Kraks Vejviser 1929 personregister

IV — 691

Bryg—Bren

Person-Register for Kjøbenhavn

Bræmer Axel Forfatter Grønbakken 9SVanl. f Damsø 1344 - Carl Gross. Abel Cathrines G. 32H I V 7244 - Otto A Æskefabr. Holger DanskesV.83 E f Gh. 469y Bræmholm Jørgen G Fuldm. Bagsværd Ho­ vedg. 127 Bagsværd Brændegaard Jens R. Adjunkt Egernv.73sE | Gh.5180v - C A Kommunelærerinde Egernv. 73s E Brændholt Peter Spiralmadrasfabr. Dron- ningensg. 39 E J) Cent. 11493 Bp. Nygade 44É Brændselsforr. Danmark v. A Bøge van g Olsen Guldbergsg. 1111 | N 4885y Brændselskompagniet London. Akts. Ama­ gert. 4 m D Cent. 13571 & 13276 Brændsels- og Kontrolforening, Dansk Ve- sterbrog. 1 Industribygn. E D Cent. 14116 _se Afd. II Real-Register ______ Brænning H Enkefrue (Trikotage- & Lin- nedfabrikken) Frankrigsg. 24 IH - F G Overretssagf. st. Kannikestr. 15 E D Cent. 4983 (10-3) Bp. Vælde- gaardsv. 31 Gjentofte ® Gjent. 250 - ’s E G Eftf. Vinhdl. Kjøbmagerg. 39 E D Cent.1882 Bræstrup [Se endv. BredstrupJ - Cosinus Arkitekt Bygningsmsp. Ø-Voldg. 102 m D Palæ 601 x - Mimi Enkefrue Howitzv. 49s - E Frøken N-Voldg.423 E D Py - S F H Fuldm. St. Jakobs G. 184 [øl - P C Kommandør K. DM. N-Voldg. 164 E D By 1893y - A T Landsretssagf. Bredg. 28 El D Palæ 2870 Bp. N-Voldg. 424 E D By 2677y - Augusta Frøken Lærerinde Frdbg. Allé 43 E D V 1509x Bråuner AdelheidEnkefrue Dronn.Tværg.141 E D Palæ 2445 Braunlich Herbert Ingeniør St. Knuds V. 37 E DV7902 Bp.Nyelandsv.l2® D Gh.l843x Brøbech O V Arkitekt Grysgaai’dsv. 161Brh. - ADirektør L I Brandes Allé 154EDN3364 BrøbeckR J Trafikmester Limfjordsv.14 Brh Brøchner H Bogholder Amagerfælledv. I l 3® D Am. 2520v - Gerda Enke e. Forfatter Jesper Broch- mands G. 4&1 1 hemmeligt Nr. - Louise Enke e. Gross. Holsteinsg. 58 IS D 0 339 v - Otto F Gross. La Cours V . 6 B D Gh.4086 - Otto F, Akts., Gross. La Cours V . 6 i | Gh. 4086 - Th. & 0 B røchne r Gross. Overøg. 3 11 S Cent. 233 — Læge Vesterbrog. 372 H j) V2721 x - P Sadelmager & Tapetserer Webersg. 9 M Brøchner-Larsen P Gross. Dronn. Olgas V. 2 A s l | Gh. 6511 - A Ingeniør Entreprenør Kong Georgs V. 9 EDGh-4007 - H Kommunelærerinde Marskensg. 2S M D 0 7984 Brøchner-Nlortensen G Direktør f. Statens Sindssygehospitaler R. Jagtv. 2003S | 0 5655 Brøcker Marie Frue Grundtvigsv. 341E D V 9703 Brødegaard GKForretningsf.Vodroffsv.44E - EM Kommunelærerinde BakkegaardsAllé 4SE B r ø d f ab r i k e r , K ø b e n h a v n s , Akts. Hovedkont. Ryesg.27 (N) DCent.2300,3012, 3413 & 9440 Telegramadr. „Brødvirke“ Brødfabrikken Ceres, Akts., Dronn. OlgasV. 34 H D Cent. 3857 & 3879 - Prana, Akts., Havneg. 21 E D By 7876 Brødhandlernes Bageri-Akts. H C Jensens V. 70 E D Tg. 1588 Brødsgaard Elna Frue Tranegaardsv.24Hell. D Hell. 1584 - A Sekretær i Finm. Cand. polit. Ellinorsv. 19 Charlottl. D Ordr. 1804

Brygmann Otto Repræsentant Nygaardsv. 321 m U Ryv. 1162 Brygmann-jensen Th. Kaffehdl.Ryesg.131 M Bryhm Aage Ingeniør Edelslundsv. 5 Klpbg. | Bell. 303 Bryid Elisabeth Bogholderske Finlandsg. 261ED - Hans Carl Cand. jur. Ingolfs Allé 7S [s] D Am. 6916 - C K Direktor Bulowsv. 12s IHD V 8215 - Chr. Gross. Strandboulevard 1022 Hl H 0 226 ly - Carl Bering Møbelhdl. Absalonsg. 18KH D Eva 1027 - H Bering Møbelhdl. Adelg. 36 SS J) Palæ 2323 - Al Bering Tapetserer Wildersg. 26 El J) Am. 6078 Bp. Strandg. 143 El BrynNorman Journalist Blaagaardspl. 103El Bruner P B fh.Bogholder Jens Juels G. 34 M Bryner Harald Gross. Glænøg. 22* S Briiniche-Olsen Hans A Prokurist H C Ørsteds Y. 39 A 3H |) N 158 x Brynildsen Alfred Mekaniker Yed Grænsen 6 Vanl. D Damsø 64 - Olaf K Pantelaaner Aarhusg. 5 0 1 | 0 2439y Brflning Aage Repræsentant Jernbane Allé 283Vanl. D Damsø 976 Bryning Svend Depotchef i Sparek. Nøjsom- hedsv. 134H |} 0 245y Brynje Aage Teaterdirektør Hyben Allé 2 Kastrup D Kastrup 481 Brynjolf Ludvig Intendant Overassist. m Frdbg. Komm. Stægers Allé 53 E Brynjolfsson G Læge Dannebrogsg. I1 H I) V 568 Postkonto 4082 Brynjulf 80 n Jon Malerm. Kapelv. 403 El |} N 1026v - Johs. Trafikkontrolør v. Statsb. Vester- brog. 244H ® V6079x Briinner Aage Cigarfabr. N-Farimagsg. 3SE - S Cigarfabr. Holbergsg.261 El J) By 4966 BrQnnich H A Bogbinderm. (Joh. Briinnich! Lyngby Hovedg. 22 Lyngby J) Lyngby 44 - Joh. Bogbinderm. Æskefabr. Frm. Vikto- riag. 10HD Cent. 3889 - Dagmar Enkefrue Cottagev.2 Hell.DHell. 2379 - John Gross. Agenturforr. Holbergsg. 3 E D Cent. 14264 Bp. Villa „Franca‘ ‘ Hel­ singør D Helsingør 351 - Rich. Skibsreder Bulowsv. I l 2H D V 3872 Briinniche [Se endv. Brønniche] - Andreas fh. Kontorchef i Nationalb. R. Ka- stelsv. 153H D 0 2790 - Einar Læge Dr. med. R. Fredh. Kan. 20 E D By 6140 Konsultation Lørdag 1-2Klinik og Kursted Hornbæk D Hornbæk 7 - H Malerm. Nørrebrog. 92A1El D N 7715 Brunnild C T Direktør Strandboulevard 77A4 1 | 0 7601 Brynoldt & Co., Akts., Gross. Kaffebrænderi Fred. d.7. G .26 El D Cent. 11116 - N P Gross. Iløeghsmindev. 35 Gientofte D Gjent. 317 Brynskov Vilhelm Fuldm. St. Hans G. 191E Bryrup Carl BogtrykkerKjøbmagerg. 62,64 m D By 6907 & By 1315v Bp. Herluf TrolIesG. 163E - Johanne Frue Hjalmar Bergstrøms V. 4S Valby - & Christensen Gross. Cyklehdl. Revent- lowsg. 10 H D Cent. 13990&V2094u Post­ konto 2090 - H C Gross. (Bryrup & Christensen) Vik- toriag. 94H | V 6082y - S Frue Gross. (Bryrup & Christensen)Vik- toriag. 94H Brysting K G Postassist. Overbyes Allé 21 Valby D Vb. 1334 Bryø Frederik Gross. Forchhammersv. 34H f V 2916u Brædstrup-Holm H P Overofficiant i Gene­ ralst. Søren Nordbys Allé 13 IHDAm.1982 - V Stabsofficiant Véd Amagerport 71 [S] Bræmer [Se endv. Bremer] - S B Bankkasserer Dronn. Tværg. 144 E D Palæ 420x

Brøgger K M Kommunelærerinde Vølundsg. 253E D Tg. 634 y - J P J Paalægsforr. Vesterbrog. 179 E DV 572 y - Søren Repræsentant Sølvg.943E - Jens Tømrerm. Lemnosv. 5 EDD Am. 3345 Brøgger-Jensen Ingvar Kommunelærer Kin- gosg. 15s H D V 146 ■ K E Kommunelærerinde Kingosg.,15s E - H Maskinfabr. Peter Bangs V. 38 E DGh. 4532 Bp. Peter BangsV.402B Brøndahl Mathilde Enkefrue Lykkesborg Allé 17 Søborg f Søb. 377 - Christian Repræsentant Forchammersv. 71 B D V 2292,v - Chr. Vildthdl. (S Jensen) Valdemarsg. 473ED V 416y Brøndal Viggo Prof. Dr. phil. Raadhusv. 16 Charlott!. D Ordr. 932 - Chr. Fr. Restauratør N-Voldg. 70 El D Cent.13262 Bp. Baggesensg. I3El D,N816x Brøndberg L F fh. Fabrikant Ø-Farimagsg. 69B4 m - & TandrupMetalvarefabr.Lanternefabr. st. Kongensg.27 E D Palæ 827Postkonto 2703 - Oluf A T Musiklærer Studiestr.431E Brøndberg-Jørgensen Georg Assurandør Rør- hoJmsg. 231IH - J Gross. I E Ohlsens G. 83O - A Repræsentant Kongshvilebakken 18 Lyngby DLyngby 624 Brønderslev J A Bankfuldm. Godthaabsv. 64 T\ D Gh. 1857 v Brønderslew & Lohse Herreekviphdl. (Inde­ haver Emilio Lohse) Amagert. 31E D Cent. 1311 Postkonto 3085 Brøndkjær H Fuldm. i Hell. Handelsb. Strandparksv. 241Hell. D Hell. 3272x Brøndstad Niels Fuldm. i Generaldir. f. Telegrafv. Asmussens Allé 52H DV667ly Brøndsted Georg Koés Adjunkt Cand. mag. Lyngby Torv 11 Lyngby - F B Arkitekt Holmbladsvænget 44 (!) - Kai Assurandør Cand. phil. GI .Kongev. 1772 E | V 5977 x - Bertha Enke e. Læge Bredg. 713EDPalæ 890 y - C Enkefrue Strandboulevard 273 (øl - Gerda Frue I E Ohlsens G.174®DØ 3276 y - Betsy Neergaard Frøken Jacobys A llel2s H | Eva 1047 . - Gem. Gross. Bredg. 714 E - K G fh. Lektor Forfatter R. H A Clausens V. 14 Gientofte D Gjent. 428 - Gustav Lærer Cand. theol. Rygaards Allé 80 Hell. D HeU. 2694x - Henning A Sekretær i Undervisnm. Cand. jur. Ved Stranden 102 E DByl037y - Johs. Underinsp. v. Nationalmus. Dr. phil. I E Ohlsens G. 174 M Brøndum - F orhen A Brøndum & S ø n , De Dan- skeSpritfabrikker, Akts., Snareg.12,14ED Cent. 760 - Chr. Bankkasserer Vesterbrog. 422H JD Eva 906 - J O & Co. Cigarafdeling (van Sille- voldt & Horstinks Filial) Rosenv. Sideallé 9 I | 0 3461 x - Anna Enke e. kgl. Kapelmusikus GI. Kongev. 103° É - Emma Enkefrue Kronprinsesseg. 30s E D Palæ 3137 - J O Gross^J O Brøndum & Co.) Rosenv. Sideallé 92 m - J O & Co. Gross. Rosenv. Sideallé 9 IH f 0 3461x -PM Gross. Vedbæk - Hans Lampeskærmeforr. Gothersg.27ED By 227y Bp. Ny Vesterg.214E D Byl343v - Asger Pr.-Løjtn. Automobilhdl. Dyre- havev. 38 Klpbg. § Ordr. 2505 - C A Repræsentant Reverdilsg. 54 E D V2348y - J Chr. Repræsentant Nørrebrog. 62 A 4EI D N 427 y - J E Repræsentant Havneg. 491E - A M Revisor Jakob Dannefærds V. 78 E D N 2358y

Made with FlippingBook Ebook Creator