Kraks Vejviser 1935 personregister

Person-Register for København Drewes Ove Direktor GI. Vartovs V. 25C2 Hi 11. $ Hell 48-8 - Poul Direktor Grimdtvigsv. 8C 1El $) Eva 1 8 ; 6 - M Rataillard Enkefrue Frijsenborg Allé 743 [S]_f Ryv. 1627v - Rosalie Enkefrue Worsaaesv. 42 El f N 1962 x - Carl Gross.Vintapperv.16 Lyngby f L y n g­ by 1213 - Odin Gross. Direktør Nyhavn 22 0 fl Cent. 6027 - Aage Kontrolør u. Rodeforv. Buddingcv. 34A Lyngby fl Lyngby 1034 - R Naadler Kap<‘lv.56 Hl - Knud Rock Prokurist Kronprinsseg. 32A 3 0 f Palæ 5236 Drewien Aksel Møbelsnedker Vesterg. 2 0 f B y 2430y Bp. Høj dev. I 3 [U Orews K J Kunstmaler Søvej 13 Klpbg. f Bell. 286 ■ F W Toldklarerer Sagasv. 122 Kl f V 8558 Drewsen’s C C Eftf.Elektropletfabr. Østerg.l 0 f Cent. 7802 - E AEnke e. Gross.Bulowsv.32A1[S f N 5103 - Sten Forfatter Nybrog. 2610 f Palæ 303 - Brita Frue Fortunstr. I 3 0 f B y 818y - M Frue Klkollektrice Øverødv. 3 Holte f H olte 609 - Thyra Klkollektrice Vendersg. 610 - Holger Maskinmester i D F D S Margre- thev. 13A Hell. f Hell.6316 - E Prokurist H ollænderv. 12s El f V 6275y - A Tehdl. Mariev. l s Hell. DrexIerOve Kontorchef iStatsanst.f.Livsfor- sikr. R. Tesch Allé 7 Holte f Holte 271 - Holger Papirhdl. Nyelandsv. 72 E f Gh. 3o67y Dreyer [Se endv. Drejer] - A H Afdelingschef Ørcsundsv.TO'E f Am. 5709x - Jul. Afdelingschef C F Richs V. 60 Dø f Gh. 606 - Th.Arkitekt Nygaardsv.453 [ølf Ryv.2646 & Ryv. 2332 - P Assist. Egelykkev. I l 1Vanl. f Damsø 2455x - C Th.& Co. ved Budtz JørgensenBlikken- slagerm. Gas- &Vandm . Fiolstr. 36 Ø f Cent. 1129 - Margre'he Broderilidl. Nikolaj PI. 11 0 f B y t>967 - Chr E Cand.theol. N-Frihavnsg.964® - Carl Direktør Nyelandsv.90s E f Gh.568y - Carl Direktor Amalieg. 452 0 f Palæ2928 •E rik Direktør f. Arbejds- ogFabriktilsynet R. .Jagtv. 1834 lø! f Ryv. 170 • Jørgen Christian Direktør FridtjofNansens P1.51[ø] f)01015x - Peter Direktør V iggo Rothes V. 9 Char- lottl. f Hell 3919 - Paul Disponent Nyelandsv. 901E f Gh. 56t*v - Jørgen Driftsbestyrer Cand. polyt. R. H C 0 steds V. 701El f N 7414 - B Enkefrue HCØrsteds V. 703E1 - D Enke e. Hdlsrejsende Henrik Ibsens V 52 El f V 8112 - Ellen Enke e. Direktør S-Fasanv. 393 E f Gh. 5H48x - W Enkefrue Allég. 272 E f Gh.l906u - E Etatsraadinde H C Ørsteds V. 202 El f Cent. 11069 r. Fabrikant Jagtv. 2292 M f Ryv.407 - Agnete Frue Høyrups A llé 3 2Hell. f Hell. 2290 ' Antoinette Høegh Frue Amagerfælledv. 47s Ø J ) Am. 2017 y - Clara Frue Glahns Allé 431® f Gh. 2342 - Qulla Frue Martensens Allé 3® (S f V3646 * C Gross. Islands Brygge 133 ® f Am.1560 ■ Carl L Gross. A g enturforr.Frm.Martensens Allé 3S El f V 3646 - Chr. Gross. (Bella Konserves)Brønshøjv. 162Brh. - C L Gross. (Carl L Dreyer) Martensens Allé 38 El

Drew—Due

III — 905

Drucker - H J D r u c k e r & S a n Gross. Pelsvare fa­ brikanter Frihavnen Manufakturhuset (øl f Cent. 8379 & 13079 Telegramadr. Drucker" Grundlagt 1847 - Holger Gross. (H J Drucker & Søn) Toldbodv.7 2 0 f Cent. 11718 - P E Læge Dr. med Østhaneg. 9S [øi f 0 8 6 6 6 (Mand. Onsd. & Fred. P / 2 - 2 7 2 ) Driickhammer C F Manufakturhdl. (Poul ~ Holm ) C F Richs V . 79 E f Gh. 6875 Dræby &Co. Brodcrihdl. en gros Vesterbrog. 137 El f V 8754 - Skjold Ingeniør Glentev. 523 (Ni f Tg. 5354x Dræbye Karen Enke o. Apot(*ker Magnoliav. 4i Valby Dræger C Vaffelfabr. Holmbladsg. 61G1Hl f Am. 4170 DrøQerIfArkitektCæciliav. 6 8 V a lb y f Vb.29G6 - B Skibsbefragter Cæciliav. 6 8 Valby Dreh 8 6 E Brasen Enkefrue Finsensv. 124 E f Damsø 412 - E lly Frue Guld- & Sølvvareforr. Oelilen- schlægersg. 9S El f V 8386 - C G Brasen Modehdl. Blaagaardsg. 2 El f N 830 Bp. Nørrel rog. 25:|[N] - Gerh. Repra sentant Julius Valentiners V . 244E f Gh. 5625x - Carl Vinhdl. Frin. V-Boulevard 13 El f Cent. 5875 Duason Jon Cand. polit. Dr. jur. Vesterbrog. 183s El Dubin A S Prokurist Peter Bangs V. 59* E f Gh. 3421u Duborg A C Godsejer M F . Postadr. Rigsda­ gen E - Jes Broe Sekretær Cand. polit. Solgaarden 8 1 løl f Ryv. 1596 Duch JacobineForstanderindeCarl Bernhards V .15A1El f E va 204y - Henrik Gross. Agenturforr. Ledreborgs A llé 30 Gjentofte f Gjent. 2303 Duchwaider P Aage Overassist. u. Magist. Vigerslev Allé Valby Gasværk Valby Duckert Axel Gross. Bornekonlektion engros Havneg.470B fC e n t. 4739 Postkonto 3323 Bp. Fuglevadsv. 56 Lyngby f Lyngby 532 Duckert-Søebye Axel Fabrikant(N IH jo rd t’s Eftf.) Gothersg. 262 SI - DitlevKonfektionsh dl.(I )eUnges M agasin) Bonrev. 41 Lyngby f Lyngby 237 Duckwitz Alb. tysk Legationsraad Stavanoer- g. 4S lø] f 0 6646 Dudahl Ric hard Prokurist Hildursg. 15 løl f Ryv. 497 Duderstadt J C Modehdlinde N-Farimagsg. 8 4 m Due Johs. Bagerm. GI. Koge Landev. 256 Hvidovre Valby f Hvidovre 125 - R Jensen Bagerm. Utterslev T 23 El f Tg. 2931 - E rlin g Cand. pharm. Grondalsv. 81E f Gh. 5595 v - L C Dr. phil. Charlottenlumlsv. 17 Hell. f Hell. 4863 - Amalie Enke e. Sagfører Sortedamsdoss. 59AS (øl f N 6653 - R o s s & K Teik Fabrik af FotohjornerFugle- bakkev. 8 6 El f Tg. 2289x - Chr. Iversen FabrikantSundholmsv. 47 1 ISl f Am. 118 - A M Hansen Froken Worsaaesv. 161El - A Ross Fyrskibsfører Fuglebakkev. 97 8 E f Gh. 5814x - A .1 Gross. N-Frihavnsg. 62 1 | 0 4151 v - Chr. J Gross. Sortedamsdoss. 59D 1 10 £ N 5704 Frederiksen Gross. st. Kongensg. 55 Kl f Cent. 13898 - H Chr. Gross. Agenturforr. Evaldsg. 10 El f Cent. 8372 Postkonto 29872 - Hjalmar Gross. (Due & Frederiksen) st. Kongensg. 55 2 (Kl - Holger mek. InstrumentmagerGl.Kongev. 114 E l f V 5585y Bp MaltheBruunsV. 3 2E - Carl Isenkr. Ferskenv. 14 E f Gh. 3045 - Maria Kommunelærerinde Gammeltoftsg. 10 3 E f B y 455v •

Dreyer Em il M Gross. Rolighedsv. 8 EJ f N 6('40 Postkonto 2995 - Robert Gross. Vesterbrog. 98B1El - Th. D Gross. Gersonsv. 57 Hell. f Hell. 1178 - Poul Hdlsrejsende Godthaahsv. 28'2E f G h .8157 - Fl. In -eniør Cand. polyt. Eversv. I 3 (Kl f G h.5485s - Hugo Ingeniør Ordrupv. 1511Charlottl. f Ordrup 407 - E rik B Inspektør H Schneekloths V .6 S E - Carl Theodor Instruktor Ingeborgv. 16* Charlottl. - Poul Hoeg Journalist Amagerfælledv. 334 [sj f Am. 4309x - Anne Kommunelærerinde Amagerfælledv. 28:,[S] f Am. 5457x - Karen Frue Kommunelærerinde Amager­ fælledv. 334 [S] - H Chr. fh. Maskinfabr. Helgesv. 4 A 3E - M ax Chr. Maskinfabr. H Schneekloths V. 6 S E - Albert Muierm. Agerskovv. 8 Rødovre Valby f Rødovre 139 - Brødr. Murerm. Roarsv. 32 E f Gh. 8438 - E Murerm. (Brødr.Dreyer) Saxog. I l 5 El Eva 3533 Murerm (Brødr. Dreyer) Roarsv. 328 E - C C B Oberst i Art. Kmh. K . D M . N - Farimagsg. 520 f B y 3127 - F Oberstlojtn. R .D M . Svinget 184(Hl ? Am. 5037x J Pantelaaner Tullinsg.lE! f V 7423 - Sophie Frøken Pianistinde Bianco Lunos Allé l 2 E) f V 355y - Svend SDgterm. Peter Bangs V . 60 E f Gh. 6665 Bp. N JespersensV. 63 E f Gh. 5684x - Harald Snedkerm. Sølvg.9330 f B y 1977y - Borge Tandlæge Brede. 47 0 f Palæ 530 (10— 5) Bp. Dahlcnsstr. I 1Gjentofte f Gjent. 2209 DriebeinCarl Partikulier H C Ørsteds V.22A* El f V 2291 y Driftsaktieselskabet Svendstrup Stock- holmsg. 39 (øl f 0 8001 Drinkwater Jill Frøken Engelsklærerinde Strandboulevarden 14s løj f 0 1804v Drong Bruno Prokiuistlngemannsv. 3 B 1 El f N 6399 Dronninggaard Ludvig Hansen Snedkerm. Ryesg. 54:tlø] Dronninggaard’s Mejeri ved P Jensen Hede­ toft & Sønner Vejlesøv.20 Holte f Holte31 Dronningmølle Teglværker, Akts., Kontor Gammeltorv 8 0 f Cent. 1087 Drost & Rye Petersen Blikkenslagerm. Gas- di Vandm. Heimdalsg. 6 H f Tg. 2244 & Tg. 735 - Fritz Direktør Onsgaardsv. 35 Hell. f Hell. 304 - Augusta Enke e. Maskinfabr. Prinsesse Alexandnnes A llé 16 Charlottl. f Ordr. 2478 - E lla Enkefrue Frdbg. Allé 542 El f Eva 3231 - Elna Pnke e. Direktør Smidstruphoj Ved­ bæk f Vedbæk 186 - H Flmdt Gross. Upsalag.20s [øl f 0 5827 - Th. & Co., Akts., Gross. Kulimp. Islands Brygge 20 0 f Cent. 6036, 7536 & 12418 Postkonto 902 - Oskar Ingeniør (Drost & Rye Petersen) Eivindsv. 24 Charlottl. f Ordr. 1595 - Ellen Konsulinde Onsgaardsv. 35 Hell. f Hell. 304 - P Købmand Frederikssundsv. 249 Brh. f Bella 87 Drosthede Ernst Sekretær Mjøsensg. 94 [s] f Am. 4077 D r ub i n.F ab rl k f o r T r y k f a r v e r , Akts., Ottiiiav. 22,24 Valby f Cent. 9090 <&12305 Postkonto 2990

Made with FlippingBook HTML5