Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register (or Kløbenhavn

IV — 757

Ferne—Fich

Ferslev Parmo Repræsentant Sophus Bau" ditz V. 19 Lyngby J) Lyngby 416 - Viggo Repræsentant Leifsg. 153 [S] f Am. 30( 8y - Oluf Skomagerm. Bagsværd Hoved«. 162 Bagsværd fl Bagsværd 191 Ferslew - C F e r s I e w & C o . Bog- & Stentrykkeri Papirhdl. st. Kongensg.24 B J) Cent. 470 Postkonto 166 Telegramadr. „Chrferslewu - Amalie Enke e.FabrikejerKronprinsesseg. 30‘ B - C & Co.’s Reproduktionsanstalt Ved Stran­ den 184 B f) Cent. 3157 Fersløv-iensen Einar Bankrevisor Finsensv. 64> El f) Gh. 3988y - Ludv. Urtokr. Istcdg. 69E1 fl V 3877 Bp. Lykkesh. Allé 2C3 El - Th. A Urtekr. Nørrebrog. 166 A El fl Tg. 1662 Bp. Bramslykkev. 352Valby Ferstrup W Assist. v. Udskrivningsv. Absa- lonsg. 183El f) V 4 631 Fester [Se endv. Fæster] - Geo, Akts., Vognmagerg. 2 BfJCent.14571 & 14572 - & Andersen Assurancemæglere Vogn­ magerg. 2 1 f Cent. 14571 & 14572 - George Direktør Onsgaardsv. 29 Hell. § Hell. 1172 - G Fuldm. i Sparek. Peder Skrams G. 142B å Cent. 6007 hr. Gross. Peder Skrams G. 14 B flCent. 6007 - Holger Skrædderm. HCØrstedsV. 37 Bs El f) N 987y - Ove Skrædderm. Jernbanev. 20 Lyngby f| Lyngby 605 Fette Niels Murerm. Hvalsøv. 46 Brh. a Bella 152 Fetterlein O Fabrikant Sofiev. 144 El f|N3782v - Henry Sekretær Peter Bangs V. 44s El le Févre S Buntmager Vesterbrog. 4 El f|By 7478 Bp. Leifsg. I l 1El fl Am. 3099 v Fiala Georg E Tømrenn. Hjortholms Allé 9 El f) Tg. 1621 Fibecker Thorkild Urtekr. Øresundsv. 30 El f) Am. 782x bin Fi ger (Se endv. Fiebiger] - J& J Villefrance Entreprenører Gothersg. 82B f) Palæ 486v - OAForretningsf.Tagensv.523IB f)Tg.l94x - O Frue Østerbrog. 54 B4 M f) 0 1224x - J Ingeniør FM. St. KnudsV.^EIflVSSSS - A Frøken Klkollektrice Carit EtlarsV.7El - EFrøkenKlkollektriceVesterbrog.98Ds G3 - Mathilde Professorinde Frederiksg. 121B | Palæ 8746 - Vilhelm Proprietær MF. Bakkegaardsallé 8 El | V 9356 x - Andreas Sognepræst v. Elias Kirken R. Vesterbrog. 504El § V 8575 (10-11 undt. Onsd., Fred. till.5-7) - Johannes Tandlæge Østerbrog. 72' IH § 0 5819 (10-4) - P N Tandlæge GI. Kongev. 1201El a Eva 858 Fich Poul Disponent Ole Suhrs G. 214B f) By 2118x - Helene Enke e. Gross. Pileallé 214El § hemmeligt Nr. - Kitte Enke e.Skatteinsp.Willemoesg.32IH å 0 4361x Frue Maglekildev. 172El f) V 2761 v - A Gross. (Bentzon&Fich) Mariev. 14HelL fl Hell. 1503 - Alfred B Gross. Kapt. Islands Brygge 11* U f l Am. 1615 - C Gross. (Fich & Nielsen) Guldbergsg. 963EI fl N 5321 - Edvard Gross. Humlebækg. 7SEl - & Nielsen Gross. Ny Østerg. 23 B f Cent. 9922,10870 & 13085 - Otto V Gross. Caroline Amalie V. 56 Lyngby fl Lyngby 371 - Oskar Højesteretssagf.R. Raadhusstr. 1 B a Cent. 7342 & 7842 Bp.Sortedamsdoss.23* 11 J) N 5504 • - S B Købmand Hvidkildev. 122Brh. - M Lærerinde Aggersborgg. 104 [H|)0536u

F e m e r n-R u t e - K o m i t é e n Grosserer- Societetets Komite Børsen DSD Cent. 8795. Se Real-Registret under F Femmer Ellen Cand. mag.Lærerinde Paludan Mullers V. 33 El - G Kommunelærerinde Paludan Mullers V. 33El $ V 0223x - ’s Kvindeseminarium Struenseg. 50 El | N3103x - C ps.Viceinspektrice Paludan Mullers V. S3 El $ V 6223x Fencker II Bankfuldm. Madvigs Allé l i 3El fl V 5718y Fendahl Johs. Ejendomshdl. Violv. 24 Gjen- tofte f Gjent. 572 Fenger C E Arkitekt Jesper Brochmands G. 43El | N 3758v - C G Ekspcditionssekr. i Univ. Kvæsturen Cand. polit. Willemoesg. 542IH f 0 2027 - E C Enkepastorinde Grenaag. I l 2IH - Else Enke e. Overretssagf. Amaliev.l3sEI f Y4501 - Jørgen Fabrikant (F Bloch)I E Ohlsens G. 42 m J 0 3477y - MM FrøkenForfatterindeIIolsteinsg552lH - M Frøken Bredg. 34 Mb4 SI f Palæ 439x - J F Højesteretssagf. Holbergsg. 4 B f Cent. 7163 & 13363 Bp. Lundevangsv. 12 Hell. D hemmeligt Nr. - C E Ingeniør Gothersg. 3C4 SI f Palæ482y - Erik Ingeniør Tranegaardsv. 50 Hell. f Hell. 3150 - F Ingeniør Cand.polyt. Frdbg. Allé 681El | Cent. 8198 & 15406 Postkonto 481 - PAingeniør Cand. polyt. Mariendalsv. 32A4 [F|| Gh. 6125 - C A I Kommunelærer Badensg. 19 IH - O Kontorchef i Sundhedsmin. R. DM. Livjægerg. 214 IH f 0 1646 - Agnetne Frue Kunstmalerinde St. Jakobs G. I l 2 M f 0 1594v - Gustav Kunstmaler Forhaabningsh. Allé 8 El | V 7838 - C M Landbrugskand. Bernstorffsv. 54 HeU. f Hell. 153 y - Mogens Læge Dr. med. N-Voldg. 73B | f Cent. 12228 (12-1 undt. Lørd.) 'ilh. Asp Læ geF rederiksg.8i |Palæ 2877 (1-2) Postkonto 4894 - Augusta FrøkenLærerinde Blegdamsv. 804 IH i 0 2738y - JustPA Overlæge v. Diakonissestift. R. N-Farimagsg. 152B D Cent. 5732 (2—3) - Chr. Prof.KommunelægeR. N-Farimagsg. 152 m (12-1) f Cent. 5732 - H M Provst kgl. Konfessionarius Dr. theol. Sognepræstv. HolmensKirke SK. DM. Ny Toldbodg.45 B f hemmeligt Nr. (9-10,3-4) - Erik Tandlæge St. Kjelds G. 4S S f Ryv. 2525 - Johanne Tandlæge Forhaabningsh. Allé 81(S $ V 7838 - Axel L Th. Typograf Esbern Snares G. 64E) Fenger-EriksenF fh. Dampskibsf. Lyngbyv. 931E§ f Ryv. 1196u Fenger-Petersen Gunnar Gross. Annettev. 8 Charlott!, f Ordr. 119 - P Gross. Løngangsstr. 21 B f Cent. 6354 &2672 Bp. Annettev. 8 Charlott!. f) Ordr. 119 - K Ingeniør Cand. polyt. Einsr Holbølls V. 12 Charlottl. f Hell. 174 Fenix, Br andf Srs&kri ngs - Akt i ebo- la g e t i Stockholm: Tage Klee af Firma Klee & Schack Bernstortfsg. 15,17 El f Cent. 4462 & 14988 Fenneberg & Co. Gross. Brøndsteds Allé 6 El ® V 3056 - M Gross. (Fenneberg & Co.) Brøndsteds Allé 6SEl I V 3056 Fenning Gerda Frue Danasv. (Vodroffspl.) 24s El Fensager OLandsretssagf. Ny Kongensg. 4B f Cent. 3665 & 14625 Bp. Bakkegaardsallé 151El f V 33C0

Fensbo Th. Gross. (Th. Fensbo & Co.) Reber- baneg. 12 IH - Th. & Co.Gross. Papirposehdl. Reberbaneg. 12 [S] | Am. 1531x - A Prokurist Søvejen 8 Holte f Holte 558 Fensbøll Jac. Fuldm.v. K T A S Østerled l 2 Hi |i Ryv. 868 Fensmark Elna fh. Kursusbestyrerinde Birk- holmsv. 4 Holte f Holte 520 - Aug. Ingeniør Løj tn. Amagerfælledv. 181 [s] f Am. 6162 Fensmark ved Agnes Knudsgaard Mejeri Fensmarkg.4.0 El f Cent. 10974 Fenstrup Carl Adolf Ti afikmester N-Fri- havnsg. 572IH f 0 933y Fent Alois Konditorivareforr. Antonig. 7 Q f By 3445 Fentz Jacob Sagfører Rebekkav. 1 Hell. f Hell. 1191x Fenøe G A W Journalist Elmeg. 16A4 El f N 4290v Ferdinand Werner Prokurist Værnedamsv. 84El Ferdinandsen Aage Direktør Chr. d. 9. G. I B | Cent. 1434,1474 & 10074 Bp. Strandv. 349 Charlottl. J) Ordr. 1652 . - Hother elektr. Forr. Jægersborg Allé 43 Charlottl. ||Ordr. 1915 Bp. Lindegaardsv, 10A Charlottl. - Georg L Gartner Teglgaardsv. 8 Charlottl. ® Ordr. 1027 - F HdlsgartnerStrandv. 349 A Charlottl. ft Ordr. 297 - Peter Journalist Kong Georgs V. 59 El fDGh. 2323 - Carl Prof. v. Lan.dbohejsk. Dr.phil. Frede- rikkev. I3Hell. ft Hell. 2251 - Max Prokurist Madvigs Allé 82EI f)V 5409 y - F Slagterm. Wildersg. 60s B - N Stukkatør Nygaardsv. 29 g«|f Ryv. 202 - Peter fh. Yinhdl.Thorsg. 1071H3 fl Tg.1664 - Peter & Co. Vinhdl. Bredg. 6B f Cent.2800 Fergo Elna Enke e. Kommunelæge Silke- borgg. 162 IH f 0 4445y Ferini Jenny Frue Husejer Ahlefeldtsg. 22s B f By 764x Ferlov E Cand. pharm. Fabrikant Viggo Ro- thes V. 26 Charlottl. | Hell. 221 - & Co. elektr. Install. Østerbrog. 54B IH |! Cent. 3310 &3016 - Th. elektr. Install. (Ferlov &Co.) Strand­ boulevard 105* IH f 0 2345 x - Holger Kunsthdl. (Ferlov’s Kunstsalon) Pilestr. 40* B f By 320 - ’s Kunstsalon Nygade 4 B ® Cent. 2184 . Ferm, Fabrikken, Smalleg. 46 El f Gh.l446y FermerW ilh. Landskabsmaler Samsøg.5A' IS Ferniss Einar J Prokurist Vennemindev. 7S M f' Ryv. 576y Ferodo Automobiltilbehør Kultorvet 4 B f Cent. 7628 Ferrall Marinus Afdelingsingeniør Livøg.183 13 f Ryv. 1684 - Konrad Prokurist Serridslevv. 62 IH f 0 5870 FerriIdMinna Enke e. Gross. Mariendalsv. 2 Bs El f Gh.4865 Ferring-Larsen B Landsretssagf. Vimmel- skaftet 32 B f Cent. 2560 Bp. Aaboule- vard 183El f N 5640 Ferrini Carl Kunsthdl. Godthaabsv. 13 A Elf) Gh. 1384 Bp. Godthaabsv. 10 A 1El Ferrold F H Bogholder Fredensborgg. 52El f Tg. 1948x Ferrosan, Akts., pharm. kern. Fabr. Ble g- damsv. 72 IH f Cent. 13176Postkonto 1017 Ferrostaal, Akts., Vognmagerg. 2 B D Cent. 14571 & 14572 FerrowattMetaltraad slampe,Akts.,Laxeg. 14 B I Cent. 12507 Fersk Sild-Eksport, Akts., Strandboulevard 116 IH Ferslev V Enke e. Købmand Frihedsv.ls El a Gh. 3973y - Alma FodlægeVesterbrog. 168 El f) V2280 - Ejnar Kapelmester Fred. d. 6. Allé 93 El |} Gh. 1766 y - Fr. Repræsentant Tagensv. 343E S Tg. 1402y

Made with FlippingBook Ebook Creator