Kraks Vejviser 1929 personregister

Animated publication

Kraks Vejviser Indeholder ikke alt — men alt af Betydning.

Afdeling IV.

Person-Register for Kjøbenhavn.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. II, Reai-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1(5. November .1927 — 15. November 1928, med Angivelse af Dødsdagen.

Alle Forretnings- og Privat-Adresser af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det ferste Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar før Carl, dette atter før G A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen — Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling V I i 2. Bind).

F lytn inger, Navne- og S tillingsforandringer, Etablering a f nye V irk som heder o . 1. Meddelelse herom bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Nytorv 17, Kjøbenhavn K., inden hvert Aars 2 0 . O k t o b e r . B la n k e tte r til B ru g v e d A nm e ld e lse n fin d es i S lu tn in g en a f d e tte B in d .

Afdeling I V . Person-Register for Kjøbenhavn. Omfatter Kjøbenliavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer. Tilsvarende Adresser for Provinsen tindes i Afd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Aagaard N Nielsen Forstand er Ryesg. 28s El | N 4233 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9S m f Am. 1680x - Filen Frue Amager Boulevard 1344 IH f Am. 2624 - Thora Frue Bodilsg. 1® 13 D V 6454y - D E Frøken Carl Bernhards V. 31 13 - Harald Gross. Gustav Adolfs G. 142 E - Otto Gross. (Celinder & Co.) Østbaneg. 33 i J Ø 6133 - & Frederiksen Gnldsmedem. St. PederStr. 26 E f By 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Langelandsv. 34 E - P Ingeniør Bernstorffsv. 160 Hell. - Paul Ingeniør (Baeh & Bonnc’s Eftf.) Strandv. 354 ® ^8) Ryv. 591y - Vilh. Ingeniør Cand. polyt. Østerbrog. 1244 m - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 45 E I 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 213 IH f N 5486 - Ida Kommunelærerinde Helgolandsg. 9313 D V 494y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. f Hell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords Allé 10s 13 f N 4137x - H V M Konstruktør BogholderAllé67Vanl. - Carl Trier Kunstmaler St.Knuds V.23BQ0 - K J Købmand Vestkærs Allé 8 Hvidovre Valby |! Hvidovre 92 - Ingeborg Enkefrue Køkkonudstyrsforr. Kompagnistr. 19 E f By 310v - O C Læge. Dr. med.V-Boulevard 13(3 f Cent. 11078 (2-3) Bp. Borgmester Jensens Allé 221 m | Cent, 12112 (12-1) - Hjalmar Malerm. Tyrolsg.17mflAm.4132 - O R Malerm. Bodilsg. 3® 13 - P Manufakturhdl. Roskildev. Rødovre Valby f Rødovre 190 - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- therss-. 364 E f Palæ 497v - B A Maskininsp. Classensg. 19 B4 E | 0 2336 y - O F Murerin. Vesterbrog. 169 13 fC e n t. 3702 & P riv .f V 8685 (10-2 undt. Lørdag) - Th. Murerm. Hollændcrdybet 142(H) f A m. 2139x - K Organist Norgesg. 563E j? Am. 3075v - R G Overassist. v. KTAS . Valbygaardsv 48s Valby f Vb. 317y - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 60* m | Am. 2143 v - Andreas K Overpakmester Marstalsg. 251 E f 0 4853y - .1 G Pastor emer. Amagerfælledv. 2 6 'E f Am. 5457y - 11Postassist.Langelandsv.37Ef Gh.3427x - P F Postkontrolør Helgolandsg. 93 13 - ’s Pressebureau Amagerbrog. 40 IH f Cent. 12464 & Am. 6410 - A Professorinde Kroodisg. I4 E - Joakim Redaktør Under Elmene 162m - A M Repræsentant Ægirsg. I l 1B2 f Tg. 1758u - 1 S Repræsentant Strandv. 268 Charlottl. f Ordr. 1678 40 _ _

Aabye C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 Hl |! 0 2467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233 (S f V 2382v - Henriette Etatsraadinde Callisensv. 11 Hell. | Hell. 303x - Dagmar Forstanderinde Colbjørnscnsg, 34 ® D V2769y - K A F Frøken Svinget 165 [s] li Am .l703x - H Gross. Østerbrog. 394 E |) 0 2467x - Rud. Gross. Papirposefabr. Grili'en- feldtsg. 544 El f Cent. 1257 - Vilhelm Gross. Griffenleldtsg. 544 El f Cent. 1257 - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. f Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Jægersborg Allé 65 Hh. Charlottl. f Ordr. 1531 - Oscar Installatør (Andersen & Aabye) Fjords Allé l 4 13 - M Frue Kaffehdl. Strandv. 130 E Hell. D Hell. 206lv - Er. Kasserer R. Classensg ,274E f 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34I3 fV 2 7 6 9 y - Jørgen Kunstmaler Classensg. 17 B 4 E D 0 464y - C A Manufakturhdl. Falkonerallé 106 E D N 3855 Bp. Fjords Allé 33E) - A Repræsentant Valby Langg. 1911Valby Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kougensg. 872 IH f Palæ 878x Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233 m I Tg. 370x - J Chr.Gulvbeklædningsforr. Vinkelv.21 [3 | N 5349 Aae Olga Malerinde Lykkesh. Allé 162 IS Aaen P J Postassist. CarlBlochs AlléGSøhorg Aaens Glassliberi (Lars Hansen’s Eftf.), J A Klilver-Jensen Falkoneralléll2 E S)Cent. 9413 AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763m Aagaard O OAssist.v.Nyb..Kommandantskab DM. Ræveg. 8,9 E f Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredericiag. 902 E k Palæ 2551 - D Bankassist. GI. Strand 442 E - Johs. Borddekoratør Tingv. 17 [S] - Carl ECand.polyt.tekn.FotografRedaktør Tordenskjoldsg. 16 E f By 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte f Holte 467 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. f Damsø 220 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I 2 13 f By 1083y - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 72 13 f V 6015y - 1 K Enkefrue Frdbg. Allé 11 A s 13 - Jenny Enkefrue Østerbrog. 1244 El Jj 0 2429y - Nelly Zeuthen Enke e. Fabrikant Humle- bækg. 14 E | Tg. 2454u - Chr. Fabrikant R. (A xelE Aamodt) Poul Ankers G. 2S E | Palæ 1974 - Johs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told- bodg. 16 E - N A Forretningsf. Esromg. 32E lf Tg.465y - Peder Forretningsf. Njalsg. 392 [g] f Am. 465y

A a Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder Graabrødret. 8 Kl D By 7805 Aaabel Laura TTusgerningskoutor Sorte- danisdo.ss.95B5 11 $ 0 2198v Aaager Janus Murerin. Jomsborgv. 3* Hell. n Hell. 74 Aaals RichardThorSnedkenn.0sterrigsg.394 [S] f Am. 5200 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & TI P .Jensen Gothersg. 14 IH 9 Cent. 5GfJ(j & 3355 Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im­ presario Borgervænget 84' ® $ Ryv. 2492 Aabak A C Gross. Frm. Svend Trøsts V. 13 13 f Cent. 3126 - Chr. Snedkerin. Fanøg. 272 IS f Ryv.802y - Kr., Akts., Snedkerm. Oehlenschlægersg. 17 DB|! Cent. 14041 Aabal Vin dueskompagni Rosengaarden 6 IH f Oent. 8447 art Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 El f Ryv. 1323 Aabech Alexius Arkitekt Murerin. Kalov.31s Vanl. f Damso 980 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 E |! Tg. 176Gx Aabel [Se endv. Obel] - II P elektr. Install. Strandg. 25IH Bp.W il- dersg 361 IH f Am. 5759y - J P Theilmann Repræsentant Rosendalsg. 164 M f 03581x Aaben Auto Kørsel ved Fr. Ganderup Prins Jørgens C. 2A IH $ N 5009 Aaberg EriklnstrumentmagerV odrolfsv^lB1 E | V 6681 x -K a rl F A Instrumentmager Pianostein- mer Vestmannag. 82 (s) f Am. 3365 - C J Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg D Søb. 579 - Aug. Tømrerm. K ristiansholm sØE f Am. 1375 Aaberts Buivau Kong. Nyt. 21 Kl f By 8674 Aabid. Akts., [Idlejningsforr. Ny Vesterg. 1 Kl | By 7143 Aabirk Sv. Købmand st. Kongensg. 36,38 Kl f Palæ 1010 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 2 ID | Tg. 4204 Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 181Kl f By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70IH f Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H Nielsen Aaboulevard 40 H f N 778 Aaboulevard-Kiosken ved C M Andreasen Aaboulevard 9 C IS f Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 IS f Am. 3041 - Axel Kunstmaler Amagerbrog. 1762 (D Aaby [Se endv. Aabye] - Johan Kommunelærer W ilh. Smidts V. 1 Gjentofte f Gjent. 380 - 1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5S IH f N1254y Aabye [Se endv. Aaby] - C Cand. phil. Annasv.41 Hell. - E Cand. tlieol. Lærer Massør Dosseringen 183 ( 1 1 N 3193 40

IV — 626

Person-Keyister for Kjøbenliavn

Aaga—Abbe

Aarup P K Frue Hambros Allé 211Hell. £ Ilell. 1986 - Tage Gross. Agenturforr. Jagtv. 202 pi D 0 6.397 - FC Malerm.Stubbevangen8Brb.fBolla378 - John Malenn.Godthaabsv.30® £Gh.4060 - A a r u p & Co. Metaltraadvarefabr. Dor- theav. 39 E £ Tg. 1100 .Postkonto 2<)8<>7 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143 [N] £ N 3987y - Robert. Metaltraadvarefabr. Bronshojv.22' Brh. £ Bella 872 - S C A Metaltraadvarefabr. Dortheav.89 E - PChr. Ove) insp.i Post-ogTelegrafv.R.DM. Amager Boulevard 43 (Hl £ Cent. 12309 - Einar Repræsentant Gjentofteu. 75 Gjcn- t o f t e f G jent.883 - K. Repræsentant Under Elmene 7 ' H Am. 4353y - P J Revisor Aaboulevard 123 H £ N 7759 Aarup Hansen Fr. Bankfuldm.Nyvej 10 B32 - J Fuldm. u. Magist. S-Boulevard 902 2 - Benny Kontorchef S-Boulevard 8612 £ V 3986 - Tli. Sagfører Boldhusg. 6 [ffl f By 3595 Bp. Paa Bjerget 36 E Aarvig S & M Syge- & PlejehjemFrdbg. Allé 42 B« 2 | V 750y Aarøe M Kaffehdl. Jernhanev. 1A Lyngby Aas A W Fotograf Ø-Farimagsg. 771[ 0 ] - J FNaalemagerm.Gothersg.41H£By3920 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlott!, £ Ordr. 1057 - IIO Skrædderm. Kentiav.20(H £ Am.4216 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM .M fæD . Gersonsv. 26 Hell. f Hell. 617x - J Fuldm. Borups Allé 7* E $ Gh. 727x - C E Malerm. Vølundsg. 54 E f Tg. 1482x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. „ 26 Hell. f Ilell. 617y Asell I’er Overmon tor Rebekkav. 18* Hell. Aaskov L J R Cigarfabr. Turesensg. 6S B - G C Ingeniør Kongensv. 11 ® Aaskow \V Willadsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby f Vb. 602 Aasted Eigil Fabrikant Cand.polyt. (Søborg Margarinefabrik) Gladsaxev. 22Søborg - K Ingeniør Cand. polyt. N-Frihavnsg.24[øj f Cent. 12086 Bp. Tuborgv. 130s Hell. ® Hell. 3334 - Stella Modchdl. Fredensg. 41H - Helge Prokurist Krusaag. 3132 J|V9599x - Svend Prokurist Harsdorffsv. 10AS2 f V 7349 - Anna Tandlæge st.Kongensg. 5 H | Palæ - J D Tapetserer Stampesg. 73 l S | V 91u - Severin Tapetserer Tordenskjoldsg. 5 B f By4669 Bp. st.Kongensg.53B f Palæ402 Aasted-Frandsen Chr. Gross. Strandv. 171 B Vedbæk f Vedbæk 216 Aastrand P fh.Snedkerm. Sibbernsv.21Valby £ Vb 1066 - Nanna Urtekramforr.Trekronerg.58 Valby J) Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. phann. Kr'agev. 4 Hell. f Ueli. 2661 - Carl Gross. Kolonial on gros Ellinorsv. 20 Charlott.], f) Ordr. 2661 - C II Ingeniør Australicv. 182 ^ - H P Pastor emer. Ringstedg.62|ø)fl01447y - Marie Provstinde Strandboulevard 932[ø]fl 0 2384v Aastrøm Aage Repræsentant Vendersg. 143 IH £ By 3371 - Carl Smedem. Nærum £ Nærum 43 Aasø P H Isoleringsmester Hovedvangenl6s Brh. £ Bella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby £ Vb. 397y Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns o Voldg. 34 m | Am. 4903x A t v i d a b e r g , Akts., Direktør W Banzhaf £ Ordr. 1878 Vimmelskaftet 43 B £ Cent. 13471 Aavang ved C Bach-HansenVaskeri 1. Frede­ riksborgv. 28 E £ Tg. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv. 3S E £ Tg. 2272y Bp. Hildursg. 131

Aalllng & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123 £ E Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg45 ID£0342oy Aamand Niels Overmontør ÆgirKg. 463OQ £ Tg. 3277y Aamann Svend Gross. (C .1 Sørensen & Co.) Smalleg. 36 B4 ® £ Gh. 6827 Aamodt Hans Driftsmsp. Gasværksv. 73 2 - Harald Hdlsrejsende Vesterbrog. 12<>2 2 £ V 9032v. - Maria v.Hedermann Frue Musiklærer­ inde Løngangsstr. 373H £1 By 1526y •Ax e l E Aamo d t Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E | Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamund Joseph Fuldm. Raagev. 17 Ilell. £ Ueli. 1921 Aandssvageanstalter seAfd. IIReal-Rcgister Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard l l l 4 M £ 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer W ille- moesg. 224 (D £ 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv.48 A4 E £ Tg. 3414x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21A 4 2 Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 63 Valby |) Vb. 196y Aarestrup Emil Afdelingschef Kildegaardsv. 9 Ilell. £ Ilell. 2397 - Georg Bankbestyrer Lykkesh. Allé 3AS2 £ V 7150 - Ingeborg Fuldm. N-Fi;ihavnsg. 834 føj Aarfelt A L W BilledskærerSkydebaneg.l 2 | V 3058 Bp. Matthæusg. 282 2 - Carl Johan Billedskærer Trekronersg. 93 Valby £ Vb. 321y - II Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 m,> 1 2 £ V 6 3 B p . Krusa ag 4 4 2 Aarfing Aage Malerm. Arkonag.4!v]|l V6857x Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s 2 I V 292lx -&N ayberg Gross. Fede vare forr. GI. Kon- gev. 33 2 f V 8179 & V 8199 - Jacob Kunsthdl. Trommesalen 7 2 £ Eva 495 Bp. Revcrdilsg. 62 2 Aarhus Gas- og Vandmester forening, N- V oldg. 30 (Kl D Cent. 2278 Aa r h uu s P r i v a t b a n k , Akt s, , Højbropi. 21 H £ Cent. 11742 Stal s £ 170 Telegram­ adr. „Aarhnsbank“ Kontortid 10-3, Lør­ dag 10-2 Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Toftebaldcev. 4 Valby $ Vb. 221 Ox - V M Kapelmusikus Jagtv. 713E £T g.271v - M Restauratør GI. Kongev.148 2 JV4064 Aarre Hans Fuldm. i Kbhvns Kreditforen. Gaasebæksv. Valby 21 £ Vb. 414 AarsSA Bagerin. Fa.lkonerallé96 [F] £ N 5858 - Paul Dekoratør Blaagaardsg. 31A 4 H ffl N2831x •Einar Forretningsf. Oehlenschlægersg. 64 2 D V 7619 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93El £ 0 1024x - Louis Konditor Amagerbrog.177 IS) £ Am. 5705x Bp. S-Boulevard 3842 £ Eva 1042 Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 B f By 1987 Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Hvidovre- gaards Allé 6 Hvidovre Valby £ Hvidovre 151 Aarsleff Hilda Frøken Danasv. (Yodroffspl.) 102 2 £ V 6084y Aarslev M Skotøjshdl. Nikolajg. 26 B £ By 5026x Bp. Graabrødret. 51B Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups A llé 213 Brh. £ Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv.231Brh. - H Tømrerm. Aalholmsv. 13* Valby Aarstad W Driftsingeniør Zionsv. 51 - W O C Kontorchef Zionsv. 51iij ArstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 B £ B y 801y Bp. Silkeborgg. 10* SU £ 0879y AarsøeM Bogholder Bygholmsv. 20Vanl.fl Dam so 737 AarupChr.BankdirektorHjortholmsv.5 Holte £ Holte 429

Aagaard Bjørn & G Christophersen Skilis- & Maskinkonsulenter Amalicg.41 LKJ £Cent. 11450 - E & G Smedem. Mysundeg.222 £ E va.98<>x - P D Tandlæge Frederiksborgg.l7|K|£Cent. 13305 Bp. Gillijergg. 42 E £ Tg. 1450x - Aage Tømrerm. Bergensg. l s Él £ 0 6465 - A S Tømrerm. Haderslcvg.34112 £V245y - Gunnar Urtekr. Guldbergsg. 12 H £ N 1233x Bp.V albyLangg. 73;!V a1by£ V h.179x Aagaard-Hansen L Fuldm. Tagensv. 44* E $ Tg. 616 Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 fil £ Cent. 1181 & 9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Højdevangs Allé 22 [S] £ Am. 2267 Aagesen J N Bogholder u. Magist. Inger- slevsg. 130s B | V 2046v - Johanne Broderihdl. Falkonerallé 19 ® - ViggoDepart.ementschefiUndervisningsm. K. DM. Brodersøns Allé 2 I lo ll.f Hcll.1823 - Aage Kirehhoff DisponentHoffmeyersv. 21 Vanl. - H C Forretningsf. Frederiksv. 313E - Jacob Gross. (N J Nielsen & Co.’s Eftf.) Griffexifeldtsg. 284(N) £ N 026 - A Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup $ Kastrup 65 - C Ildlsgartner Islevbrovcj Tslev TTusum D Islebro 17 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat K .UM . Fredh. Kan. 16 IH £ Cent. 2550 & 11550 (10-4) Bp.Stockholmsg. 531'2 IS | 0 728 - Kaj V Ingeniør Charlottcnlundsv.30 Ilell. - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C H D Palæ 1689y Bp. Koldingg. 7l (U - Harald Korrespondent Jern banøv. 27 Lyngby £ Lyngby 442 - C J Kirschoff fh. Købman il Dronn. Tværg. 521E - L V Købmand Brede Lyngby £ Lyngby 357 - Vagn Malerm. Njalsg. 55s [s] - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 [s|£ Am. 998 y - A R< præsentant IIostrupsv.7' 2 £ Is'7815 - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 2 £ Cent. 6478 Bp. Vesterbrog. 28:! 2 - E Skotøjsreparatør Sundevedsg. 2 2 J A7 1987y - Aage Snedkenn. AVestend 29 2 £ V1438 Aagreen L V Maskinkonstruktør st. Kon- gensg.432 H £ Palæ 1931v Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkonerallé „ 1 2 0® | Cent. 10940 Akerlund1 M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 El - A Frue Solv. 33 ® - Marie Frue Bredg. 47s H £ Palæ 1912 - HenryGross. Vicekonsul(Chr.CRahr&Co.) Ny vej 9 2 j) V 3305 - John Gross. Puggaardsg. 84 2 £ By 485x - N J Skrædderm. Bredg. 20eH £ Cent.6209 Aakerlund A SpeditørToldklarererTrepkasg. 2:' ! | N 1828v - O Tømmerhdl. Gyldenløvesg. 19 2 D By 4642 Bp. Aabakkev. 6 Brh. Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- sesseg. 11° H £ Palæ 1719u Akesson Knut Direktør Amagerbrog.1643® - Janne & Laursen Gross.Holsteinsg.43 (Øl - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 S Aa-Kiosken Aaboulevard 50 (Hl £ Cent. 11037 Aakjær Svend Cand. mag. Underarkivar Svinget 263 [s] £ Am.745y Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B IH N 1528x Aaland H PKun.stnialerOrionsAllé3Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flyttéforr. Dan- marksg. 19 2 £ V 1567y Aalberg Joseph Kreaturkomm. S-Boulevard 533 2 | V 7898 Aalfcorg R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Ny Vesterg. 7 B || Cent. 10254 & 1 1254 Telegramadr. „Vegetana" Aalllng ,1 Metalskiltefabr. Frdbg. A llé 11 A 3 2 i V6686x

Abbe—Adel

IV— 627

Person-Register for Kjøbenhavn

Absalon Bud Transport-Co. Studiestr. 13 E J Cent. 11221 - Butiks- Vindues- Montering & Skiltefabrik, G Forsberg Ramlersg. 59 21 J 0 6073 - Forsikrings-Aktieselskabet Raadhuspl. 45 E J Cent. 9930 Absalonsen JP Cykle-& Itadiohdl.Søgaardsv. 58Gjentol'te J Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, K ordegnekontor m. m. se Aid. II Real-Register Acacia, Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ konerallé 1 B | Cent. 14731 & Gh. 630 Post konto 3237 Academiet for Sprog & Handelsfag Peder Skrams G.24 E J By3l95 Postkonto21501 Acca Pen Comp.,The, Akts., Østerbrog. 91 21 J Cent. 502 Accidens-lnstituttet vod C Hansen 1. Strand- Htr. 10 m J Palæ 2299 Accidenstrykkeriet.Th. Mortensen NyAdelg. 5 E J Cent. 14663 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 E f Cent. 2161, 7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator1 Postgiro Konto Nr. 974 Achen II C Afdelingschef Nørrebrog. 684 (S) J N 1184y - P H Agenturforr. Gross. Frm. V-Yoldg. 83 E J Cent. 11462 - Olga Enkefrue Svinget 284 [S] J Am. 249x - EGFuldm.Pr.-Løjtn.Frc(lcriksborgg.242E - Chr. fh. Gross. Danasv. (Vodroffspl.) 22* E J V 4880 - O O Gross. (P II Achen) Egernv. 57 [F] J Gh. 6721 - Knud Gross., Agenturforr. Na.nsensg.19 E J By 8811 - Mathilde Tandlaige Kong. Nyt. 8 E J Palæ 3807 Bp Havneg. 91E J By 8943 Achilles G Translatør Kaysersv. 2 Charlottl. J Hell. 2706 Achton L P Trafikmoster Valborg Allé 322 Valby Acka, Murreparations- og Kakkelovnskomp. ved Julius Nielsen OenlensehIægersg.50E J V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Frederiksborgg. 251 E J Cent, 14669 & By 3442 Bp. Fredensv. 17 Charlottl. J Ordr. 733 Ackermann Karen Frue Australiev. 203 Hl J Ryv. 2162 y - K E Orlogskapt. R. Suensonsg. 9 E Acno ved Holger Mørk V-Boulevard 46 Effl By 4758 Acta ved Emil Rose Papæske-&Kartonnage- fabr. Vesterbrog. 137 B | V 9413 y Acthon A P Trafikkontrolør v. Statsb.Rebek- kav. 242Hell. J Hell. 2028x Activ ved P H Lindvang elektr.Instal- lationsforr. Kirsteinsg. 4 21 J 0 414 - Pakkassefabrikken, C Winther Holmensg. 26 m J By 2808x Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272 2] J 0 40y - A d am ’ s T r a n s p o r t Co. A k ts .,Danasv. 30 E J Cent. 7400 Postgiro Nr. 174 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 E J Cent. 6146 - Dagmar Enkee. Malerm.OleSuhrsG. 233E - C Farvehdl. Lyngbyv. 72s 13 J Ryv. 2551 Bp. Lovetandsv. 4 Brh. - O Gross. MSH. R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773 E - O V Guide Valdemarsg. 264 Lvj J V 2926v - PP mus. Instrumentmager Adelg. 31 E j Palæ 287 v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - H & A Nilsson Mekanikere RosenernsAllé 2 m J N 7948 - RobertPræst Kapellan v.Nathanaelskirken Meklenborgg. 2:i i | Am. 3395 y - A T Redaktør Badstuestr. 91E - H Tømrerm. Olut'sv. 6 A s 2) J 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - C H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3 21 J 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Prokurist Solsortv. 58 [£l J) Gh. 854 x

Abraham$en J Anlægsgartner Lønstrupv. 58 Vanl. - J Bagerm. Frederiksborgv. 451U3 J Tg. 1520 u - J Dameskrædderinde Kongedybet 4® (s] - K Enke e. Læge Maglekililev. 151 ® | V 940 x - KEnkefrue Kurlandsg.l5s [S] |)Am.3702y - NinaEnkefrueFrdbg. Allé 42 B3 EJjCent. 7413 - SelimaEnke e. Gross. Bredg. 293 E J Palæ 329 - Einar Forretningsf. Vesterbrog. G93 E J) V 6024y - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Ilell. D Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 G3Jl Am. 4118 x - Johanne Frue St. Jakobs G. 18121 £1 0 2897u - A Fuldm. N-Farimagsg. 312 E J Byl240x - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. I-Ior- tensiav. 10 E I V 7560 - G A Giarm. Østerbrog. 134 21 J 0 1123v Bp. Koldingg. 3‘ 21 - Axel Gross. Direktør M SI!. R, Pakeg. 8be m f Cent, 8771 - M fh. Hotelejer GI. Vartovs V. 36 Ilell. ffl Ryv. 309 - S Ingeniør Cand. polyt, CFHolbechs V.10 Lyngby J Lyngby 272 - V K Ingeniør Grundtvigsv. 23 B | V 8100 - O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. Farverg. 27 E - O R Kjole- & Bluseforr. Istedg. 35 E J V 5945 v Bp. Falnatokosg. 2S E D Eva881y - Ida KommunelærerindeSt.JakobsG.18421 - V K Kommunelærer Vennemindev. 59A2 13 fj Ryv. 1053x - Kaj Koncertsanger Amalieg. 11 Wbi3 E J Palæ 1253x - Axel Kulhdl. Kurlandsg. 6 [U J Am .0012 Bp. Kurlandsg. 15;i É - Harald Læge Di1, med. Overkirurg Ama­ gert, 2 E J Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. Bispebjerg Hosp. COJ T g 3833 - Holger M Manufakturhdl.Tollosov.30 Brh. - Albert OvertelegratbestyrerR,Vesterbrog. 177* E | V 3908 - M L Pastor emer. Solsortv. 001 El J Gh. 6018 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. Gyldenlovesg. 104 E I By 4068 - Aage Repræsentant Strandg.483 E - A Skrædderm.Dannebrogsg.32BJV2917x - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4Bb4 IS J N 4084v - Einer Skrædderm. Istedg. 99' E Elias Skrædderm.Ryesg. 112A 21 J 05129 Bp. Norrebrog. 226"' [ij J Tg. 3228 - P Skrædderm. Istedg. 991E J V 5497 x - C F Smørrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17 E I Palæ 2710x - A Urtckr. Backersv, 05 [S] |) Am. 5502 Abrahamson S Blomsterhdl. Frederiksborgg. 314 E | Cent. 9928 - Jutta Frisorinde Kjøbmagerg. 31 E | By 2424 Bp. Frederiksborgg. 314 E - Jenny Frue Hambros Allé lOHell. J Hell 1559 - B & F Frøkner Gothersg. 1001E J By 4683 - Harriet Frøken Frederiksborgg. 314 E ffl Cent. 9928 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Told- bodg. 103 E J Cent. 749 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E ffl Cent. 5247 Postkonto 3490 - Emil V Gross. (Frm. Emil V Abrahamson) Chrstholms Parallelv.2 Klpbg.JOrdr.l587 - Sigurd Gross. N-Søgade 414 E - M A Ingeniør (Tvermoes & Abrahamson) Gothersg. 1G03 E J By 8680 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 E J Cent. 9928 - F Sproglærerinde Kongedybets (s) J Am. 1303y Abramowitz G Skrædderm. Vesterbrog. 134 E|iVl962v Bp.D rejøg.l0si i JR y v .l2 9 ly Abropredbjørn H Gross. Holsteinsg. 822 21 J 0 2534u

Abben Julie Enkefrue Dr. Abildgaards Allé 54 [V] J N 1555u - Verner Husejer Fredensg.li[N ] JN4497x - Hedevig Frøken Korrespondent Cand.phil. Dr. Abildgaards Allé 54 ES | N155ou A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan.2 E $ Cent. 14770 &14771 Abel Olga Frue Dameskrædderinde Byg- landsg. 81[s] J Am. 6110. - Camilla Enkefrue Strandv. 951 Charlottl. f Ordr. 2740 - Caroline Enkefrue Classensg. 394H ffl 0 4953y - E B Frue Havneg. 4B4 E J By 8718 - Vald. Fuldm. u. Magist. Odenseg. 184 (ø) 0124x - KnudGlann.Vesteibrog.1023’1E J V3713 - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. Lægeforen. Bol. K 9 Hl - Helmer Cross. Agenturforr. I EOhlsensG. 191 m | Cent, 14750 - M Gross.Vennemindev.20 l i D Ryv.1172 - V E Kasserer u. Magist, Lyngbvv. 563 J Ryv. 337x - Bernhard Ramniefabr. Taasingeg. 503 (St3 - G A Skuespiller Griffenfeldtsg. 431ISO - F fh. Smedein. Norrebrog'. 34 Ml’ '■[NJ J N 093 v - O C Smedem. Fuglebakkev. 90 (L) J Gh. 1033 y Bp. Duev.883E - AETømrerm. (N H Abel) Byglandsg. 81[s] - N II Tømrerm. Fini. Byglandsg. 8 (s) J Am. 6110 - AxelAUrmager Holm. Kan. 282 E - I V Urmager Holm. Kan. 28 E J) By 7118 Bp. Tlieklav. 14 [li] Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 [V] se Afd. II Rcal-Rcgister Abeli Fritze Frøken Ad junkt 1. Strandv. 2A 1 Ilell. JH e ll. 1715y ‘ - E K Frue Klkollektriee Kronprinsesse Solies V. 23s tø Abild L J K Inspektor Dronn. Dagmars Allé 221Valby Abildgaard - Just A b i l d g a a r d j u n. Assurandør Stoltenberusg. 10 IH J Cent. 7008 Bp. Rungsted D Rungsted 318 - A Bogholder Carl JohansG.9112! J01246u - II Gross. Agenturforr. Gyldenlovesg. 3 g) JCent, 12055 Bp. N-Farimagsg. 23 * JgJ - Knud Gross. Agenturforr.Gi. Strand 382E D Cent. 7004 Bp. Trondhjemsg. 131joj ffl 0 0679 - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334 [S] J Am. 5370/ - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. I 2 E Cent. 13335 arl Købmand GI. Kongev. 104 El J Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3 E - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E J By 2179y Bp. Kochsv. 312E J V G096y - V I’ianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup - C Postkontrolør Smalleg. I3 El J Gh. 1109 x - ’s I Chr. Eftf. Sukkervarel’abr. GI. Kon­ gev. 39 E U Cent, 11321 Postkonto 3717 Abildhøj Anders Assist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Hell. Jj Ilell. 1929. Abildskov P Malerm. Castbcrgsv. 20 Valby - Marie Parfumeforr. Nyelandsv. 50s |Fj ffl Gh. 741n Abildstrøm A Husejer Sognefjordsg. l l s (§] |l Am. 2506y Abingdon ved A Rønnow Nielsliemmingsens G. 32 E | Cent, 4304 Abis ved Alfred Karsberg Gummi varelager Dyrkob 7 1 | Cent. 10503 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham B F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8:i E - Leo Guldsmed Gernersg.65 E JL’aIæ847y AbrahamsN Direktør f. Klasselotteriet R. st. Kongensg. 974 E J Palæ 894y - J Kapt. il. Engtoftev. 33 E | V 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. Hovmarbsv. 4 Charlottl. - MogensVinhdl. Vesterbrog. 5 A4 El

Person-Register for ICjøbenhavn

IV — 628

Adel—Ager

Ager J Repræsentant Jagtv. 51s E J) Tg. 1278 x Agerbek-Poulsen M EnkefrueOdenseg. 251® |l 0 3950 u Agerbundsen Ingeborg Mclhdl.fMel- &Gryn- forr. Mola) JakobDannefauals V. 10B5 El - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 E D By 4475 Agerby Tora Afdelingschef Frcdh. Kan. 164 E f By 5846 x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 E |) By 6400 - Aksel Komponist Larslejsstr. 1 1 E | ) 6y 6400 Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog.761E D N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerholm] - Edvard Bibliotekar fh.OperasangerR.Hav- neg. 74 i | By 4817 - Louise Blomsterhd! Amagerbrog.97 (S) D Am. 876 x - Sophus Direktør iArbejdsgivorf.R. Liv- jægerg. 21* (øj D 0 4156 - Karen Enke c. Postmester Under Elmene 104 [s] - Svend Gross. Strandv. 392§ji| D 1277 Agerlin Waldemar Broderihd! Værnedamsv. 4 El D V 5778x - Ejnar Inspektør Fax eg. 104 [øl D 0 2409 x - O Wr Klkollektrice N-Frihavnsg. 751IH D 0 809x - E mm a A g e r l i n ’s E f t f . Konditor Niels Juels G. 4 E D b y 75 Indeh. Rich. Peter­ sen Bp. Niels Juels G. 43 E D Ry 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 El D Ry 1560y Bp. Gudrunsv. 8S Charlott! D Ordr. 1362 - A Maskininsp. Sovej Bagsva>rd D Rag­ sværd 52 - Axel Skibsfører Norreg. Dragør J Dragør 90 - E Urtekr. Vestorbrog. 143 [v] D Cent.3430 - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 H) ® N 441 y Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhd! Torveg. 26 E ® Am. 5845v - Vald. Mekaniker Gas-& Vandm. Gothersg. 150 E D Ry 550 Bp.Zinnsg. 74 HD O 755x Agerskov J Ragerm. Flensborgg. 61 El D V 8357 _ - Amalie Enke e. Købmand Birkholmsv. 9 Holte - L S Enke e. OveringeniorStrandboulevard 3S H D 0 2181 - R Fabrikant Norrebrog. 1063 1 | N 637x - JohanneFrisørindeKingosg.d'El D V 7047 - C Kommunelærerindc Lynæsg. I2 1 1 N 4381v - M Lektor Cand. mag.Grundtvig,sv. 31El D V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej SHolteD Holte565 - W Skotøjsfahr. (Rudolph Agerskov &Son) Rosenørns Allé 362 El D N 4301 x - Rudolph & Søn Skotøjsforr. Blaagaardsg. 15 m i N 511 y Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhd! Vester- hrog. 115 El D Cent. 8889 - V Vinhd! (Baltic Wrine Import) Fan øg. Agersnap Harald Komponist Smalleg. i 64| f | D Gh. 5181 y - H J S Landskabsmaler Fuglebakkev. 74 (lf| Agersted Svend Lærer Joakim Larsens V. 6* (H - A A l ’r.-Løjtn. i Fodf. Joakim Larsens V. 82 m D Gh.l640y - A S F Telegrafmester Ved Amagerport 181[s] D Am. 1796y Agertoft Sven Ingeniør Ved Klosteret 254gtrj D Ryv. 2180x - F M Lektor Cand. mag. R. Lundsg. 104H D 0 145u - Holger Sekretær Cand. jur. Borups Allé 134 ID Ågerup Chr. Boghd! Nørrebrog. 215El D Tg. 639y Bp. Bjørnsons Allé 13 Søborg. D Søb. 525 - Chr. Oigarfabr. Nordbaneg. 24 El D Tg. 2556x Bp. Esromg. 264 El DTg-2997y

Adolph T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4Ae m H By 3310 - OveSnedkerm. Polensg. 383 E Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Blegdamsv. 1142H D 0 2972x - Vald. Magasin forvalter Luganov. 4S |S] J} Am. 5676 x - C RcvisorEdv.Griegs'G.282gBj |IRyv.l807y Adorner vedPedersen&MathiassenGothcrsg. 19 E D By 1576x Ad rem a, Akts., Amagert. 29 E f) Cent. 14672 Postkonto 21803 Se Fag-Regn tret u.Adresscringsmaskiner Adressebog og Handelskalender l'or Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 E $) Cent. 308 K ontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 [s] f Am. 6422 Adrian C P Bogbindene. Absalonsg. 11s S HV1489u - O C Cand. mag. Kommunelærer Brobcrgsg. I4 E |>Am.5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s E J) By 5571 x - Rud. Gas-&Vandm.Kobhersmedem.R. (H II Adrian) Toldbodg. 212E D Palæ,1588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 E D Cent. 3238 - LMCKommunela'rerindo Brobergsg.l4 E - Th. Malerm. Pileallé 533 [F) J V 8402 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E D Cent. 2944 AdriansenEBudeksped.Larslejsstr.l EJlCent. 12975 & By 7559 Bp. Havdrupv. 71s Brh. - Jan Gaardejer st. Magleby |l Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør S) Dragør 64 . s Adsbøl Carl Tandlæge Højbropi. 15' E SiRy 6491 AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. pharm. Dr. Abildgaards Allé 142 EJ ® N 5468 - W Jordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentofte I) Gjent. 485 Bp. Glænøg. 262 |5] - Bølge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Alle 8* El I N 1319x Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer S-Fasanv. 20s Hl Aédon, Akts., Hothcrs PI. 9H3 D Tg. 2748 A.E.G. Dansk E l e k t r i c i t e t s Akt i es el - s kab Repr. forA.E.G., Berlin,Chr.d.9.G.5 E|)Cent.5000 Telegramadr. „G eaMPost­ konto Nr. 357 A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge J Pe­ tersen Colbjømsensg. 5 El D Cent. 10830 Postkonto 1841 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 0 | Y 5353 y Afholdsforeninger se Afd. II Real-Register Afnejemaskinen Dan ved Carl 0 Danly & Co. Falkonerallé 94 [ø D N 2894 y Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. II Re­ al-Register Aftenbladet Kjøbmagerg. 9 E Red. fl Cent. 4193 Eksped. f Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 E3 D V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E Red. D Cent. 1017 & 10517 Eksped. $) Cent. 9393 Post­ konto 71 Afzelius Agnes Frue Frdbg. A llé432 El J| V 1509x - Viggo Journalist Eivindsv. 52 Charlott! |) Ordr. 2508 - K G fh. PostmesterCand.polit. Marienborg Allé 24s Søborg - A A Trafikkontrolør v. Statsb. Kirsten Piils V. 3 Charlott! Aga Depotet ved Kaj Skov Mønterg. 20 E D By 8058 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjømsensg. 11 El D Cent. 6809 Bp. Johnstrups A llé 52 El D N 3271x Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501 El J V 2608 x Agenturcentralen, Dethlef Thomsen Overg. n. V. 33 B E $ Cent. 5212 Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243 (H |Am . 2461v

Adelgades'Støbegodsforr. ved C H Mikkelsen Adel g. 20 E Jl Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiofabr.Falkonerallé94IE D N 5395 Adeling Gustav Liljencrantz For latter Mag art. Vadstrupv. Bagsværd Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 IS J V 5027y Adelsbøll Niels Bjerring Bagerm. Allég.25 (S f Oh. 4457 Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 Kl se Afd. II Real-Register Adelson R EnkefrueN-Søgade49* 3EDRj'6282 - M 11disrejsende Bortliigsg. 81® - Seiui I'rokurist Østerdalsg. 142 (g) - A Repræsentant H 0 Andersens G. 3B1E I By 5244v Adelsteen Alfred Repræsentant Kingosg. 53 S D V 2996 u Adelsten II Repræsentant Gruts Allé 5 Hell. fJITell. 99 Adeltoft A J Repræsentant Glommensg. 171 m Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52 lfi] AdhaesiumCompany ved Kobbeltvcdt& Koc- foed Amagerbrog. 29 F IH Adigard des Gantries Jean Lektor v. Univ. Viadukt, Allé 11 Hell. Jj Hel!.'2767 Adler [Se endv. Adeler] - D B Bankier IslandsBrygge52(s) |}Am.l97 - D B Adl er & Co., Akts., Bankier- & Vekselorerforr. Østørg. 61 E D Cent. 37> 750,1623 & 12623 Stats 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - C A Oigarfabr. Egeg. 72 [N] |1 N 3871x - Henry Direktør Vodroffsv. 392 (S D V3609 - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplunds Allé 14 Hell. |1Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s E D B,v 455x - Elise Enke c. C ross. Ahlefeldtsg. 16' E ® By 2888 y - Mary Enke e. C ross. Jernbane Allé 54 Van'l. D Damsø 384 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen H D Cent. 8331 - Violet Frøken Lædervarehdl. Il C Ørsteds V. 731 m I N 4016 - Hanna Mag. sc. Rektor Sortedamsdoss.97 0 (2—3 undt. Torsd. og Lord.) Bp. Calli- sensv. 19 Ilell. J) Hell. 1996 - Agnes PianistindeM I & A. V-Roulevard 374 [v] D By 567x - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16' E f) By 2888y Adler-Fabian C Enkefrue Vesselsg. 4S* * 8 * * * 13IH Adler-Jacobsen E Gross.DanasvJ Vodrol'fsp!) i2 s ca Adlers Hans Ildlsrejsende Vangcdev. 25 Gjentofte Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 E (1-5) D Cent.16201 seAfd. II Real-Regi­ ster u. Marineministeriet. Admirallie Laura Enkefrue Sølvg. 965 E j§ By 297 u - H R Prokurist Nikolaj PI. 93E D Ry 8218 Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Prags Boulevard 41[s] D Am. 6150v - Einar Direktør l‘. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overg. o. V. 60 E D Cent. 16188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentof'teg. 36 Gjentofte D Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Kjøbmagerg.242 E - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. R. Slots­ holmsg. 162 E JJCent. 9782 - Fr. Th. A d o lp h’s Enke, Akts., Gross Slotsholmsg. 16 E J) Cent. 7082 & 12100 Postkonto 20730 - Ingeborg Gross. Svcndsg. 23 IS - O E Jægermester Godsejer Frederikkev. 16 Hell. J Hell. 855 - Asger Kapt. i Fodf. Kmjkr. Frederikkev. 16 Hell. - L Overmaskinmester v. CarlsbergBrygge- rierne Pasteursv. EJ D V 1475 x

P e rso n -R e g iste r fo r K jø b e n h a v n

I V — 629

A g e r — A lb e

Aistrup L P Mobelhdl. Sneekerm. Torveg. 20 E | Am. 1069 - A Repræsentant Strandboulevard 811E | 0 6826 - Anna Sekretær Hauserg. I l4E Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182 E f Gh. 5002x Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504E ft 0 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjobmagerg. 64 E fl Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Højesteret Christiansborg E se Aid. II Real-Register Ako, kern. tekn. Fabrik Griffenfeldtsg. 32 m ft n 5575 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 E fl V 7825 Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k emi s k Indu­ st ri Amalieg. 15 E f) Cont.l2912,129l3& 12953 Postkonto 1563 Telegramadr. „Kemindu“ - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E f) Cent. 6388 Stats ft 163 - til Fromme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 E - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Bar­ ker-Patenter i Danmark Ilalrat. 17 E fl Cent, 13036 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 E fl Cent. 4280 (10—3) se Afd. II Real-Regi- ster Alabastkompagniet vedAkts.ENielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 S fl Cent. 3006 & 5842 Postkonto 20742 Aladdin Ekspres, Spedition &Godstrans­ port ved C MJørgensen Peder Hvitfeldts Str. 16E f) By 7514 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 [s] f) Cent. 12181 A la Ganterie Grenobloise,AT Bording,Akts., Amagert. 11 E ft Cent. 159 Alban Carl Bogholder Rialtov. 131(S] fl Am. 6549 - Mathilde Bogholderske Collinsg. 54E ft 0 1389v - CA Sten- og Billedhugger Collinsg. 54E Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve­ sterbrog. 14 B3E - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester­ brog. 14 B3E - P & Son Tapetserere & Dekoratører Ve­ sterbrog. 14 B fl Cent. 11427 Albech C Frøken Guldsmed Falkonerallé 17 E f) Gh. 1413y Albeck Kaj Cand. jur. Sekretær i Finm.Ejder- stedg. (i4E f Eva 1203 - E O Enkefrue H C Andersens G. 43E f By 8439 - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983B - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202B - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B3 E ft V 5129 x - Asta Frøken Forstanderinde Kong Georgs V. 561E ft Gh. 1525y - A Frue Østerbrog. 1243E fl 0150y - G Frue Joakim Larsens V. 2* B fGh.4763 - Marie Frue Gl.Kongev. 1412® | V 2072x - Carl Gross. (Andersen&Albeck) N-Fari- magsg. 392E f) By 8021 - CÉ & Søn s Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 E JDCent. 1809 & 1819 - Erik Gross. (Fabrikken Compound) V- Voldg.23E - F Gross. (Juls. Schmedes’ Eftf.) V-Voldg. 23E | By 2747 - Sv. Kapt. i Flaaden Olfert Fischers G. 19 E | Palæ 1419u - V fh. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 E I) Gh. 1423 - JensLitograf Gothersg.422E ft Palæ488y - Marie Malerinde Havneg. 74E fl By 35 y - KM Musiklærerinde Amagerbrog. 1073IE) - Hans RepræsentantPeterRørdamsV.26lD - A Snedkerm. Tullinsg. 23 E f) V2404yBp. Gasværksv. 33E

Ahlén S Arkitekt Søborghus Allé 11 Søborg ft Søb.130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752E | V 1937y Ahlgren H A V Malerm. (Skiltefabr. Hava) Fensmarkg. 633IS f N 6065 - A fh.OversergentFrederikssundsv.263Brh. Ahlin A M Kunstmaler Pilestr. 461IH Ahlmann Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E - E Enke e. Oberst Willemoesg. 18* E - E Frøken Mynstei'sv. 193E f V 2269y - Michaéle Frøken Willemoesg. 18' E f 0 508 u - Nikolaj TngeniørRosenborgg.23E f By32J1 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s B | V 2097 y Ahlmann-OhlsenJohs. Direktør Kalvebod Brygge 24E ft By 7087 - O D ingeniør Cand. polyt. Kalvebod Bryg­ ge 24E - SK Kapt. Gross.(Leerbeck & Holm’s kern. Fabr.) GI. Kongev. 802E ft V 8336 Ahlstrand C P Ildlsfuldm. Vejrøg. 11' itj f Ryv. 1067v - Wald. Købmand Svinget 32g f Am. 1881 - Chr. Mekaniker Amagerbrog. 29ES(s) |) Am. 5643y Ahlstrøm Ellen Frue Borups Alle251EsBrh. I) Gli. 5084x Åbner A Buntmager st. Kongensg. 10 E U Palæ 1107'y Ahnfelt-Rønne 0 Højesteretssagf. Gyldenlo- vesg. 3 B J Cent, 9520 & 7119 Bp. Bredg. 653E f Palæ 26 A HPiben ved O Nielsen Studicstr. 3K1| Bv 4820 Ahrbjerg A fb. Stabsserg.DM.FM.Frederiks­ borgv. 1622D ft Tg. 3908 Ahrenkiel II R Bogbinder (Ahrenkiel&Olsen) Hessensg. 361[S] - & OlsenBogbindereKompagnistr.lGEJ)By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 S |) Ryv.393xPostkonto4517Bp.AbelCathrines G.94E |V2483x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. G 1 | Cent. 4994 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 754S f Am. 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 IH ft N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup ft Ka­ strup 239 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Gross. Rycsg. 3 El fl Cent. 3673 Postkonto 20955 Bp. Østerbrog.503E f) 0 5210 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg .34E Ahrens-Madsen C Slagterm. St. Annæ PI. 14 H ft Cent. 3816 Bp. Nyelandsv. 304IB Ahrensberg AndersGaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tommerup Kastrup fl Magle 170 - HGas-&Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Ilolmbladsg. 99 Hl ft Am. 186 x - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Sverrigsg. 6BSGU - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby J) Kastrup 303 • Ahrensbøll Alfred Urtekr. Slotsg. 26s IH J) N 2826 Ahrenst Carl M Gartner LindeAllé 45 Vanl. - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 E Ahrentolt H F Ingeniør JASchwartz G.372E Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss. 59 D2I | N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Chr. Disponent Munkensv. I2D f)Tg.2121 - Carl Repræsentant Norgesg. 481 [S] fl Am. 3663x Ahrnell G W Postassist. Borups Allé 184ID | T g . 2255 - L A Postassist. Lyngbyv.444® J) Ryv.2903 Ahsi, Akts., Peder Skrams G. 26 E 4 By6371 Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1102 E £ Cent. 10196

Ågerup Chr. Restauratør Forchhammersv. I2 E f) V9210v - J Restauratrice Stenosg. 93 [V] fl V 2901y Agfa-Foto,Akts.. (James Polack) Gothersg. -19 [KJ fl Cent, 4713 & 12690 Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A Niel­ sen’s Bogtrykkeri) Sol'iev. 22|V] ft N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemøllev. 84Hell. J)Hell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 161E - Bodil Postassist. Carl Bernhards V. 51[S - IL (1 Pr.-Løj tn. Sprogøv. 12s El Aggerbeck C R Bogtrykker Ingolfs Allé 3 Hl f Am. 320(5 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 31 E | By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør lling- stedg. 8S | | 0 4448 x AggerdahISophus OverboghoIderGodsbaneg. 7> E - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Charlottl. f Ordr. 1560 Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541IS) - A L Vulkanisering sanst. Rosengaarden 10 E f By 6511 Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X S] J) By 2563 Bp. Istedg. 3 1 f f l| V 5127y - JensG Urtekr. Kronprinsesse Sofies V. 7 EB £1 Gh. 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Del­ ti 11 g. 11 Kl D .Palæ 269ly Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 E D By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - Mary Enke e. Fabrikant Maglekildev. 163 [V] gi V 303v Aggersund Kridtværk, Akts., Eksportkontor V-Boulevard 37 [v] J) Cent. 15876 Aggesø II Lund Gross. Taasingcg. 521 IS jj) Ry v. 2592 y -•Alto Repræsentant Marstalsg. 32E Agier Johs. Brændselsforr.Rønneallé 1 Lyng­ by ft Lyngby 210 & Lyngby 620 Agila, Akts. Autoinobilhdl. Rysensteensg. 13 iV] ft Cent. 5060 Agis Ivulfcrtfabrik ved S Christiansen Allég. 31 El ft Gh. 4113 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 E f Tg. 3930 Agner Carl Gross. Sofiev. 23E ft N 1107 - H C Prokurist Frdbg. Allé 401E f V 4451 Agnild O Bardram Kontorchef Læssøesg. 91 is f n 2 0 1 2 Agnvig Ludvig Fabrikingeniør Værnedamsv. 12 A2E Aguirre Domingo Govantes kubausk Konsul Maglekildev. 91B ft Eva 1240 de Aytiera y Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 61E ft 0 1652 Ahi-Nielsen JohnJournalistMariendalsv.32B2 El J) hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Lipkesg. 2SE f 0 2000v - A Metalvarefabr. Liljev. 13 Gjentofte $ Gjent. 645 Ahlbom Ellen Enke e. Translatør Bianco Lunos Alle 91E - Sven Kontorchef Knabrostr. 142S - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 271Hell J) Hell. 611 Ahlefeldt Anny Komtesse Njalsg. l*[s] flAm. 3224 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. «. Allé 12s E | Gh. 4274 - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154El ft 0 1886y -C Greve 'Overretssagf. Amalieg. 33 E ft Cent. 12267,12432 & 12732 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 I | Cent, 12202 - Wilh. Greve Cand.polit. Nordkrog 13Hell. | Hell. 2648 - Hedvig Komtesse Peter Bangs V. 8 El - FritsLensgreve Kmh.Hofjgm. RKronprin- sesseg.20 E f Cent. 7108' - Johanne Lensgrevinde l'h.Overhofmester- inde Kronprinsesseg. 20 É f! Cent. 7108

I V — 630

l‘(‘rson-Ke

A lb e — A lle

Albeck Brødr. E & V Tapetserere & Dekora­ tører Kronprinsesse^. 38 DS |) Palæ 1(586 - E Tapetserer Frederikssundsv. 160* 1Brh. - E TapetsererTullinsg.lOE I V 2958x Bp. Kaalundsg. 51E - Fritz Tapetserer Willemoesg. 18 Hl I 0 5525 Bp. Lyngby Hovedg. 35 Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 43 [s] Albek J Malerm. Ilolsteinsg. 50 El J} 0 1660 Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. Forl. IS D By 6902 Bp. Mariendalsv. 443 S j| Gli. 584y - C Musiklærerinde Borups Alle 62 (El - Eduard Radioforhdl. Paa Bjerget 2 CD Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- & Vandm. Mølleg. 42 [S JICcnt. 12493 - Magnus Hdlsrejsende Blegdamsv. 72 A 3H1 | N 5871 - Arthur Malerm. Mcllemvangcn 49 Brh. D Bella894 Albers Herman Revisor Fjords Allé 11 S AlbertHBornekonfektionsforr.Gross.Vester- brog. 80 S D V 3980 Bp. Valdemarsg. 18SE fl V 9030 y - L kgl. Hof-Fotograf Østcrg. 3:i E |1Cent. 2252 - Carl Porcelamsmaler Classensg. 3A- [U - K Prokurist Valdemarsg. 18s E l V 9030y Alberti Sofie Frøken KM.GI.Mønt l 3 E Jp By 4102 - Einar Skrædderm. (P N Holmbæck’s El'tf.) Fuglevangsv. 93S - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4Kl I Am. 5430 Alberts Ellen Konditori Istedg. 69S j§V8200 Albert8en Hans Afdelingschef Ø-Søgade 1004 Hl I 0 2557x - L Fuldm. i D F D S Kastelsv. 12 C2Hl |l 0 7760 - S E Fuldm. Frederiksv. 143 [Fj I Gh. 3613x - Svend Gross. Skotøjshdl. St. Thomas Allé 102 E D V6031x - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66c E j| V 4058 - Vilhelm &Co. Gross. Agenturforr. Børsen E D Cent. 4174 H fh. Hospitalsforv. Ejderstedg. 22IB - C Husejer Dannebrogsg. 521E | V 52F6y - V T Justitsr. R. Amicisv. 6 ' E | V3296 - A KonditorBurmeistersg.25 El 1 Am.4978 - J Mejeriejer Krusaag. 15s B |) V 4961 - G Overassist u. Magist. Travervænget 6 Charlott!. £ Ordr. 2860 - R Skibsreder Søtoften 18 Gjentofte J) Gjent. 551 - L ATranslat-ør Kontorchef V-Voldg. 6 E H Cent. 1967 Bp. Stuckenbergsv. 23 Lyngby D Lyngby 487 Albertus V Billedhugger Gjentol'teg. 86 Gjentofte I Gjent. 643 - E G Kommunelærerinde Hesselog. 5S gj Ryv.383x hr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 62 * Hell. | Hell. 1473 - Gundorph Underdir. Billedhugger Vabl. Holmers G . 55 gjj I R.yv. 1723x Albing AageBogholder Frederikssund,sv.1603 Brh. Albinus S G Arkitekt Ryesg. 1313H J 0 6194 - J Gross. (Lucas &Schaltz) Ryesg. 1318Hl | 0 6194 - Jul. Lektor Cand. theol. Rothesg. 153 Hl f 0 702y Albinus Larsen Direktør (Nordisk Annonce­ bureau) Kiøbmagerg.38 ED Cent,.593&594 Albion ved Borge Rønnow Skrivomaskine- . fon-. V-Voldg. 7 , 9 0 1 By 7695 Alblad H Gartner Kratnusv. Charlott). Albrecht Paul J Direktør Aurehøjv.l'Hell. « Hell. 459 - Louise Enke e. Varemægler Callisensv. 21 Hell. Il Hell. 383 y - C L Snedkerm. Willeraoesg.30 Hl Bp. Hol­ steinsg. 53 Hl I 0 2059 Albrecht-Beste J Landsretssagf. Fredh. Kan. 2 Kl I Cent. 9367 & 3563 Bp. N-Frihavnsg. 272 M I 0 5674 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albretnsen]

Albrechtsen K Bogholder Rebekkav. 4<>s Hell. I Hell. 642x - V F Bogholder Henrik Steffens V. 4SB I V6775x - Ella Broderi- &Kniplelærerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. I Gh. 668y - Inger Broderihdl. Herluf Ti olies G. 221 E I By 4006 - E Brændselsforr. Gross. Kalvebod Brygge E I By 7039 Bp. Mysundeg. 31E - Martha C M Børnekonfektionsforr. (Vilh. Hansen’s Eftf. J Mathiassen & Co.) Ve- sterbrog. 106 B2E - Carl Cand. pliarm. Strandv. 961Hell. - V L Cigarhdl. (Arena) st. Kongensg. 372E I Palæ 52 - A Enkefrue H C Ørsteds V. 421E IN920 ■ L A A Enkefrue st. Kongensg. 372E - M Enke e. Fabrikant Danasv. (Vodrofi’spl.) 18° E I V 4495 - P Fasanjæger Kongelunden st. Magleby I Magle 49 - Axel Fuldm. Østerlirog. 414Hl I 0 7JOu - C Fuldm. Prinsesse Maries Alle 5S E I V 52()5v - Erik Fuldm. Vardeg. 23' Hl I 0 2.158v - L Giarm. Ø-Farimagsg. 39 Hl I 0 1846x - IIP Graver v. Brorsons Kirke Jesper Brochmunds G. 94[NJ I N 387y - A Gross. Herluf Trolles G.22'E I By4006 - Christian Gross. Herluf Trolles G. 22'E I By 4006 P Herreekviphdl. (PAlbreehtsen & Co.) Njalsg. 10s [S] I Am. 2177x - P Albrechtsen & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.10 E I Cent. 7292 - Harald Hjemmebageri Fyensg. 6 IS I N 7334 Bp. Ægirsg. 691E ' - II Ingeniør Cand. polyt.AVillemoesg. 113H) I 0 6310 - A II Kriminalbetj. Rudolph BerghsG.36s IS I Ryv. 2959 - H P Købmand Gullandsg.8s [s] J)Am.l241x - L F Købmand Steins Pl.SValbyl Vb.872 - GeorgMalerm.Willemoesg.242S3J!03455x - A Mejeriejer Turesensg. 5 KE jByl444y - Gerda Modchdl. Frederikssundsv. 15 IL) £1 Tg. 1894 - NJ Postkontrolør NorasSidev. 4 Charlottl. - Karl Sonne Prokurist Vennemindev.741^ - GeorgKragelundRevisorBorupsAllél39,OD - S A Revisor Translatør GI. Kongev. 1324 E I V 2069y - S Sekretær Norreg. 532E - Johs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 62E £|Cent. 9261 - Magnus Skrædderm. Birkog. 22 ® | N 2585y Bp. Western! 53E I V 135v - O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vanl. - Fr. fh. Urtekr. Stampesg. 72E - II Urtekr. Dybbølsg. 40 E | V 3593 Bp. Aarhusg. 122Hl I 0 1438v - Sv. Urtekr. Valby Langg. 23 Valby |) Vb. 201x Bp. Valby Langg. 252Valby Albrect8eit>H Oand. jur. Fuldm. u. Magist. Stofansg. 481GOJ! Tg. 2652 - AstriclEnkefrueHollænderv.73Ef)V9402x - Aase Frue Stormg. 142E § By 2758x - M Mørch Gross. Agenturforr. Nygaardsv. 58' Hl - & Madsen Ingeniører Vesterg. 13 E I Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) Viadukt Allé 27 Hell. I Hell. 1976 Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 E I Palæ 942 y Bp. Ny Toldbodg. 412E -T E Postassist. Turesensg. 3HK Albrethsen Fr. Afdelingschef Rebekkav. 383 Hell. I Hell. 1089 - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 14* E Albumin ved Aksel Hansen kern. Fabr. Ryesg. 23 IHI Cent. 14315 Aldenborg A Skibsinvcntarhdl. Nyhavn 44E I By 6444 Bp. Bremensg. 64s E AlderstrøstNørrebrog.l7(N) Baggesensg.lOH BJaagaardsg. 9 IHI N 4232 og Mølleg.28, 30111 samt NørreAllé 15,17&19HogAlders- trøst Pass. 2, 4, 6 & 8 1 1 N 2441x &N 2441y se Afd. II Real-Register

Aldorf Hj. Toldassist. Manøg. 3;i ® I Ryv. 1937y ■L E fh. Toldkontrolør Vald. Holmers G. 362 IS Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. Val- by Langg. 74 Valby I Vb. 928 Aletris ved G F Hansen Blomsterhdl. Kjøb- magerg. 14 E I By 7114 Alexander A. Akts., Bygningsartikler en gros Ørncv. 15 E I Tg. 3616 &Tg. 3617 - A Direktor VodAmagerport 5* [S]I Am. 2003y - Camilla Frøken Vodroffsv. l l s IVljDV1132v - A Kasserer Amaliep. 3;! [K] I Palæ 2277 - Karen Waago Kemigraf Kathrine v. 9 Hell. I Ueli. 970 - D & A Klkollektricer Ringstedg. 6' Hl I 0 261.8v - Chr. Repræsentant Ringstedg. 6SHl ® 0 1447x - læo Restauratoi' Østerbro«. 13<» [Øl I Cent. 8369 Bp. Øskrbrog. 128' LØ] Alexandersen Leo Bagerm. Amagerbrog. 140 [S] I Am. 172 y - Jørgen Bogholder Tvebo Bralu-s Allé 312 B I Am. 2327y * Alexandra ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. Allé 62 E I V 1016y - Hotel Vesterbrog. 23 fv] I Cent. 10315 Alexandrateatret Nygade 3 E JJCent. 1601 Alexandrofsky S Skrædderm. Dronn. Tvaug. 19;i E I Palæ 656x Alfa Margarinefabriks Hovedoplag Ham- brosg. 6 E I Cent. 617 &637 - Separator, Akts., Mølleg. 26 H I Cent. 7429 & 8195 'Postkonto 3479 - Støbegods ved Chr. V Pedersen Halmt. 20 E I V4959 Alfelt C V Bank fuldm. Bakkev. 25 Brh. Alfreds Herremagasin, Akts., Blaagaardsg. 32 IN) I N 3050v Alg Jens Gross. Pr.-Løjtn. Larsensv. 10 Vedbæk - Jens & Co., Akts., Gross. Trikotagehdl. Amagert. 10 E I Cent. 12991 & 12971 ; Algreen-Petersen C Læge Valby Langg. 9S ValbyIVh.1001 Postkonto 3829(2-3, Onsd. till. 6-7) Algreen-Ussing Sigrid Enke e. Forfatter Sigorstedg. 103E - H Frøken Skolebestyrerinde Ronnebærv. Holte Alhambra Teaterforretning ved Axel Kongs- lov Blaagaardsg. 30 H I N 1939x Alholm Viggo Smedem. Enghavepi. 15 E I V 3822 Alkestrup A Wilhelmsen Enkee. Direktør Halmt. 33S | V 5413 x Alkjær M A Kommunelærer Frølichsv. 45 Charlottl. I Ordr. 354 - Marie Kommunelærerinde Nansensg. 24.' E I By 5721y - CAPostassist. Stenderupg. 34E J)V5100u - Johs. Tømrerm. Omøg. 18® J)Ryv.l250Bp. Godthaabsv. 18 C4E »Gh. 1200 Alkoholfrie RestaurantValhal, Akts. Vester­ brog. 17 E ICent.12452 - Restauranter, Kvindernes, Vesterbrog. 35 E I Cent. 10417 Supplerende Oplysn. se Bind I: Real-RegistretogBindll: Fag- Registret (Alkoholfri Restaurationer) Alléapoteket Frdbg. Allé 42B E § V 865 Alleenberg Garagerne Frdbg.Allé76EJ}Cent. 7670 Allen [Se endv. Allin] - ’s Kni Bureau Danasv. (Vodroffspl.) 1.5E® V 4697 - Poul Direktør Classensg. 343 Hl I 0 6927 - Alma Enkee. Komponist Søtoften 1 Gjen­ tofte I Gjent. 942 - Kai Forfatter Danasv. (Vodroffspl.) 154E I V 4697 - Johannes Allen’ s Forkobrings-, Forniklings- & Forsøl vni ngsan- stalt, Akts., st. Kongensg. 61 E JlCent, 3272 Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7 Valby I Vb. 879

Made with FlippingBook Ebook Creator