Kraks Vejviser 1938 personregister

I'erson-Keijisltvr for København

III - 9 8 3

Chri

C h r istia n se n E d ith F r ø k e n K o m m u n e læ r e r ­ in d e B ir k e v a n g 4 K a str u p ff K a str u p 8 0 4 - E ls e K o in m u n e læ r e r in d e V ø lu n d s g . I 1 (H ff T g . 3 9 0 3 y - O L K o m m u n e læ r e r G r iin e r sv . 7 H o lt e ff H o lt e 8 4 3 - H j. K o m m u n e læ r e r O ld fu x v .7 [H ffT g .3 9 3 9 - I d a fh . K o m m u n e læ r e r in d e F o r h a a b - n in g s h . A llé 1 7 C 1 E ff V 5 6 5 u - I n g e r K o m m u n e læ r e r in d e V e n d e r s g . 3 1 4E - K a r e n M a r g r .K o in m u n e læ r e r in d e A a k jæ r s A lle 2 2 S ø b .rg ff S ø b . 1 1 2 7 - K a ty K o m m u n e læ r e r in d e C a rl B lo c h s 'A llé 3 2 S ø b o r g ff S ø b . 2 1 5 3 - K ir s te n K o m m u n e læ r e r in d e V a ld e m a r s g . 2 7 2 E - K M K o m m u n e læ r e r in d e T a g e n s v . 5 3 2 E f l T g . 2 8 0 7 v - M a r ie K o m m u n e læ r e r in d e R o s e n d a ls g .1 2 4 ED ff 0 8 4 9 1 y - M a r ie F r u e K o m m u n e læ r e r in d e N -S tr a n d v . 2 3 R u n g s te d K y st |1 R u . 3 4 1 - N ie ls fh. K o m m u n e læ r e r K o r s g . 6 2 4 IH U N 8 6 y - N P K o m m u n e læ r e r A lfr . C h r is te n s e n s V .6 N æ r u m ff N æ r u m 2 2 6 - N P fh . K o m m u n e læ r e r S - A llé 8 1 V a lb y ff V b 2 5 6 2 v - O v e K o m m u n e læ r e r M u s ik læ r e r S to r k e ­ b a k k e n 18 1 1 1 B e lla 1 2 3 1 - R o lf K o m m u n e læ r e r K a s t e l s v . i l 3 M ff 0 4 5 7 3 - V e r n e r P K o m m u n e læ r e r R y p a r k e n 1 8 2 M | F h v .2 6 6 0 - H K o n d ito r T u d s k æ r v . 4 V a n l. ff D a m s o 3 7 3 4 - P K o n d ito r B r a m s ly k k e v . 1 2 2 V a lb y ff V b . 4 4 3 6 v - B r ø d r ., A k ts ., K o n fe k t io n s - & T r ik o ta g e - fa b r. I s te d g . 5 5 E ff C e n t. 2 5 1 6 - V ic to r K o n fe k tu r e h d l. s t. K o n g e n s g . 9 8 E I) P a læ 6 8 9 y - A T K o n to r c h e f G r ø n d a ls v 4 7 E J}G lh .9018 - 0 M e ld g a a r d K o n to r c h e f i F in m . R . M a r - te n s e n s A llé 8 1 E | V 5 3 4 8 x - J e n s K o n to r c h e f O x lo r d A l l é 5 0 ID ff A m . 7 8 1 0 - N P K o n to r c h e f v . U d s k r iv n in g s v . S t e n - d e r u p g . 3 1 E ff V 3 7 4 3 - S H e ls tr u p K o n to r c h e f Ø rh o lm v . 1 H o lt e ff H o lt e 1 0 7 0 - V J K o n to r c h e f i H d ls b . B r o g a a r d s v . 2 3 s G je n t o fie ff G je n t . 1 6 6 - C K o n to r fu ld m . v .O r lo g s v . s t. K o n g e n s g . 1 3 1 1 E - E ls e K o n to r fu ld m . S ø d a le n 5 1 G je n to ftc - M H M F r ø k e n K o n to r fu ld m . v . R ig s h o s p . s t. K ir k e s tr . 3 ‘ E - P K r im in a la s s is t. H e lg e s e n s g . 2 7 2 |ø] ff N 6 3 4 0 - ’s A K u n s tfo r la g R o s c n g a a r d e n 1 4 E ff B y 1 9 9 4 - A lfre d K u n s tm a le r G a sv æ r k s v . 3 1 5 E - M a r ie F r u e K u n s tm a le r in d e S k o v a g e r v . 1 5 C h a r lo ttl. ff O rd r. 1 5 0 3 x - N ie ls K u n s tm a le r B la a g a a r d s g .2 4 4 IH ff N 2 1 8 4 y - J P K ø b m a n d A m a g e r L a n d e v . 3 A K a ­ str u p ff A m . 8 3 0 7 y - O sv a ld R K ø b m a n d V a n g e d e v . 1 5 3 S ø b o r g | S ø b . 6 6 7 - P K ø b m a n d C o lb jø r n s e n sg . 3 2 ' E - T h . M K ø b m a n d M a g le k ild e v . 7® E - R o b e r t K ø r e læ r e r V o g n m a n d H ille r ø d g . 2 8 2 IH ff T g . 5 8 8 4 - V K ø r e læ r e r S m a lle g . 3 9 IE ff G h .2 2 6 x - D L a g e r c h e f B r a m sv . 11 C h a r lo ttl. ff O rd r. 1 4 4 3 - M L a g e r c h e f B e a te v . 2 1 V a lb y ff V b .3 6 6 2 x - P o u l L a n d s r e t s s a g f . S to r m g . 1 2 E ff C e n t. 2 9 1 7 B p . B u d d in g e v .3 3 C L y n g b y f f L y n g - b y 1 8 8 0 - C L e g e t ø js h d l. V a lb y L a n g g . 6 4 V a lb y ff V b . 9 0 4 x - C J L e u e tø js h d l. H C Ø r s te d s V . 3 7 A E ff N 1 8 2 0 v B p . H C Ø r s te d s V . 4 0 1 E - J o h s . L is te fo r h d l. s t. R e g n e g . 2 6 C E ff P a læ 6 1 8 0 - K F a b e r L ito g r a f H a g e s t e d v . 2 2 B r h . ff B e lla 2 6 4 0

C h r istia n se n F r. C arl H u s e j e r L i v o r n o v .3 [S] - J H u s e j e r .T P E H a r tm a n n s A llé 7 V a lb y ff V I). 7 6 7 y - J P fh . H u sin sp . D M . F M . A s s e n s g . 3 2 [ø] ff 0 9 ()0 1 y - E in a r H ø r k r . G u ld b e r g s g . 3 5 !H ff N 4 7 1 5 x - F H ø rk r. K o r sg . 5 (SI NT 2 8 5 0 x ' - K E H o r k r . N a n se n s g . 5 6 E ff P a læ 2 5 0 - A K F I n g e n iø r C a n d . p o ly t. S y v e n s A llé 2 3 1BJ - A n k e r Tncreniør M a s k in in s p . V e s p e r v . 7 H e ll. f f t le l l. 3 1 6 7 - E M In g e r r ø r B le k in g e g . I 2 ED ff A m .1 5 0 - E r ik I n g e n iø r C an d . p o ly t. H o str u p s H a v e 2 0 3 E ff N 8 0 AS - E S In g e n iø r S k o v m o s e v . 4 G -je n to fte | G je n t. 2 9 7 1 ■ H F M I n s r e n iø r C a n d .p o ly t .D a lg a s B o u le - v a r d 7 2 4 E l ff G h . 8 1 7 y - L u d v ig I n g e n iø r M a r ie n d a lsv . I 1 E - O tto I n g e n iø r H e lle r u p v . 7 5 1 H e ll. ff H e ll 3 5 5 1 - V illia m I n g e n iø r C a n d . p o ly t. S o ls o r tv . 10 m ff G h . 6 2 7 1 - A x e l I n k a s s a to r S k ju lh ø j A llé 3 4 V a n l. - A I n s p e k tø r J a g t v . 7 4 IH ff G h 1 3 8 5 - E F r iis I n s p e k tø r l.S tr a n d v . 2 8 2 H e ll. | H e ll. 5 1 2 9 - E m il I n s p e k tø r S k o v v a n g e n 2 2 C h a rlo ttl. ff O rd r. 4 0 4 6 - H C h r. I n s p e k tø r C a n d . ju r. G jø r lin g s v . 2 H e ll. | H e ll. 1 7 0 5 - V I n s p e k tø r H ø jg a a r d s A llé 4 6 B a g s v æ r d U B a g s v æ r d 2 9 4 - W illi. B e r g e r I n s p e k tø r O v e r b y s A lle 1 6 1 V a lb y f! V b . 3 6 2 6 - C h r. I n s tr u m e n tm a g e r J P E H a r tm a n n s A llé 6 9 1 V a lb y $ V b . 3 3 6 9 - A E I n te n d a n t i S ø v . S t . A n n æ G . 3 2 2 E | A m . 4 7 5 5 v - P Ih . I s e n k r . H jo r th o lm s A llé 3 6 IH ff T g . 1 5 8 3 y - A J o u r n a lis t F r e d e r ic ia g . 6 S E f f P a læ 6 3 6 5 - T a g e J o u r n a lis t C a n d . ju r . H o v g a a r d sg . 6 1 U D Ø 5 0 8 6 - C a rl K a ffe h d l. G ro ss. V æ r n e d a m sv . 17 E f f ★ C e n t. 8 1 8 6 B p . V æ r n e d a m sv . 1 8 1 E F il. A m a g e r b r o g . 11 [Sj ff A m . 6 1 9 6 - G K a k k e lo v n s r e n s n in g & V in d u e s p o le - r in g sfo r r . V a lb y L a n g g .1 6 1 1 V a lb y ff V b . 2 5 9 8 - B ø r g e K a p e lm e s t e r I E O h ls e n s G . 1 2 2 |ø] | 0 4 8 0 7 x - O F K a p e lr e g is s ø r C o r t A d e le r s G . 9 1 E ff P a læ 3 3 3 2 x ' - L F K a p t. M a g le g a a r d s A llé 2 4 1S ø b o r g - M A P K a p t. R . H e n r ie tt e v . 4 3 C h a r lo ttl. ff O rd r. 5 0 1 4 - G K a s s e r e r G o d th a a b s v . 2 7 7 C ! 0 | D a m s o 1 0 6 6 - G A th . K a s s e r e r N y b r o g . 6 1 E $1 B y 2 7 9 2 x - R o b e r t K a sse r e r C æ c ilia v . 9 3 V a lb y i V b . 3 4 7 3 y - K a ty F r u e K io s k fo r r . M o lb e c h s v . 2 1 V a lb y f f V b . 2 1 6 4 - C h r. K ir o p r a k to r V e n d e r s g . 3 1 E ff)B y 7 8 0 3 - M a r tin u s K l k o lle k tø r S c h u b e r ts v . 9 1 E ff S y d h a v n 1 4 7 - E jn a r H ø jg a a r d K le j n s m e d V a lb y L a n g g . 1 3 6 3 V a lb y - L K læ d e h d l. J u liu s V a le n tin e r s V .3 5 4 E u G h 6 4 4 6 - P K læ d e sk o fa b r . H a v d r u p v . 8 0 B r h . ff B e lla 1 7 6 7 - Z e n n a K n ip le læ r e r in d e S - F a s a n v . 8 0 G 2 V a lb y | V b . 1 1 4 8 y - H K o b b e r sm e d e m . B y g m e s te r v . 3 [N] ff T g . 2 3 8 1 B p . F r a g a r ia v . i o H e ll. J) H e ll. 4 3 7 7 - N J u u l K o m m is s io n æ r H e s te h d l. L ø g s tø r g . 9 4 M | 0 ‘2 2 6 7 - V K o m m is s io n æ r S t . G je r tr u d s S tr . 8 E ff B y 8 2 7 2 - A x e l K o m m u n e læ r e r V a ld e m a r s g . 2 7 2 E | V 5 2 9 6 y - C h r .K o m m u n e læ r e i T o r fa v .9 s ® ffA m .4 6 3 6 - C h r. K o m m u n e læ r e r D a n s e læ r e r S o lg a a r - d e n 38* @1 |j R y v . 3 1 6 8 u - E K o m m u n e læ r e r N - S ø g a d e 2 5 A 2 E ff P a læ 4 8 5 8

C h r istia n se n F L æ d e r h d l. F r e d e r ik s s u n d s v . 2 0 4 4 B r h . ff B e lla 2 0 1 6 - J P L a u le r h d l. V a lb y L a n g g . 6 7 V a lb y ff V b . 1 8 1 3 B p . B e a te v . I 1 V a lb y ff V b . 4 2 9 1 - ’s J e n s L æ d e r v a r e fa b r ik & U d s a lg s t.K o n - g e n s g .4 7 s E ff P a læ 1 5 6 5 - J e n s L æ d e r v a r e fa b r . (J e n s C h r is tia n s e n ’s L æ d e r v a r e fa b r ik & U o s a lg ) C la s s e n s g . 6 4 l I I ff O 8 7 6 4 - E d v . L æ d e r v a r e h d l.J e r n b a n e A U é 7 0 V a n l. ff D a m s ø 1 4 - H a r a ld L æ g e R e s e r v e læ g e D r . m ed . V a n ­ lø s e A lle 2 B 2 E ff F a . 6 9 3 - J o h a n n e 0 * t e n ie ld F r ø k e n L æ g e D r . m ed . A m a g e r t. 2 7 E ff C e n t. 8 2 2 0 - N ie ls L æ g e A m a g e r b r o g . 3 7 1 [S ]ffA m .6 8 6 2 (2 -3 , T o r sd . t ill. 6-7) - S v e n L æ g e E n g la n d s v .3 4 C 3 [s] ff A m .1 5 1 6 - T a g e L æ g e R e s e r v e læ g e D r. m ed . B r e d g .3 E ff-A ’O e n t.1 3 1 7 8 B p . N ie ls A n d e r s e n s V . 6 5 H e ll. ff G je n t. 1 2 0 0 - A G fh . L æ ' er S a llin g v . 2 4 s E l - A n n a F r u e L æ r e r in d e C o llin s g . 6 4 IH ff 0 3 9 0 0 - J P L æ r e r O r g a n is t K ild c b r ø n d c v . 3 1 B r h . ff B e lla .1479 - L C L æ r e r P o p p e l A llé 4 H v id o v r e V a lb y ff H v id o v r e 7 7 - A M a le r m . E r m e lu n d s v . 1 2 4 G je n t o ft e ff G je n t. 3 5 1 - C a rl M a le r m . C h r iste n B e r g s A llé 2 A V a lb y ff V b . 4 3 1 y - C h r. fh. M a le r m . D r . .P riem es V . 1 2 1 E ff V 6 2 9 7 u - C M M a le r m . H v e e n s v . 2 5 1 E ff A m . 6 6 6 8 - C M M a le r m . N y C a r I s b e r g V .l4E f f V 1 2 9 7 y - H M a le r m . K e p le r .-g . 9 3(D - I s a k M a le r m . R ø d tjø r n e v .2 4 V a n l. ff D a m - sø 3 5 2 1 - J M alerm '. S tr a n d v . 6 3 9 K lp b g . ff B e ll. 2 4 2 - J o h s . W e s tp h a l M a le r m . V a n g e d e v . 2 1 3 2 S ø b o r g ff S ø b . 1 9 5 2 - L S ø g a a r d M a le r m . A d o lp h sv . I 2 G je n to ftc ff O -d r . 4 4 8 6 - P M a le r m . B o r u p s P I . 2 6 1 IH ff T g . 3 0 1 4 - S H a m m e ls v a n g M a le r m . N - F a s a n v . 1 5 3 2 E ff G h . 1 1 7 1 y - S ie g fr e d M a le r m . T r a n e v . 1 2 2 IH ff T g . 7 1 7 - V M a le r m . B u d d in g e H o v e d g . 1 2 4 1 S ø b o r g ff S ø b . 2 0 8 5 - W ilh . M a le r m . R y g a a r d s A llé 3* H e ll. ff H e ll. 3 0 5 7 v - V L E M a le r m . F r id tj o f N a n s e n s P I . 4 5 @1 ff 0 3 4 8 1 x - B e t t y M a n u fa k tu r fo rr. R o s k ild e v . 3 1 3 R ø d o v r e V a lb y ff R ø d o v r e 9 5 - E r n s t M a n u fa k tu r h d l. s t. S tr a n d s tr . 6 E ff P a læ I 6 5 4 x B p . H e r lu f T r o lle s G .2 4 A 'E - H a r r y M a n u fa k tu r h d l. L y n g b y v . 1 5 5 M ff R y v . 5 2 5 9 - I b G u ld a g e r M a n u fa k tu r h d l. S ø b o r g H o ­ v e d g . 6 4 S ø b o r g ff S ø b . 4 8 7 - K E F r ø k e n M a n u fa k tu r h d l. G o d th a a b sv . 2 6 8 m ff G h . 3 7 8 2 y - V ig g o U M a n u fa k tu r h d l. B a g s v æ r d H o ­ v e d g . 5 4 B a g s v æ r d - A n th o n y M a s k in in g e n iø r F o r tu n v . 6 1 C h a r lo ttl. ff O rd r. 2 0 9 9 - A P M a sk in k o n str u k tø r W ilk e n s v . 2 2 4 E ff G h .4 3 2 7 - B o r r c M a s k in m e s te r F o r tu n v .5 8 C h a r lo ttl.ff O rd r. 5 3 1 6 - C a rl T h . 1. M a s k in m e s te r R . F r e d h . K a n . 2 1 E - & C o . M e k a n ik e r e S m e d e m . A d e lg . 7 7 E P a læ 1 2 9 y M e k a n ik e r S t.P e d e r s S tr .4 1 E ff B y 2 1 4 1 - J M e k a n ik e r K n a b r o s tr .2 5 1 E ff B y 7 9 2 x - V ig g o M e lh d l. B la a g a a r d s g .2 9 IH ff N 6 2 9 y - N M e n se n d ie c k læ r e r in d e S tu d ie s tr . 6 7 B E ff P a læ 6 1 4 4 - R E M e ste r v O r lo g s v . A m s te r d a m v . 7 IS] - C a rl M c ta lh d l. T r v g g e v æ ld e v . 3 5 V a n l. ® D a m s o 8 2 8 - P o u lM e ta lv a r e fa b r . S m a lle g . 1 8 E ff G h . 8 1 1 0 B p . V a lh ø js A llé 8 5 R ø d o v r e V a n l. ff R ø d o v r e 7 8 2 - O lg a F r u e M id d a g s k ø k k e n P e t e r S a b r o e s G . 3 0 s E ff S y d h a v n 1 1 7

Made with FlippingBook Online newsletter