Kraks Vejviser 1929 personregister

IV — 731

Person-Register for Kjøbenhavn

Dans

Dansk - Dansk S e l e f a brik, Jens Sand, Badstue- str.lt- |K|&Cent.2042&145n8 Postkonto3997 Telegramadr. „Seledansk1 Fabrikant Jens Sand Ehlersvej 29 Hellerup Jj) Hell. 1977 Repræsentant. Nic.Il ansen Willemoesg. 36 El D 0277x Repræsentant, Poul Sand Eli- lersv. 29 Hellerup D Hell. 1977 Repræsen­ tanter i Jylland Asger AndresenStrandv. 32 Aarhus, Chr. Petersen Villa Home Høj­ bjergAarhus, DirektriceFrk MSandStrind- berg.sv. 40 Val1y D Vb. 1972 - Sengelinnedfabrik, Jacob Riber st. Kon­ gens". l , 3 i | Palæ 2022 - SibiriskEksport, Akts., af 1925Kvæsthusg. 3 1 | Cent. 353 - Silkeindustri J de la Porte, Akts.,Niko­ laj PI. 9 E By 4272 - Ske-Fabrik, n EkmanFrihavnen Strømsv. m D Cent. 2603 - Skille- & Inventarfirma ved Svend Aage Henriksen Joakim Larsens V. 81 IS | Gh. 4709 - Skindbeklædningsfabrik ved Frederik Pe­ tersen Blegdamsv. 28-32 [Nfl D Cent. 4756 & 4757 - Skindvarefabrik Brodg. 21 E D Palæ 3979 - D a n s k S k i n k e k o g e r i, Akt s . , In- gerslevsg. 116[V|jj Cent. 9483, 9484 A 11484 Telegramadr. „Daskiko" - Slagteri-Montering ved A Bech Andersen Nygaardsv. 4 D Ryv. 620 - Slipperslabrik. K K Larsen Norrcbrog. 47 m D Cent, 7116 - D a n s k S l i p s F a b r i k , Soren Skilter Farverg. 6;! E D Cent, 14417 &9547 Post- konto 3255 Telegramadr. „Skifterslips“ - SJips Industri, E Fallin Beringsv. 3 El D Cent. 11303 - Sløjdindustri ved Marius Jacobsen Tegl- gaardsstr. 4 E D By 1041y - Smørdepot, Akts , Amagerbrog. 130 E D Am. 5140 - Smørforsyning ved R Green Norrebrog. 41 (Hl f Cent. 3029 & 14217 - Smør- & Æg-Kompagni, Akts., Gothersg. 10 E D Cent, 6254 - [Smørhandlere se Afd. VII. Fag-Register] - Snørohaand & Kemikaliefabrik, Akts., Øselsg. 25 E D Cent. 8019 & Am. 5959 - Dansk S o j a k a g e f a b r i k , Akts., Islands Brygge 24 E D Cent. 5900 Tele­ gramadr. „Sojakage" Postgiro Konto Nr. 384 - Spansk Forening Holbergsg. 73 1 | By 775y se Afd. II Roa l-Reg ister - Sparemærke Kasse, Akts., N-Voldg. 25 E D By 2395x - D a n s k S p a r e - S e l s k a b , Spare- Uret N-Voldg. 3 E $ Cent. 9380, 10263 &10204 Telegramadr. „Spareuhret" Post­ giro Konto Nr. 881 - Speditions Kompagni, Akts., Amalieg. 36 E f Cent. 13824 - Sportshuefabrik ved Menko Scheftelio- vitck Hummerg. 19 E J By5861y Post­ konto 1076 - D a n s k S p o r t s m a g a s i n , Oscar Henriques’ Eftf., S F Paluilan Seedorff Bredg. 21 E D Cent. 3105 - D a n s k S p r i t - C e n tral Hovedkontor Havneg. 29 E Ji Cent. 580 Telegramadr. „Spritcentral" - D a n s k S t a a l b e h o l d e r f a b r i k , A k t s . > Englandsv.32E D Cent.1467 - Dansk Staal Industri, Akts., Paral- lelv. Lyngby D Gyngby 41O&510 Tele­ gramadr. „Dastindu jRøbenbavn" - Staaltovshandel, Export & Import ved A Crone, Rasmus RasksV 9Valby DVb.l743x - Staaltryk-Anstalt ved J Rohrberg Danne- brogsg. 24 13 D Eva 942 v - Standerfabrik ved M Andersen Kapelv. 21 m D N 3226 y - Stave- og Trækompagni ved I Chr. Chri­ stensenNybrog. 24 E DCent. 11177

Dansk - Dansk mek. Ke d e l r e n s n i ng s - & I so- I a t i o ns f o r r. ved Kr. Dreyer JSyliavn 57 IS | Cent. 5241 - Meksikansk Kompagni, Akts., Torden- skjoldsg. 12 S | Cent. 290 - F o r s i k r i n g s - Akt i esel skabet Dansk Me r k u r Kong. Nyt. 6 S J} Cent. 12393 Telegramadr.„Danskmerkur“ K jøl)enhavn Stiftet 1914 - Metalvare Fabrik ved .TH Fix Borgerg. 81 E | Palæ 2441 - Metalætseri ved PI Baade Raadmandsg 55 (Li D Tg. 2495 Pos konto 20283 - Mineralnæring, Akts., Bornholmsg. 8 E | Cent. 13917 - Minimax, Akts., Holbergsg. 15 S ® Cent. 14736 & 13423 - Modeimport ved Leon Colien H C Ander­ sens G 7 B] J} By 6151 - Monuinentforsikring ved P M Ørsberg Pileallé 15 ( f ! D Cent. 3758 - Mursten Industri, Akts., Frederiksv. 29:,|F! - mælketeknisk Laboratorium, Akts., Holm- bladsg. (53,65 E J) Cent. 751 - Møbelkunst, Akts., Eneudsalg for Akts. I C Jørgensens Møbel.abrikker, Odense, Vimmelskaftet 35 E $ Cent. 1763 Direk­ tør Arkitekt Vitus Borning - Mø Iudmes." e ved Oscar Jørgensen Klare- boderne 16 E 4' By 2694v - Mobelpolstring ved Georg LarssonNorreg. 26 IH|) By 3976 - Nattevagt se Forenede Vagtscdskaber, De, Akts., Nygade 1E D Cent. 891 Stats|1691 - Navneinstitut, E CrestaKronprinscsseg.24 E J Palæ 903y - Navneskifte ved Harald Poulsen, Peter Bangs V. 59 E $ Gli. 3399u - Dansk Normal-Tid, Akts.,Vesterg. 10A E D Cent. 2150 - Norske Dampskibsselskab, Det, Akts., . Amalieg. 33 E $ Cent. 6357& 6358 - Dansk Ol e oma r g a r i n f a b r i k , Johs.P Larsen Dortheav. 10 El i Cent.6691&8921 - Ostindisk Plantage Selskab, Akts., Vesterg. 13 E i Cent. 14921 & 14922 - Dansk Pans er- Box ved H Blaamann, H C Jensens V.30 El § Cent. 10861 - D a n s k P a p d a a s e f a b r i k ved Aage Weybye-Lassen Hilierødg. 31 & 33 El ffl Cent.5480 & 15809 - Papir-Import, A Hansen Amalieg. 31 B E i Cent. 10374 - PapirposefabrikHannoverg8d]iCent.l3191 - Papirvarefabrik, Akts., Bog- og Stentryk­ keri Papirposefabr. Kantzausg.62[H!JlCent. 269 & 270 - Papmaché Fabrik,Karl Petersen N-Fa - sanv. 172 El |) Tg. 2092 - Papæskefabrik ved A Nissen Berrig Sme- deg. 19 IH i N 5121 - Dans k Pa r ame n t ha nd e l ved J Blom Gothersg. 115A E K.F.U.M. D By 4558 Postkonto 3730 - Paraply-Fabrik ved Jonassen Amagert. 10 B É i By 2325 Postkonto 3695 - Dansk Pat ent Kontor, Akts., Dir. A Carlsen Oberst i lug. MLF. og Cand. jur. Bent Carlsen Jernbaneg. 4 IS i Cent, 5570 & By 8628. Se Fag-Registret - D a n s k P e l s b e r e d e r i ved Petersen & Sønderby. SaJomon Lindegaards V. 4 Brh. i Gh. 114 - Planteværn vedi C Bjerg Jensen Kasta- niev. 513 i Cent. 12645 Postkonto 1105 - Plisserings-Anstalt ved Carl Th. Møller Norsv. 5 ® J) V 8322 - Dansk Pl ombef abr i k, A k ts., Vester- brog. 137 (3 i V 8334 Telegramadr. „Plombefabrikken“

Dansk - Da ns k P l y s - & M ø b e l s t o f f a b r i k ved Akts. C Olesen Højbropi. 4 E i Cent. 5046 og Kastrup Amager fj Kastrup 45 & Kastrup 95 - D a n s k P o r c e l l æ n s f a b r i k , A k t s . , Skojtev. Kastrup i Kastrup 170 & 171 - D a n s k P o s e - I n d u s t r i , Ak t s . , Hostv. 1 A Lyngby g Cent. 15009, Lyng­ by 218 & Lyngby 629 - Postordre&Auktionsvareforr.,!! Henning- sen, 1. Kongensg. 39 E i By 5522 x - Pressebureau Kattesund. 10 E i Cent. 10408 - D a n s k P r e s s e f a b r i k , A k t s . , Klo- verbladsg. 58, 60 Valby i Cent. 4434 & 12434 Postkonto 1853 Telegramadr. „ Dan­ presse“ - Principalforening st. Strandstr. 9 E i Cent. 10268 se Heal-Registret u. Principalforen. - Produkt Agentur ved Farver & Bagger Kultorvet 2 l | Cent. 4904 - Pumpefabrik, Akts., Krystalg. 10 E ffiCent. 4699 - D a n s k R a d i o A k t i e s e l s k a b A a r - husg. 88 m i Cent.7281,7282&14281 Tele- gramadr. „Dariose" - Radiohus ved F Mathiesen Victoria". 21|v] - Radio-Import, ved Max Lester Raadhusstr. 4 E | Cent. 13840 Postkonto 275 - Radiokommunikation, Fabrik for Radio- materiel Tordenskjoldsg. 23 [KJ D By 7562 - Rammefabrik, V Christiansen & Co. Klo- sterst.r.8E, tredie Sted fra Vimmelskaftet, D Cent. 5454 - Ramme & Lampet Fabrik ved Duelund & Sperlii g Borgerg. 71 E - Registrator Kompagni. Bendis M W Jers­ lev Kompagnistr. 12 E D Cent. 9983 - DanskRej sebur eau, Akts., Kontorer: Amagert. 24 E Haainlværkerbanken $ Cent. 8048 & 8051 Stats D 552 og Contral- banegaardens Ankomsthal $ By 6374 •Hejsefilm, Akts., Chr. d. 9. G. 2 E f Cent. 14600 - Reklame-Bureau Vimmelskaftet, 47 E J> Cent. 9P9 & 9989 Po.stkonto 4070 - Dansk Rekyl ri f f el Synd ikat Fri hav­ nen Rekylvej Hl £1Cent. 10045&10065 Telegramadr. „Syndikat" - Remme fabrik, Akts., Admiralg. 15 E H Cent, 5838 - Dans kRepr odukt i ons ans t a l t , Akts. Graabrodret.l-i EDCent.1976,2207& 7485 Telegramadr. „Rei>ro“ - Revisor[oreningO(lenseg.30[0]DCent.l5101 se Afd II Real-Registret - Riglefabr. &Maskinsnedkeri ved Alex Hansen Blcgdamsv. 18 H D N 7145 - Rundstokkefabrik, Akts., Dagmarsg. 14 El - RusriskProdukt Kompagni, Akts.,Nyhavn 33 E § Cent. 13141. 19502 & 13533 * - Røntgen-Teknik Akts. Jernbaneg. 6 [3 D Cent. 4229 - Rør- & Fittingsfabrik ved J G Mortensen Thyrasv. 1 A El $) Tg. 2588 - Dansk Rar- & San i t e t s - Kompa gni v e d T y g e J R o t h e Pilestr.82 E ~ Cent. 6 185 Pos;konto 1658 - Samhandel, Akts., Peder Skrams G. 6 E D Cent. 5714 & By 3548 - Sandblæseri ved OlafCMadsen Badstuestr. 8 E D Cent.667 - Sandpumper Kompagni, Akts., Vesterg. 2 13 I Cent. 7247 & 7267 - Sauerkrautfabrik ved Tb. Elsner Tegl- gaardsstr. 14 E D By 4481 - Savfabrik ved Jensen & Petersen Bern­ hard Bangs Allé 19,21 E f Gh. 2277 - D a n s k S c h w e i t z e r C o m p a g n i ved J Ghr. Sørensen &Co.’s Eftf. Konfek- turefabr. Korsg. 16 A IHD N 7858

Made with FlippingBook Ebook Creator