Kraks Vejviser 1938 personregister

Espe—Evin

1‘erson-Register for København

III - 1031

Ewald P M u r e rm . X - F a r im a g s g . 1 5 E D 5 0 8 7 y - S v . A a . O v e r læ r e r S tr a n d m a r k sv .I I v id o v r e V a lb y D H v id o v r e 4 5 2 - K S la g te r - & V ik tu a lie fo r r .B e r n s to r ffs v . 6 9 H e ll. | ★ H e ll. 5 0 1 9 Evaldsen K R e p r æ s e n ta n t H ille r ø d g . 1 4 2 s E D T g . 4 0 4 8 Ewaldsen A n n a F r u e S o r te d a m s d o s s . 5 9 K '(ø ! D N 4 4 5 9 u Ewans K a i K a p e lm e s te r R o s k ild e v . 3 1 3V a lb v D V b . 4 4 3 3 Evart C a rl R e p r æ s e n ta n t C F R ic b s V .1 4 2 1 E f G h . 1 3 7 0 v Even R e g n a r F o r r e tn in g s f.T a a r b æ k d a ls v . 1 C S K ip b g . - H C h r. S n e d k e r i« . F r e d e n s v . 5 5 A C h a r ­ lo t t ! . D O rd r. 1 8 7 5 Ewens J o h s . A r k iv a r i M in . I. L a n d b r u g o g F is k e r i L a n d in s p . R . Ø -V o ld g ,1 0 4E D P a læ 4 6 5 3 Evensen O le D ir e k tø r K a s t e ls v . 8 4 1 § 0 3 8 5 9 y - A n k e r M a lerm . V a lh ø js A llé 14 R ø d o v r e V a n l. D R ø d o v r e 81.7 - K a j R e p r æ s e n ta n t A h o r n s g . 1 6 2 |N] E v e r c o l d D a n s k K ø l e i n d u s t r i , A /S., G o d th a a b s v . 1 5 6 E D ★ C e n t. 8 1 3 3 Ewerfelt A x e l V o g n l'a h r . H e lg e s v . 2 0 3 E | G h . 1 8 1 2 x Everland R C h r. G a s- & V a n d m . O rd ru p v . 8 8 C h a r lo ttl. - C V æ r k fø r e r V a r d e g . 5 1 M D 0 4 8 4 6 x Ewerløf A n n a O b e r s tin d e B r e d g . 2 5 A 2 E J! P a læ 3 5 6 y Evers S v e n d A s s is t . N o r d b o r g g . 7 2 (01 D O 2 2 3 2 u - A lv ild a D a m e fr is ø r in d e (S ø s tr . E v e r s ) B la a g a a r d s g . 2 6 1 331 - J u l ie D a m e fr is ø r in d e (S ø s tr . E v e r s ) B la a ­ g a a r d s g . 2 6 1 E - C R & C o . F a b r . a f M a ltp r æ p a r a te r & S u k ­ k e r v a r e r N - F a s a n v .1 0 1 , 1 0 3 E | ★ C e n t. 3 2 8 2 P o s tk o n to 1 5 2 - A u g .V F o n n a n d l R O h ls e n s G .1 7 1!®!D0 9 5 6 2 - D a g m a r F r ø k e n F r y d e n d a ls v .2 1 E j§ C .5 4 3 9 - 1 F r ø k e n P a lu d a n M u lle r s V . 8 33 - E v e r 8 & C 0 . G r o ss. T a g p a p , B y g n in g s ­ a rt. F r e d h .K a n . 6 E | ★ C . 1 0 4 7 0 & 5 51 P o s t k o n t o 2 0 5 1 P la d s I s la n d s B r y g g e 18(Sl D C . 1 1 4 3 8 - H u g o G r o ss. G e n e r a lk o n s u l R . (E v e r s & C o .) N y v e j 11 3 D V 7 5 7 7 - C h r. V K o m m a n d ø r R . D M . N y h a v n 8 3 E D B y 2 7 1 3 - A a g e R e p r æ s e n ta n t L ø g s tø r g . 2 3 2 Hl D 0 3 8 4 1 x - C C fh . T r a fik k o n tr o lø r B a k k e g a a r d s A llé 1 5 ‘ 3 D V 1 6 9 1 v - A F M V ic e a d m ir a l S K .D M .T r o n d h je m s g . I l 1 m D 0 5 6 6 7 Ewers K F r u e H o ls t e in s g . 4 0 2 Hl D 0 1 7 6 0 Ewers-Knudsen’s H e lm u th E ftf. P e t e r V o e g tle S la g te r m . S m a lle g .5 2 A l | G h .3 6 Eversen S y n n o v e F r ø k e n T o id e n s k jo ld s g . 3 1 1 E Evert G H B o g h o ld e r A r tille r iv . 7 6 3 [si - I-le in rie h F a b r ik a n t ( H e in r ic h E v e r t ju n r .) V -S ø g a d e 7 0 4 3 D P a læ 2 7 8 1 x - C h a s F a k to r S p a r ta v . 2 2 [S| D A m . 9 1 8 3 - H I n s p e k tø r H ille r ø d g . 6 5 s Kl D T g -- 3 7 3 5 - H e in r ic h ju n r . L in ie r a n s t. K o m p a g n is tr . 19 E f C e n t. 4 5 4 6 - H R e p r æ s e n ta n t K je ld s g a a r d s v . 2 2 ‘V a lb y - A u g . S m e d e m . G o d th a a b s v . 8 1 E D G b . 2 5 8 0 B p . B o r u p s A l l é 1 5 0 3 K D T g . 1 5 6 2 v Ewert F H A s s is t . iK b h v n s B y r e t L e if s g .l3 2[§| Ewertsen K a j J u n i F a b r ik a n t F in s e n s v . 3 7 C 2 E D F a . 134 - A d o lp h O v e r læ g e R . I lø y r u p s A llé 2 1 s H e ll. | H e ll. 3 6 9 1 y - C B lid a h p a r k 4 1 C h a r lo ttl. D H e ll. 3 0 7 3 Ewertz K a i I n g e n iø r C a n d .p o ly t. Ø -P e n n e - h a v e v . 6 R u n g s te d K y s t f R u .1 3 3 Ewi S k o v . V e r n e r J a c o b s e n S k o tø jsfa b r . G I. K o n g e v . 1 6 7 3 f E v a 2 6 5 1 Evino, A k ts ., V in h d l. L a n g e lin ie ,L a n o -e lin ie s P a v illo n É f C e n t. 2 7 8

E str u p J V T a n d læ g e V - V o ld g . 9 6 3 3 f B y 3 6 1 0 - O sc a r T ø m r e r m . F r e d e r ik s s u n d s v . 9 6 B 4 S | T g . 7 2 8 y E s tv a d L e o K u n s tm a le r P a lu d a n M u lle r s V . 9 4 3 | E v a 2 5 2 1 y - C h r. M o d e h d l. (M o d e s a lo n e n E s t v a d ) V e - s te r b r o g . 1 5 1 3 E sv ig G e r d a F r u e L y k k e s h . A llé 1 8 3 0 | \ 1 8 x E s z lin g e r K a i F a b r ik a n t A h le f e ld t s g . 2 3 s E | B y 8 2 4 y E ta v e d E l s e T a c lia u T r ik o ta g e fo r r . F m s e n s v . 2 0 [E |1 F a . 4 8 5 E ta b lis s e m e n ts H u tc h in s o n , G e n e r a la g e n tu r fo r S k a n d in a v ie n V e s te r b r o g . 1 2 4 B 13 J}C . 4 8 3 6 & 1 5 8 3 7 P o s t k o n t o 216(50 E ta m , A k t s ., S tr ø m p e h d l. Ø s te r g . 1 6 E D C e n t. 1 4 9 0 2 E tc h e p a r e b o r d a C a r lo s G e n e r a lk o n s u l T r o n d - h je m s g . 1 5 1 (ø) D 0 6 6 0 2 E tern a , A k ts ., V e s te r p o r t 3 f) P a læ 2 9 3 3 E th e lb e rg S t e e n I n g e n iø r C a n d .p o l.v t. C a m illa N ie ls e n s V . 6 1 El - S ig u r d M a le r m . S a x h ø jv . 4 9 2 V a lb y D D a m s ø 3 3 9 4 - J ø r n S e k r c tæ r C a n d .p o lit A z a lo a v . 1 11V a lb y E th o A u to m o b ilr e p r . v. E r ik T h o m s e n F r e d e - r ic ia g . 1 3 [Kl J) C e n t. 1 0 3 9 8 E t le r H V P f h .K o n to r c h e f R y p a rk en 2 8 S (D E ttin g M F r ø k e n M a r ie v .l2H e lL J ) H e ll.l6 7 1 y - B F u ld m . A h lm a n n s A llé 2 4 H e ll. D H e ll. 4 3 3 x E ttin g s h a u se n J K ø b m a n d B r a m s ly k k e v . 8 2 V a lb y E ttru p P E n k e e . V o g n m a n d A a le k is t e v . 2 0 6 V a n l. J) D a m s ø 4 2 1 - C h r. F a b r ik a n t P G R a m m s A llé 2 5 4 IH 1) G h . 3 1 5 8 v - A M u rerm . H a g b a r d v . 6 S 1 | A m . 5 2 3 5 E tv ed E R e p r æ s e n ta n t V A B o r g e n s V . 8 1 (3 E u g en J e n se n S ig r id F r u e F o r r e tn in g s f. F o r c h h a m m e r s v . 7 5 3 D E v a 3 8 7 0 E u r o p a -B ø g e r n e ved A r n e S ø r e n s e n G o th e r s g . 1 0 3 E | B y 7 6 7 8 - F ilm v. F r u T o r a H ø y b o r g K v æ s th u s g . 1 E | P a læ 2 5 4 8 E u r o p æ isk e V a r e - o g R e j s e g o d s F o r s ik r in g s A k ts . R a a d h u s p l. 4 5 3 D C e n t. 1 3 3 3 7 E v a B ile n v . N J e p p s s o n H e lg o la n d s g . 1 6 3 | C . 7 2 2 7 , 9 0 4 1 & E v a 7 0 7 - v . A x e l 'W e r r e n r o th -L a r s e n D a m e lin g e r i- forr. V a lb y L a n g g . 2 1 0 V a lb y |) V b . 3 1 3 2 - K io s k fo r r . v . P a u la N e jr u p H a d e r s le v g . 2 9 3 i E v a 6 5 5 - S e r v ic e v e d A le x a n d r a P e te r s e n S y g e p le j e ­ a r t. e n g r o s H ille r ø d g . 8 5 ,8 7 É l D T g .4 2 0 1 E v a ld C h r. G r o ss. ( F liig g e r s F ilia l) S t e e n - s tr u p s A l l é 1 5 1 3 D N 6 8 7 1 - E in a r J L in ie r e r G r a a b r ø d r e s tr .2 3 E D B y 6 0 5 5 B p . G u ld b e r g s P I. 6 S [Kl D N 4 6 9 7 v E w a ld A A f d e lin g s c h e f H o llæ n d e r d y b e t 6 ° [s] D A m . 3 0 0 0 y - A n n a E n k e e . I n s p e k tø r L e ifs g . 1 6 1 E - L i ll y E n k e fr u e B u d d in g e v . 3 0 B L y n g b y D L y n g b y 1 7 8 - O tto G e n e r a lm a jo r G e n e r a lin sp . f. A r t ill. K . D M . Ø ste r b r o g . 5 1 Hl D L . 1 6 1 0 8 - G G r o s s . A a ls tr u p v .1 5 1V a lb y D D a m s ø l2 1 6 - J e s p e r J o u r n a lis t F o r f a tt e r F r ø lu n d s v . 6 N æ r u m D N æ r u m 1 7 - ’s K a ffe v e d K a j E w a ld F in s e n s v . 3 3 E ffl G h . 2 4 9 0 - K a j K a ffe h d l. ( E w a ld ’s K a ff e ) F in s e n s v . 3 3 * 'IH D F a . 9 3 6 u - E F r u e K lk o lle k t r ic e M id d e lfa r tg . 8 4 [øl D h e m m e lig t N r . - B e t t y K o m m u n e læ r e r in d e E n k e e . F o r ­ fa tte r G o d th a a b s v . 1 8 2 1 E D O L- 5 4 1 8 u - V F r ø k e n K o m m u n e læ r e r in d e S m a ll e g .3 0 ^ E f F a . 3 1 8 - J o h s . K o n to r c h e f A d o lp h S t e e n s A llé 1 0 4 3 | N 9 3 7 y - L is s e n F r u e M a le r in d e S u n d lio lm sv . 1 3 4 [ED å A m . 1 2 3 9 u a rl M a le r m . S t e n g a a r d s A llé 2 L y n g b y ffl L y n g b y 1 3 2 5 - C h r .M a le r m . F r d b g .B m le g .6 V F ] D O h .7 9 8 3 - H M a le r m . R o s e n b o r g g . 9 1 E D F a læ 3 1 4 9

E s p e r s e n N ie ls G r o ss. T a a r b æ k S tr a n d v . 1 0 9 K ip b g -. - I v e r E H o v e d k a s s e r e r P u g g a a r d s g . 51 3 - O R k g l.K a p e lm u s ik u s E g e r n v . 11 E l D G h . 6 5 0 3 - S v e n d K o r r e k to r Y e d A m a g e r p o r t 1 2 4 (S) - T asre L æ g e S t . K je ld s P 1 .5 1 Hl $ R y v .4 0 5 4 - H M u r e r m . H o llæ n d e r v . 1 7 s [V| § V 7 9 1 4 - R M u rerm . P ile A llé 4 5 3 E | l V 4 0 3 6 - H O O v e r a s s is t. H o lm b la d sv a m g e I3 (§D D A m . 4 2 0 4 v - O H f h . P o s t m e s t e r R . L y k k e s h . A llé 2 1 F 13 fj E v a 5 6 0 - C N R e d a k tø r B æ k k e s k o v v . 6 9 B r h . J) B e lla 6 1 2 - A a g e R e p r æ s e n ta n t K r u sa a g . 3 1 2 13 | i E v a 1 4 0 2 - A a S a lg s c h e l' V a lb y L a n g g . 2 7 4 2 V a lb y D V I). 4 3 3 0 - A S m e d e m . A a le k is t e v . 1 4 4 V a n l. D D a m s ø 2 1 3 8 B p .B o r r e b y v .3 0 B r h . D D a m s ø 1 1 4 3 E sp h o lin J I n g e n iø r K o n s tr u k tø r G I. K o n g c v . 1 5 5 ° 13 J V 2 9 3 5 u - ’s M a s k in fa b r ik , A k ts ., J a g t v . 101 IS) D O. 1 8 0 6 9 E sp h o lm J o h n F r isø r S tr a n d v . 108* H e ll. |1 H e ll. 2 7 4 3 x - C a rl O v e r a s s is t. u .F r d b g .K o m m .H e n r ik s v . 8 OS J) T g . 4 0 2 5 E sse m a n n J o h a n n e E n k e fr u e Ø -F a r im a g s g . 4 3 Hl D 0 4 6 6 2 y E s s e n G e r d a v . E n k e fr u e B a r th o lin s g . I 2 E 4} B y 5 4 8 0 x - I n g e b o r g v . E n k e e . B a n k d ir . S tr a n d v . 1 8 5 3 H e l l . J H e l l . 5 0 8 7 x - H a r a ld v . G r o ss. (N o r d is k V a r e a g e n tu r ) H u lg a a r d s v . 1 0 0 2 E l J) T g . 4 4 4 9 - H E v . G r o s s . H C A n d e r s e n s G . 4 2 E D B y 8 4 0 4 - V ilh . v . O v e r r e ts s a g f . N y b r o g . 3 2 3 E j® C. 1 4 2 0 5 & 8 7 4 4 P o s tk o n to 3 2 0 3 8 - H a r r y v . P r o k u r is t L in d e v .4 1 3 D V 2 3 6 6 E s s e r O H H O v e r a s s is t. i P o s t - o g T e le g r a f v - C la s s e n s g . 6 2 4 IS! JP 0 2 0 3 5 x - s E ftf. v . M a r tlu R a s m u s s e n P ø lsc fa b r . P e d e r H v it fe ld s S tr . 7 E | ( ! . 3 4 6 5 E s s in g J o h n F a b r ik a n t(E s s in g s S e le In d u s tr i) P e d e r L y k k e s V . 1 9 s [s] - ’s S e le I n d u s tr i P r in s e s s e C h r is tin e s V . 1 5 (S) H A m . 7 7 9 7 E8Skild$en [ S e e n d v . E s k ild s e n ] - W ilh e lm in e E n k e fr u e S tr a n d b o u le v a r d e n 7 1 ( 0 ] KJ 0 3 7 3 9 y - E lle n F r ø k e n F o r s ta n d e r in d e N - V o ld g .1 7 2 E f B y 7 4 1 2 - M G I n s p e k t ø r H a t t e n s e n s A llé 4 3 E D G h . 4 5 4 6 - O L fh. S ta tio n s fo r s t. F a lk o n é r A llé 7 7 3 E l D G h . 5 0 4 v E s s ie n W K ø b m a n d B ille s b o r g v . 5 1 V a n l.J l D a m s ø 2 9 9 8 E st G e o r g R e v is o r J e n s lø v s v . 7 1 C h a r lo tt!. E sta d I H a tt e fo r r . F r e d e r ik ssu n d sv .8 0 5 1 j |T g . 2 6 0 v E s t o ft F I n s p e k tio n s b e tj. R ø r m o se v . 1 6 IH | S ø b . 2 2 6 0 E sto r n e l T M e k a n ik e r T h o m a s L a u b s G .1 4 3® E s tr e ic h O C A u to m o b ilk ø r e s k o le G l.K o n g e v . 6 A B 41 B y 8 7 6 5 B p .V a r d e g . 8 4 ® f ) 0 9 1 6 7 - C B K ø r e læ r e r I n g e r s le v s g . 8 8 13 D V 3 9 3 2 E str u p K n u d V ib e A m a n u e n s is v .D a n m .t e k n . H ø js k . D r . p h il. K r is tia n Z a h r tm a n n s P 1 .8 3 8 m % Ø h - 5 2 3 1 v - A n n a L o u is e B e r e g n e r fu ld m . M a r te n - s e n s A llé 3 3 O - R ig m o r B e r e g n e r fu ld m . M a r te n s e n s A llé 3» 13 f V 3 2 9 x - A x e l B o g tr y k k e r M im eJ’Sg. 1 0 9 2 IS - A x e l & H C h r iste n se n B o ;.’tr y k k e r e G o rm sg . 6 m f T g . 6 0 1 5 P o s t k o n t o 2 3 3 0 4 - P E H I n g e n iø r T u b o r g v . 1 2 1 1 H e ll. f H e ll. 3 5 3 7 - L R e d a k tø r C an d . p o lit. S tr a n d g . 2 1 4 E 4) A m . 9 8 7 7 - N P S e k r e tæ r F r is e r s v . 6 2 ( d ia r lo ttl. D O rd r. 7 2 7

Made with FlippingBook Online newsletter