Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 875

P erson -Ileg ister for København

Chri

Christiani R. Ingeniør D r.-In g. Cand. polyt. M F. R. I) M .(C hristiani & N ielsen )B u lo w sv . 1 IB 9 f V 8 7 7 1 Somm erbp. K ulhusen c ® .Kulhusene 23 - In g a (' Koncortsangovinde Sproglæ rerinde Chr. R ichardts V . 94 19 f N 407 x - K T elegrafb estyrer Frdlig, A llc o S 3 L9 f E v a 8 5 3 x Christians K irke. Præ ster K ordegnekontor in. m. se AM . V R ea l-R eg ister Christiansborg Slotskirke, P ræ sterK ordegne- kontor m. m. se Afd. V R ea l-R eg ister Christiansen [Se endv. K ristiansen,* K ristjansen] - H A fd elin gsb estyrer K ilholm v. 4 V an l. f D am sø 1029 - M arius A fdelin gsb estyrer M olhechsv. 4 1 Valby - C V A A fd elin g sch ef T aasin geg. 64 2 E - E ig il A fd elin g sch ef A rtillcriv. 50 3 [s] f Am . 574x - H T A fdelin gschef Birkodomm crv. 141 E - K ay A A fd elin g sch ef i. Post- & T ele- grafv. O veringeniør R . DM . M advigs A llé 93 L9 f V 3628 - O luf A fd elin g sch ef T ornerosev. 8 H erlev f Y rsa 177 - M ax A m tslæ g e D r. med. V esterbro". 1753 9 | V 3 9 4 0 a i 7 a-12V 2) - C hristian A ntikvarboghdl. B laagaardsg.27 E I N 1047y - Carl A rk itek t Sven d G øn ges V . 30 B rh . f B ella 886 - Chr. A rk itek t B randdirektør O liebladsg. 5 2 (S ® Am . 500 - C N A rk itek t M aagov. 6 1 [0 - E d w in A rk itek t Fri nsessestien 11 L yn g b y f Lyngb> 68 m il A rk itek t H vid ovrev. 14 R ødovre V alby j|l R ødovre 434 - F rode • rauer A rk itek tD a n n ev irk eg . 1339 f V 4137 - H elm u th A rk itek t u. S ta d sin g . D ir.E jd er- sted g . 102 9 D E va 1182 - K nud H A rk itek t T oftegaards PI. 2 4V alby f V b . 1391 - N A rk itek t GI. K o n g er. 83 39 f V 7203 - P A rk itek t T ibirkeg. 103 i | N 7687 - R ichardt A rk itek t B iens A lle 11 [S] ® A m . 4035 - C A rkivar i R igsark . R . N oras S id ev. 2 C harlottl. f Ordr. 1469 - A P fh. A rkivform and v. S ta tsteleg r . D M . D osserin gen 30* E J) N 931u - L au ritz iV sist. M elchiors PI. 0 S E - J o lis. A ssurandør B redg. 3 3 S b .4 E § P a læ 1713 - L O A ssu rand ørS tub bevangen7B rh .® B ella 35 - O T & H einecke A u tom obilgarage H o lg er D a n sk es V . 41 ® J) G h. 2537 - C H A utom obilhdl. G ross. M arkm andsg.7 El J C ent. 5768 it 13168 B p. Am agerbrog. 62 (S) f Am . 6388 - F red. A utom obilh dl. V -F arim agsg. 17 9 f C ent. 849 B p . M ørkhøjv. 272 H erlev . Søb. 180 - A F A utom obilreparatøi M im ersg. 48 E ® T g . 266 B p . G u ldbergsg.821 E ||N 2 8 9 8 y - E in ar A utom obilreparatør K on gev. 120 H o lte - A B agerm Spartav. 1 EJ D A m . 7291 - A strid Bagerforr. Toldbodg. 5 E ^ P alæ 2839 - C Hagerm. Øre^undsv. 27[s] |l A m . 574 - Carl B 'germ . D am hus B oulevard 22 R ø d ­ ovre V alby D R ødovre 527 - E V B acerm . Am agerbrog. 9 El ffi Am . 3699y - F B agerm . S y v en s A llé 1SM El J| A ni.7033 - H P B agerm . GI. K alkbræ nderi V . 12 É | l 0 1231 y og A hornsg. 20 E jj N 267 y - J B agerm . G lim v. 21 H vid ovre V alby ® H vid ovre 110 - L A B agerm . Jern bane A llé 79 V anl. D D am sø 1620 - P B agerm . L eifsg . 17s E) J A m . 941 - R B agerm . H alfd an sg. 33* El |> Am . 7993y

C hristensen O tto U rm ager Ø sterbro". 108 E D .0 ;”>1.37 P>p. Bakkodal 1 8 H e ll. ® (lim it, i«) Hi - l\ic li. I nrngiT O ptiker B laagaim lsg. 3 [N] jt! N (Milli Hp. Nnrrebrog. 08-* [NO - S FU rma ger IVto rHangs V.75[© J)Gh.387(>y - "\ Anker U rm ager Val by Lan "g .2 15 V alby D Vli. 2150 Bp. V igerslevv. 642 V alby - A U rtekr. H ellerupv. 10 ITell. fl B ell 820 - A a g e U rtekr. M ariendalsv. 50A El f Cent. 10008 Bp. A abonlevard 23 3 [9 fl N 1278y - A a g e U rtekr. A m agerg. 2 0 s E - A lfr. U rtekr.G asvæ rksv. 23 O f V 5 7 5 u - A lfred U rtekr. Ø strigsg. 29, 31 O ® Am . 4087 - A S U rtekr. P rin sens". 8 E |l P alæ 5021 - A x el U rtekr. F rederikssun dsv. 181A B rh. f B ella 1478 - C A U rtekr. A d clg. 76 E f Palæ 1736* B p. O ehlenschlæ gersg. 1 8 ‘ IS - Carl U rtekr. B rolæ ggerstr. 2 E f B y 5548y B p.V odroffsv.22 A 4 I B | V 2295v - Chr. U rtekr. N -F a sa n v . 46 EJ f Gh. 811 B p. S v v en s A llé 8 S [S] - Chr. U rtekr. Æ girsg. 43 M D T g . 1845 - C hristen U rtekr. T oftegaards A llé l V alby | V b. 374v - Chr. Jansen U rtekr. V ed K rsth vn s V old 1 E $ A m .5080y B p. G rø n v a n g en 8 V anl. - C .T U rtekr. N ørrebrog. 1714 E - E Froken Urtokram forr. lle lg e s v . 17 OB ® G h. 2245 - E lis U rtekr. G odthaabsv. 131 E f G h.6911 - F fh. U rtekr. Ø -F arim agsg. 63 El - F ilip U rtekr. K ronprinsesse Soties V . 23 El |! Gh. 943x B p. N -F a sa n v . 1243 E) - H jalm ar U rtekr. H ad erslevg. 43 9 f V 9320y Bp. N y C arlsberg V . 314 S - J U rtekr. F rederiksborgv.16 E f T g .l8 5 4 x - K aren F rue U rtekr. V edhæ kg. 16 E f T g. 2437 Bp. N ordbaneg. 22* E - K ay U rtekr. K a stelsv . 4 (øl D 0 165 - M Frøken Urtekram forr. Am sterdam v. 23 LS] |1 Am . 2299 - M arinus U rtekr, M idgaardsg. 1 i | T g. 2175 B p. B øgehoj 27 H ell. - M artin U rtekr. H elleru pv. 67 I ie ll. JJH ell. 1834 - M B U rtekr. F rederikssundsv. 286 B rh. fl B ella 164 ■- MM olgaard Urtider. N y C arlsberg V . 85 S ® E va 728 Bp. Jerichausg. 5()s S - N A IbergU rti k r .S -B n u lc v a r d l6 H f V 2204y B p. G rønbakken 6 3 V anl. - O tto C U rtekr. A b el C athrines G . 2 1 s 9 , f V 4375 - P U rtek r. Strandparksv. 2 4 H e ll. f H ell. 1013 B p. R ebekkav. 322 H ell. f H ell.2339 - P eter U rtekr. K ry sta lg . 6 E f B y 669y Bp. L em ch esv. 11 H ell. f H e ll. 2911 - S A U rtekr. A alek istsv. 177s V a n lø se f D am so 1204 - Sim on U rtekr. J a g tv . 52 E f N 3335y - Soi'us F U rtekr. Sk.vdebanegn 3119f Y 3 8 8 x - V ilfred U rtekr. G am m eltoftsg. 12A E f B y 1605v B p. G am m elto (tsg. 14- E - G A V ask eriejer (P rivatvask eriet) N -F asanv. 173- E - [V askerier se A fd. V il F ag-R egister] - PM V eja ssist. V aldem arsg. 262 S f V 4705 - A E V ejin sp . Ingeniør C and.polyt.R udolph B prghs G . 39 El f R yv. 1941 - E B irger V ekselerer (E rik H eib erg) N ybrog. 22 4 E f) Palæ 5051 - G eorg A V ekselerer (G eorg A C hristensen & C o ) K a stelsv . 2 7 3 E f 0 8140 - G eorg A &Co. V ek selerere V im m elsk a ftet 35 m § C ent. 4 2 6 1 ,4 3 6 1 & 5489 - A ug. fh .V icein sp . C and.pharm . K asta n iev . *2 H o lte. - O C V icein sp ek trice Ø -V old g. 13 E f P alæ • S H D V icein sp ek trice S u n dholm sv. 473(D f Am . 6868 rne fh. V icek onsul H avneg. 45 3 E f B y. 3509 - C E V iceskolein sp. L E B riiuns V . 8 Char­ lott 1. f Ordr. 375 - K irstin e V icesk olein sp . V -V o ld g . 98 [9 f B y. 3776

C hristensen C F V iktu alielu ll.(V alh yF læ sk e- h d l) V alby L a n g g . 682 V alby f Vb. 261y - [V iktualiehan dlere se till. Al'd. V II F a g - R egister] - B V induespolercr H um lebæ k". 224 INi f T g .2 4 1 6 y - F in n A^iii'iiH'spoliMU'r TTolger D anskesv. 8 5 1 Lb'! f Mb. 368 5 x - C Gabriel V induespoleringsforr. H o lg er D anskes V . 14 E f Gh. 1232v - Jesp er & Co. V inhdl. G ross. Ilerlui' T rolles G. 23 E f ) C ent. 3301& 3321 P ostk onto 3551 - T a g e V inhdl. A d elg. 87 E f P alæ 2829 B p. Carl Joh an s G. 3 :1 [øl f 0 1739x - Brodr. C& P V ogn- & K arosse rifabr. B laagaardsg. 36 E ® N 366()v - M artin V ognfabr. V ib ek eg . 12’ El. - H an s C V ognm and T oldbodg. 19 E f C ent. 12719 B p. G renaag. I 2 E f 0 974v - M V ognm and H jortekjæ rsv. 182 K lp bg. f H jortek jæ rl7 - V ald. V ognm and M itchellsg. 19 f Cent. 13833 & 13863 B p. A m agerbrog. 120 SD f Am . 3 - [V ognmænd se till A fd .V II F a g -R eg ister] - C hristen V ogn styrer Svend G ønges V . 18 B rh. f B ella 1020 - O C V ulkaniser L om bardig. 23 1 [S] ® A m . 9902 - A a Væ rkfører H usum v. 8(> B rh . ® B ella 1406 - A xel G H Værkfører N akskovv. 25 s V alby - C E Væ rkfører H aab ets A llé 5 2 B rh. ® B e lP 619 - Chr. Væ rkfører M agdelonev. 17 E f T g. 3860 - H erm an Væ rkfører L yngbyv. 4 2 2 El f R yv. 3079y - H O L Væ rkforer v. O rlogsv. DM.., V ald. D olm ers G. 5 4 1 E f R yv. 2386 - H o lg er Væ rkfører Am agerbrog. 44 3 [s] | Am 8358 - Kai Værkforer S-B oulevard 1221 [9 f E v a 142 y - V Væ rkm ester v. Statsb . In g erslev sg . 1124 0 | V 7520 - K fSchram Æ skefabr. (P C hristensen’s Æ skefabrik) B orupsA llé 1521 E f T g.3150 - ’s P Æ skefabrik P ete r Ip sen s A lle 27 E f T g . 913 P ostk onto 3397 Christensen-Naesby V E jendom sm æ gler R aadm ands". 34 E f T g . 6161 Christenson Sigurd D irektør V o d ro ffsv .5 7 '9 f N 6785 - S & H Starck G arageejere V odroffsv. 55 & 57 9 f C ent. 10329 - R F G ross. (G erner R asm ussen & Co.) V aldem arsg. 2 6 1 19 f V !)745 - O tto K ontorchefT ranslatørSkovv. I l>7 Charlott!, f Ordr. 4126 - A lb . R epræ sentan t V aldem arsg. 263 El f V 9745 - C Frue Sk otojshdl. L yngby T orv 6 L yngby f L yngby 1377 Christésen Oliver G ross. (B R asm ussen & Co). V aldem arsg. 2 6 1 9 $ V 1026v Christesen V ilhelm Guld-& Sølvsm ed B redg. 36 Mb E Bp. F red en sv .2 7 C h a rlo ttl.fO rd r. 2632 Christgau G M ansfeld-B ullner B an k assist. E stersv . 30s H e ll. f H ell. 4r35x - G eorg fh. B illedskæ rer B laagaards PI. 4 3 i | N 715v - L M alerm . A aboulevard 2 3 2 9 f N 1 0 3 ly - M M ansl'eld-B iillner P rok u rist Ø stbaneg. 9 4 E - M ichael T ap etserer V ognm andsm arken 70z E f R yv. I338v Christian Torben B an k assist. B eatev. 27 4 V alb\ f V b. 1788v - M ogens M ejerist Arendal.sg. I l 4 H | 0 2326v Christiani C ecilie E nkepastorind e L øvsan - gerv. 7 H ell. f H ell. 686y - Chr i s t i ani &, Ni e18e nlngeniører& E ntre- prenører Raadhuspl. 778 El f C ent. 1233 efter A pril 1935 Ø rstedhusV -Farim agsg.41 L agerplads Carl Jacobsen s V ej 23 V alby f V alby 460. S e i F a g -R eg istret u. J ern ­ betonkonstruktioner

Made with FlippingBook HTML5