Kraks Vejviser 1938 personregister

Ånde

III — 8 79

Person-Begister for København

A n d e rse n V a ld . B o g b in d e r m . (C . L a n d a u & S ø n ) S m y r n a v . 1 6 s |sj f l A m . 9 3 0 8 - V a ld e m a r B o g b in d e r m . S tr u e n s e g . 7 1 | N 8 6 8 9 B p . H ø jn æ s v . 8 R ø d o v r e V a n l. fj R ø d o v r e 6 2 1 - A g n e s F r u e B o g - & P a p ir h d l. L il'la iu ls g . 2 m f A m . 2 8 5 8 - A k s e l N B o g h d l. F r d b g . A l l é 5 2 E f C en t. 2 5 3 6 P o s tk o n to 2 0 8 0 5 - A n to n , C R o n n o w ’s E ftf. B o g - & P a p ir h d l. L in d e g a a r d s v . 5 3 C h a r lo ttl. f ★ O rd r. 1 27 - A r n d a l B o g h d l. P e d e r H jo r t s V . 1 3 3 V a lb y f V b . 2 0 7 8 - ’s A s tr id B o g h d l. s t. K o n g e n s g . 8 5 E f C e n t. 4 4 4 7 - A s tr id F r ø k e n B o g h d l. ( A s tr id A n d e r s e n ’s B o g h d l.) F r e d e r ic ia g . 3 0 3 E - ’s A x e l B o g h d l. v . 8 M e ld g a a r d N ø r r e b r o g . 1 8 A E f C e n t. 2 3 9 0 P o s tk o n to 3 6 7 8 - C arl B o g h d l. G l.K o e g e v .l D V e s te r p o r t E f C .4 7 8 3 & P a læ 14 1 9 B p . T r o e ls L u n d s V . 2 2 IH f D a m sø 1 0 3 6 - E F r u e B o g - & P a p ir h d l. Ø -F a r im a g s g . 3 0 E9 f 0 2 8 5 - L illi B o g - & P a p ir h d l. S tr a n d v . 1 9 iø] f R y v . 2 3 6 6 B p . S tr a n d b o u le v a r d e n 1 3 3 ° ® - M F r ø k e n B o g - & P a p ir h d l. T a g e n s v .8 9 s E f T g 3 3 7 6 ' - P o u l C a r it B o g h d l. H c s s e lo g . i s M f R y v . 1 0 3 4 - R ic h a r d B o g h d l. F r e d e r ik s s u n d s v . 9 E f Tg-. 4 7 9 4 B p . D e g n e m o s e A llé 7 6 B r h . - A B o g h o ld e r S ø lv g 8 5 A 3 i | B v 3 6 9 6 - A C V B o g h o ld e r L y n g b y v . 6 0 1 M f l R v v . 1 1 2 1 v - A n d e r s B o g h o ld e r B a u n e g a a r d sv . 2 6 ^ 0 je n to fte - A x e l B o g h o ld e r P G R a m m s A llé 4 4 E l f G h . 7 0 9 5 - B L B o g h o ld e r I I v id k ild e v .7 2 E f T g .3 1 1 1 - C B o g h o ld e r P e t e r S a b r o e s G . 1 7 & E - C a rl B o g h o ld e r R a v n o h . T v æ r g . I 4 E f N 1 7 3 5 y - C a rl B o g h o ld e r P a a B jc r g e t 2 6 E f T g . 3 1 1 7 - C H B o g h o ld e r F r e d e r ik s s u n d sv . 1 8 9 A 1 B r h . f B e lla 1 8 3 4 x - C I B o g h o ld e r Z in n s g . 8 2 IH f 0 1 7 2 3 y - E B o g h o ld e r D r o n n .D a g m a r s A llé 2 2 2 V a lb y - E lis a b e t h B o g h o ld e r s k e R o s e n v . A llé 2 1 m - F e lix B o g h o ld e r G r a n s a n g e r V . I 2 E f T g . 4 4 2 u - F r : B o g h o ld Æ S t . N ik o la j V . 1 3 2 E f N 3 1 8 4 y - F r o d e B o g h o ld e r S m a a la n d s g . 4 S [S] f A m . 3 3 8 4 - G B o g h o ld e r R e b e k k a v . 2 7 2 H e ll. - I d a B o g h o ld e r s k e C la s s e n s g . 1 8 2 i f 0 3 4 0 2 y - I n g e b o r g B o g h o ld e r s k e l.S tr a n d v .2 C 4 H e ll. f H e ll. 5 4 2 7 u F r ø k e n B o g h o ld e r s k e H a lla n d s g . 1 6 3 is] S u . 5 1 9 - J o h s . B o g h o ld e r K u r la n d s g . 2 S |S] f A m . 9 4 2 y - L u d v ig B o g h o ld e r C F H o lb e c h s V . 2 K y n g h y f l L y n g b y 3 8 5 - N ie ls C h r. B o g h o ld e r H o t h e r s P I. 9 S E - O v e B o g h o ld e r F in s c n s v .4 2 2 [Fl f G h .5 6 2 8 y - O W e n d e lb u e B o g h o ld e r N y g a a r d s v .4 8 3 H f R y v . 4 1 7 2 - R B o g h o ld e r s k e R e fs n æ s g . 5 4 4 E - R a s m u s B o g h o ld e r Ø r e s u n d sg . 4 1 |ØD - S H ø y e r B o g h o ld e r R u n e b e r g s A llé 2 9 2 S ø b o r g f S ø b . 2 1 3 3 - T G B o g h o ld e r P e t e r B a n g s V .7 6 1 E fj G h . 2 7 7 8 - W fh . B o g h o ld e r U lr ik k e n b o r g A l l é 2 - L y n g b y - W illie F r u e B o g h o ld e r s k e B r ig a d e g a a r d e n 6 S (S) f A m . 7547 v - A B o g tr y k k e r Æ g ir.-g . 2 0 E f T g . 6 0 4 1 x - C F B o g tr y k k e r (E n e v o ld s e n & A n d e r s e n ) J A S c n w a r tz G . 2 4 H - C h a r le s fh . B o g tr y k k e r R ib e g . 3 2 1 1 0 9 1 3 0 - C h r. B o g tr y k k e r (C h r. A n d e r s e n ’s B o g ­ tr y k k e r i) E g e h ø jv . 2 2 C h a r lo ttl. fj O rd r. 1 8 3 1

A n d ersen A a g e B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . B u d d in g e H o v e d g . 1 5 2 s S ø b o r g f S ø b . 1 0 0 6 - F B lik k e n s la g e r m . E s k ild s g . 1 3 E B p . A b - s a lo n s g . 3 0 A 1 E - G E B lik k e n s la g e r m . G a s -& V a n d m . D r o n - n in sr en sg . 1 4 E f A m . 8 9 6 1 x B p . A n d r e a s B jø r n s G . 18 3 E - H ilm a r B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . S o f le g .3 6 E f A m .7 3 8 6 x B p . S ø n d e r d a le n 3 1 1 S ø b o r g D S ø b . 2 2 5 4 - H M B lik k e n s la g e r m . V a n d ta a r n s v .3 0 S ø ­ b o r g f S ø b 1 4 9 5 - H P B lik k e n s la g e r m . G a s- & V a n d m . H o u m a n n s A lle 7 S E - J o h s . C B lik k t n s la g e r m . G a s- & V a n d m . R o s e n v . A llé 7 E l f 0 6 ’ 3 8 & 0 6 1 3 1 B p . W ie h e s v e j 13 H e ll f H e ll. 6 2 3 9 - N B lik k e n s la g e r m . G a s - & V a n d m . G a s- v æ r k s v . 2 9 E f V 2 6 9 9 B p . G I. K o n g e v . 1 7 1 4 E | E v a 4 5 4 4 - O B l k k e n s la g e r m . (O A n d e r s e n & C o .) S t e n g . 4 4 2 E - O & C o. B lik k e n s la g e r e G a s - & V a n d m . N ø t r e b r o g . 51 E f N 3 5 3 5 x - R B lik k e n s la g e r m . S ta m p e n 4 H v id o v r e V a lb y f H v id o v r e 9 3 - S ig u r d B lik k e n s la g e r m . (K ø le r fa b r . D a n ­ m a rk ) S - R o u le v a - d 1 1 0 ' E - V ilh . B lik k e n s la g e r m . G a s - & V a n d m . I s t e d g . 3 5 5 E - A a g e B a g g e B lo m s t e r h d l. H d ls g a r tu e r G o d th a a b s v 3 1 1 V a n l. fj D a m s ø 9 2 B p . G o d th a a b sv . 3 1 5 2 V a n l. - A ’fr. B lo m ste r h d l. A a b o u le v a r d 4 1 E fj N 1728 - A n to n B lo m s te r h d l. N ø r r e b r o g . 1 8 2 2 E - C a rl A B lo m s te r h d l. Ø -F a r im a g s g . 4 4 H f 0 1 7 5 0 B p . L u n d s g 5 1 E ■ B A B lo m s te r h d l. N -F a s a n v . 4 3 E f G h . 2 7 8 2 B p . H a n e b r e d 2 8 2 V a n l. - H F r ø k e n lh . B lo m s te r h d l. I s te d g . 3 5 4 E f V 6 5 9 7 v - ’s H j . E 1*1f v v . B A n d e r s e n B lo m ste r h d l. V .K ir k e g a a r d s A llé E | V 7 9 6 9 - H ja lm a r B lo m s te r h d l. K a p e lv . 1 5 E J N 5 2 1 1 - J a c o b in e B lo m s te r h d l. G u n lø g s g . 4 8 3 [§] - K F r ø k e n B lo m s te r h d l. F r e d e n s g . 1 0 E D N 4 9 1 0 B p S o r te d a m s g . 1 3 5 E - M a g n ita B lo m s te r h d l. A m a g e r b r o g . 1561H j® A m . 2 4 9 2 y B p . A m a g e r b r o g . 1 6 4 3 (s) - P B lo m s te r h d l. Ø ste r b r o g . 8 2 H f 0 7 0 4 x B p . Ø ste r b r o g . 8 8 A 4 E - V a ld . B lo m s te r h d l. G r iife n fe ld ts g . 2 4 E D N 6 7 7 8 B p . T jø r n o g . 1 A 2 E - A B o g b in d e r m . F o r f a tt e r J o h a n n e v . 2 6 C h a r lo ttl. f O rd r. 1 8 6 6 - A E r d m a n n B o g b in d e r m . G y ld e n lø v e s g .1 0 E f B y 3 0 2 8 B p . V e s t e r v a n g 7 5 V a lb y ffl V b . 3 4 2 8 - A n n a E lis a b e t h F r ø k e n B o g b in d e r m .K n ip - p e l-b r o g . 3 1 | A r a . 8 9 3 9 x - F H B o g b in d e r m . N y e la n d s v . 3 6 1 0 - F J B o g b in d e r m . L ø v s t r . 8 E f B y 1 9 1 6 y B p . K r y s t a lg . 3 E f B y 4 3 1 x - F r . B o g b in d e r P a p ir h d l.V e n d s y s s e lv . 10H Ø - & F r e d e r ik s e n B o g b in d e r e Ø r e s u n d s v .2 H f A m . 5 8 - H e le n iu s B o g b in d e r m .K r u g e r s g . 4 ° E f l N 1 8 2 5 B p . R ø d tjø r n e v . 5 3 V a n l. f) D a m s ø 2 6 7 - H e lg e B o g b in d e r m . P a p ir h d l. F o lk v a r s v .3 E f l G h .5 0 0 B p .N y v e j 1 0 B 3 E f V 6 7 3 6 v - H e n r y B o g b in d e r m . ( U n iv e r s ite t s b o g b in ­ d e r D L C lé m e n t s E f t f.) N a k s k o v v .7 4 V a lb y f V b . 3 1 1 8 - H e r m . B o g b in d e r m . L a n d e m æ r k e t 1 3 C IH B p . R is v a n g e n 4 B r h .f l H e lla 5 5 3 - H o lg e r B o g b in d e r m . Ø -F a r im a g s g . 1 0 E f l 0 2 3 9 8 x B p . T a g e n s v . 1 6 2 1 E - J o h a n B o g b in d e r m . (M a r iu s A n d e r se n ’s B o g b in d e r i) E jg a a r d s v . 2 1 C h a r lo ttl. fj O rd r. 3 0 1 8 - J u liu s B o g b in d e r m . G o th e r s g . 1 0 3 3 IH f B y 5 0 6 5 x . _ _ - K a m m a B o g b in d e r A m a lie v . 1 2 E f) E v a 2 0 2 4 & P r iv . f) V 3 2 6 3 - ’s M a r iu s B o g b in d e r i A a b o u le v a r d 2 2 E f) C e n t. 6 6 5 2 & 1 0 6 5 2

A n d ersen H C B a g e r m .H a v d r u p v . 3 9 s B r h . f B i-H a 1! 81 - H C B a g e r m . J e r n b a n c A llé 5 6 Y a n l. f D a m sø 1 9 5 - J e n s B a g e r m . R e f s n æ s g . 4 5 IH) f N 7 4 1 3 - J o h s . B a g e r m . S a n k e lm a r k sg . 10 O f V 5 1 0 3 y - ,lo h s . Y B a g e r m . S ø lv g . 4 E f P a læ 1 9 0 6 - K n u d B a g e r m . G u ld b e r g s g . 2 1 (N] f N 2 8 7 5 - L u d v ig & S ø n B a g e r m , E g ils g . 3 5 [S] f l C e n t. 1 1 3 8 4 - O lu f B a g e r m . S k o le h o ld e r v . 4 8 1 E - O tto B a g e r m . (L u d v ig A n d e r s e n & S ø n ) L e ifs g . 4 1 [s] - P M o lle r B a g e r m . B r o h u s g .lO A E f N 6 8 6 6 ' - ’s R ic h a r d s E ftf. v. H a n s M P e d e r se n B a ­ g e r f orr. S tr a n d v . 3 7 IS fj R y v . 1 4 6 & R y v . 9 7 3 - S v . A a . B a g e r m . G o d th a a b s v . 4 1 4 V a n l. f D a m s ø 5 6 6 - V ig g o B a g e r m . W ille m o e s g . 3 7 1 | 0 6 1 1 8 . - E d w in B a lle t r e p e titø r R . M ø lle A llé 1 0 4 / a lb y f V b . 2 4 8 8 - A d d a F r k . B a n k a s s is t. S tr u e r g . 2 0 5 ffl - A Ej Istr u p B a n k a s s is t. A n d e r s e n N e x ø V . 3 6 S ø b o r g f l S ø b . 1 7 2 3 - E r n s t P o u ls e n B a n k a s s is t. N y e la n d s v .4 5 E f G h . 5 4 6 4 x - J B u c h B a n k a s s is t. A F B e y e r s V . 8 3 E D G h .5 9 7 6 x - A lfr e d B a n k b e s ty r e r Y e s te r b r o g . 4 2 4 E 1) V 4 2 8 4 - H fh . B a n k b e s ty r e r B lid a h p a r k 2 3 s C h a r- lo tt l. |) H e ll. 5 4 1 2 - M a th ia s B a n k b e s ty r e r B e r n s to r fts v . 6 7 2 H e l l . - H B a n k b o g h o ld e r Ø r n e v . 6 0 2 E l f T g .9 5 4 u - A n d e r s fh .B a n k d ir e k tø r R .S - F a s a n v .6 3 2E f G h . 2 7 1 8 - P o u l B a n k d ir e k tø r R . S ø lv g . 2 4 2 E D C. 1 0 5 4 0 - A r n o ld B a n k fu ld m . E jd e r s te d g . 4 S E - H B a n k f u ld m .H o lg e r l3 a n s k e s V .9 0 3 E fj G h . 4 0 5 x - J o h s . B a n k fu ld m . K o n g G e o r g s V . 7 0 2 E | G h . 3 7 1 9 y - J u liu s B a n k fu ld m . L y n g b y v . 4 3 2 H e ll. f R y v . 4 3 0 2 - V B a n k fu ld m . S - F a s a n v . 2 9 SE f G h . 8 1 0 5 - A V it tr u p B a n k k a s s e r e r C a r l P lo u g s V . 1 0 2 E | V 1 7 2 2 y - E J B a n k k a s s e r e r F u n k ia v . I 2 [S] - V ic to r B a n k k a s s e r e r T o n y s v . 3 4 C h a r lo ttl. f l O rd r. 1 5 3 1 - O v e B a n k p r o k u r is t F r is e r s v . 2 2 C 2 C h a r­ lo t t l. f O rd r. 3 1 5 3 - H B iu n e B a n k r e v is o r S k o le v . 3 2 G je n to fte f G je n t o ft e 16 8 9 - C B a r b e r m . A d e lg . l s E f P a læ 1 8 4 4 y - C a rl B a r b e r C T B a r fo e d s V . 1 0 2E f G h . 6 9 2 0 - F r e d e r ik B a r b e r A m a g e r b r o g . 1 3 1 [U f A m . 1 9 4 4 y [B a r b e r e r s e A fd . V I I F a g - R e g is t e r ] - A M B e f r a g t e r S o lg a a r d e n 2 0 2 IS1 f R y v . 2 5 4 1 x - C h r. B e f r a g te r Ø s te r d a ls g . 6 S (Si fj A m . 5 0 1 0 - G e o r g B e f r a g te r N it iv . 9 3 E f F a . 5 9 1 - G W B e f r a g te r S n e r le v .l L y n g b y f l L y n g ­ b y 1 2 2 8 - W ill. B e r e g n e r A r tille r iv . 4 4 5 GU |) A m .2 4 v - J ø r g e n B e s t y r e r S t . A n n æ P I. 2 0 A 1 I | P a læ 1 0 9 7 - S im o n B e s ty r e r A m a g e r b r o g . 1 6 4 3 E l - V B e s ty r e r H a r s d o r ifs v . 1 0 A 2 E f V 6 6 6 7 v - C O B ø g g ild B ib lio te k a r D r . p h il. E s t h e r s v . 1 2 2 H e ll. f H e ll. 2 5 5 4 x - A a g e E r h a r d t B ille d h u g g e r C F R ic h s V . 1 0 1 D 4 E $ G h i 5 7 0 6 y - H e r m a n B ille d h u g g e r T e g n e læ r e r S u n d - h o lm s v . 5 2 5(S) f A m .l6 1 7 x - M a x B ille d h u g g e r G o th e r s g . 1 4 3 s E f B y 3 1 3 6 - I l o lg e r B ille d s k æ r e r R a n tz a u s g . 7 0 A 4 E I N 1 6 9 1 y - A B lik k e n s la g e r m . C a llis e n s v . 3 2 H e ll. f H e ll. 1 1 8 9 x

Made with FlippingBook Online newsletter