Kraks Vejviser 1935 personregister

Arbøl Carsten Politiassist. Cand. jur. Konge­ dybet 51IS] g Cent. 9180 Archimedes, Akts., Maskinfabr. Aaboulevard 74.76 E g N 5880 Archiv Apoteket Jagtv. 11 E g Gh. 3737 x ArctanderDortheaEnkee.KredslægeEhlersv. 28 Hell. g Hell. 1595 - Carl Forfatter Journalist Strandboulevar­ den I 2 m i 0 8099 - PaulKontorchefCand.pharm. Translator Ilolbergsg. 194E g By 3744 Arctic and Baltic Company, The, Ltd., Akts. Lomhardig. 19 ;S| - Butter Packing Company, The, Ltd. Akts. Agorsog. 20[ø] g Cent. 601 Arden II Siig Apoteker Vigerslev Allé 38* Valby g Vb.1288 Ardensberg Oda Frøken fh. Konfekturehdl. Romers?. 251E Areka ved M Petersen Blomsterhdl. Clas- sensg. 34 É] g 0 7380 Arel C O Skibsforer Glommensg. I l 3S] g Am. 1470 x - S Solojtn. Glommensg. I l 3[s] Arendal N Skibsproviantcringshdl. Aarhusg. 97s ID g 0 7328 Arendorf Andreas A Gross. (Andreas Ander­ sen &Olsen) Uraniav.22E gV2285 Arendorff Anker Gross. Skovholmv.21 Char­ lottl. g Ordr. 3445 Arendrup Ingeborg Enke e. Kontorchef Prin­ sesse Maries Allé 121H g V 2301v - Ebba Generalinde St. Annæ PI. 223E g By 5205x -A V Kapt. i Livg. Fortunv. 3A Charlottl. g Ordr. 4285 - A Kaptajnløj tn. Delfin?. 56 E g Palæ 372 - Else Konventualindo St. Annæ PI. 223 KJ - BH Læge Bred?. 3 E g Cent.13178 (Fred. 1-2) Bp.Tranovænget4' Hell. gllell. 4255 - A Revisor Ulrikkcnborgv. 49 Lyngby g Lyngby 1131 - Ellen Sanglærerinde Rosenv. Allé 22s [g] g 0 4414y Arends [Se endv. Ahrens] - Georg E Fabrikant (Samson) Kollemosev. 51 Holte g Frederiksdal 55 - H Frugthdl. en gros. Kodbyon Slagtcrbo- derne 12E g Eva 3332 Bp. Sallingv. 202[FJ Arendt Dorothea Enkefrue Translatrice Ve­ sterbrog. 62 C2 H - GAVærkl'orer v.Orlogsv.Teglstrupv.361El Arenfalk Poul Guldsmed Gyldenlovesg. 4 E g By 422y Bp. Rcventlowsg. 201E Arenholt Julie Frue Fabrikinsp. Frederiksg. 92E | Palæ 1585 - Hugo Inspektør Halls Allé 51E g V 727v - Leo Kobmand Sagasv. 142E - Jørgen Læge Frederiksg. 92 E g Palæ 1120(12-1) Arensborg Willum Gross. (Bindegarns Com- pagniet i Kbhvn.) Johnstrups Allé 72 ffl g N 622y v. Arenstorff F Gross. Godthaabsv. 12 B2T f ] g Gh. 8372 - T J fh. Postassist. Kongev. 20 Holte g Holte 1178 Arent Anna Enke e. Kontorchef Hobrog.22( 0 ] 0 801 O SV Kapt. Sekretær R. Sortedams- doss. 752 m g 0 5609 - C Revisor Danstrupv. 20' El g Ryv. 1118 Arentoft A P Adjunkt Mag. art. Borups Allé 1782E g Tg. 5572y - Hans Arkitekt Christiansmmdev.23LQ]g Ryv. 1700 - Kristen Assurandør Løjtn. Øresundshøj 4 Charlottl. g Ordr. 1540 - V BogholderLimfjordsv 02SH g Gh.8275 - A J Cigarhdl. Amalieg. 39 E g Cent.10700 - Niels Fabrikant Nyelandsv. 67* E g Gh. 1551x - E Frue Bredg. 83E g Palæ 3756 - Anna Frøken Borgerg. 1443E - C Frøken Østerbro?. 52* i | 0 450 - Dan HGG. Gross. (Arentoft &Rasmussen) Danas PI. 143E g V 70(52 - &Rasmussen Gross. Julius Thomsens G. 14 E g Cent. 4981 Person-Heoisler for København

Appe—Aren

III — 800

ppel's Bogtrykkeri, Erik Jeppesen & Co. Fredil. Kan. 4 E g Cent. 8190 - Lustrup Disponent Evaldsbakken 28 Hell. - Andrea Enkefrue Svinget 9®(EDg Am. ; 1374v - U K Ingeniør Kapt. i Art. Vesterbro?. 481 tv] g V 7176 - Frank Prokurist nolmbladsvænge 12:>El $ Am. 6932 Appeldorn Agnes Frue Mathildev. 16' [F] - CM Kmjkr. Oberstløjtn. R. DM. 131eg- damsv. 1141El 110 2121x Appelgreen C E Gaardejer Gladsaxev. 161 Soborg g Sob. 480 - C F Mekaniker Korsorg. 21* M g 0 7290 Appelquist K Kunstmalerinde S-Fasanv. 69s (ØgGh.5722x AppelqvistPSkomagerm. Frederikssundsv.33 É)l)Tg.l078xBp.Frederikssundsv.201Brh. Appelrod II Enkefrue Aaboulevard 55* El I! N 1439 x Appelt Jenny Enke e. Sæbefabr. GI. Kongev. 130®E g V 1742x - Fanny Frue Vesterbro?. 107B4 E Appelt-Jørgensen L Ingenior Caiul. polyt. Bagsværd Hovedg. 174 B igsværd g Bag­ sværd 169 Appeltofft Spencer Bagerm. Stationsv. 15 Vedbæk g Vedbæk 50 Aquarock, Akts.. Gross. Frederiksborg?. 1 E g Cent. 9042 Postkonto 3200 Ara Reklame v. Hugo Bonneson Skiltefabr. Mathildev 10 [Pj g Gh. 1271v Arabica ved E Frandsen Katfelidl. S-Fasanv. 10 IH Arabisk Kaffe Kompagni v. G. Lut jens Willemoøsg. 24 [O) g 0 8819 Arako (Arbejdernes Radio Kooperation) A. m. b. A. Rosenorns Allé 11 IV) Cent. 2539 & 10639 Aralia ved Sara Sorensen Blomsterhdl. Fal- stersv. 12 H g Gh. 3429x Arbejde adler, LandsforeningenPilcAllé 1 E g Eva 1021 Supplerende Oplysninger se Afd. V Real-Registret Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for, N- Voldg. 12 E g By 1260y so Aid. V Rcal- Register Arbejder Filmen, Akts., St. Peders Str. 27 E I! By 7593 Arbejderforlaget Larabjornsstr.15 Kl D Palæ 3625 Arbejder Kaffeforsyningen, Akts , Amager­ bro?. 156 S] g Am. 7122 Arbejdernes Andels-Boligforening Axel- borg Vesterbrog. 4A E g Cent. 15825 (3 Ledninger)se Afd. V Real-Registret u. Bygge- o? Boligforeninger - Andels-Boligforenings Malerajdeling, Akts. Uovedvangen 25 Brh. g Bella 1450 - I3ekla'dnings Magasin ved Elof Svensson Slotsg. 28 M] g N 464 - Ar b e j d e r n e s Bog f ø r i ng s - & Re­ v i s i o n s i n s t i t u t , Akts., Nikolaj PI 26 IKI |1 Cent. 6011 & 14843 - Byggeforening Fortunstr. 11 OB g By 2049 (9-3, Lordag 9-2 samt Fredag Aften 6-8) - Fællesbageri Nannasg. 5 E) g Tg. 45, Tg. 5715 & Tg. 3187 - Fællesorganisation i Kbhvn. Rosenørns Allé 14 E g Cent. 11549 (9-5) se Afd. V Real-Register - Ar b e j d e r n e s F æ l l e s o r g a n i s a t i o ns B r æn d s e l s f o r r . , Akt s . , V-Boulevard 43 ivj DCent. 6068 Telegramadr. „Arbej- derkul'1 - Indkobssted v. Fru V Schrøder Urte- kramforr. Amagerbrog. 63 [S] g Am. 909 - Kaffeforsyning v. J P Jensen S-Boule- vard 69 IS | Eva 2996 - Kaffeforsyning v. K Ottosson Godt- haabsv. 11A H g) Gh. 5156x - Kafleforsyning v. Fru N Petersen Prin- sesseg. 53 E g Am. 8378

Arbejdernes kooperative Byggeforening, Akts. Kontor Vcsterg. 1 E g Cent. 1998& 3898 se Afd. V Real-Register u. Bygge- og Boligforeninger - Kødforsyning, Akts. Nansensg.90 E g Cent. 4584 ogNorrebrog. 140 El g Tg. 219 - A r b e j d e r n e s Lands ba nk, Spar e- og Laa ne ba nk Akt s. Ho v e d k o n t o r Vesferbrog. 5 Panopti­ konbygningen O g Cent. 8877 Stats g 443 Postgiro Konto Nr. 110 Telegramadr. Bankland“ 13 ro ns b o j Af de l i ng: Frederikssundsv. 128 F Brh. D Bella 545 N o r r e b r oAf del i ng: Norrebrog. 62 E gi Kasse O2147 Boghol­ deri C 2148 Bestyrer C 10513 Samtlige Kontorer aabne: 10-3 ogb'/z-G1/?, Lørd. 10-2 og 572 - 6 V 2 - A r b e j d e r n e s L i gk i s t ema g a s i n Akt s. , Fælledv.5 E g Cent.5708 Bestyrer A Olsen Svanka'rv. 20 Vanl. g) Damso 343 - Livsforsikring, Akts. Rosenørns Allé 12 E g Cent. 7927 & 7973 - Læseselskab N-Søgade 27 E g By 3778 se Afd. V Real-Register - Skotojsmagasin, Akts., Lyngbyv. 23 [ 2 ] |! Ryv. 4007y Arbejderungdommens Forlag. (D. U. I. og D- s. U.) N-Søgade 27 E gi Cent. 14946 Arbejdsanstalten Sundholm Sundholmsv. (S se Afd. V Real-Register Arbejdsanvisningskontorer se Afd. V Real- Register og Afd. VI EFa<:-Register Arbejdsdirektoratet st. Kongensg. 40 I I E g Ccnt.l592& 7892 se Afd. VRéal-llegister Arbejusgiverforening, Dansk V-\ oldg. 113 E gi Cent. 6301, se Afd.V Real-Register Ar b e j d s g i v e r n e s Ul ykkes f or s i kr i ng Polititorvet 14 |V| g Cent. 77 Arbejdsløshedsfonden st. Kongens?. 40H E g Cent. 1592 &7892, se Afd. V Real- Register Arbejdsløshedskasser se Afd. V Real-Re­ gister Arbejdsløshedsraadet seAfd.VReal-Rcgister Arbejdsmandsforbund, Dansk H C Ander­ sens G. 14 E se Afd. V Real-Register Arbejds- og Fabrikstilsynet, Direktoratet for, Amalieg. 3 2 E gi Cent. 14222 & 14223 se Afd. V Real-Register Arbejdsraadet Amalieg. 3 E g) Palæ 5668, se Afd. VReal-Register Arbejdsudvalg, Socialministeriets se Afd. V Real-Register Arbo-Bahr &Co., Akts., Hdl. med Apoteker­ varer Vodrotfsv. 4 E g Cent. 4600 & 4606 Postkonto 144 . - H Gross. Frederiksborgg.il E D Cent.646 &12488 Bp. dc Conincks V. 20 Holte g Holte 51 Arboe O C Apoteker R. V-Boulevard 462E g By 7393 - Erik jun. Gross. Østerg. 17.19 E g Cent. 2116 Postkonto 20442 Bp. Frisersv. 63 Charlottl. gi Ordr. 4039 -O H Gross.Agenturforr. Frm. Fredh. Kan. 4 E g Cent. 9404 - Otto J Gross. Strandv. 112 2 Hell. - ’s Magasin Østerg. 17, 19 E g Cent. 2116 - Thora Dagny Malerinde C F Richs V. 22 H) - G O Th. Prokurist Gladsaxev. 30 Søborg - S Redaktør Skovv.109 Charlottl. g Ordr. 3411 - Ole Tomrerm. Tesdorpfsv. 38 H g Gh. 2760 - Otto, Akts., Tømrer-&Entreprenorforr. CF Richs V. 22 H g Cent. 11520 Arboe-Rasmussen ERedaktionssekr.Amager- brog. H [51 g Am. 9030 Arboe Rasmussen N P fh. Sognepræst Ved Amagerport 4 4 [si g Am. 1558v Arbor Trævarefabrik, Akts., Gl.KøgeLandev. 43 Valby g Vb. 3649 Arbøl L Roald Arkitekt cand. polyt. Griffen- feldtsg. 283H g N 2628y

Made with FlippingBook HTML5