Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

III —946

Bret—Brit

Brieghel-Høm J Kommunelærer Lundbyesg. 5 1 E l $ E v a 557 Brigade Kiosken v.V P la n se n Brigadev. 48 - 50 s [U § Am . 7548 Brigadegaardens K o h n iallag e r v . C H Degen- kolv Brigadev. 11 [si | j Am . 5460 Brioel K Servais Frue Duev. 42 s TI | j G h. 8865 Brigsted I I Skibsforer Am ager Boulevard 1261 [S] $ Sn. 565 B rik A xe l Læge N -V o ld g . 104 B $ B y 1297 ( 12 - 1 ) B rill N iels Pedersen Tandlæge A u rik e lv. 142 V a lb y B rille, Preisler Y o rk s Pass. IB Jl) Palæ 3533 Brinch [Se endv. B rin ck, B rink] - P B o g lid l. Luganov. 12 (H $ Am . 5299 - Jens Brygm ester Rebekkav. 51 ° H e ll. $ H e ll. 5113 - F D ire ktø r Em drupv. SI $ -A C. 605 - Lo u ise E n ke e.Landsretssagf.N -Frihavnsg. 573 m - P o u l Forretningsf. H o lger D anskes V . 533 E l - Thom as Gross. Parkvæ nget 40 Charlottl. JB H p ll. 5415 - U lrik Gross. Oand. ph.il, R . J u u l Steens A llé 5 H e ll. $ H e ll. 1673 - A le x is Ingeniør Cand. polyt. Heslehøj A llé 2 H e ll. - Jens Ingeniør Entreprenør Skoubog. 2 B | C. 8107 B p . H eslehøj A llé 2 H e ll. $ H e ll. 1588 - P Kaffe]ager V a lb y Langg. 209 V a lb y $ V b . 2293 - R igm or Kommuneløererinde Strandvænget 13 m - & Spehr K orkvarefabr. Vesterbrog. 123 E |C e n t. 9704 & 11704 Postkonto 3409 T e le - gramadr. „ K u r il“ - Oswald Læ ge Herm an Trie rs P I. 32 E $ N 4.312 - Ove Læ ge D r. med. Bredg. 45 A B $ Cent. 3318 Postkonto 3111 B p. Strand­ vænget 13 m | j R y v . 2966 - S R evisor i Landbrugsm in. Am agerfæ l- ledv. 264 m - E sth e r Sekretæ r A n e K athrines V . 324 E G h . 3759 v Skibsfører Ainsterdamv. I 1 iw]$ Am .7403 - E v a Frøken Tekstforfatter Overg. o. V . 465 B f) Am . 8254 v Brinch-N ieisen H M Fabrikant( Gammelholms Pakkassefabr.) N yhavn 6 A 1 B B rinck [Se endv. B rin ch , B rin k] - C Bogbinderm . Teglgaardstr. 5 i | B y 1680 - A D riftsled er Dronn. O lgas V . 514 E ® G h . 7709 - Je n n y E n k e e. Disponent Jensløvsv. 154 Charlottl. $ Ordr. 4252 y - K a th in k a E n k e e. Skibsinsp. Nordborgg. 3 2 ® $ 0 2864 v * - C Ingeniør Amagerbrog. 166 3® JjA m .8098 - J T Overassist. i To ld v. Sibbernsv. 42 V a lb y - K F fh. Søminemester F M . Strandboule­ varden 106 s ® D 0 1383 v B ri nck-C laussen Th.kem .Fab rikant D rosselv. 42 m i G h . 4100 Brinck-Jørgensen K a j Afdelingschef M advigs A llé 5 s E Brinck-Lund Jørgen Gross. Bem storffsv. 69 A> H e ll. $ H e ll 5942 Brinck-Seidelin L Gross. (T h . Hugo Ibach) Grundtvigsv. 21 E $ C . 3534 Brincken Jenny Frøken Kronprinsesseg. 2 3B B rin ck e rR E D irektør Gross. (Staalkontoret) Skjold sg. 73 i | 0 9968 - C J J Disponent G I. Kongev. 853 E - G Gross. Edelslundsv. 5 S K lp b g .f B e ll. 192 - Mogens Ingeniør Vardeg. 24 r’ H T $ 0 7 5 4 7 y - S H II Korrespondent D rosselv. 32 E $ G h. 334 lv Brinckmann N V K apt. i In g . K m jk r. R .

Bretland A age Repræsentant Ved Sønder­ port 23 * [S] Bretteville L o u is le Normand de O verrets- sagf. V esterg. 26 0 $ Cent. 2772 ( 10 - 4 ) B p . C a rl Johans G . 24 É) $ 0 5406 Bretteville-Plum A ne En ke e. Bankdirektør N -Frih avn sg . 31.3 0 |1 0 8500 Bretting M K E n ke e. Postmester N - F r i­ havnsg. 274 M D 0 840 fin - F rid a Frøken Modelull. N -Frih a vn sg . 274 PJ I 0 8106 u - A Øverumeniør Cand. poht. A T V . de Conincks V . 9 Holte $ H olte 185 - H A Proku rist Østerbrog .54 C 3 P |} 0 5489 Bretton-Meyer Jørgen A rk ite k t Østerled 8 U h . M | R yv. 1115 - H a n s A ssist. A rk ite k t K aløvej 17 V a n l. D Damsø 1046 - H V C arl Læ ge Østerled 8 '!ø] $ R yv. 4343 Brettschneider A Skibsfører Strandbonle- varden 1041 1 | 0 6445 Breum Rud. Afdelingsleder Blegdamsv. 36 2E $ N 8700 - O le Bogholder Pal ud an M u llers V . 12 s E $ E v a 2414 - N M Cand. polyt. Stenhuggerv. 1 4E $ Tg. 2547 u - E jn e r Centralvarm einstall.Harrestrnpvang 14 ' V a lb y $ V b . 1581 - Carolin eEnke e.Kommunelæ rerStokrosev. 7 S IH - E lle n E n k e c. Fab rikant (P K Breum ) F r i- modtsv. 6 H e ll. $ H e ll. 1703 - Johanne E n k e e. Skibsfører Nøjsomhedsv. 174 m - P K Fab rikant Gross. Frm . Købmagerg. 53 0 D Cent. 5895 Postkonto 1786 - C a rl H otelejer Strandv. 808 Springforbi J) B e ll. 104 - S O Instrumentmager H um lebæ kg. 9 sE D Tg . 5077 v - JuuelsgaardM alerm .SøborgHovedg. 63 A 1 Søborg $ Søb. 1544 - C a rl Pianostemmer Hovedvangen 72 B rh. $ B e lla 952 Breuner Inger B rin k Frue Ingemannsv. 26 R 4 IS - Ove statsaut. Revisor Raadhuspl. 45 S $ Cent. 1159 & 1365 Bp. G l.K on g ev. 911 S | V 3696 Breuning W Malcrm . Dosseringen 144 [Hl $ N 184 ly - Robert Maskinmester Finsensv. 116 Hl $ Damsø 259 - S Overassist. D anas P I. 123 S D E v a 2661 - A n n a Sekretæ r Borgmester Jensens A llé 14 ' M I I 0 7399 - C a rl 1 . Strandv. 18 E 4 H e ll. § H e ll. 3143 Breuning-Storm G u n na Frøken kg l. H of- V io lin istin d e M I & A . K astelsv. 21:1 PI |) 0 5975 Breving E Tøm rerm . Genforenings P I. 422 H 1 g T g . 4417 Breyen Christopher D irektør G I. K on gev. 374 E | V 1456 y - T yg e Disponent L iv ø g . 94 m - C a rl D riftsbestyrer Vodroffsv. 25 IS $ V 3739 - Povl Inspektør E sk jæ rv . 131 V a n l. - F r. O verassist i P o st-o g Telegrafv. Am a­ ger Strandv. K b hvn s Lufthavn K astru p $ K astrup 647 Briand de Crévecoeur E K ontreadm iral C h ef f. Kystdefensionen K . D M . K o n - gensv .9 E l $ G h . 9393 Brie a brac v. A To rkild -H an se n & E m .K in c h K u n sthd l. F io lstr. 3 B $ Palæ 399 B rich E Skibsfører K u h lau sg . 10 Hl $ R yv . 1706 y B rick E Manufakturhdl. V ig ersle v A llé 26 V a lb y $} V b . 2927 y Bp.Solskræ nten 54 V a l­ by | V b . 3523 B ricka A L e k to r Cand. mag. Callisensv. 23 H e ll. $ H e ll. 1874 Bridana, A kts., V-Boulevard 42 [V] ® ★ C. 18517 Postkonto 22256 Brieghel C Tapetserer & Møbelpolstrer Jægersborgg. 14 El J| T g .4773 Bp.Paludan M ullers V . 8 S El

Bringeby E in a r Dross. (Ostekompagniet) Tagensv. S 8 S E Bringstrup R Vognmand Entreprenør G aasc- urtv. 1 Brh. jg B e lla 2604 x Brink [Se endv. B rinch, B rinck] - Nanna Frue Billedhuggerinde Am und- sensv. K on gsvillie Lyng b y - A h e l Fuld ni. i O vcr-Skyld r. Cand. pol i t. Amundsensv. K o n g sv illie Lyng b y j L yn g ­ by 278 - Aage Ingeniør Cand.polvt. HSchneekloths V . 12 s E D G h . 1990 u “ - E d v. Kapelm ester Farum g . 153 E l ® Tg . 4481 v - Jens Chr. fh. Købmand Rovsingsg. 134 M | Ryv. 3492 x - E ile r M anufakturhdl. D rej øg. 23 Hl $ R yv. 2879 - AlbertW entorfM urerm .Vesterbrog. 94 SE - M arie Skuespillerinde Ebertsg. 6 ;! [Si $ Am . 6013 y B rin k-B rin kfo rt L o u is A rtis t Gasvæ rksv. 12 C 1 E | V 9 J 83 x Brink-Jacobsen P Gross. (Ingemann Petersen & Brink-Jacobsen) Ørnev. 262 E ffi T g . 4288 Brinkel A xel Forretningsf. Hyldegaardsv. 73 Charlottl. $ Ordr. 4830 B rinker Sophus Gross. Hobrog. 133 M ffl 0 2429 v B rinkhof A M Bogbinderm. (B rin kh o f &Søn) H allandsg. 22 s É 0 - C Protokolfabr. (B rinkh o f & Søn) Ved Skansen 51 Sil § Am . 4985 y - & Søn Protokolfabr. N ik o la jg . 1 9 0 ® B y 2715 x B rinkløv H an s M ygind Ingeniør Cand. polyt. Hostrups H ave 172 8248 - H an s Maskinmester Hostrups H ave 29 4E | N 4982 y Brinkmann [Se endv. Brinckm ann] - A C J fh. Fo rvalter Jens Ju e ls G . 14 O ® 0 2572 x - N J R Gross. Godthaabsv. 483 E - W Gross. Strandboulevarden 93 4® $ 0 6 0 2 2 - M agnella Konsulinde Ordrup Jagtv. 59 Charlottl. $ Ordr. 5002 x - A gnes Frøken M alerinde Blegdamsv. 92 f> ® $ 0 9793 u - B ernh. M urerm . Lykkcsb o rg A llé 8 Søborg $ Søb. 22 - A Johs. Redaktør Banev. I 2 Charlottl. ® Ordr. 4659 B rinks H Automobilreparatør Jagtv. 101,103 E $ T g .957 Bp.Agersøg. 16 3® $ R y v .3126 Brinn H an s L u d v ig A rk ite k t Hostrups H a ve 9 S E $ N .7555 . Brio, A k ts., Bernhard B angs A llé 21 E $ G h. 6870 Brisson Fred. elektr. In sta ll. E m il Pipers V . 4 L yn g b y $ Lyng b y 1307 - Herreskrædderi v. Brødr. V & M G rtin - wald V -Fa rim ag sg . 11 E $ B y 922 v Bristol Herreskrædderi v. I Schwartzberg Aaboulevard 48 E $ N 1004 y - K ond itori, A Andresen Vesterbrog. 9 B E l $ C. 1632 - P ap ir Co. st. Kongensg. 23 0 $ Cent .9512 6 9543 Postkonto 22212 - P a r f u m e r i e B r i s t o l , E C h risto p h e r- senFrederiksb ergg .40 $ C .9355 & B y 4986 - V in h an d e l ved C h r. G yldenslette Istedg. 21 E $ Cent. 2145 Britagent ved M T h . M årtens Bredg. 25 C 0 $ Cent. 3714 & 14280 Postkonto 3643 Britannia ved N N Moesgaard H erreekvip- forr. Strandv. 187 .H ell. $ H e ll. 1301 - v. C C U lholt K u l- & K o ks en gros Bent- zon-sv. 53 E $ G h. 8638 Britannic O il Company A k ts. Puggaardsg. 7 E $ C. 9211 Britex ved Percy W ien e r Gross. Agenturforr. St. Annæ P I. 22 0 $ Palæ 6781 Postkonto 22416 B r i t g o o d s , A k t s , , N yTold b od g .8 0 $ ★ Cent. 1036 Postkonto 24020 Telegramadr. „Goodrich *1

H O Ørsteds V . 202 E $ E v a 252 - A Murerm. Rosbagev. 30 V an l.

Made with FlippingBook Online newsletter