Kraks Vejviser 1935 personregister

Dansk Ferskvands-Kultur, Lammefjorden Krystalg. 24 E J>Cent. 5810 - Filtvarefabrik, Akts., Titang. 6 [Nj ft Cent. 15233 Postkonto 22197 - Fjederindustri v. V HerbergSmedcstr. 1 Valby jj) VI). 3295 Postkonto 2378 - Dansk F j e r f a b r i k , Akts., Frihavnen Grtterv. løj Jjj Cent.14232 L’ost konto22566 Telegramadr. „Danfjerlab.“ - Flintexport (Scheitel & Co. Dansk Flint- export) Amalieg. 26 E |) Ccnt.l(>24&10624 - Flip Fabiik, Akts., Ravnholm Lyngby ft Hjortekjær 111 - Foderolie Co. ved Seneca Bang & K P M Dons Badstuestr. 12 E $ Cent,. 11418 - Dansk Fo Ikefo rsi kr i ngsans talt,Akts., Anker Heegaards G. 13 EJ J) Gent. 243(5 Se endv. u. Livsforsikringsselskaber I - Folkoforsikringsanstalts Ilavcboligsel- skab, Akts., Anker Heegaards G. i 5 [V] H Palæ 2791 - Forbindstof Import, A Rosenørn Lind Bagerstr. 3 El $ V 4260 - Forchromnings Anstalt ved E A Johansen Norreg. 35 1) E ft By 7325 - Forening for international Motorkorctojs- forsikring Tordenskjoldsg. 10 E ft Cent. 5501 & 5521 Postkonto 735 - Formulartryk, Akts., V-Voldg. 91 EJ ft Cent. 9585 - Forniklings.Anstalt Howitzv. 44 53 ft Cent. 943 Postkonto 3156 - Dansk Fo r s e l v n i n g s An s t a l t Elek- tro|iletfabr. Howitzv.4 1 [KJ ft Cent. 943 Postkonto 3156 - Foto Tmport Frederiksborgg. 7 E ft Cent. 14073 Postkonto 26525 - Foto Reportage vod Aage Petersen Nikolaj PI. 20 E $ Cent. 5434 - Franske Dampskibsselskab, Det, Akts. Lakseg. 8 El H Cent. 1243,12413 & 128*13 - Frilufts-Reklame ved Ansgar Mortensen Solvg. 10 m ft Cent. 9(587 - Frugt- &Kartoffoleentral v. Jorgnr Hau- green Nansensg. 27 E H Pala; 5548 - DanskFr øavl sKompagni og Markfrø- k o n t o r e t (Trifolium), Akts., Nygade 0 El $ Cont. 84,6384, 5780 <&7324 Postkonto 4410 Pakhus Carl Jacobsens V. 29,33 ft Vb.862 Telegramadr. ,,Trivialis“ - Fuldblodsstutteri, Akts., Lundtoftev. 218 Lyngby ft Hjortekjær 43 - Galoche-&Gummifabrik, Akts., Farverg. 2,4 E H Cent. 3277&11845Postkonto3025 - Galvaniserings Anstalt ved Jensen & Sø­ rensen Holger Danskes V. 42 E) J Gh.6004 - Da n s k Gama s c h e Fabr i k, Søren Skifter Farverg. 0 & 10 E ft Gent. 14417 & 9547 Telegramadr. „Skifterslips" - Dansk Gardin- & Teks t i l Fabrik, Hasselbalch & Oo. Kejserg.2El |}Cent.380 Telegramadr. „Gardinfabrik" - Gelatine Fabrik, Akts., Bryggeig. 2 El |l Cent. 7368 - Gelenkfabrik & Kappeskærferi ved Anton Haahr Finsensv. 10 tø H Gh. 4948 - Dansk Gi bs i ndus t r i -Compagni , Ak ts., Mariendalsv. 23 1F1 ft Cent.5585 Adm. Direktør Ingeniør Cand. polyt. Schat Behrend J) Cent. 1335(5 - Glas- og Cykle-Tyveri-Forsikrings-Akts. Holbergsg. 22 E ft Cent. 1856 &Palæ 1856 Postkonto 1214 - Glas-Mosaik v. Philip Jørgensen & Jens Jensen Landemærket25 E ft Palæ*111 - Glastryk ved V M Bolvig N-Farimagsg.6l E ft Cent, 2194 - Grafit Industri ved Chr. Mikkelsen Skoleg. 19 Valby ft Vb. 5 & Vb. 984 Post' konto 2745 - Grammofonplade Industri, Akts., Skjulhej Allé 32 Vanl. $ Damsø 1102 Postkont® 3O028 Person-Register for København

III — ■894

Dans

Dansk I)ørgreb& Mctalvarefabrik ved Verner Christiansen Graabrødret. 8 E HCent.7304 Postkonto 81013 - D ørlukker A bonn em en t, v. F red. L ad in g G raabrødret. 5 ® | B y 7953 - elektrisk Fabrik Soldan, Aage Borly Frederiksborgg. 3(5 E ,§ Cent. 1250 - Elektrisk Kompagni ved Eyvind Finsen Jagtv. 11 E H Cent. 2170 & Gh. 4270 - Elektrisk Varmelegemefabrik, M Laurit- zen Svanholmsv. 12 A EJ ft V (5832y - Dansk El e k t r oku l I n d u s t r i ved A l­ fred Ho l f Gl . K on gev. 131 IV] ft Eva 597 P o stk o n to 4827 - Elektromaskinfabrik, I P .Tensen’s Eftf. Jenslovsv. 12 Charlottl. J1 Ordr. 112 Postkonto 3431 - Elektro-Medicinsk Institut Gyldenlundsv. 15 Charlottl. j§) Ordr. 4043 - Elektromotor-Forsikring ved Gyring-Niel- sen Holger Danskes V. 34 [F]J1 Cent. 14737 - Elektromotor Lager, Akts., Kolighedsv. 8 E] ft Cent. 5400, 6(508& 6639 - elektroteknisk Fabrik Specialfabrik for Sikringsmateriel ved Brix-Pedersen Nor- reg. 45 E $ Cent. 11920 A By 4008 - Emballage Industri st. Kongensg. 27 E H Cent. 2546 & 2586 - Emballerings Anstalt ved Jacobsen, Saa- bye & Jensen Ved Stranden 2 E J) Cent. 7852 - Emissions-Anstalt, Akts., st. Kannikestr. 18 E $ Cent. 10230 - Emulsion, Christian Rex Kattesund 14B E ft Palæ 2347 - Engelsk Alabastlndnstri Akts. Enghavev. 16 m H Cent. 2891 - Dansk-Engelsk Benzin & Pe t r ol e ums Co., Akts., Shell-Huset kampmannsg. 2 ,4 El H C ent. 9838 Postkonto N r. 335 - Engelsk Duette Comp. ved C Ingemann Skovvangen 8 Charlottl. j$ Ordr. 1519 Postkonto 4063 - Engelsk Gummi Co., v. E Garde Jaeob Erlandscns G. 11 [ø] H Cent. 14689 - Eneelsk-Konfcktionsfabrik, Akts., V- Voldg. 109 El H Cent. 15405 - Engelsk Kul & Koks Kompagni ved Hol­ ger Jensen Ny Vesterg. 5 E j) Cent. 1452 - Engelsk Madrasfabr. Akts,, Langebrog. (5 E J) Cent. 11148 - Engelsk Marmeladefabr. v.E Tronier Hojstrupv. 145 Brb. $) Bella 167 - Engelsk Motor-Import Co., C Ingemann Skovvangen 8 Charlottl. |) Ordr. 1519 - Engelsk SelskabVesterport GØJ) Palæ 3539 se Afd. V Real-Register - Engelsk Skjorteindustri v. Carsten Wod- sehow st. Kongensg. 31 E J) Pala; 3884 - Engelsk Staalkonstruktions Aktieselskab Raadhuspl. 77 El H Cent. 1233 - Essens- & Extraktfabr. ved M Krogh An­ ker Heegaards G .2 [v] - Etiket-og Mærkeseddelfabr. Ajax v. H Hansen Skinderg. 23 El ft Pala; 4300 - Etui- & Kuffortfabr. ved II Christiansen & A Holum Vimmelskaftet 41 E J)Cent. 3-431 - Export Biscuits Fabrik, Akts., Dronnin- gensg. 73,75 & 77 E $ Cent. 1731 & 10731 - Fabrik for elektrisk Sikringsmateriel, Akts.,Kohmagerg. 13 E ®By 7313 Post- konto 27443 - Familie Blad Kobmagerg. 9 E Eksp. |l Cent. 1103,4193,12830 & 14698 - Farsforr. ved Sigrun Lyttik H C ØrstedsV. 59 E |p N 3160 - Farve-Kunst, Aksel Andersen Ilyskenstr. 10 E ft By 0014 Postkonto 27161 -Farveri &Appretur Akts. Vesterfælledv. 6(5 IH HCent. 219 - Dansk Fa r v e r i & Mer ce r i s er i ngs - Ans t a l t , l l assclbalch (VCo. Kejserg. 2 E Lager ft Cent. 9255 & 5)274, Kontor J) Cent. 380 Telegramadr. „Mercerisering"

Dansk Billcdskærorkunst, Akt .s., Holstcinsg. 9 lp] |1 O 5271 Postkonto 25670 - biografisk Billedgalleri, Akts., Boldhusg. 6 El $ Cent. 5120 - biografisk Leksikon Havncg. 15 E ft Palæ 3430 - Blikombaliage-Fabrik, Akts.CarlLundG. 20 U $ Cent. 80(52 - Bogforlag Suomisv.5 El $ N 8(50 Post­ konto 1858 - Bogforings- & Rcvisionstur. v.S FTLarsen Bakkev. 52 [F] ft Gh. 3456.x , ' - Bogstav Reklame ved Johs. M Olsen Kru- semyntog. 12 E ft Palæ 4(5(58 - Bogtrykkeri & Bogbinderi ved Charles F Petersen Dronn. Tva;rg. 7 E ft Ccnt.216 - Bohave, 'l'rommesalens Mobolmagasin Akts., GI. Ivongev. 1E [0 $Cent. 7997 - Boligmontering vedHenrvHoiler Sværtcg. 5 E $ By 2425 y - Dansk B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a l t , Akts., Anker Heegaards ti. 13 iVJ Cent. 245(5 - Brandværns-Komité, se Real-Registret u. Brand værns-Komité, Dansk - Broderi Fabrik ved P Olsen Nyhavn 42 C E H Pake 5734 x - Broderiindustri v. Fru L Jespersen Kol- dingg. 31 [øl ,3) 0 4899x - Bramdselskontrolforening Vosterbrog. 1 Industribygn. jv] j|Cent. 1411(5 se Aid. V Real-Registret - Bæltefabrik II, Hadsund Skinderg. 29 E f By 7707 - Bæltcindustri v. L Larsen Fugleg;iardsv.2 (ijentofte D Gjcnt. 1!*82 - Borne- & Ungpigekonfektion, Akts., Col- bjornsensg. 14 jv] $ Cent. 7294 - Borsteindustri v. Th.liansen Esromg.2GE D Tg. 3062x - Borstetræfabrik, Akts., Dortheav. 3 El Jp Tg. 38fi - D a n s k C e m e n t C e n t r a l Bcm- storffsg. 17 [V] JjCcnt,. 5(596 Stats $ 095 6 696 Postkonto 22340 T elegram adr. „C em entcentral" - Centralvarme Service, W Jørgensen Ve­ sterport [0 $} Pake 5(51(5 - Ccresin-ogVoks Fabrik vedAlfrcdThomsen & Co. Krimsv. 9 [s] $ Cent. 4553 &Am. 9352 Postkonto 4(503 - Champignon Industri Akts. Raadmandsg. 43,45 E ft Cent. 12250 - ChromlæderfabrikAkts.,Gadekærv.8Valby JJCent. 9348 & 9448 Post konto 29478 - Cigarrorsyning ved EV Nielsen Egilsg.29A [S] U Am. 8337 - Continu & Drivremmefabrik ved O Mal­ ling Olsen Vosterbrog. 93 & 95 El $ Cent. 53(5, 18(59& 58(51 Postkonto 22390 - Dansk Cr own-Cork Fabrik, Akts., Hillerodg.31 &33E Cent. 5480 Danske Crotvn-Cork’s Enerepræsentant for Dan­ mark: Anton Petersen & HeniusUra- niav. 14 El ft Cent. 5070 * Cycle Import, Sv. II Madsen Godt.haabsv. 27 (P) ft Gh. (525 v - Cykle-Assurance af 189(5 og Alminde­ ligt Assuranceselskab, Akts.,Bornholmsg. 8 E 11Cent. 2363 - Damekonfoktion ved Cipikoff & Darum Reventlowsg. 16EJ HEva 51 - Dansk Dammann-Asfal t , Akts., Ama- lieg. 15 E Hi Cent. 12912 & Palæ 3340 - Dampskibsrederiforening Amalieg. 33 E ®Cent. 14088 se Afd. V Real-Register - Darvil ved Darvillc Larsen & P Nicolay- sen Østerg. lEHCent.13307 & 13354 - Dansk Dental Depot ved Bagger &Wi- um Stormg. 8 E H Cent. 7907 & 14646 Postkonto 2101 - Desinfektionsanstalt ved L P Madsen&Co. Borgervænget 80 [o] |l Ryv. 1253 - Drengebeklædning ved Louis A Bøgsted Hillerødg. 72 [R] $ Tg. 4998 - Driftstabsforsikring,Akts.,Stormg. 20 El H Cent. 15815

Made with FlippingBook HTML5