Kraks Vejviser 1935 personregister

Fack—Falk

P erson -R eg ister for K øbenhavn

III - - 1)24

Facklam M A Froken Kommunolærerinde Peter Vedels G. 44[S] g Am. 4474x Factio ved AL Hansen,J J ensen&HBertelsen Maskinfalir. Rcntemesterv. 53,55 iS g Tg. 1021 Postkonto 22130 Faenza,Akts., Kjolemagasin Frederiksborgg. 46 Ki I By 1243 x Fafner H C) Arkitekt Rostgaardsv. 19s Brh. g Bella 386 Fagbladenes Bogtrykkeri og Bladforlag Ve- sterg. 26 HQg Cent. 6428 Fage-Petersen Anton Maskinmester Lim- fjordsv. 17 1363J) Gh. 8404 Fagel-Nielsen A fh. Broderilull. Emiliekildev. 18 Klpbg. D Ordr. 2203 Fagerberg M Automobilreparatør Amager- brog. 195 [S] g Am. 5959 Bp. Gimles Allé 2A215] - Georg Fabrikant (Nordisk Vulkaniserings Anstalt) Bækkebo 20 Søborg $ Søb. 994 - Ragnar Ingeniør Æblestien 2° 181 - Arthur Købmand Haraldstcdv. 1 Brh. g Bella 792 - L Murerm. Vangcdcv. 155 Soborg | | Søb. 1343 - H Tømrerm. Lybækg. 91(S) Fagerholt Gunnar R Ingeniør S-Fasanvej 824 Valby - P Malerm.Godthaabsv. 424El J|!Gh.l344y - Gunnar Viceinsp. v. Tobaksbeskatn. Ved Vænget 44lQ] Fagerlind Carlo .7Snedkerm. Torveg. 34 K g Am. 5588 Bp. Lyrens Allé 40 Kastrup $ Kastrup444 Fagforbund i Danmark,De samvirkende,Kon­ tor: Rosenørns Allé 12 DSg Cent.3541 & 10541 (9-5) se Afd. V Real-Register Faglige Foreninger se Emnelisten paa gule Blade foran i 2. Bind u. Foreninger A. Fagskolen for Ilaandværkere og mindre Industridrivende Hagemannsg.2 ISgCent. 8760 se Afd. V Real-Register Fahlberg Henrik Malerm. Hothers PI. 15 [ED g Tg. 2095 - lteinhold Malerm. Dosseringen 303KJ g N 8222 Fahlén C JT fh. Fuldm. Martensens Allé 8S E 1 |V 165y Fahnoe TSe ondv. Fanoe] - A E Arkivar Hyrdevangen 262 Brh. - Kaj Assist. N-Fiihavnsg. 633[o] g 0 415y - I P Bogholder Blytsv. 7SE! g Gh. (>545 - C Enke e. Bankbestyrei Løgstorg. 282[o] g 0 1547v - Johanne Frue Joakim Larsens V. 254[ø - M Fruo Steenstrups Allé 15s IS g N 6627 - MFroken Joakim Larsens V. 2o4[13 - P Frøken Harsdorllsv. 10A2IS g V 1012v - J B Landsretssagf. Vendersg. 26l E g Cent. 7238 (10-3) - Else Sagfører Cand. jur. Vendersg. 26* E g Cent. 7238 Fahrenholtz CAssurandør Mynstersv. 7BSIS - W Disponent Julius Valentiners V.8S03 g Gh. 6842 Fahrenkrug M August Gymnasielærer Ved Amagerport 54 [S - Inger Kommunelærerinde Ved Amager­ port 54[s] Fanrenstedt Elvire Frue Priorv. 4S EJ g Gh. 5685x Fahrmann Hj. Gross. Valborg Allé 324Valby Fahrner A Automobilreparatør Danmarksg. I l 1IS $ Eva 350v - E Frue Teglgaardsv. 26 Charlottl. g Ordr. 1398 - O C C Ritmester Inspektør Ny Kongensg. 5« E D Palæ 743 Fahrner Bloch M L v. Frue Ved Amagerport 3s i l | Am. 452lx . Fair vedAnneEllcgaard Damefrisørsalon Nor- rebrog. 31 IH J) N 228x Fakstorp Thorkild Fuldm. Bengtasv. l sHell. g Hell. 2939 Falbe-Hansen Anna M Frue Puggaardsg.3'(S g By 7271 - Jørgen Læge Kochsv. (i3 I S | V 6511y - Viggo Overretssagf. R.Holm.Kan. 18 E J) Cent. 4536& 1717 Bp. st. Strandstr. 213E g Palæ 475

Falck-Petersen A M askinm ester i Flaaden Form osav. 3 S ^ A m .6 6 9 6 y Falck-R asm ussen V Instrum entm ager Strandv. 1232 H e ll. Falck-Schoppe E E n kefrue Præ stegaard s A llé 22 B rh. f B e lla 686 Falcke A lm a F ru e Ilaandarbejdsla?rerinde T hom as Ijaubs G . 3 3 1lul |1 R yv. 1684u - G eorge Ild lsrejsen d e K ath olm v. 2 V anl. D am sø 701 - E R odem ester Ø sterbrog. 124s M ^ 0 1 5 0 u Falckenthal F C P ostkontrolor V en d ersg. 4 4 E g) B y 4323 Falcklund C L andbrugskonsulent B iilo w sv . 3 6 B S (S g| N 8243 Falcon I I E R O verin tcn d an t T.ojtn. R . F r ij­ senborg A llé 68 1 (0) D R y v . I4 54y - O F fh. Stationsforstander P rin sessev . 4 L y n g b y Fald H an s H a n sen M urerm . H usum g. 323 KJ D T g . 2920x Faldborg H A In geniør Cand. polyt. B rygger­ vangen 18s [o] gi R yv. 4665 Falding S ylvia F røken M usiklæ rerinde B angsbov. 25 V anl. D D am so 2691 - II C O verassist. B angsbov. 25 V anl. JJ D am so 2691 Falgren V C C K ap t. fh. U nderdir. i H æ rens tek n . K orps R . M onrads A llé 14s V alby ® V b . 2608 Falk [S e endv. Falck] - H N B agerm . A bsalonsg.35 IS g|V 1636v B p. A b salon sg. 40 4 IS - H einrich B likk en slagerm . G as- & V andm . N ørrebrog. 37 2 EJ ^ N 6271 - J P B lik k en slagerm . G as- & V andm . (B rønshøj G as- & V andstation) F red erik s- sundsv. 238 B rh. g) B c lla 5 1 2 - Ferdinand D r. phil. B oldhu sg. 6 3 E - A n n e M arie N ielsen F røken H jem for Æ l­ dre B redg. 7 1 1 E gi P alæ 2663 - J O lsen H u sejer A arhusg. 9 9 1 ® - A lfr. K om m unelåger M arten sens A llé 73 S g V 736v - 1 M Frue K omm unelæ rerinde M arten­ sen s A llé 73 IS - A C SkibsforerF aab orgg. 5 1 IS | 0 7342 Falk-Jensen A rild E ksp ed ition ssek r. i F inm . Cand. jur. D a lg a s B oulevard 53 El g G h. 1403x - P Forpagter D ro sselv . 5 ED g G h. 2314 Faik-Larsen A x el G ross. Strandv. 1 6 B S SI g R yv. 2191 - M anufaktur en gros S ilk eg . 13 E g C ent. 7149 P ostk onto 29216 - C Sm edem . G as- & V andm .B rorsonsg. 4 IS g V 3196 Falk-Sørensen M Fuldm . N akskovv. 7 1 V alby g V b. 2764v - G G ross. Cand. phil. (H a lfd a n D ittm a n n ’s E ftfJ F in sen sv . 4 6 D 2 10 g G h. 5817u Falkebo N P L I I u s e je r K retav. 2 7 ‘ [s] g A m . 7373 Falkedal F ritz F ab rik an t H araldsg. 2 3 Kl - T h . In k a ssa to r V alkend orfsg. 2 0 ’ E g B y 2069x Falken A potek Fa IkonerA llé3 8 IØ gC en t3309 - v. M P ou lsen K affeforr. T o iv e g . 56 E g A m . 4580x Falkenberg [S e endv.F olk en berg] - P Chr. L agerforvalter Jæ gersborgv. 25 L y n g b y g L yngby 1004 - H artvig L ysk opioringsanst. Studiestr. 3 E g C ent. 9127 - W ilh elm in e O berstinde Ø sterbrog. 1123 SI g 0 3027 - Johan R ep ræ sen tan t E lleh o j 20 H e ll. g H e ll. 5029 - O PT rafik kontrolørv.S tatsb. st.K o n g en sg . 60 3 m g P a læ 5596 Falkencrone D a y ly Instrum entm ager E ngha­ v e PI. I l 2 IS g V 4891 - M arinus Instrum entm ager P ianostem m er S v in g et 2 3 5 (SJ g Am . 1932 Falkenfleth H a a g en R edaktor E m iliev . 14 C harlottl. g Ordr. 358 Falkenheim Carl Skotøjsfabr. D annebrogsg- 47 A 3 I3

Falbing N ie ls O verlæ ge R . l ’latanv. 5 IS g C ent. 6134(l-2)B p.T ageusv.M ilitæ rhosp.iN ] Falch & S oager A genturforr. G ross. Skinderg. 43 E 11 B y 3454 - Edvard Forretnin gsbestyrer Strandboulc- varden 117* |ø] - Em m y G ross. (Falch & Soagcr) Am aliev. 194 [3 Jp V 5 3 4 9 y - Edvard K jo le -& K onfek tionsm ag., A k ts., Ø stei brog. 132 [Q] J) 0 1005x - E V M alerm . G ullandsg. 143 H] - L u d v ig R ep ræ sen tan t Am ager B oulevard 1291 [sj g Am . 2323 Falck [S e endv. F alk] - M ogens A nnon cem æ gler N orrebrog. 4 2 3 (NO g C ent. 6620 - A x e l A n tik v ite ts- & K un sthdl. Fridtjof N ansen s PI. 5 5 (Q) KJ 0 7718 - C A S van e B illedskæ rer Em drupgaardsv. 17 s [N] - G L yn eb u rg F rue Cand.pharm . V ed L in d e- vangen 2 8 s (El - R ich.L yn eb urg Cand.pharm . F ab rikant (V ivox) V ed L in d cv a n g en 2 8 s IEl J}Gh.8091 - J D irek tør In gen iør B red g. 20 2 El g C ent. 953a - O M D irek tør Soborg H o v ed g . 183 Soborg |) Sob. 1791 - W illiam D irektør L y n g b y v . 455 G jen tofte D G jent. 1107 - A x el L u ja elek tr.In sta ll. Ingeniør Storm g. 35 [S g C ent. 13641 - E bba E n k e o. D irek tør H Sch n eek loth s V . 8 2 [ø jp Gh. 5930v - Em m y E n k e e. O verretssagf. Væ rne- dam sv. 173 IS g V 5396 y - Johan ne E n k efru e (V a:rnedam svejens C oloniallager)V æ rnedam sv. 52 IS g V 4930 - M arie E nke e.O vertoldinsp. C arlPlougs V . 8 2 ffl g V 5 8 3 0 x - I L yneborg Frue R aadhusv. 5 A 4 C harlottl. g Ordr. 3555y - Johan ne F røken E n gtoftev.7'13 g V 2208x - C fh. G ross. D a lg a s B oulevard 57' 10 g Gh. 6465 - E rn st G ross. A genturforr. Frederiksborgg. 5 E g C ent. 4176 B p. Jacobys A llé 14s IS g V 3457 - A lfred Ild lsrejsen d e A m ager B oulevard 1262 ID g Am . 2 7 8 v - F R H errcokviphdl. N y h avn 39 E D P alæ 3801 - E rik In g en iø r Cand. p o ly t. Ø stei brog. 1384 M g C ent. 8250 - M C K onservator v. patol. anatom . Labo- rat. Carl P lougs V . 82 (3 - H E S K on torch ef iU n iversitetsk væ stu ren R . Sortedam sg. I l 3 KJ g N 4391 x - R K o n to rch ef R . S tra n d v .l6 5 3H e ll.g H ell. 4406 - G u stav fh .M u seum sdirek torR .F redh.K an. 20 3 E g B y 7131 - F a lc k s R e d n in g s k o r p s , K øbenhavn A k ts. (R edningsk orp set lor K bh vn. & F rdb g., A k ts.) T io tg cn sg . 67 (S D C ent. 1808 P ostk onto 2 0 8 12 . - ’s R edningskorps A fd. B . T ietg en sg . 69 IS D C ent. 1808 - ’s R ednin gskoi ps E ntreprenørafd. T iet­ g en sg. 69 LS ® C ent. 1808 - H L yneborg R ep ræ sentan t S-F asan v. 254 [ø |3 G k. 4925 - K ai R epræ sentant G erncrsg. 55 3 E g P a læ 2371u - B jørn R evisor Ø sterbrog. 1302[Q] g C ent. 9157 - J S S k otøjsforhd l. (J S F alck &Co.) Ø -A llé 7 Hl |l 0 7925 - J S & C o . Sk otøjsm agasin Ø sterbrog. 74,76 M g 0 812 - P 6 u l Sp ed itør S torm g. 35 EJ g C ent. 13621 B p. S la g e lse g . 74 S3 |i 0 3007y - A lb ert U rtekr. G ræ kenlandsv. 69IS | | Am . 672x -C a r lJ o h a n V arem æ gler P eter B a n g s V . 60 3 B f C ent. 3831 & 3851 Falck-O hlsson Clara F ru e V iborgg. I 4 løl D 0 3458u

Made with FlippingBook HTML5