £ 0 7 4 1 0 - A x e l E C e n tr a lb e s ty r e r V e d L in d e n 6 1 E £ A m . 1 3 4 9 y - E C ig a r h d l.K r o n p r in s e s s e g .4 1 E £ C .1 3 7 6 7 - H ja lm a r D ir e k tø r T r a n s la tø r R . H u lt - m a n n sv . 4 H e ll. £ H e ll. 3 6 0 1 - O sc a r D is p o n e n t F u g le v a d s v . 1 5 L y n g b y £ L y n g b y 9 2 . - E le o n o r a E n k e e. B o g h d l. J o h a n K e lle r s V . 4 0 4 E l £ V 9 7 2 y - M a u d E n k e e . D ir e k tø r ( K b h v n s A n n o n c e ­ b u r e a u ) V -V o ld g . 10* E l £ C . 4 4 1 1 - W E n k e fr u e V e n n e m in d e v . 2 l 4 M £ R y v . 2 7 3 9 u - L E n tr e p r e n ø r T y c h o B r a h e s A l l é 4 4 2 E - B e t z y E ta ts r a a d in d e H o str u p s v .1 3 4 E l £ N 3 5 0 1 y - D a v id F a k to r R in g k ø b in g g .3 1 (D £ 0 2 1 5 1 u - H B F o r v a lte r T h y r e g o d s v . 1 9 3 V a lb y £ V b . 3 2 5 8 x - H F o to g r a f T o ld b o d v . 1 8 E £ B v 6 6 9 2 - A F r u e Ø ste r b r o g . 130* (øl £ 0 2 9 3 0 v - G lo r ia F r u e C a rl J o h a n s G .8 3 ES £ 0 3 0 3 6 v - M a th ild e F r u e T r o n d h j e m s P 1 .4 3[0) £ 0 5 9 7 7

D an ø A r n o ld M e ta ls tø b e r (K n u d s e n & C o .) J a g t v . 3 3 E l i G h . 4 9 9 8 - G R e p r æ s e n ta n t V a n g e d e v .8 8 D s G je n t o ft e D a n ø -N ie lse n N P L o d s D M . M f.D R . S tr a n d ­ v æ n g e t 4 1 E D a p a g , A k t s .,s t . K o n g e n s g .7 5 C E £ ★ C e n t. 5 5 8 8 P o s t k o n t o 2 9 3 6 0 D a p c o A k t 8 ., V e s t e r g . 2 0 2 1 | C . 6 6 8 5 D a rb o e L D ir e k tø r H a a b e ts A llé 2 4 1 B r h . £ B e lla 1 0 1 6 D a rlin g C lara E n k e e . S k o le in s p . N -S ø g a d e 3 7 1 E | | P a læ 5 8 3 8 - A lfr e d K a ss e r e r F a lk o n e r A llé 7 9 4E £ G h . 4 5 7 4 - C L R e p r æ s e n ta n t S o g n e fjo r d s g . 7 3E £ A m . 5 5 3 4 D a r lo v V A u to m o b ilk ø r e s k o le T a g e n s v .7 0 S l £ C e n t. 6 5 0 6 D a rm er B F a b r ik a n t Ø s tb a n e g . 2 9 s E i C. 148:; 9 D a rn ell P e t e r R e p r æ s e n ta n t V e d V a n d lø b e t 1 7 I s le v B r h . | | I s le b r o 7 D a rn in g H ild u r F r u e S æ b e h d l. S tr u e n s e g . 5 3 4 E l D a rn ø G e o r g B a n k a s s is t. T a a s in g e g . 5 8 2 E | | R y v . 1 4 6 4 x D a rre A lb e r t A s s is t . i D F D S . H o lm e g a a r d sv - 3 8 C h a r lo ttl. JJ O rd r. 5 2 0 0 - E C E n k e fr u e H e lg o la n d s g . 1 6 3 El - W ilh e lm in e E n k e e . T o ld a s s is t. S o ld a le n 2 8 E - A G r o s s . A g e n tu r fo r r . S tig a a r d s v . 2 2 H e ll. i H e ll. 1 7 4 4 - E V I n g e n iø r C a n d . p o ly t. T a a s in g e g .2 3 2 E - P J K a p t. i F o d f. R .J a g e r sb o r g v .6 4 L y n g ­ b y Jl L y n g b y 1 2 4 - A n n a M o d e h d l. B le g d a m s v . 1 0 2 5 E JJ 0 5 1 0 2 - V S e k r e t æ r iF in m .C a n d .j u r .M e s s in a v .l3E D a r r it M a r y F r ø k e n K lk o lle k tr ic e K r o n p r in - s e s s e S o f le s V . 14® E £ h e m m e lig t N r . D a rtin g K E E n k e fr u e O d e n s e g . I l 3 E £ 0 4 8 9 1 v D arum P e d e r A fd e lin g s c h e fA g n e te v . 1 0 H o lt e - E n e v o ld H a n s e n B lo m s te r h d l. H e r lu f T r o lle s G . 2 4 2 E - E lis a b e th E n k e .e . G r o ss. O rd ru p v . 8 3 8 C h a r lo ttl. £ O rd r. 4 1 9 9 x - E r ik T a n d læ g e E n g h a v e v . 6 1 1 E l® E v a 4 3 5 D aru p M F o r r e tn in g s f.B a c k e r s v . 77® E JJ A m . 3 0 9 8 D a ru p -J en sen V ig g o O r g a n is tA m a g e r B o u le ­ v a r d 4 4 E £ A m . 3 9 1 3 D a rw ild S a lly F o r r e tn in g s f. N ø r r e b r o g . 1 8 A s El | N 5 5 y D a r v ille E ig il A s s u r a n d ø r J e r n b a n e v . 3 D s L y n g b y £ L y n g b y 2 2 3 3 - H e n r y F a b r ik a n t P e t e r B a n g s V . 7 5 ’ E l JJ G h . 2 4 6 6 - E llid a F r u e F in s e n s v .lO A 2 E £ F a ; 1 1 3 3 - L illie F r u e U p s a la g .2 6 s E JJ h e m m e lig tN r . - E in a r G ro ss. E lia s g 3° E £ A m . 3 9 4 6 - K G ro ss. ( K D a r v ille & C o .) H a tt e n s e n s A llé 2(i3 E - K & C o. G ro ss. A m a lie g .3 4 E £ C . 2 3 8 5 P o s t k o n t o 2 0 8 3 2 - E V M & C o ., V in h d l. B r e d g .6 E J J ^ C e n t. 2 8 0 0 D a rw in v. H a r r y N ie ls e n B lo m s te r h d l. G I. K o n g e v . 9 2 E l Jl V 6 2 3 8 v D a rv in g C arl B a n k fu ld m . P e t e r R ø r d a m s V . 4 0 s L y n g b y JJ L y n g b y 1 3 5 D a te W B o g tr y k k e r W e s te n d 3 E l JJ E v a 1 4 5 1 P o s tk o n to 9 5 3 B p .G o d th a a b s v . 3 2 2 B S E D a tr a , A k ts ., L a n g e b r o g . 6 E i C . 1 3 2 1 5 & A m . 4 2 8 5 P o s tk o n to 3 2 3 4 8 D au N ie ls & L e o P e te r s e n V æ r k tø js fo r r . G r iffe n fe ld tsg . 2 2 E l J) N 6 1 9 8 D a u b erg H L o d s S tr a n d b o u le v a r d e n 7 7 A 3[ 0 |£ 0 6 5 1 9 D a u b o rg J e n s R e s ta u r a tø r N y g a a r d s v . 5 2 ID JJ R y v . 4 0 1 3 D a u e S F r ø k e n D o s s e r in g e n 1 6 2 E l JJ N 2 2 3 3 x D a u g a a rd E F r ø k e n B r o h o lm s A llé 1 8 1 C h a r­ lo t t l. . - M a r ie H o te le j o r in d e H e lg o la n d s g . 1 5 2 E l £ V 2 8 6 0

D a n sk R e n g ø r in g s S e ls k a b , D e t , A k ts . A x e lt. 6 E | C e n t. 1 0 1 0 - R e tr o , A T h y r r in g A s s u r a n c e fo r r .H a v n e g . 5 3 E £ C en t. 1 3 1 9 0 & B y 6 0 5 0 - S k jo r te fa b r ., D e , B la a g a a r d s g . 2 3 B E l |l C . 1 2 2 2 0 ,1 2 2 1 8 & 1 2 9 4 7 - S la g te r ie r s H u d e s a lg v e d C h r .L C h r is t e n s e n Y e r m la n d s g . 6 E D C e n t. 1 2 6 5 5 & A m .2 8 6 0 - D e H a n s k e S p r i t f a b r i k k e r , A k t s . , H o v e d k o n to r : H a v n e g .2 9 E £ ★ C e n t.5 8 0 T e le g r a m a d r . „ S p r it “ - D a n s k e S p r æ n g s t o f f a b r i k k e r , D e, A k t s . , F a r v e r g . 1 5 E J) ★ C e n t .7 6 0 - S ta v e fa b r ik k e r s F æ lle sk o n to r A a b o u le v a r d 5 E l | C e n t. 1 4 8 7 5 & 1 4 8 9 0 - D e d a n s k e S u k k e r f a b r i k k e r , A k t s . , S lo ts h o lm s g . 2 2 E £ - j lr C .9 0 3 0 P o s t k o n t o 7 1 8 S e u n d e r S u k k e r fa b r ik k e r - S æ b e fa b r ik k e r , D e , A k ts ., T a a r n b o r g v . 1 4 [S £ C e n t. 5 6 8 4 P o s t k o n t o 1 6 4 4 - S æ k k e k o m p a g n i, D e t , A k ts ., S t . A n n æ P I. 19 m £ C e n t. 8 2 3 0 - S ø lv s m e d ie , D e n .H C W e d e r v a n g G o th e r s g . 9 1 E | B y 6 4 6 6 - T e k s tilfa b r ik k e r s U d s a lg v e d I H H ild e b r a n d t M a n u fa k tu r h d l. L y n g b y H o - v e d g .5 4 L y n g b y £ L y n g b y 9 - T id s s k r ifte r s F o r la g & T r y k k e r i,D .T .F .T . A a b o u le v a r d 3 2 E l £ C e n t. 2 6 0 0 ,1 3 8 5 & 3 1 0 8 - T r æ la s tk o m p a g n i, D e t , A k ts ., V - B o u - le v a r d l7 E ) £ ★ C e n t . 3 3 0 2 P o s t k o n t o 2 3 8 7 - Y in d u e s - & D ø r tæ tn in g s C o ., D e t , V e s t e r - b r o g . 5 B IH D C e n t. 4 9 3 7 - D e D a n s k e V i n - & K o n s e r v e s - F a ­ b r i k e r , A k t s . , J D B e a u v a is , M R a s ­ m u s se n , K ø b e n h a v n , K o n s e r v e s , F r u g t ­ v in e , L ik ø r e r , k g l. H o fle v e r a n d ø r H o v e d k o n to r & L a g e r L y n g b y v . 9 7 E l £ ★ C .6 8 9 0 & J J C . 6 2 5 2 P o s t g ir o K o n to N r .4 9 3 - V æ v e r ie r s U d sa lg , D e , v e d B e r n h a r d tB jø r ­ n e lu n d V a lk e n d o r fs g . 1 5 E D B y 2 2 6 7 D a n ste n E s li F u ld m . T o r v e g . 4 9 2 E £ A m . 4 7 7 5 y D a n str u p J P I n g e n iø r (B o n n e s e n & D a n ­ str u p ) F r e d e r ik s b o r g g . 5 4 2 E D P a læ 2 2 8 8 D a n t a , T a p e t m a g a s i n e t J e r n b a n e g . 3 El D ★ C e n t. 4 2 2 3 & 3 9 3 8 P o s t k o n t o 2 1 7 0 5 D a n te A lig h ie r i, d a n s k -ita lie n s k F o r ­ e n in g K o n to r A m a lie g . 2 2 s E D C e n t.6 1 1 9 s e A fd . V R e a l-R e g is t e r D a n ty s A k ts . V e s te r b r o g . 7 4 E l £ C . 1 4 5 5 8 D a n tzer C h r. fh . B a n k d ir e k tø r R . T r a n e - g a a r d sv . 9 2 H e ll D H e ll. 1 4 2 0 - C a r l V G ro ss. (G la s s o ) P r in s e s s e A le x a n - d r in e s A llé 1 C h a r lo ttl. |) O rd r. 1 1 1 3 - & J ø r g e n s e n G ro ss. M a s k in fo r h d l. P e t e r B a n g s V .1 5 2 E £ D a m s ø 3 0 7 7 P o s tk o n to 2 3 9 6 4 - T h y r a K o m m u n e læ r e r in d e T jø r n e k r o g e n 8 G je n t o ft e D G je n t. 3 8 2 - P P P r .-L ø jtn . S e k r e tæ r F a lk o n e r A llé 3 9 1 m £ G h . 7 7 0 8 D a n tz e r -S ø r e n s e n H F r u e 1. S tr a n d v . 1 8 F 2 H e ll. £ H e l 11. 8 8 9 - O I n g e n iø r J a c o b E r la n d s e n s G . I l 4 M | 0 4 6 7 8 D a n v ig A lfr e d K o n s u le n t H a v e b r u g sk a n d . R e d a k tø r F r ø lic h s v . 5 1 C h a r lo ttl. £ O rd r. 2 8 0 9 D a n v ill C h r. G r o s s .A m a g e r b r o g . 1 4 2 [S] | l A m . 2 8 6 D a n v o ld K F r ø k e n M o d e h d l. G I. K o n g e v . 1 6 9 E l E v a 7 9 0 D an vftgg V ig g o H I n g e n iø r M e lle m le d e t 1 6 s V a lb y D a n zig er R E n k e fr u e R o s e n v . A llé 6 2 E l - H F a b r ik a n tR o s e n v . A llé 6 E £ 0 8 6 7 3 D an a H H B o g h d l. R a a d h u s v . 2 C h a r lo ttl. i ★ O r d r . 3 8 4 0 P o s tk o n to 2 7 8 6 5 B p . G y l- d e n lu n d s v . 12* C h a r lo ttl. i O rd r. 2 0 3 5 - E m m y C a n d . m a g . V in te r v . 5 C h a r lo ttl. £ O rd r. 2 7 4 6 - I v a r P C iv ilin g e n iø r C a n d . p o ly t. L iv jæ - g e r g . 4 1 4 E $ 0 8 4 u - J B K o n s u l V in te r v . 5 C h a r lo ttl. £ O rd r. 2 7 4 6

Made with FlippingBook Online newsletter