Kraks Vejviser 1938 personregister

iPerson-ftegister for København

III — 910

Bank—Barn

B ankov B ø rg e 11 T a n d læ g e M u n kcskovv. I 1 foj £ R y v. 2080 - E r n a F ru e T a n d læ g e M u n k esk o v v . I 1 Søl £ R y v . 2080 B a n k tilsy n e t, B a n k in sp e k to re n s K o n to r L a k se g . 192 E £ C en t. 5502 & 5527 se A fd . V R e a l-R e g is te r B an n er-Jan sen F G ross. Jæ g e rs b o rg A l l é 31 1 C h a rlo ttl. £ O rd r. 1585 - Y R e p ræ s e n ta n t L y k k e sh . A llé 9 C SE B annow A B o g h o ld e r K a stru p v . 83 1 [s] £ A in . 846v B an z h a f W G ross. A m alieg . 12 E £ C. 6634 P o stk o n to 27997 B p. V itu s B erin g s A llé 3 K lp b g .£ O rd r. 1878 Banzon K C and. p h arm . H ille ro d g . 95 [Kl £ T g . 5194 - J K a s s e re r H ille ro d g . 95 [F] la B arb era S A n læ g sg a rtn e r K o lleg iev . 4 Hl i . C h a rlo ttl. £ O rdr. 5275 B arb erb la d efab rik k en O rie n t, A k ts., T old- bodg. 10 Kl £ P a læ 6723 - B a r b e r b l a d e f a b r i k k e n Z a c c o ved H e lg e Poulsen & C o. V e ste rb ro g . 9 0 IS £ C . 12698 B arb erb la d fa b rik k e n D an n ev irk e v. F r itz Jø rg e n se n B laag aard sg .3 0 A [N ]£ C en t.l0 7 2 4 B a rb e rfo rre tn in g e n M o n ta n a v ed N ie lse n & R asm u sse n st. S tra n d s tr. 19 DS £ P a læ 1555 B arb y C F o to g ra f G l.K o n g ev .1 7 8 3 E £ V 8 3 5 1 B ard eleb en A xel F a rv e h d l.N ja lsg . 44 3 !sj £ Su. 404 - A lb e rt R e p ræ s e n ta n t H a sse lv. 54 L y n g b y |) F rc d e rik sd a l 207 - R R e p ræ s e n ta n t V a lb y g aa rd sv . 8 2 s V alb y D VI). 4852y B ardenfleth K ris tin e D ia k o n isse B roliusg.7 [SI - H e m m in g E k sp c d itio n sse k r. i C re d itk a s- sen f. L a n d o jc n d . i Ø stift. C and. ju r. D ro n - n in g em ark en 5 G je n to fte £ G je n t. 2545 - B e ss B e tty E n k e fru e R y van g s A llé 50 H e ll. £ H e ll. 3463 - G u n n a r K a b in etssek r. bos TT. M . K ongen K m h . R . D M . B red g . 863 E £ P alæ 7030 - A g n e te K a m m erh errein d e A m aliev. 17s [V] £ V 3828 - I da K am m erh errein d e, A d m iralin d e V - B o u lev ard 41.1 [vi £ B y 4308 - K S L e k to r V -S ta tio n sv . 4 R u n g ste d K y s t £ R u . 202 - A M F rø k e n T æ lle rsk e i N ational!). C arl P lo u g s V . 3 1 E | V 4843 B a rd e r E r ik R e p ræ s e n ta n t S k o v b ry n e t 32 L y n g b y £ L y n g b y 1951 B arding J u tta E n k e e. F a rv e rm . B en g tasv . I 3 H e ll. | H e ll. 4104 - J o b s . B a r d i n g ’s F a r v e r i e r & ke r n. T ø j r e n s n i n g s e t a b I., A k t s . , K o n to r og F a b rik R aad m an d sg . 11 S) D ★ C e n t. 4268 (5 L e d n in g e r) P o stk o n to 583 H o v e d fo rr. S k in d e rg . 3 IH | C en t. 4251 F ilia l: V e ste rb ro g . 61 E £ V 7 4 x , T o rv e g . 33 E £ A m . 6 0 3 5 y, „ G I. K o n g e v . 176 E £ C en t. 4269, „ N ø rre b ro g . 31 El £ N 6598, „ N ø rreb ro g . 180 E) |) T g . 4045, „ S tra n d v . 191 H e ll. £ H e ll. 3605, „ Ø sterb ro g . 60 GU D 0 6239, „ F re d e rik ssu n d sv . 118 B El £ B e lla 1668 G ru n d la g t 1841 - C arl F a rv e rm . O scar E llin g e rs V . 5 E B ard ra m M F a b rik a n t S tra n d v . 296 B K lp b g . D O rd r. 2763 - ’s M E ftf. v. P e te r J e n s e n F a b rik a n t L æ - d erv a re h d l. V e ste rg . 17 E |! B y 3850 P o s tk o n to 33510 - J O fh . F o rsta n d e rin d e F M . N -F rih a v n sg . 8 1 1 11 - E V In g e n iø r E jg a a rd sv . 2 0 B 2 C h a rlo ttl. |) O rd r. 4453x - E y v in d In g e n iø r C an d . polyt. S o rted a m s- doss. 49 A 1 [ø] £ C ent. 12750 - P In g e n iø r C and. p o ly t. A m agerfæ lledv. 5 r> HS J$ Am . 6524x - P reb en In g en iø r F in sen sv . 44 A s El J® G h. 689y &

B ard ram E rik L æ g e R u n e b e rg s A llé 1 S e- b o rg £ Søb. 820 (12-1, T irsd . & T o rsd . till. 5-6) - M T L æ g e A m ag erfæ lled v . 261 is] - C h r. R e p ræ s e n ta n t T a a sin g e g . 2 5 s H £ R y v . 3928u - A S a g fø re r H o lm .K a n a l 5 E £ ^ C e n t.8 4 2 0 B p . N o rd k ro g 31 H e ll. - S o p h ie S e k re tæ r B o ru p s A llé 10* E) B ard rum L A B o g h o ld e r B la a g a a rd sg . 2 5 ’ El S N 1 6 4 9 x - D o rth e a E n k e fru e R u m æ n ien sg . 161 [s] - C W G u ld sm ed H e rlu f T ro lle s G . 2 4 ' E - P e te r M alerin . M cin u n g sg . 122 [N] £ N 7275 - V ig g o S tæ v n in g sm a n d E n g la n d sv . 34 C 1[Bi B aré V ilh. O v erassist. v. F rd b g . komm . V æ r­ k er G o d th aab sv . 642 El D G h. 1981 - J E R e k lam e b u re a u L ø n g a n g s str. 37 E £ P a læ 6224 Bp. T ølløsev. 42 B rh . £ B ella 1272 - E S n e d k e rm . T ølløsev. 42 B rh . - S v en d T e g n e r A rn e s v .l5 s B rh .|)B e ]la l4 7 0 B aren h o ld t H e lg a F ru e K u n stv æ v é rsk e M attb æ u sg . 224 0 | V 2522y B arfield K e tty P a tie n c e F ru e N æ stv e d g . 6 li3 i l | 0 5632 B arfo d C T a n g A p o te k e r R S tra n d b o u le v a r­ den GO3 E £ 0 7415 - A D e p a rte m e n ts c h e f i O n d erv isn m .K .D M . S tra n d b o u le v a u le n 6 0 1 [ø] D 0 7969 - E lse E u k e p a sto rin d e C la ra s v .il C h a rlo ttl | O r d r . 182 - 1 E n k e p a sto rin d e K o rn v . 2 C h arlo ttl. - T h o rk ilF o rfa tte r B ag sv æ rd v .2 2 2 B ag sv æ rd - K a re n F ru e S ilk cb o rg g . 25 2 (øl |l 0 515x - O l a f O G ross. R . DM . O rd ru p J a g tv .l5 3 s C h a rlo ttl. £ O rd r. 5037y - E r ik In g e n iø r B irk e g . 242 El - O v e T a n g In g e n iø r C and p o ly t. V ald e- m a rsg ad e 121 E £ V 2727 - H K o m m an d ø r K . D M . G e rn e rsg 15 E £ P a læ 4436 - S a re n K o n to rc h e f i K b h v n s S k a tte d ir. C eresv. 2 S S | V 4898 - K n u d L æ re r C and. m ag. A d o lp h sv . 3 1 G je n to fte £ O rd r. 4369x - O la f O & C o., A k ts ., P a p irh d l. F o rh a n d l, af a u t. S k em aer G yld en lø v esg . 10 E D ★ C . 3424 P o stk o n to 248 T e le g ra m a d r. „ P ap ir- barfod* - A n n a T a n g F rø k e n S k o le in sp e k t. F ry d e n - d alsv . 152 m £ V 570 x - P o u l T a n g T ø m rerm . L ø j tn . (J u liu s N ie lse n & S ø n )V a ld e m a rsg .l2 1 S $ V 2727 B a rfo d -P e te rse n J o h a n n e M u sik læ re rin d e L iv jæ g e rg . 182 iU £ 0 lllO u B arfo ed C arl A fd elin g sch ef S -F a sa n v . 8 0 A 4 V alb y £ V b. 800 - H a ra ld A p o te k e r R .D M . V e d L in d e n O 3 [s] - E rik A rk ite k t V -V o ld g . 964 S £ B y 3574 - K n u d V A rk ite k tØ -S ø g a d e 8 4E £ P a læ 2 5 8 4 x - H P A A A ssu ra n d ø r N a k sk o v v . 372 V a lb y D 3 7 7 4 x - A g n e s E n k e e. O b e rstlø jtn . K ab b ele je v . 31 B rh . - O lg a E n k e fru e S te v n sg . 4 3 1 El - A a g e F o r fa tte r K je k lsg a a rd sv . 412 V alb y D V b.3 5 4 9 - K lia tj en G a rtn e r O rd ru p v . 1 0 0 'C h a rlo ttl. | O rd r. 3538 - A & Co. G ross. A g e n tu rfo ir. A lléen 5 K a ­ stru p P o stk o n to 28450 - O la f G ross. A g e n tu rfo n '. G o th e rsg . 1513 E | B y 7823 - E L In g e n iø r G I. K o n g ev . 152 A 2 S £ E v a 2305 - G F In g e n iø r C and. p o ly t. S tu c k e n b e rg sv . 28 L y n g b y £ L y n g b y 374 - V ig g o J o u rn a lis t P a rk v æ n g e t 3 5 C h a rlo ttl. H e ll. 3203 rla K a ss e re r i S p a re k . S m alleg . 4 2 2 E £ G h . 6249 - T h y ra P a sto rin d e T ra n e g a a rd sv . 751 H e ll. I H e ll. 5999 - P e r R e d a k tø rS tra n d v . 427 K lp b g . f O rd r. 5300 - H u g o R e k la m e k o n su le n t H o lm e g a ard sv . 27 C h arlo ttl. f O rd r. 3881 - L is F rø k en S e k re tæ r v. d. k g l. T e a te r G u - d en aav . I 2 E £ G h . 1641u

B arfoed H L S k ib sfo rer M ariev .1 3 V ed b æ k £ V e d b æ k 278 - F S n e d k o rm .V ed A m a g e rp o rtl2 GU ® A m . 473v. B p. E lb ag . 174 El B a rfre d O tto A d m in is tra to r D a n n e v irk e g . 27 2 m I E v a 2801 - K F o to g ra f S ilk cb o rg g . 193 M D 0 4346x - G e rd a F ru e S tr a n d g .6 s E £ A m . 4(i95 - B F rø k e n S tr a n d s . W ild e rs P I. E ® Am . 4940x - A a g e F riis In g e n iø r O v erg . o. V . 502 E £ Su. 614 - K a m m a K o m m u n e læ re rin d e O rd ru p d alv . 24 C h a rlo ttl. | O rd r. 4480 - A rn e D e g n L æ g e V e rm eh ren sv . 8 1 K lp b g . £ O rd r. 2382 - S A M alerm . K ild e g a ard sv . 4 H e ll. £ Midi. 4288 B a rfre d -P e d e rse n E ln a F rø k e n G am m el- to ftsg . 10' E £ B y lO lly - G fh . G o d se je r R u n d forbiv. 158 N æ ru m £ N rerum 52 B arg ild C J J e n s e n T e g n e r A n e K a trin e s V. 2 0 3 E £ G h . 7416 B argum E lisa b e th F rø k e n A ss is t. i N a tio - n a lb . F o rh a a b n in g sh . A llé 152 E £ V 889y - M arie E n k e e.J o u rn a lis t M a n tz iu sv .S 'H e li. B arh o lt PI B v g n in g sk o n u u k tø rV æ rn ed a m sv . 4 A 3 m I 'V 7099 B arild A V F S k ræ d d e rm . G cn fo ren in g sp l. 49 E £ T g . 5139y B ariu s E jn a r U rte k r. A lle rsg .ø E l £ T g ,1 5 0 7 y B ark e L P C fh. P ro p rie tæ r A m ag erb ro g .3 2 8[g] B ark h u u s A staC an d . p h a rm .F o rc h h a m m e rsv . 2 3 3 E - C arl G ro ss. A g e n tu rfo rr. S tu d ie s tr. 21 E £ B y 3607 P o s tk o n to 803 B p .S o lv æ n g e t 5 2 m £ R y v . 914x - A x el In g e n iø r F in sen sv . 8 D 4E £ F a . 281v - W U n d e rd ire k tø rln g c n iø rF o rc h h a m m e rsv . 233 m £ E v a 3705 B arkou Clir. B o rre g a ard ps. S ta b sse rg . D M . G a sv æ rk sv . 6 A 4 E B arlebo S In g e n iø r A g g e rv .6 V a n l.£ D am sø 4179 B arlev D F rø k e n K o n to rc h e f T ry g g ev æ ld e v . 106 B rh . £ B e lla 866 B arlow D F ru e F a lk o n e r A llé 8® E £ V 7 7 3 0 B arlyng N iels R e p ræ s e n ta n t A rtille riv . 4 4 'E £ Am . 5592 B arm er C hr. A n læ g sg a rtn e r L y n g b y v . 3133 H e ll. £ G jen t. 2311 - Jo h a n n e s B an k fu ld m . A m a g erb ro g . 4 3 4 El £ A m 1107 B arm ing N C K ø b m an d V a n lø se B y v. 4 4 s V an l. £ D am sø 3702 B arm w ater K F L æ g e S tra n d v . 114 A H e ll. £ H e ll. 4503 B arn d o rff H D isp o n en t A m ag erfæ lled v . 2 1 E £ Am . 2429y - F P O K o m m u n elæ rer F a lk o n e rA llé 22 SE - C arl M u r er m. G asv æ rk sv . 2 3 E £ V 7255 - Sv. M u rerm . K je ld g a a rd sv . 20 3 V a lb y £ V b. 4884 B arnekow S v. D ire k tø r U p sa la g . 202 [0] £ ★ 0 .1 1 6 4 6 - K v. S e k re tæ r C an d . ju r. B lid a h p a rk 2 1 1 C h arlo ttl. £ H e ll. 5513 B arn erG I C v. A ssist. v. S ta tsb . K irk e v . D ra g ø r £ D ra g ø r 225 - F ra n tz v. A ssu ran d ø r R ib eg . 1 9 1 M £ 0 7619x - L T C v. fh . D is trik ts in g . C an d .p o ly t. R . D M . S øllerødv. 83 H o lte £ H o lte 744 - I v. F rø k e n H e sselø g .2 6 1 [ø] £ R y v . 1771y - M v. F rø k e n F o rh a a b n in g s h . A llé 17 I ) 3 E £ V 2872 x B arn er R asm u ssen J o h s . F o rsta n d e r f. T e k - n isk eS elsk a b sS k o le R .P rin se sse C h a rlo tte s G . 38 M £ N 5373 B a rn e w itz E m . C y k leh d l. N ø rre A llé 9 1 £ N 3349y B p . A h o rn sg . I 2 ffifl - H E G ross. GI. K o n g e v . 143 E £ V 9629y B p . R y p a rk e n 134s Él - E fh. iÉ erre ek v ip h d l. H v e d ev . 4 0 B rh . - H fh .K o m m u n e læ rerin d e L y n g b y T o rv 14 L y n g b y £ L y n g b y 592 - A K u n sth d l. G l.-K ongev.143 E £ V 9629y B p. V e ste rb ro g . 20 C4 E - V G S p e d itø r T ra n e v . I 3 E

Made with FlippingBook Online newsletter