Kraks Vejviser 1935 personregister

Animated publication

Vejviserens 1. B i n d I n d e h o l d e r ? A id . I : K o r t

og P l a n e r

og H u s - R e g i s t e r

— I l t G a d e -

— I II : P e r s o n - R e g i s t e r — IV : P r o v i n s - R e g i s t e r

Afdeling III.

Vejviserens 2. B i n d i n d e h o l d e r : A td . V : R e a l - R e g l s t e r — V I: F i r m a - o g A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r — V II: F a g - R e g i s t e r — V III: I s l a n d

— IX : U d l a n d e t E x p o r t D i r e c t o r y

o f D e n m a r k .

Person-Register fo r København.

P r iv a t-P e rso n é r samt V irksom heder ind en fo r Handel, H aandvæ rk , In d u s tri, Sø fart, Bank- og Fo rsik ring svæ sen og a n d re næ ring sd riv end e E rhv e rv i København , Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer ulader ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil aøge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. •m. findes i Af d. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Bragen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem dette Registers Omraade og Provins-Registrets er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade*.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1983 — 16. November 1934, med Angivelse af Dødsdagen

A L L E F O R R E T N I N G S - PRIVAT-ADRESSÉR af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

'Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg or indordnet umiddelbart efter Bærerne af det forste Navn alene. f. Eks. Hanseu-Gad efter alle Hansen’ernr. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærcrinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Caud.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Haren Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl , dette atter før GA S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk**, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske**. Til den „be­ stemte Artikel** (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling YI i 2. Bind).

MEDDELELSE OM F L Y T N I N G E R N A V N E - og

S T I L L I N G S F O R A N D R I N G E R E T A B L E R I N G A F N Y E V I R K S O M H E D E R bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Ny t o r v 17 , Køb enhavn K. inden hvert Aars 20. Oktober.

o. l .

B e n y t B l a n k e t t e r n e i S l u t n i n g e n a f d e t t e B i n d

Afdeling I I I . P e r s o n - R e g i s t e r f o r K ø b e n h a v n . Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyerfse Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

49

49

III — 770

Aaen P J Overassist. i Post- og Ttlegrafv. Carl Blochs Allé 6Soborg AaesTh.Maskinmester i Flaadcnllolmbladsg. 763(S) - E TcatermalerVemFysselv.6‘-[K]AGh.77tx Aafred Kaj Blomstcrhdl. Kapelv. 11 [Ni A N 3(508 - L .Mekaniker Sumlkvogsg. 17 [tBA Ryv. 4005 Aagaard Harald Afdelingschef Jyllinuev. I1 Vanl. - C Luinbye Assurandor Valby Langg. 143s Valby A Vb. 30 - Carl ECand.polyt tekn. Fotograf Redaktor Anker Ileegaards G. 5 [3 A By 2919x Bp. Morlenesv. 14 Holte A Holte4(57 - SO Cyklehdl. Veras Allé 24 Vanl AEamso 220 & Damso 1590 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2El A By 1083y - Gerda Enkefrue Vod Lindevangen 143El ®Gh. 749y - Ida Enkee. Papirhdl. Poul Ankers G. 2SKJ A Pala; 1974 - Jenny Enkefrue Solgaardcn 232 UB A Ryv. 3523y - A I Enkefrue N J Fjords Allé 10s H A K 4137x - Peder Forretningsf. Njalsg. 392 [S] A Am. 405y - Dagmar Frue Amagerfællcdv. 9S [s] A Am. l(580x - Ellen Frue S-Fasanv. 473El A Gh. 7121 - I) K Frøken n.u l BernhardsV. 3* [3 A Eva 880y - Gunnar Fuldm. Rughavev. I 1 Valby A Vb. 771x - D Munk Gross. Bredg 351Kl - Otto Gross. Vesterport [3 jgi By 7030 Bp. Øst.baneg. 3:1[o] A O 0133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.PedersStr. 20 Kl A Ry 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Gramby v. 5 Rødovre Valby - P Ingeniør Bernstorflsv. 15-4 Hell. A Hell. 2100 - Paul IngcniorGross. (Bach&Bonne’sEftf.) Rigcnsg. 231Kl A Cent. 12521 - V Ingeniør Cand. polyt, Solgaardcn 232(TB - Annine Froken Kommunelærerinde Sti andboulevarden 16:>1 |I Ø 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 212E] ® N 0797 - IdaFroken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A4El AN 22l)3y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Tra- negaardsv. 62 Hell. A Hell. 2488y ■LMN Kommunelærer Tibirkeg. 212[S - M Kommunelærerinde N J Fjords Alle 108 El * N 4137x - Il V MKonstruktør BogholderAUé67Vanl. - PN Kriminalassist, Artillcriv. 601[s] AAm. 3057 - H F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 22 Charlott! A Ordr. 2430 & Ordr. 499 - K .1 Kobmand Vestkærs Allé 8 Hvidovre Valby A Hvidovre 92 ■Viggo Købmand Nærumv. 313 Nærum A Nærum 05 - O C Læge Dr. med.V-Boulevard 13 El A Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp.Sol- vænget 10 EBA Ryv. 2002 (12-1) - Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 1534 [s] A Am. 4132 ‘ - P Manufakturhdl. Roskildev. 308 Rødovre Valby A Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby A Vb. 100 Bp. S-Boulevard 874El - O F Murerm. Vesterbrog. 169 GS § Cent. 3702,10079 & Priv. A V 8(585 (10-2) - Th. Murerm. Hollænderdybct 142[g) AAm- 2139 - Knud Organist Norgesg. 30r’[§] A Am.4592 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentolte A Gjent. 1336 - R G Overassist, v. K T A S . Havebo 3Valby A Vb. 317y - N A dvermontor ÅarhusPl. 4SO A06008 P e r so n -R e g is te r for K ø b en h a v n

A a— Å a g a

Aabo Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Hojlandsvangen 44 Brh. A Bella 1097 - Mobelforr. v. KFischer Sallii gv. 7 El A Damso 2034x - Pakkassofabr. v. L V Nielsen Valby Langg. 40 Valby A Vb. 2750 - Tag«.ækninsrs Co. v. R Horcbsenius Han- si'n Wilkensv. 25 E) A Gh. f932x - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 [N] A Tg. 4204 Aaboe-Petersen 1 S 1 Co.’s Eftf. Gross. Dalgas Boulcvard2s[ØAGh.3908.\Postkonto2834(). - Kai G oss. S- Boulevard 123' ffl | V 9G55y Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Sulirs G 18> m A By 58!)0v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70Hl A Cent. 9500 - Budcentral & Flytteforr. v. I Rugtved Sø­ rensen Biaagaardsg. 30 HD 81Cent, 11455 & N 5383 - Cykle- & Radiofnrr. v. Alfr. Ranch Aa­ boulevard 40 (S A N 778 - elcktr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 23 [3 A Cent. 11030 - Farve-& Tapetlager vedRud. MeycrAabou- levard 28 [SOA N 940v - Flaskehandel v. S Hoffmann Gasv.ærksv. 9 LYl A V 2840y - 'Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. *4-4g] A N 5221 Aaboulevard-Kiosken v.T.1uncher-Christenscn Aaboulevard 25 (2 ACent. 2049 Aatoulevard-Kvarterets Spccial-Værkstcd ved Th. Poulsen Rantzaiisg. 35 INI AN5929 Aahrlnk II V Glitrin. Amaaærltrøg. 9(5 [81 A Am. 3041 Abron A fh. Postmester Amicisv. 41[3 AEva 801 Aaby [Se ernlv. Aabye] - Emil rngenior Caml. polyt.Glahns Allé 43s [Kl A Oh.3S2!)u - 1 Viceinspektricc Hans Tavsens G. 5SHl A N 1254y Aaby Ekspressen v. HMollerFlytteforr.Eng­ have PI. 17 A L3A Eva 1181 Aabye [Se endv. Aabyl - Rud. Boglidl. Papirposefabr. 0sterbrog.ilO EBA Cent, 1257 Bp. Zinnsg. 34[o] - Lorenzo Direktor Søvejen 15 Holte AH°1- te 411 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 [øl A 0 24G7 x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233El A V 2382v - Dagmar Forstanderinde Colbjornsensg. 3413 - K A F Frøken Svinget 122[UA Am.l703x - Vilhelm Gross. Østerbrog. 110 O A Cent. 1257 Bp. Romersg. 20 A4KJ - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. A Ordr. 2735 - Jorgen Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 014El | 0 8120 - Oscar installatør N J Fjords Allé l 4El - Karen Journalist Zinnsg. 34( i | 0 8352 - M Kommunelærerinde Colbjornsensg. 34E1 - Jorgen Kunstmaler Gothersg. 1432Kl A By 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 10GCE3 A N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33E) - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 Hl AN 3193 - A Repræsentant Cæciliav. 132Valby ®Vb. 2547 - F Sekretær i Stat sanst. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget 122[s] A Am. 1703x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 32 A Palæ 878x AabyholmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund­ strup Marstalsg. 10 løl A 0 7787 Aacega Bramdselsforr. v. G Andreasen Biaa­ gaardsg. 36 HDA N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 1!) [o] A Ryv. 2786 Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G 233Hl - Flytteforr. v. Soren Pedersen Danmarksg. 19 m A Eva 1750 - J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosenørns Allé 41 El A N 5349

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Verner Christiansen Graabrodrct.8 KJ ACent.7304 - W, Akts Automobilinaattefab1. Gothersg. 28 Kl Palæ 1193 Postkonto 21053 Aaabav..! HansonTransporlforr.TT CØrsteds V. 11 TV (S A' V 355(5 Aaahach Kompagni v. Magnus TTaahr Glarm. Godthaabsv. 01 [F] A Gh.4350 Aaabel Laura. TTusgerningskontor Odenseg. 243 m A 0 7«91” Aa-aclo Komp. v. CGabr iel Christensen Vin­ due:-polering GI. Mønt. 39 IK1 $1 By 5434 y Aaager JanusMurerm Jømsborgv. iV Ilell. A Hell. 74 Aa-alf, Akts., Bredg. 09 [K] A Cent,. 0772 Aaals-Parket-Gulve Akts Dansk Parket In­ dustri Larsbjørnsstr. 7 [Kl A By 2205 Aaba Bud & Transport Co. ved Iv Mtinch & Il P Jensen Dyhensir. 0 [Kl A Cent.. 3355 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vognmands- forr Abel Cathrines G. 1 E] A Cent. 8812& V 8145 Aabad O J Direktor Wcstend 304[3 A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstegaanls Allé 15 Brh. A Bella 1217 Aabak A C Gross. Frm. Svend Trosts V. 13 IH J) Cent, 3lt 0, .3120 & 154^4 - K Snedkerni. Nørre Allé 3 |$j A N 0034Bp. N-Frihavnsg. !'G:1EBA G 3547y - v. O Anderberg Vinducspoleringskoinp. Vestoibrog. 47 L3 A V 1977x Aabakkcn Markisefabr v Alf.PetersenGlimv. 43 Hvidovre Valby A Hvidovre 21 Aabal I no I i i ingMfniT. v. Imdvig IVlerucm Vø- sterbrog. 81 |V| A V 4854 - Vindueskompagni Bangshov. 25 Vank |1 Damsø209 1 Aabald Atelier v. Joh. Lyngby Østerg. 50 IH A By 0388 Po Jkonto 2925!) Aabart Finar W Pianost emnier Poppel Allé 35 Hvidovre Valby A Hvidovre3b(i Aabavn Julius Murcrm. Vc.steibrog. 128‘ S] J®V 8030 Aabca Gumiuidepotet v. Tom .Torgensen Col- bjornsensg. 8 [3 A Eva 2888 Aabech Alcxius Arkitekt Murerm. Vondsys- selv. 10s [Kl A Gh. 9900 - Jens A fh. Murerm. Husumg. 10 HDATg. 1700x Aabel [So endv. ObeT| - HPelektr Install Strandg.5C4KlAAm.5759 - Gunnar Theilmann Organist Livjægerg. 333El A 0 8'95 v - J P Theilmann Repræsentant Livjægerg. 33;1i l | 0 895v Aabenraa Assis'ance Afd. v. Kai Aage Chri- stolferscn Budcentral Aabenraa 2i Kl A Cent. 2121 - Rammefabrik v. Heinr. Jørgensen Aaben­ raa 13 08] A By 4011 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 DS A By 4202 - Skiltefabrik v. Heinr. Jørgensen Aabenraa 13 [E A By 4011 Aaberg EriklnstrumentmagerVodroffsv^lB1 E A v 0681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem- mcr Collinsg. Gs [fifl A 0 0300 - CarlBiilowLægeNiels AndersensV.G5Hell. - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell. A Søb. 57!) - KRepræsentant01eSuhrsG.74[KlABalæ4324 - Aug. Tømrerm. Lomhardig 254AAm.1375 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Ve­ sterport (HA By 8674 Post konto 20132 Aabid, Akts., Udlejningsforr. Ny Vesterg. 1 Kl A Cent. 7007 Postkonto 1093 Aabirk Sv. Kobmand (Sanafer) Norreg. 39'El Aabling-Thomsen Hugo Fabrikant Rosenørns Alle 84H A N 2002 x Aabo Amagerbrosnye Gas-&Vandmestcrforr. vedL ClausenAmagerfælledv.17 [S] ®Am. 5790 - Bilen v. Sv. Pedersen Jagtv.151 [S A Cent. 4406 " - Blomsterforr. v. C A Koefoed Aaboule- vard 24 IS) A N 8325 - Inventarsnedkeri v.Th. Andersen Aaboule- vard 20 Hl A N 7171

III — 771

P erso n -K o g is ler for K øb en h a vn

A a g a—A aru

Aagaard Andreas K Overpakmester Mar- stalsg. 2:V [ø] $ 0 7007 - LM Prokurist i Privatb. Parmag. 41 [s: - 01troil P in kurist F.milieg.91(V] £ Eva3056 - A Repræsentant. Gjcntofteg. 50Bs Gjen- to.tr |1 Gjent. 1400 - A M Roiiræsentant, Grysagerv. 8* ■l'\! J[>Gli. 3452x - I S Repræsentant Strandv. 200 Charlottl. £ Ordr. 1078 - Ejnar Sadelmagenn.Sv(mdøbj(Tgv.38Hvid- ovro Valby g Hvidovre 432 - Bjørn Skil s- & Maskinkonsulent Clas- sonsg. 10 B3E)£ Cent. 11450 - E Smedom. (Iron Art) Kaalundsg 0;i E - G Smeilem. (Iron Art) Kaalundsg. G2LY) - P DTandlæge Puggaardsg.5xE £Byl721v - Aage Tomrerm Bergcnsg. l s W\ £ 0 6465 - A S Tømrerm Haderslevg.341E $V245y Aagaard-Hansen L Puldm. Tagonsv. 98‘ [N] £ Tg. E 86 x Aagaard-Nielsrn O Radioforhdl..TernbaneAllé 48 Vanl. £ Damso 164 Aagades Brødfabrik, Akts., Kronprinsesse Sofies V. 25 00 £ Cent. 1181 Postkonto 548 Aagerup’s F Eftf. vod A R smussen Blik- kenslagcrm.Gas-&Vandm.Englamlsv 20(8] - Fr. fh. Blikkenslagenn.HojdevangsAlle22 (S) £ Ain. 7858 Aagesen Harry Bagerin. Woltersg. 16s isj g Am. 1747y • J N Bogholder u. Magist. Ingerslevsg. 130:1E D V 2040v - AageKirehlioll'DirektørGodthaabsv.l l'-IPl - irdfra. I I u -I mm I Kukø c. I)<“jwirtein('n1scli('f Paludan Mullers V. 32 (V) |l Eva 30l)<) - Marie Enkefrue Gross. (N .1 .Nielsen & Oo.’s Eftf.) (Jrillénfeldtsg. 28* [Ni - Harald Forvalter Toltekærsv. 64 Gjentoft.e - C Gartner Jslevbrov. 03 Islev Brh. £ Isle- bro 17 - A Hdlsgartner Amager Landev. 02 Kastrup £ Kastrup 05 - Vagn Ilnjesteretssagf. kst. Kammer­ advokat, K.UM. Fredh. Kan. 16 K £ Cent. 2550,11530 &11550 (10-4) Bp.Stockholmsg. 53',2EI i 0 728 - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C Kl D Palæ 1689y Bp. Koldingg. 7SE) - Sven Kommunelærer Rohckkav. 401Hell. | Hell. 1823 - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 574 [N] - L V Købmand Brede Lyngby £ Lyngby 357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 (UD Am. 998 y - A Repræsentant Hostrupsv.71E S) N7815 - VagnRevisor Laurav.134Yalby£ Vb.3196v - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 E D Cent. 6478 Bp. DyVekes Allé 31 [S] - Aage Snedkerm. Westend 29 E g V 1438 - LFrue Sæbeforr.Njalsg.55s ls) |) Am.l051y Aagreen L V Maskinkonstruktør Fredeiiks- borgv. 1642[N) JOTg. 2886 v AahU8et v. N P Nielsi n B’ikkenslagerforr. Falkoner Allé 120 E) £ Cent. 7494 Aahu8-Klo8ken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 E £ Cent. 10940 Aakanden ved Fru Ella Falk Plisséforr.Nørre- brog. 37 IH) JDN 6271 Aakerberg GKormand f. Bygningstapetserer­ nes Fagforen. Wilkensv.26C2É£Gh.5839y Akerlund IM O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 E) *A Frue Solv. 33DB *Marie Frue Bredg. 47s E g Palæ 1912 - HenryGross. Vicekonsul (Cnr.C Rahr&Co.) Helleruplunds Allé 18 Hell. J) Hell. 1144 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Pug- gaardsg. 84E D By 8962 ■N J &Co. Skrædderforr. Bredg. 20° K £ Cent.6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. Borups Allé 152 S) £ Tg. 4557x - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 23El f) N 1828v “ Aa Sølvsmed Kattesund 14CE £By 2929v Bp. Finsensv. 75s E *O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 E | Damsø 2090

Aakerman A Dameskrædder Kronprin- sesscg. 43° E g Palæ 5203 Akesson Knut Direktør Amager Boulevard 134- is’ - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby g Vb. 8v - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 Eli Aa-Kiosken v. L & K Jensen Aaboulevard 50 E) £ Cent. 6069 & 11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B ES! £ N 1528x Aaland H PKunstmalerOrionsAllé3 Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flytte forr. Dan- marksg. 19 E £ V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Norrebrog. 200E1 £ Tg. 1290 Aalborg R A Ritmester R. l‘)M. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg - Aalborg M a r g a r i n e f a b r i k s Hoved- oplag Ny Vesterg. 7 iffl $ Cent. 10254 <& 11254 Telegramadr. „Veget,ana“ - Stiftstidende, Kbhvns. Kont. Skinderg. 40 Kl D Cent. 5790 - Toj magasinet v. AOvesen Koxnpagnistr.23 K D By 3046 Aalholm Bilen v. RudolfPetersen Aalholmsv. 19 Valby D Vb. 3900 - Blomsterforr. v. V Lerncke Brams- lykkcv. 20 Valby £ Vb. 2416 - ’s Farve- A Materialhdl. F Anskjær Ros- kildev. 159 Valby £ Vb.989 - Elvtte- & Vogumandsforr. v.PChristensen Vigi-rslcvv. 33 Valby g VI.. 1993 -Tsenkranilull. v. AFRatlijoValby Langg. 191 Valby £ Vb. 3521 - ‘s Tandteknik v. Aage ENK jær Roskildev. 1012Valby |i Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmesterforr. ved A Jørgensen Nakskovv. 33 Valby g Vb. 2573 Postkonto29802 Aalkjær I V Læge Tagensv.504 iN]£ Tg 489y Aalling .1 Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A4 E £ V 0G86x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123[N] g Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45El£03425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. Johannes Petersen Ilumlcbækg. 51 IS) D Tg. 1432 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou­ levard 34 [N) £ N 0201 Aaløv Carl Ejendomsmægler Colbjornsensg. O4 E £ Cent. 3156,3157 & 5369 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv.l32[BJ Aamann Svend Gross. Julius Thomsens PI. 2 E $ N 7774 Bp. Smalleg. 36 B4 E £ Gh. 2080 - AF RepræsentantMarkv. 47 E Aamodt Oline Enkefrue Holger Danskes V. 694E g Gh. 5217x • Axel E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E £ Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 - H F Repræsentant Strandboulevarden 1184 [øl f 0 1581 Aamund Joseph Direktør Raagev. 17 Hell. |l Hell. 1921 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 E g N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Reeister Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandhou- le varden l l l 4El g 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224E) £ 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 1744 E) £Tg.959x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 18s E £ Eva 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesen s V. 253E | V 83ll Aarep S P Godsforvalter R. S-Fasanv. 661 Valby g Cent. 12423 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. g Gjent. 786 - Georg Bankbestyrer Lykkesh. Allé 3ASE £ V7150 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834El

Aarestrupvejens Skrædderreparationsværk­ sted v. Yrsa Holm Nielsen Aarestrupsv. 4 Valby g Vb. 96x Aarfelt A L W Billedskærer Møbelhdl. Western! 9 E | V 3058 Bp. Matthæusg. 282m - Carl Johan Billedskærer Broagerg. 84E - H Billedskærer Dybbolsg. 553E Aarfing Aage Malerm. Arkonag.4E£V8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aareaard & Nayberg) Aalokistev. 170 Vanl. ffi Damso 1130 - & NavbergGross.Fedevareforr. Aalekistev. 170 Vanl. D Damso 1130 - Jacob Kunsthdl. Vadstrupv. Vadstrup- gaard Bagsværd $ Bagsværd 200 - Alpha Tandlæge S-Fasanv. 294E || Gh. 5095 v Aarhus Gas- og Vandmestei forening, N- Voldg. 30 K g Cent. 2278 Aar huu s P r i v a t b a n k . Akts., NygadelE 014 Stal s |1 170 Telegramadr. „Aarhusbank" Kontortid 10-3, O'/j-O1^, Lørdag 10-2, Aaris N KrøkenThorvafdsensv.l32E |lVJ32y Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Christen Bergs Allé 7SVTalby |) Vb. 2216 -VM kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I3E) g Ryv. I482y - Peter Musiker Willemoesg. 531(O)®08719 - C Frue Restauratrice Birkedønnnerv. 3 Ltfl JOTg 4756 Aarie Husgerningskontor v. M Moller Vo- sterltrog. (MA IVJ |ji V 33(10 Aarlo T j I’Skrødderm. Jacob Krlaiulsens G. 7 El D 0 2540 v Aarre Lone Enke e. Fuldm. Gaasebæksv. 21 Valby £ Vb. 414 Aars SvemiBagerm. Helgolandsg.15 (VJ£ V 9918 - Paul Dekoratør Roscnv. Allel2’|()]|lD7836 - Louis Gross. Koseuv. Allé 17’ [oj jj) 0 8695 Aarsbo J Stadsbibliotekar Gorsonsv. 23 Hell. £ Hell. 5420 Aarokov Georg kgl.Kapelmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby £ Hvidovre 151 Aarsleff Hilda Frøken Danas PI. 102 E V 6084y & £ Cent 5270 Postkonto 27920 Aarslev M Skotøjshdl. Nikolaig. 26 E £ By 5026x Bp. Graabrødret,. 51E Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 m £ Tg. 5217 Bp. Bellisv. 17 E £ Gh. 4920 - H Temrerm. Aalholmsv. 131Valby Aarstad W th. Driftsingeniør Zionsv. 51E) Arstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 E £ By 801y Bp. Thingvalla Allé 51(É£Am. 7560 Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. £ Damsø 737 - Arvid Kasserer Jernbane Allé 821Vanl. £ Damsø 2394x - Aagot Oste- & Paalægsforr. Jernbane Allé 88 B Vanl. £ Damso 1704 Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv.10 Bolte £ Holte 1085 - Henning Cand. theol. Aaboulevard 123El - Alma Enke e. Bankdirektør Hjortholmsv. 5 Holte £ Holte 429 - P K Fi ue Parkvænget 22 Charlottl. £ Hell. 1986 - J Kasserer Smakkegaardsv. 10s Gjentofte £ Gjent. 2301 - John Malerm.Godthaabsv.30E £Gh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143El f N 3987y Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 El £ Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Mullcrupv. 7 Brh. £ Bella 1834 - S C A Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 El - Hugo Organist Udbyg. 15* El £ N 4194y - PChr. Overinsp.i Post-ogTelegrafv.R.DM, Amager Boulevard 43GD£ Cent. 12309 - K Repræsentant Under Elmene 71[S] £ Am. 4353y

Co., Akts., Parfnmefabr. Amalieg.3E

III — 772

A n n i— A b r a

Abildskov Marie Parfume forr. Nyelandsv. 50s ri-'i |,i Gh. 741u Abildstrøm AVaffePabr. (Skand.Vaffelfabrik) Sognefjordsg. l l s E) $ Am.2506y Abildtrup Niels Repræsentant Ilolcks PI. 2 Brh. fi Bella 901 Ahis Giunmivarelager Dyrkøb 7 K fi Cent. 12030 Posikonto 250 Abisko, Akts., Smor-&KaHehdl. Godthaabsv. i'78 Vanl. fi Damsø 1458 AB KCentralerne v. Bendt. V Moller Imre- inannsv. 15 2 og Vesterbrog.50 2 ICcnt. 10303 (3 Ledninger) Abnormanstalter, se Emnelisten foran i2.Bind Abonnement v.MSørensen LadestationVogn- mandsmaiken 10 El I Ryv. 2108 Abra Lyskopioringsanst v. E Abrahamsen Kampmannsg. 4 2 $ Cent. 9301 Abraham B,K &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8:| E - Ha ns Direktør Kapt.AJlvørdev.O Charlottl. $ Ordr. 3587 AbrahamsN Direktør f. Klasselotteriet R. st. Kongensg. 974E $ l’alæ 894 - J Kapt. R. Eugtoftcv. 332 |J V 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. Ja*gersborg Allé 110Charlottl. $ Ordr. 2958 - Mogens Salgtchef Gcnforeningspl. 331(0 Abrahamsen J Bagerm.Frederiksborgv.dS'lNj D Tg. 1520u - J BanMuldm. Peter Bangs V. 71s (0 - K Enke e. Læge Grundtvigsv. 1612 fi V 5237v - KEnkefrue Kurlands«. 15s El ||Am.3762y - Karen Enke e.Læge Strandboulevarden422 El JD0 8489x - Mathilde Enke e. Direktor Palæg. 8boE U Cent. 8771 - NinaEnkel'rue RosenornsAIlél 0'>2 JCent. 7413 - Holger M Fabrikant Tollosev. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4S Valby - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Hell. IDHell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 EljD Am. 4118 x - O K Forstander f. Gammel Kloster Kapt. II. Parkalléen g8 U2El Jj Ryv. 4597 - Anna Frue Larsbjornsstr. 121E I| Palæ 4344 - Johanne Frue Jacob Erlandsens G. 42El Il 0 5129 - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 2 ff V 7500 - Svend Fuldm. Uand. jur. Arendalsg. 72El I 0 71v - G A Giarm. Østerbrog. 134 El I 0 1123v Bp. Koldingg. 3 * ^ - H M Gross. Anomonov. 20 Gjentofto I Gjent. 1820 - M fh. Hotelejer GI. Vartovs V. 30 Ilell. j$ Ryv. 309 - S Ingenior Cand. polyt. CFHolbechs V.10 Lyngby I Lyngby 272 - VIngeniør Blidalilund 32 Charlottl. ® Hell 5500 -O R Kjole- & Bluseforr. Halls Allé l r’2 I Eva 90 - Ida Kommunelærerinde Jacob Erlandsens G. 42E) - V KKommunelærer Fortunv. 56 Charlottl. I Ordr. 3170 - A Kontorchef Prinsesse Alexandrines Allé 61Charlottl § Ordr. 41G9y - Axel Kulhdl. Kurlandsg. GEl ®Am. 6012 Bp. Kurlandsg. 153El - Ilajald Læge Dr. iiied. Overkirurg Ama- gei t. 2 E |DCent. 8880 Bp. Bispebjergv. Bispebjærg IIosp. Bl|) Tg. 3833 - A P Overassist. v.Statsb. Jernbanev. Jern­ banestationen Lyngby - Ester Overassist. u. Magist. Jacob Erland- sens G. 42El - Albert Overtelegrafhestvrer R.DM. St. Thomas Allé 4 'E | V 3908 -M L Pastor emer. Solsortv. 001 [0 ffi Gh. 0018 P e iso n -lie y is tc T l'or K ø b en h a v n

Aarup l*J statsaut. Revisor Mitchells". 2 12 Cent. 305!) Bp. Aaboulevard 123 IS) JD N 7750 Aarup Hansen .1 Kkspedition.ssokr. u. Magist. Nyelandsv 453[ø - Benny Kontorchef Vesterbrog. 4232 Jj) Eva 2401 - Fr. Kontorchef i Privatb. Nyvej 10 B;! $1V 5028y - Th. Sa<_rfurer st. Kannikostr. IS [i<] $ Cent.. 10230 Bp. AmaIieg.3J Kl fi Palæ 4340 Aarvig S & MSyge- & PlejehjemFrdbg. Allé 381(2 fi V 550by Aarø Hans Konlekturehdl. llandersg.51 El fi 0 2734xBp Annehergv.142 Brh.$Gh.s93v Aarø-Hans*n Rudolph Inspektor Hyltebjerg Allé 8*Vanl. fi Damso 2443x Aarøe C Konfekturehdl. Amagerbro". 175 ;sj j$ Am. 4357 Bp. Gindos Allé 2ASN Aas Ingvald C Direktor Borgens*:. 34 (øl - Ovidia Enkefrue Borgens>:.34E] fi 0 1796u - A W Fotograf Bergensg. 34El - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. D Ordr. 1057 ■HO Skrædderin. Kentiav.20El DAm.4216 Aasberg J F Dampskibst. K. DM.MfæD. Gersonsv. 20 Ilell. $ Bell. 017 - Chr. J Ingeniør Molbeclisv. 104Valby » Vb. 3520 - C E Malorm. Volundsg. 54 EQ $ Tg. 1482x - J Repiæsentant Borups Allé?1[N] $ Gh. 727x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. 20 Hell. D Hell. 705 Asell Per Overmontor Rebckkav. 18* Hell. Aaskov G C Ingeniør Nakskovv. 20a Valby Aaskow E Willadsen Enkefrue Monrads Allé 22 Valby $ Vb. 002 Aasted Svend Gross. (Frantz Kragh) Rosen- orns Allé 8* tv] J[t N 8402 - Ejgil Ingeniør Cand. polyt.. Steenwinkelsv. 4212 $ N 94 lv - K Ingeniør Cand. polyt. Levkojv. 3 Gjen- tofte $ Gjent. 2051 - Anna Frue Tandlæge Holbergsg. 7 E $ Palæ 402 - J D Tapetserer Stampesg. 73 [2 D V Olu - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 E | | By 4009 Bp. Holbergsg. 71E Aasteri-Frandsen Chr. Gross. Vejlesov. 68 Holte ®Holte 807 Aastrand Nanna Urtekramforr. Trekronerg. 58 Valby J} Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pliarm. Tranegaardsv. 100 Hell. $ Hell. 2061 - Tage Gas- & Vandm. Aalykkev. 22 [0 | Gh. 7562 - Carl Gross. Kolonial en gros Zinnsg. 2 1 11 fi 0 0943 - Tage Gross. (S Salomon & Co.) Bakke- gaards Allé 11‘ 12 $ V1089v - C H Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. 193IS Hi N 6359 - Henning LægeReservelægcNyelandsv. 77 m I Gh. 4552 - H P Pastor emer. Marskcnsg. 10s D J) 0 5191X Aastrøm Aage Repræsentant Vendcrsg. 143 E fi By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum fl Nærum 43 Aasø P Isoleringsforr. Hovedvangen 50s Brh. fi Bella 300 Aatoft A Repræsentant Forfatter ICrsthvns Voldg. 34E fi Am. 4903x Aavang v. CBach-Hansen & Anna Norby VaskeriKlokkcmagerv. 28 [Hl fi Tg. 1410 . &Tg. 4040 Axman Axel Skrædderm. Strandparksv. 0S li Hell. 1724u Aazaine Bornekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 12 fi V 7470 Abat-Jour vod S Kehormann Fredli. Kan. 20 E 1 Palæ 5420 Abba Fo

Abben Verner Husejer Freden.sg.173[Nj lN4435x - Hedevig Frøken Korrespondent Cand.pliil. Dr. Abildgaards Allé 5* 12 1 N1555u Abbotts Kirsten Frue Stavangerg. 34H fi 0 0292 A. B. C. Ta tnings-Compagnict ved K Pas- gaard & Co. i iothersg.105 Kl 1 Cent.15190 Postkonto 25079 Abel Olga Frue Dameskrædderindo GI. Kongev. 311[V] 1 V0703x - Hugo Direktor II C Ørsteds V. 49 A1(21 N 7909 - C Enkefrue Islands Brygge 19s ’s) - Caroline Enkefrue Kastclsv. 12 B1H 1 0 7087 - E B Frue Holberg«". 22:1[K] 1 By 3718 - Vald. fh. Fuldm. Odenseg. 13* El 1 0124x - Knud Glann Vesterbrog. 102 (2 1 V 3713 Bp. Vesterbrog. 109112 - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. 8 8 C:i m - Alfr. Gross. Willemoesg. 60’ El $ Cent. 2477 & 5 >12 Postbonto29077 - C F Mokke Gross. Vennemindev. 20 El - HelmerGross. (Helmer Abel &Co.) Carl Johans G. 123El JJ 0 8229 - Helmer & Co. Gross. Sygeplejeartikler Graabrodrct. 0 i | Cent. 14750 - Knud Gross. (L v. Rantzow

Abra—Adol

III — 773

P e r so n -R e y is le r lo r k o h c n lu iv n

Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 E $ Palæ 2846 se Afd. V Real-Register Adelson R Enkefrue N-Søgade 493E - M Gr< ss. Borthigsg. 81E $ Ryv. 2483y - Semi Prokurist Østerdalsg. 142(g) - A Repræsentant H C Andersens G. 3B1E $ By 5244v Adelsteen Alfr. H Gvoss. Papir on gros Kingosg. 52 3 $ Eva 3412 - Alfred Repræsentant Kingosg. 533 $ V 2996 u Adelsten Fanny Frue Tubor*v. 66s Hell. - II Repræsentant Hattensens Allé 82[0 $ Gh. 6579 Adelsten-Larsen A F Lods DM. Lindenovsg. 8 'E $ 0 6 3 1 2 Adeltoft A J Redaktør Valmuev. 222 [g] Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52El Adfelt IC&H Frøkner Korsetfabr. Studie- str. 47B E $ By 2071v Adipard des Gautries Jean Lektor v. Univ.R. Ablmanns Allé 51Hell. $ Hell. 2767 Adler [Se endv. AdelerJ - Violet Frøken Atelier f. Gyldenlæder- & Læderarb. Kvæsthusg. 3 E2E $ By 3658 - D B Adler & Co., Akts., Bankier- & Vekselererforr. Østerg. 61 E $ Cent. 37i 750,1623 & 12623 Stats $ 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - C A Cigarfabr. Egeg. 72E - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplunds Allé 14 Hell. $ Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s E $ By 455x - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 161E $ By 2888y - 'Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 97' Vanl. - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen E Cent. 8331 anna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. $ Hell. 1996 - Agnes PianistindeM I&A. Biilowsv. 4043 $ N 7884 - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16' E $ By 2888y Adler-Jacobsen E Reklamekonsulent Fugle- bakkev. 862[N] $ Tg. 4201 Adler Jensen A Automibilreparator Vester­ brog. Id9s 3 $ V 916 Adier-Lund Er. Journalist St. Jørgens Allé l i 4 3 Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev. 2A;I IB $ Gh. 971 x Adlon Klub Norreg. 41E $Cent.l0698&10699 „Admi“, Akt.« 3 .,Danske Malermestresind købs­ central, V Voldg. 109 3 $ Cent. 14430 & Palæ 4867 Admira, Akts., Marcipan- & Konfekturefabr. Stmenseg. 7 (Ni $ N 5559 postkonto30059 Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 E (1-5) $ Cent.16201 seAl'd. V Real-Regi­ ster u. Marineministeriet. Admirallie Laura Enkefrue ObdamsAllél9,E - H R Inspekter Ordrup Ja »tv. 99s Char­ lottl. $ Ordr. 3956 Adolph Uife Assist,. v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Kaktusv. 45s [g] $ Am. 7898 - FT Cand.jur. Sekretær II areg. 19' E $ Palæ 5087 x - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overg. o. V. 6(0 E $ Cent. 16188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte j$ Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3 E $ Tg. 5451y - K Frue Nyhrog. 10* E $ By 7310 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. K. DM. V-Boulevard 4123 $ Cent. 9782 - Fr. Tb. A d o lp h s Enke, Akts., Gross. V-Boulevard 41 3 $ Cent. 7082 & 12100 Postkonto 20730 - Ingeborg Gross. Svendsg. 233 - Preben T Gross (Handelsselsk. Preben T Adolph & Co ) Overg. o. V. 60* E - A O Oberstløjtn. i Livg TCmjkr. Li. Jægers­ borgallé 150 Gjentofte $ Gjent.2011

Achen Knud Repræsentant Studiestr.25 A2El - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 202 m $ By 3500 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama­ gert. 7 E $ Cent. 13248 & 13534 Bp. Kay- sersv. 2 Charlottl. $ Hell. 2706 Achton L P Tratikmester Vilhelm TopsøesV. 9SValby Acka Murreparations-og Kakkeløvnskomp. v. Julius Aabavn Vesterbrog. 128 3 $ V 8030. Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. It. Vodrotfsv. 41 3 $ Cent. 14669 Postkonto 301 Bp. Stiandv. 1911 Hell |1 Hell. 4163 - Sv. Raadhusv. 18- Charlottl. $ Ordr. 4306 Ackermann Emma Enkefrue Borgerg. 88‘2E - Karen FrueAustraliensv.28(øl$]Ryv.2162y - Kristian Emil Kommandørkapt. DM. R. Nyholm SoværnetsKas. E Acno ved Holger Mørk Anemonev. 49 Gjen­ tofte $ Gjent. 1079 A. C. 0. ved Axel Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 El $ 0 7412 Acthon E Frue Strandv. 138 C1Hell. ®Hell. 4515 - A PFuldm. v.Statsb.Ulrikkenborg PI. 23 Lyngby Activ ved LauritsBirkmar Kirkevænget 12 Valby f Vb. 2637 & Vb. 2638 - v. J V Bundgaard Budeksped. Westend 6 3 $ Cent. 15490 & Eva 761 - ved PH Lindvans'elektr.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 El $ 0 414 - v. W Sørensen Isoleringsforr. Trygge- vældev. 13 Vanl. $ Damsø 1327 - Maskina 'skrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 3 $ Gh. 438x - Pakkassefabrikken. CWinther Holbergsg. 20 E $ By 4504 Ada v. Yald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl. Gladbov. 6 Valby $ Vb. 3222 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272E $ 0 40y - Adam’s T ra n s p o r t Co. Akts., Danasv. 3u 3 $ Cent. 7400, Postgiro Kr. 174 Spe­ ditionsa fd Amalieg.20 E $ Cent. 5447, 5467 «S l 9765 Frihavnen Dampfærgev. 11E $ Palæ 3971 Adamsen K Robert Cand.thcol.Studiost.r.l62E - Carl elektr.Install. Vesterbrog. 8813 $ Cent. 6146 - Dagmar Enke e. Malerm. Ole Suhrs G. 233E - C Farvehdl. Lynsbyv. 72s E $ Ryv. 2551 Bp. Lovetandsv. 4 Brh. $ Bella 1527 - O Gross. R. DM. (Chr. Stausholm) Bredg. 773E - O V Guide Valdemarsg. 264 3 $ V2926v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - A T Redaktør Vesterbrog. W1 3 - H Tømrmm Slagelse*. 224E |) 0 9065 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Frihavnsg. 19 E $ Cent. 9!;36 Adeler [Se endv. Adler] - C H Baron fh.Ekspcditionssekr.Østerbrog. 56C3E $ 0 844 x Adeler-Bjarnø Valborg Enke o. Fabrikant Pusgaardsg. 15:! 3 $ Palæ 4297x Adelfred Oscar Cigarfabr. Væverg. 8 (N] $ N 4555x Adelgades Mel- & Grynforr. v. K Rahbek Larsen Adelg. 94 E $ Palæ 60 - Mærkepladefabr. v. Lars Jensen Adelg. 50 E $ Palæ 2002 - Stobegodsforr. ved C H Mikkelsen Adelg. 5 E $ Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° E | 0 5599 Adelhøj Baldur Barber (Barberforr. Sevilla) Hillerodg. 4SE Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Bagsværdv 251 Bagsværd Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 3 $ V 5027y Adelsbøll N B Bagerin.Bernstorfl'sv. 154Holl. $ Hell. 2528

Abrahamsen Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. st. Kannikestr. 111E $ By 4068 - Aage Ropra'sentant To veg. 12- El - A Skrædderm. Ravnsi). Tværg. 4nbl E ® N4084v - Finer Skrædderm. N-Sø»'ade 15C4E - P Skrædderm. Istedg. 99‘ 13 J) V5407 x - Kay Skuespiller Ama

Adol—Agtfe

III — 774

Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- hrog. 115 El I Cent. 8889 - V Vinhdl. V-Boulevard 37 El ® By 8206 Bp. Ihiggaardsg. 5:! El Agersnap Harald Komponist Korsyngemø- niestcr v. Det kgl. Trater Nyelandsv. 833 (13 I Gh. 9l8y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132[Fi ®Gh.G028 Agersted AageFuldni. i Statspol. Kapt, Cand. jur. S-Fasanv. 391[F] ®Gh. 9726 - K Ingeniø’-Cand. polyt. Weysesg. 43 [ø] I Ryv. 70Sv - Svend Lærer Catid. theol. Joakim Lar­ sens V. 63[S I Gh. 7132 - A F S Telegrafkontrolur Falkoner Allé 27:| E 1 Gh. 3598u Agersteen Chr. elektr. .1nstall. Rolfs PI. lt?- H3 I Gh. 5953y - Egon Snedkerin. Rolfs .PI. 122(13 ®Gh. 5953y Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 (SJ I Gh. 6092 - A E Frøken Katfehdl. (Viggo Soren- sen’s Eftf.) Nyelandsv. 61200 I Gh. 3130x Agertoft Kai Arkitekt Hulgaarusv. 106s E I Tg. 5344v - Holger Ekspeditionssekr. Cand. jur. Hul- gaardsv. 902E - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1Hell. I Hell. 4553u - Karep Enkefrue Ilulgaardsv. 902E I Tg. 5330x - Sven Ingeniør Cand. polyt. Parkvænget 13 Charlottl. I Hell 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Norrcbrog. 215E I Tg. 039y Bp. Bjornsons Allé 13 Søborg ® Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordhaneg. 24 EDI Tg. 2556x Bp. Esromg. 264 (BO J)Te.2997y - Chr. Restauratør C F Riehs V. 55 E ® G h.9820 - J Restauratrice H C Ørsteds V. 50 B1El® N 1787y Agfa-Foto.Akts.. Gothersg. 49 83 I Cent. 4713 & 12690 Postkonto 1412 Agga v. C A Sorcnsen Lingerihdl. II C Ør­ steds V. 40 El I V9869 Aggebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (P j \ Nielsen’« Bogtrykkeri) Worsaaesv. 2SEl I N 458 y Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. pharm Ordrupv. H51Charlottl. - Chr. Ingeniør Esperance Allé 26 Charlottl. I Hel1.305 - Svend Ingenior Cand. polyt. Blidahlund l 2 Charlottl. I Ilell. 5198 - H G Kaptajnlojtn. i Fodf. Aalekistcv. 211 Vanl. - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjornsstr. 16183 - Kaj Borge Urmager Soborg Hovedg. 69A Sobotg I Sob. 1157 Agqerbeck C R Bogtrykker Willemoesg.263 M I 0 6987 - B Cykle- & Radioforr. Fælledv. 21 (S | N 24d6 Bp. Vedelav. 30 Hedovre Vanl. - B & M Laursen Frknr. Kjoleatelier Kong. Nyt, 214Kl I Palæ 1275 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34E I By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktor Ring- stede. 8S El I 0 4448 x AggerdahlSophus Overbogholder Godsbaneg. 7* El - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. I Ordr. 1560 Aggergren A L Vulkaniseringsanst. N-Voldg. 29 83 I By 6511 Bp. Tibirkeg. 19* IS) Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Blomsterhdl. Gyldenlovesg. 4 E I Palæ 426 Bp. Philip Sclious V. 3 E I Gh. 6363 - Einer Bokser Reinettov. 19 E ® Gh. 838» - P Skibsforer Ribeg. I 1[Q] J) 0 7452 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Assonsg. I282 I 0 4967v Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 O I Am. 962x P iiiso n -K e o is te r fo r K ø b en h a v n

AdolphT Jubl PianoforhdI.KIeinsg.6s [S ®N 0084 - OveSnedkerm. Pivderiks^aanls Allé 18'fKl - L Værkforer v. Carlsberg Bryggerierne Pasteursv. 7 El J) V 1475x Adolphscn Aage Boghdlmedhj. Aarhus PI. 44 [0 |.l 0 315x - Vald. Magasin forvalter Luganov. 4S [S] |l Am. 5676 x - C Revisor Strandv. 20C1(øj ® Ryv. 1032 Adrema, Akts., Amageit. 29 Kl ® Cent. 14072& 14615 Fostkonto 21803 Adressebog og Handelskalender lor Dan­ mark ou: Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 IB ®Cent. 308 Kontortid 9-4 Fostkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s [S] Adrian C F Bogbinderm. Absalonsg. l l s El I V 1489u - O CCand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I11EJ I Am. 5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s Kl I By 5571 x - Rud fh. Fabrikant Oldermand R. Sorte- damsdoss. 59H4O I N 5841 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l1Kl - Th. Malerm. Borgerir. 81 K1I Cent. 2944 Bp. Falkoner Allé 122103 I N 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27‘Brli. I Bella 1605. - J H Cyklchdl. Bagsværd Hovedg. 129 Bagsværd I Bagsværd 154 - C Fabrikant (Svcndsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte I Gjent. 1814 - F Gaardejer N-Dragørv. st. Magleby I D'agor 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør I Dragør 64 Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 21(S jl Am. 0851 - Carl Tandlæge Værnedamsv. 20 El I Eva 2236 Adsersen NV .lordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentoftr I Gjent. 485 Bp. Glænog. 262(ø] -Borge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 8' m I N 8084 - Vald.’Prof. v. Veterinær- og Landbohojsk. Dr. Ahildgaards Allé 142 El I N 5468 Adstofte Paula Frue N-Fasanv. 52303 I Gh. 13l8x - B II Kommunelærer N-Fasanv. 52;! 03 Adsø I Gross. Vesteibr« g. 30- El |[ V 8725 Aeblschtr C Diiektor Hattcnsens Alle l 1(Ej I Gh 7972 A.E.G. Dansk E le k tric ite ts Aktiesel- skab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9.G.5 Ki&Cent. 5000 Telegramadr. „Geau Post­ konto Nr. 357 Aerohop, Akts.. Dronn. Tværg. 8 E I Cent. 15876 Alfa ved Jul. Reenherg F'orniklingsanst.Fran- krigsg. 26 [s] I Am. 9316 Afhoidsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 El I V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. V Real-RegistCT Afmontaqe ved C Jensen Automobilophug­ ning Vasbyg. 2 LY] I Sydhavn 144 Afrodite ved A Lund Damefrisorsalon Jagtv. 129 iSl I Tg. 3498 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Re- al-Rcgister Aften-Avisen (Pcrlingske Tidende) Pilestr. 34 Kl I Cent. 6571 Aftenbladet Eksped. Kobmagerg. 9 Kl ICent. 1103,4193,12830 & 14698 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 El I V 1443x Afzelius Agnes Frue Parkalléen 28D- g)] I Ryv. 3579y - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. ®Ordr. 2508 -K G fh. Po.'trnester Cand. polit. Fugle- hakkev. 491EP) -A G Redaktionssekr. Cand. mag. Verm- landser 18« (§ g Am.8719v - A A Tralikkontrolor v. Statsb. Kirsten Piils V. 3 Charlottl. Aga Depotet ved Valborg Jørgensen Mon- terg. 20 Kl I By 8058

Aga Lvskopieriimsanst v. .THolm Dronn.Ol- gas V. 2 f@I (ih. 4968 Agbo Valdemar Urtckr. Colbjornsensg. 11 El I Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52El I N 3271x Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby I Vb. 365 - Richard Malerm. Saxog. 50* LØI V 2608 j Agenta ved Erich Sckerl Belysningsart. IIol- berirsg. 14 Kl I Palæ 4664 Postkonto 20820 Agenturcentralen, Dcthlef Thomsen Overg. n. V. 33B OS I Am. 8143y Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243[S} IAm. 2461v - J Repræsentant Jagtv. 51s (SO I Tg. 1278 x Agerbeck H M Bogholder Dannevirke". 72E1 Agerbek-Poulsen M Enkefrue Australiensv. 32s m I Ryv. 3889v - NM Isenkr. Bernstorlfsv.86s Hell. I Hell. 4045 Agerbo Ualkjær Afdelingsleder Vanløse Allé* 13'(H I Gh. 5752x Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm. Ahornsg. 71® - Ingeborg Melhdl. Jakob Dannefærds V. 10B5El - ’sO Eftf. v. AWanell Sadelmager&Tapet­ serer Peder Ilvitfeldts Str. 16 DS || By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2023EDI 0 2471x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 K31 By 6400 - Aksel Komponist Organist Larslejsstr. 11 Kl I By (>400 AgergaardP S Cand.pharm. Ø-Sogade 32* [K] - JKursusbestyrer Thorav. 191(N) - P & O Schon Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 El 1 0 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotckar fli.OperasangerR.Hav- nog. 74Kl I By 4817 - Sophus Direktor i Arbejdsgiverf. R. Ham­ merens". 31[S I Palæ 5256 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104[s] - Louise Enkefrue Herluf Trolles G. 26183® By 868x - S Gross. Ved Klosteret 81(S) I llyv.4358 - BettyLægeFortunv.ls(Jharlotil.70rdr-l388 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 El I V 5778x - M S K Frøken Solvg. 9383 ® Palæ 2571 y - Einar Inspektør Ribeg. 1310] ®0 523 u - O WEnkefrue Ivlkollektrice N-Frihavnsg. 751El I 0 809x - Emm aA g erlin ’s E f tf . Konditor Niels Juels G.4KJ I By 75 indeh. Ricli. Peter-J sen Bp. Niels J uels G. 43Kl f By 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 El ® By 1560y Bp. Ordrup Jagtv. 731Charlottl. ® Ordr. 3926 *Axel Skibs forerNorreg.Drager®DragorOO - A Skihs- & Maskininsp. St. Markus PI. 83 El ® N 8-414 - E Urtekr. Vestcrbrog. 143 El I Ccnt.7580 Bp. Kjeldsgaardsv. 283Valbv - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 0811 N 441 y Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 Kl I Am 5845v Agerskov II C &Co.. Akts., Agenturforr. Gross. Kompagnistr 27 Kl ®Cent. 13943 - .] Bagerm. Bryggervangen2[Dl Ryv. 1564 - Amalie Enke e. Købmand 1. Strandv. 81 Hell. - Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan­ nefærds V. 21El I N 3l60v - Johanne Enke c. Lektor Grundtvigsv.31E] I V 5(534y - L S Enke e. Overingenior Bredg. 351Kl I By 4881 - JohanneFrisørindeKingosg.4‘E] I V 7047 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2EDI N 4381v - Thora Lærerinde Ryvej HHolte®Holte565

Agge—Alba

III — 775

Aggersund Kridt værk, Akts., ni. Kongcv.101 fil ff Cent. .18831 Hovedkontor Assens ff 1 Aggesø TI Lund Repræsentant Taasingeg. 52' føj I Ryv 2592 y Agnbak C Stukkatur N-Fasanv. 182 IH $ Tg. 8930 Agner Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor- saaesv. 2:i El - Carl & Co. Gross. Worsaaesv. 2 [v] ff Cent. 3341 - H C Prokurist Gross. Frdbg. Allé 401(3 ff V4451 Agnild O Bardram Kontorchef Læssoesg. 91 [SI | N 2012 Agnsgaard Peder Cyklereparatør Klausdals- brov.112 Søborg Agnvig Ludvig .Fabrikingeniør Toftegaards Allé 1(P Valby - Ludw. Material- &KemikalichdI. Ø-Fari- magsg. 16.13 El ff 0 I316y - V Kadioværkst. Værnedamsv. 12A213 ff V1272x Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 (Hl fil Tg. 336 Bp. Nitiv. 8100 Ahl-Nielsen .John Journalist Strandv. 4252 Klpbg. J| hemmeligt Nr. Ahiberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Lipkesg^'E) Ahlbom Helge Bogholder St Kjelds G. 302Ei - Sven Direktør Koldingg. 15s El - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 271Hell.ff Hell. 611 Ahlburg A Forgylder C T Barfods V. 92E - Carl Skomagerm. Lærkev. 2 IHffTg.4436v Bp. Klitmøllerv. 27s Vanl. Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergsg. 74E ff By 7213 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s Dø | Gh. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. ff Hell. 2648 - C Greve Gross. (Gærkompagniotj Livjæ- gerg. 154El ff 0 1886y - C Greve Ovcrretssagf R. Amalieg. 33 E ff Cent. 12267,12432 &12 <32Bp. Paallojden 22 Hell. ff Gjent. 2136 - Erik Greve Ritmester R. Amalieg. 8 i | Cent. 12202 - C Grevinde Rosenv. Sideallé 52E1 ff0190x - Fritz** Grevinde Amalieg. 8 E Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAh lefeldtsg. 20 H $ By 8120 Ahlén S Arkitekt Soborghus Alle 11 Søborg ff Søb. 130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Dr. Priemes V.10s IS D V 6745 - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 E ffl Palæ 3842 Ahlgreen Katty Frue (Katty Eckel) Falkoner Allé88° (FI ff N 874 Ahlgren Agnes Frue Grønningen 3 A3 [RI ff Palæ 5298 - H A V Malerm. (Skiltefabr. Hava) Fensmarkg. 633 150$1N 6065 - A fh. Overserg. Sorgenfrig. 32IH Ahlmann E Frøken Mynstersv. 193 B J V 2209y - Miehaéle Frøken Classensg. 572 El ff 0 1272 u - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds V. 15s 0 | V 8697 - Nikolaj Ingeniør Taarnborgv. 71EJ ff V 7387 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s IS Ahlmann-OhlsenJohs Gross. Agenturforr.Vin- gaardstr. 212E ff Bv 7087 - SKKapt.. Gross. R. (Leerbeck & Holm’s kern Fabr.) Frdbg. Allé 6820 | V 3336 - Th Læge Gorsonsv. 81s Hell. ff Hell 5262 (1-2) - H S Repræsentant S-Fasanv. 80 C3Valby ff Vb. 2675y Ahlstrand Sv. Fabrikant st. Kongenøg. 631E ff Palæ I449y - CP Hdlsfuldm. Dronningensg.55r,E ff Am 5377v - Wald. Købmand Svinget 32[Sp ff Am. 1884 - Chr. Restaurator Rømersg. 24;t E ffPalæ 5823 P e r so n -R e g iste r for K ø b en h a v n

Aki v. K. Hanson Skindfarveri Vcsterbrog. 137 El ff Eva 2772 Akjær A C Skrædderiri. Smalleg. 182E ff Gh. 5002x Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Købmagerg. 64 E ff Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Højesteret Christiansborg E se Afd. V Real-Register Akkremann Elisa Frøken Østerbrog. 1504El ff 0 4284 Akkumulator Centralen v. P Rosted Horten- siav. 8 El ff Cent. 13444 Akkumulatorfabrikken Dana vedEHenriks- son Kaadmandsg. 32 IH ff Tg. 5554 - Akku m u la t o r f ab r. Lydig ved H Lydik Clausen Hahntorvsg. 2 3 ff Eva 3560 & Eva 3760 - Nestor ved O Olsen Blaagaardsg. 59 iH ff N 6364 & N 63n4 Postkonto 4696 Ako, kern. tekn. Fabrik Griffenfeldtsg. 32 IH ff N 5575 Akron v. VE Pedersen Vulkauiseringsanstalt Carl Lunds G. 34 @1ff Am. 6518 Aktieselskabet for Gas, Vand & Elektricitet (Gasvael)Vesterg. 3E ff Cent. 9290 & 9208 - A k tie s e ls k a b e t f o r k em isk Indu- s t r i Amalieg. 15 E ff Cent. 12912 Postkonto 1563 Telegramadr. „Kemindu" - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E ff Cent. 6388 Stats ff 163 - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Par­ ker-Patenter i Danmark Fredh. Havnev. 14 3 ff Cent. 13036 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 3 ff Cent. 4J60,4280 & 15166 (10-3) se Afd. V Real-Regist er Aktuel Billed Central ved O B J Søkjær N-Voldg 9 E ff Cent. 3243 Aku-Glanzstoff-Mordica, Akts.,N-Voldg. 2 E ff Cent. 13279 & i3280 Postkonto 25309 Akvarium v. J Hedegaard Schou GI. Kongev- 1 D 3 ff By 1430 Alabastkompagniet ved Akts.ENielscn’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 El ff Cent. 3006 & 5842'Postkonto 20742 Aladdln Bazaren v. Sophus Bernhard SaAe- & Parfumeforr. Amagerbrog. 48 (S) ff Am. 3302 - Ekspres v. F Sturluson Flytte- & Lastbil­ cent al GI. Kongev. 6A 3 ff Cent. 6238 - elcktr. Installations'orr. v. Otto Krsziza Stevnsg. 45 IH ff N 2851y - Flytteforr. v. Jens Ret storf Holm Grækenlandsv. 58 is] ff Ain. 6250 - v. A Braune Kla-deskolabr. GladsaxéV. 48 ' Soborg ff Søb. 332 - Kvarterets billige Gas- &Vandmesterforr. ved H Larsen Dronningensg. 65 E ff Am. 58l6y - Kvarterets Pianofiytteforr. v. A Nielsen Adelg. 17 E ff Palæ 357 - v. t >rla I) Koblauch Smørrebrødsforr. Amagerbi og. 2 As IH ff Am. 79 - ’s T-ipetlager v.Fru I MammenVcsterbrog. 77 3 ff Cent. 7512 - Udstyrsmagasin v. Orla H Pedersen Istedg. 15 3 ff V 1287 v - v. C Dræger Vaffelfabr. Drogdensg. 6 (§]ff Am. 4785 - Vinduespo’eringskomp. v. Leonhard Tøl­ løse Vermlandsg. 22 (S) ff Am 5953 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 (S) ff Cent. 12181 - ’s Chocoladeforr. v. Sonja Meyer Araager- brog. 31 isj ff Am. 2620 Ala Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts. Amagert. 11 E ff Cent. 159 Alaska v. Viggo Nielsen Vinduespolerings­ komp.Harald Kiddes V.2 Valby ffVb.346 Alba Hotel v. Olivia Amid Bredg. 65 E ff Cent. 5495 5 A Alban Mathilde Bogholderske Collinse. 54 El ff 0 1389v

Ahlstrøm Ellen Frue S-Fasanv. 80 E3Valby ff Vb 324 x Ahm ACigar-& Papirhdl.Strandv. 138BHell. ^ Hell. 1656 - Axel RepræsentantWilkensv. 124 |F) Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 E ff Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Højesteretssagf. Gyldenlø- vesg. 3 (S ^ Cent. 9520&7 li9 Postkonto 30800 Bp. Stockholmsg. 313 ® ff 0 2219 AHPiben ved O Nielsen Frcderiksborgg. 42 m ff B.v 4820 Ahrends V MaskinmesterKløckersv.22 Gjen- to ’te ff Gjent. 849 Ahrenkiel H R Bogbinder(Ahrenkiel&01sen) Holmbladsg. 78 1(g] ff Am. 7694x - & Olsen Bogbindere Kompagnistr. 16 E ff By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 El ff Ryv.3493 Postkonto 4517Bp.Strandv.3FE] - Georg Gross. Ahel Cathrines G. 7 IS J! Cent. 4994 &V 5922y -Harry Sagførerfuldm. Cand.jur. Abel Ca­ thrines G. 7S IS Ahrenkilde EV Entreprenør Amagerbrog. 754 ID ff Am 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 IHD N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup ff Ka­ strup 239 - N Partikulier Gammelmosev. 329,331 Bagsværd |) Bagsværd 35 Ahrens [Se endv. Arendsl - Otto Ingeniør Gross. N-Frihavnsg. 13 ElJ Cent. 3673 & Priv. ff 0 3406y Postkonto 20955 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg .34El - Gustav Snedker Askøg. 8SEl - G K T Telegralkontrolør Bagsværdv: 79 Lyngby - H Værkfører Hjalmar Bergstrøms V. 43 Valby ff Vb. 259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Vinkelv. 10s Vedbæk ff Vedbæk 2f 8 Ahrensberg AndersGaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tømmerup Kastrup ff Magle 170 - Il Gas- & Vandm. Smedem. Jansv. 3 El ff Am. 7628 - .1 V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- &Gasmesterforr.) Holmblad sg.3:)(U ffAm. 177 - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby - G Hdlsgartner N-Dragorv. Dragør ff Dragør 323 Ahrensbøll Airred Fabrikant HauserP1.122E ff Cent. 12103 & Palæ 4*38 Ahrenst Cail M Gartner Tcsdorpfsv. 98‘IEJD Gh. 7434 - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 23 Ahrentz M C W Enkefrue Sort.edamsdoss.59 D2El Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzenj - Chr. Repræsentant Munkensv. I 2IH ff Tg. 2121 AhrnellG W Overassistri Post-ogTelegrafv. Borups Alle 184(H |! Tir. 246 >v - L A Postassist. Lojtn. Nygaardsv. I 3 El ff Ryv. 2903 Aigel ved S CJuhl &Co. gæt ingsfys. Laborat. Frydendalsv 30 3 ff Cent. 1735 Aistrup Emmy Afdelingschef Østerbrog. 852 El ff 0 9312 - Sophie Eukee. Direktørst. Kongensg. 1102E ff Cent. 10196 - LPMobelhdl. Sm dkerm. Torveg. 20 E ff Am. 1069 Bp. Mikkel Vibes G. 24E - Anna Sekretær Hauserg. I l 4E AjacsSkrædderforr. v. I Jacubowitz Torveg. 56 E ff Am. 6914 x Ajour v. V Lar8eu Automobilreparation Haraldsg. 70 El ff Ryv 4304 A. K. A. Kittelfatir. v. Edw. Jacobsen Ab- salonsg. 37 A (3 |) V 6274v Akademisk Turistbureau v. Iver Ag^erbeck Strandboule\arden 11 El ff 0 5325 Akco v. W Ingem nn Pedersen Manufaktur­ varer en gros Adelg, 36 E ff By 6711

Made with FlippingBook HTML5