Kraks Vejviser 1935 personregister

Vejviserens 1. B i n d I n d e h o l d e r ? A id . I : K o r t

og P l a n e r

og H u s - R e g i s t e r

— I l t G a d e -

— I II : P e r s o n - R e g i s t e r — IV : P r o v i n s - R e g i s t e r

Afdeling III.

Vejviserens 2. B i n d i n d e h o l d e r : A td . V : R e a l - R e g l s t e r — V I: F i r m a - o g A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r — V II: F a g - R e g i s t e r — V III: I s l a n d

— IX : U d l a n d e t E x p o r t D i r e c t o r y

o f D e n m a r k .

Person-Register fo r København.

P r iv a t-P e rso n é r samt V irksom heder ind en fo r Handel, H aandvæ rk , In d u s tri, Sø fart, Bank- og Fo rsik ring svæ sen og a n d re næ ring sd riv end e E rhv e rv i København , Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer ulader ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil aøge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. •m. findes i Af d. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Bragen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem dette Registers Omraade og Provins-Registrets er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade*.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1983 — 16. November 1934, med Angivelse af Dødsdagen

A L L E F O R R E T N I N G S - PRIVAT-ADRESSÉR af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

'Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Made with FlippingBook HTML5