Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register lor København

III — 1039

Filts—Fise

F i n s e n i n s t i t u t e t R a d i u m ­ s t a t i o n e n S tr a n d b o u le v a r d e n 4 9 @1 D ★ C e n t . 1 5 3 8 1 S e R e a l-R e g is t r e t F in sk R e j s e - & O p ly s n in g s b u r e a u v e d Iirnn . P e t e r s e n N y T o ld b o d g .3 1 E J P a læ 4 6 4 v F in sr u d T h . T a n d te k n ik e r (D e n ta lL a b o r a to - r i c t ) F r id tjo f N a n se n s P I. 4 4 (øl J) 0 7 8 4 2 F i o n a , A k t s . , S k in d e r g . 2 7 E § C e n t. 4 9 4 6 & 1 0 9 4 6 G r u n d la g t 1 8 9 6 F ire H e r r e g a a r d e s M e je r i, D e , F r d b g . A llé 3 1 ® £ C e n t. 2 9 3 5 F irg a n g P G r o ss. (E K litm a r k & C o .) F r e - d e r ik ss u n d s v . 2 4 2 El D T g . 2 9 3 7 y F ir k lø v e r e t v e d M a r ie P e t e r s e n V a g tb u r e a u E n g t o f t e v . 4 E l J) V 2 3 1 4 x F i r m a t o r , A k t s . , (F r ig id a ir e - D c lc o - L ig h t ) In g e n iø r fo r r . T o ld b o d v . 6 1 | ★ (] . 3 7 8 3 P o s tk o n to 21(559 F isc h R o b e r t G ro ss. F a r v e r e n g r o s R a v n s - b o r g g . 2 1 El D C e n t. 5 6 4 & N 2 1 2 4 y P o s t ­ k o n to 3 4 7 B p .T h o r v a ld s e n s v .1 7 4® ^ V 4 9 7 3 . - F H a tt e fa b r .B o r g e r g . 1 0 8 E D P a læ 4 8 7 2 y B p . T a a s in g e g . 2 3 1 É1 F is c h b e c k P o u l B a n k k a s s e r e r N o r g e s g .2 2(sl F is c h e r [S e e n d v . F is k e r ] - N C lir A fd e lin g s b e s ty r e r v. D e t k g l. A s s i- s te n s liu s N ø r r e b rog. 1 7 6 1 E D T g . 5 3 6 - I le n r v A fd e lin g s c h e f D a lg a s B o u le v a r d 9 4 E l D G h . 9 1 0 5 - H K u r tz fh . A f d e lin g s c h e f A a lh o lm s v . 5 0 s V a lb y $) D a m s o 1 6 6 2 v - G e o r g A r k ite k t 1. S tr a n d s tr . I S 3 E D B v •1819 - V H a r d ie A rk itek t- N ik k e v a n g e n IS I>rli. H B e lla 1671 - Id a F r u e A s s is t . N y b r o g . 6 2 1 | B y 2 7 9 2 y - K a i A s s u r a n d ø r S t . J a k o b s G . 4 A S 1 | 0 7 0 6 2 - E lle n F r ø k e n B a lle td a n s e r in d e T T a i d a n g e r g . 3 4 U $ 0 2 2 6 3 y - J o s e f B ib lio te k a r R a b b in a ts k a n d . N y K o n - g e n s g . 6 3 E U B y 449.1 (1 0 -1 1 ) - A d a m B ille d h u g g e r F e m v e je n 2 C h a rlo ttl. D O rd r. 3 5 4 9 - A r th u r B lik k e n s la g e r n e . G a s - & Y a n d m . N y A d e l g . 4 E D P a læ 3 3 7 4 B p .N - F a s a n v . 2 5 3 3 E - T h . P B lik k e n s la g e r n e V a ld e m a r s g . 3 7 ® - F i s c h e r & K r a r up B o g - & K u n s th d l. B r e d g . 6 7 , 6 9 E ( lig e o v e r fo r K u n s tin d u str i- m u s e e t j J P a læ 2 8 8 2 & P a læ 5 0 4 1 P o s tk o n to 3 2 1 3 9 - A s g e r B o g h d l. ( F is c h e r & K ra r u p ) M a g le - m o se v . 1 8 C h a r lo ttl. § H e ll. 3 7 1 9 - S v e n d B o g h d l. D a lg a s .B o u lev a rd 4 8 E l - G B ra v n d selsfo rr. S o h ø n b o r g sg . 2 2 3 E D V 6 8 6 4 y - F r a n z B u n tm a g e r L y b æ k g . 2 3 (S) J A m . 6 0 9 2 y - A a g e D e k o r a tio n s m a le r V ig g o R o t h e s V . 2 3 C h a r lo ttl. D H e ll. 2 6 0 9 - M ik a fh . D ir e k tr ic e F o r c h h a m m e r sv . 27® m - M a r tin D ir e k tø r F r d b g . A llé 3 2 4 ® ® V 9 5 9 6 v - R D ir e k tø r R o s e n ø r n s A l l é 5 3 1 ® D N 3 7 2 2 v - V ilh . D ir e k tø r B o r g m e s te r M F K . R . P r in ­ s e s s e M a r ie s A l l é 1 2 E | V 1 5 8 2 - A lb e r t D r . m e d . T a g e n s v . 1 6 E - H a n s in e E n k e fr u e N - S ø g a d e 3 3 3 E D B y 5 3 3 y - K a r e n E n k e e . G u ld s m e d F r e d . d, 6 .A llé l 4 m I G h . 8 6 3 9 - L E n k e fr u e A m a g e r b r o g . 29* [H ® A m . 5 5 2 9 y - M a r th a E n k e e .T a p e ts e r e r ( E in a r F is c h e r ) V e s te r b r o g . 2 4 A 3 ® - M C E n k c e . B a n k fu ld m . M artin a nn.sv. 51 C h a r lo ttl. | H e ll. 4 6 1 3 - O lg a 'E nke e. K o n to r c h e f F r d b g . A l l é 5 6 1El - O lin e E n k e e . S k ib s in s p . E iv in d s v . 2 5 C h a r lo ttl. - K a y F a b r ik a n t ( S k o tø js p u d s e r ie t) B ø n n e - la n d s v . 1 4 V a n l. D D a m s ø 1 1 9 4 - Al F a b r ik a n t B le g d a m sv . I 0 2 4 i | 0 9 9 7 3 o g

F is c h e r K ja r ta n M a le r m . s t. K o n g e n s g . 9 6 1 E f P a læ 5 8 0 - & R a v n M a s k in fa b r . I n g e n iø r fo r r . B r o - b e r g s g . 2 ,4 E D C e n t. 7 9 8 8 - O F M u r e r m . S o lk r o g e n 2 s B r h . D B e l l a l S l - J N M u s ik d ir .D M . V o d r o ffs v . 5 8 C 3 E ® ^ 8 8 3 x - E r ik fh . O r g a n is t S t . A n n æ G . 3 4 z E D A m . 4 7 5 5 x - D a n S c h m id th fh . O v e r b a n e r a e s te r S o r te ­ d a m sd o ss. 5 9 I'4 [ø| D N 271 u - H M O v e r in s p . N - F r ih a v n s g . 7 1 4 (ø) ® 0 2 5 7 - P oul P a p irh d l. en g r o s V a l b y L a n g g . 126 \ a l b v D Vli. 4 3 0 5 B p . P e la r g o n ie v . 2 7 V a lb y | Y b . 2 1 1 4 - V i k t o r P ia n is t L o v s p r in g s v . 1 E 2O h a r lo tfl. D O rd r. 1 9 8 0 - A r n o P r o k u r is t G lim v . 4 4 H v id o v r e V a lb y f H v id o v r e 4 0 5 - O v e P r o k u r is t O rd ru p v . 8 3 2 C h a r lo ttl. - G u s ta v E R e p r æ s e n ta n t E s k ild s g .3 7 3 |v] ffi E v a 5 4 4 x - J e n s R e p r æ s e n ta n t H ø jg a a r d s A llé 16 B a g s v æ r d D B a g s v æ r d 3 8 1 - P R e p r æ s e n ta n t K r u s a a g . 2 6 2 13 D V 8 6 1 9 - V ig g o R e p r æ s e n ta n t F r e d e r ik s u n d s v .l5 4 B 3 B r h . D B e lla 7 3 9 - W illy R e p r æ s e n ta n tC h r s th o lm s v .2 5 K lp b g . D O rd r. 1 6 8 7 - C h r. R e s ta u r a tø r A m a g e r b r o g . 1 6 9 [S) D A m . 1 0 0 6 - O C R e s ta u r a tø r E n g n a v e v . 61 13 D C e n t. 1 0 1 0 8 B p . B e v t o ft g . 8 S ® - C h r. P S a lg s c h e f O rd ru p J a g t v . 4 4 B s C h a r lo ttl. - B e n t S e k r e tæ r i ln d e n r m . C a n d . ju r . C h rst- h o lm s P a r a lle lv . 1 0 K Ip b g . D O rd ru p 4 3 0 6 - K R S k ib s fø r e r A l m e v .l 6 H e ll . D H e ll.2 6 2 2 - J A S k o m a g e r m . R e n te m e s tc r v . 2 4 s ISO | T g - 11-+3 y - C a rl S k u e s p ille r F u n k ia v .5 2 H] D A m .4 7 5 4 - L J S la g te r m . A m a g e r L a n d e v . 5 K a str u p D A m . 6 7 9 1 - O H S la g t e r m . O rd ru p v . 8 8 C h a r lo ttl. ® O rd r. 9 8 - W a lth e r S la g te r n ; F r e d e r ik s s u n d sv . 1 5 5 B r h . D B e lla 2 0 7 - H C V S n e d k e r m . B y g n in g s k o n d . S k j o ld s g . 5 M D 0 3 3 2 0 B p . D a n s tr u p v . 3 IÉ - H e n d r ik S n e d k e r m . A m b r a A llé 3 6 K a ­ s tr u p D K a str u p 3 7 7 - A fh . T a p e ts e r e r m . N - F a s a n v . 1 9 1 3 IS - E in a r T a p e ts e r e r D e k o r a tø r F r m . V e ­ ste r b r o g . 2 4 ® D ^ 2 6 9 6 - W illia m T o b a k s fa b r . D a n n e b r o g s g . 1 6 1 ® D E v a 1 - J P M y n s te r T r a fik a s s is t. O v e r b y s A llé 28* V a lb y D V b . 2 6 4 7 x - H C F i s c h e r T ø m m e r h d l. F r m . M im e r sg . 6 4 1 ) D C e n t. 3 6 5 3 - O T ø m m e r h d l.(H C F is c h e r ) K o n g G e o r g s V .3 5 E l f G h .7 0 3 7 - A g n e s U r te k r a m fo rr. P r o v s te v . 3 B |B ] D T g . 4 6 7 4 y - C b r. U r te k r . S ø lv g . 4 E D P a læ 1 9 3 4 y - W V æ r k fø r e r R e b e r b a n e g . 1 2 2 [si D A m . 7 7 2 v F isc h e r -H a n se n E ls e F r u e K u n s tm a le r in d c R e b ild v . 2 6 E l - H L a n d s r e ts s a g f. G a m m e lto r v 1 4 2 E S C e n t. 1 1 8 7 6 ,1 0 3 3 0 ,3 2 0 4 ,1 3 2 0 4 & P r iv . f B y 5 8 6 x P o s tk o n to 1 8 0 6 B p . H u r d le v . 3 K l p b g . f O rd r. 4 9 9 4 F is c h e r -L a r s e n E lle n F r ø k e n J e n s M u n k s G . 7 2 !ø] D 0 6 2 0 x - E F r ø k e n O v e r a s s is t. J e n s M u n k s G . 7 2 M D 0 5 2 0 x F isch er -M ø lle r H a n s f h . A fd e lin g s in g e n iø r C a n d . p o ly t. P r io r v . 7 4 E l D G li. 5 8 4 2 y - B ø r g e F ly v e r lo j tn . S tr a n d v . 2 7 3 El - H O L a n d s r e ts s a g f. F r e d h . K a n . 1 6 E D C e n t. 2 5 5 0 & 1 1 5 5 0 B p . G o d th a a b s v . 1 0 0 S E l D G h . 8 8 2 1 - K n u d L æ g e Al o s e b a k k o n 11 H o lt e ® F r e - d e r ik sd a l 1 5 3 - A S e k r e tæ r C a n d . p h il. Ø s tb a n e g . 4 3 2 H f 0 3 5 3 9 u

F is c h e r N ie ls fh . F a b r ik a n t G I. V a r to v V . 1 4 H e ll. D R y v . 2 6 6 8 - S F fh . F a b r ik in g e n iø r i S ø e t . R . D M . C la s- s e n s g . 1 9 A 1 Hl j 0 2 3 3 6 x - P oul Fa b rik m e s te r S k a a n e g . 2 3 Isj - O P L e c k F o r fa tte r B lo m s te r v æ n g c t 6 3 L y n g b y D L y n g b y 1 9 6 6 - ’s F o r la g B r e d g . 6 7 , 6 9 E D P a læ 2 8 8 2 & P a læ 5 0 4 1 - K F o r r e t n in g sf. N o r r c b r o g . 2 2 7 3 E - G u d r u n F r u e S v in g e t 1 6 2 (S) D A m . 4 8 1 6 v - R F ru e V - Y o l d g . 1 0 8 3 ® ® B y ISSO x - E F r ø h d l. B r y d e s A llé 3 3 É - A F r ø k e n (S m ø r - & Æ g -K o m p a g n ie t) W il- le m o e s g . 7 2 4 M - J F r ø k e n (I C h r. C h r is te n s e n ’s E ftf.) S o l­ so r t v. 7 9 El - O W F u ld m . S tr a n d b o u le v a r d e n 9 5 s [0] D 0 2 0 2 9 - C G G a a r d e je r L a n d v æ s e n s k o m m is æ r V e d L e r g r a v e n e 3 K a str u p D K a str u p 3 5 1 - J P G a a r d e je r E n g la n d s v . 3 1 4 K a s tr u p ® K a s tr u p 3 3 1 - K V E G a s - & V a n d m . ( H C h r. N ie ls e n & C o .) F æ lle d v . 2 2 B 1 E - A G ia r m . B r ø n lu n d s A l l é 1 2 H e ll. D H e ll. 3 1 2 4 - A G r o s s . V e s te r b r o g . 2 4 A 4 ® - A G r o s s . Æ b le v . 2 3 E l D H h . 6 5 8 - A lf r e d & C o .’s E f t f . G r o s s . S k r iv e m a s k in - fo rr . J e r n b a n e g . 6 ® D ★ C . 7 3 1 9 , 7 3 3 7 & 7 2 7 3 - A l v a r G r o s s . R o s e n s ta n d s v . 21 C h a r lo ttl. D O rd r. 4 8 8 0 - C h r is tia n G r o ss. P a p ir e n g r o s T o r d e n - s k jo ld s g . 2 7 E D ® y 0 0 4 5 B p .M a r k v . 1 6 E l f G h . 6 9 6 6 - E r n s t G r o s s . M a n u fa k tu r a g e n tu r R a th - sa e k sv . 13 ® |) G 1 1 0 3 4 & P riv . D E va 4 7 5 7 - P O G r o s s .(F r o d e H e r lø v & C o .) S tu d ie s tr . 5 E D C e n t. 9 3 6 9 B p . R o s e n ø r n s A llé 5 3 1 E | N 3 7 2 2 v - H L G u ld s m e d e m . F r m . S v æ r te g . 8 2 E ® B y l 7 6 7 x - G e e r t H d ls g a r tn e r I n g o lfs A llé 1 2 s E D A m . 9 4 6 3 y - H o lg e r H d ls r e js e n d e T o fte g a a r d s A l l é 1 9 4 V a lb y | V b . 9 7 0 y - E r ik In d k ø b sc h e f B ø r g lu m v . 4 1 1 V a n l. D D a m s ø 3 7 7 2 - K R e h lin g I n g e n iø r C a n d . p o ly t. I n g e - b o r g v 1 4 C h a r lo ttl. D O rd r. 2 6 1 9 - O li'e r t I n g e n iø r C a n d . p o ly t. M a r ie n d a ls v . 4 4 s El D O h . 6 3 4 0 - O v e I n g e n iø r A g g e r s v o ld v . 3 A s B r h . ® G h . 5 2 4 6 y - P I n g e n iø r C a n d . p o ly t. E s t h e r s v . 2 4 ' H e ll. D H e ll. 9 0 9 v - W illia m I n g e n iø r S u o m isv . 3 S® $ )N 4 0 2 2 y - L a u ra & K u r t K a k k e lo v n s r e p a r a tio n E c k e r s b e r g sg . 2 8 M $ 0 2 9 8 3 - A K a p t. P a læ g . 8 3 E D P a læ 4 3 4 7 - E F r ø k e n K o m m u n e læ r e r in d e H o lg e r D a n s k e s V . 5 2 2 E l | G h . 5 8 5 5 x - P o v l K o m m u n e læ r e r B le k in g e g . 7 4 E D A m . 8 9 8 7 x - M F r u e K o n c e r ts a n g e r in d e G o d th a a b s- v æ n g e t 1 2 2 E ® G h . 9 4 0 4 - M F r ø k e n K o n fe k tu r e h d l. F r e d e r ik s - b e r g g . 3 2 E D B y 7 7 7 5 - P L U & S ø n K r e a tu r k o m m . K ø d b y e n K v æ g t o r v e t 2 9 ,3 1 ® ® C e n t. 2 6 8 9 & E v a 3 1 6 4 - C I lo lg . K u n s tm a le r A m a g e r b r o g . 3 2 4 E D A m . 7 7 2 2 - E K u n s tm a le r K n a b r o str . 3 E D B y 1 8 8 7 v B p . N æ s b y h o lm v . 1 2 2 B r h . - S ig r id K u n s tm a le r in d e L v k k o s h . A llé 2 4 s ® D V 1 5 8 5 4 1 - L e o L a n d s r e ts sa g f. S k in d e r g . 3 8 E D '★ C . 2 0 5 9 & 2 0 5 3 B p . S o r te d a m sd o ss. 5 7 5 0 D N 2 0 6 6 - M a r ie F r u e L æ g e V e s te r b r o g . 2 0 2 A 2 ® | E v a 2 0 8 7 - A x e l fh . L æ r e r Ø ste r k ild e v . 5 G je n to ite D G je n t. 2 7 0 9 - W a n d a F r ø k e n L æ r e r in d e C la s s e n s g .5 8 1 M D 0 2 6 3 5 y

Made with FlippingBook Online newsletter