Kraks Vejviser 1929 personregister

Tillæg til Afdeling IT Thomsen Sven Overformynder R. DM. (15. Febr.) Thomson T Told forvalter (25. Marts) Thonning P fh. Apoteker Helsingør (4. Okt.) Thorbjørnsen J K S K Provst II. (29. Maj) Thornam Ad. Fabrikant (7. Juni) Thrigc J I’ B fh. Lektor (27. Juni) Thymann Maria Kunstmalerinde (4. Sept.) Tolderlund PI V Etatsraad R. DM. Straarup (20. Okt.) Toepfer Georg Gross. (4. Marts) Topp N Chr. Snedkerm. (11. Sept.) Tornae W Mægler R. NykjøbingF. (Juni) Toxværd C Sagfører Sparekasse­ direktør R. (10. Maj) Trier Adolph Gross. (21. Juli) Trojel Th. Pastor emer. Birkerød (is. Jan.) Truolsen Martius Bogtrykker For­ lægger (10. Marts) Tuxen Lauritz Prof. Kunstmaler MA. K. DM. (21. Nov. 1927) Tvenstrup Alfred Sølvvarefabr. Randers (24. Okt.) Waagdahl II A Hansen Entre­ prenør (18. Okt.) Vantoro II C Portrætmaler (7. Marts) Vater Poul Gross. (24. Sept.) Weber Rudolf Amtsfuldm. Cand. jur. 'Tender (8. Maj) Weddcrkopp J fh. Skovrider IL (30. Sept ) Weidemann John Murerm. (30. Jan.) Weile Louis Bogtrykker (15. Dee. 1927) West Oscar Kortorchef (14. April) Wostergaard II V Kunstmaler Konservator (25. Aug.) Westermann Johs. Skuespiller (2. Dec. 1927) Vestermark Erik fh. kgl. Hushov­ mester DM. (30 Juni) Wied Svend Bankbestyrer Aarhus (24. Okt.) Wilhelm sen Lars Bygmester (13. Juni) Wilmann Johan Redaktør MF. Lyngby (15. Nov.) Wind Th. Kancelliraad fh. Ju­ stitssekretær R. (7. Aug.) Wind O l‘h. Skovrider Ritmester II. (31. Dec. 1927) Vinge J P fh. Postmester (18. Dec. 1927) Winkler S Fabrikant 11. Kolding (27. April) Winther J P fh. Direktør i Na­ tionalbanken K. DM. (24. Aug.) Winther Søren Købmand R. (25. Juni) Visse C Forretningsf. Aalborg (15. Okt.) Wittenborg Alex Fabrikant Odense (Maj) Vogt II C Ingeniør R. (17. Marts) Woidemann C C S Kapt. DM. R. (9. Nov.) Voigt Fr. Konsulent Viby J. (Sept.) Wolstrup Poul Jørgen Politifuldm. Cand. jur. (27. Sept.) Voltelen Jacob Fabrikingeniør R. Charlott], (27. Febr.) Worsaae Gustav Oberstløjtn. Kmli. R. DM) Aalsgaarde (4. Dec. 1927) Vohtz Holger Læge (12. Febr.) Wøldike Erhardt Overlærer R. Korsør (14. Maj) Torke SWKontorchef (25. Dec. 1927) Zoega Geir T Rektor I. F. 2. Reykjavik (15. April) Zwick C W Kontorchef (29. Juli) Ørbech I F Direktør Skjelskør (11. Okt.) Østergaard M Pastor emer. Char- lottl. (1. Febr.) Østergaard Vilhelm Prof. Forfatter R. DM. Fredensborg (10.,Nov.)

Liste over Døde

I V — 1216— 1232

Nielsen P V fh. Pul dm. i Telegraf­ dir. R. C28. Juli) Nielsen Max Gross. (2. Dec. 1927) Nielsen N C fh. Højskoleforstan­ der Brønderslev (Marts) Nielsen A Isenkr. 11. Rodby (9. Maj) Nielsen Tage Kontorehef (12. Pebr.) Nielsen Soren KunsUidl. (Maj) Nielsen Erhard Læge (1G. Jan.) Nielsen P fh Lærer R. Ejby (Pebr.) Nielsen .T Overmaskinmestor (19. Juli) Nielsen Marti nius Prof. Skuespiller R. Fredensborg- (10. Juli) Nielsen Signe Zakarias Professor- inde (27. Pebr.) Nielsen Th. Redaktør R. Holstebro (1. Juni) Nielsen Routine Marie fh. kgl. Skuespillerinde (G. Juli) Nielsson Haraldur Prof. v. ITniv. I. P. 3. Reykjavik (12. Marts) Nimb .T H fh.Dampmøller (‘11. Juli) Nissen A M fh Skoleinsp. (12. Jan.) Nissen N B Sognepræst (IB. .Pebr.) Nodermann J T Kancelliraad (23. Pebr.) Nords tromWLædervarefabr.(5.0 kt,) Nygart J J A Gaardcjer ML. Fredbo pr. Hvidbjerg (19. Marts) Nørgaard Mary Etatsraadinde (25. Juni) Nørgaard A D Frue Godsojerinde Ryc-Norskov pr. Rye (5. April) Obelitz Aug. Reklamcchef (7.Marts) ()hm R Forpagter 11adsten ■ 23. Aug.) Ohrt J A Pastor enier. (3. Mari.s) Oiescn J P Gesandt K. DM. (4. Sept.) Olafsson Regnar Købmand Vieekon- sui Akureyri Jslatid (14.Sept.) Olafsson Sigur'ur fh. Sysselmand R. Kallaéarnes Island (l)ee. 1927) Olletidorlf J E '.F fh. Distriktsinge­ niør v. Vandbygningsv. K. DM. Prederiksliavn (23. Nov. 1927) Olrik Povl B Billedhugger (lo.Febr.) Olsen C V Departementschef K. DM. (21. Febr.) Olsen II Chr. fh. Dyrlæge (10. Jan.) Olsen Constantin Entreprenør Ingeniør R. »27. Maj) Olsen Em. Forretningsf. (12. Maj) Olsen Chr. Inspektør Skibskon­ struktør R. (10. Juli) Olsen L Inspektør v. Holm. Kir- keg. R. (8. April) Olsen O C Jastitsrand fh. Bog­ trykker R. (5 Marts) Otterstrøm L fh. Rektor R.(l.Marts) Ottesen P Proprietær Elmelund pr. Nakskov (2. April) Ottosen Martha Forfatte rindo (l. Marts) Ovven C A Assurancedir. (6. Okt.) Pade C N A Oberstløjt.n. Trans­ latør IL DM. (2. Marts) Palm Theodor Kunstmaler (1G. Sept.) Paludan-Miiller 0 T Oodsforv. (Maj) Pauli O fh. Redaktør IL (1G. Febr.) Paulsen Alex Direktør (G. Juli) Pedersen B G fh. Kontorchef v. Arbejds- og Fabrikstilsynet R. (24. Dec. 1927) Pedersen Martin Redaktør Nykjo- bing F. (13. Febr.) Pedersen Peder Tømrerm. Jl. (1. Jan.) Pelle H Chr. Overretssagf. (17. Maj) Pers Alfred Læge Dr.med.(26.April) Petersen Allan Direktør MI. R. (3. Okt.) Petersen Aug. Direktør (9. Nov.) Petersen C O Joh. fh. Direktør Dr. pliil. & jur. MVS. K. DM. (11. Maj) Petersen VictorE Direktør (31. Maj) Petersen Wald. Cross. (24. Juli) Petersen Villi. Cross. (29. April) Petersen Edv. Hotelejer Slagelse (29 Marts) Petersen C Lfh. KassererR.(6.Okt.) Petersen Ejnar Læge (9. Maj) Petersen N C Murerm. (21. Maj) Petersen A F Postmester og Tele­ grafbestyrer Skagen (26. Juli)

Petersen Jacob Proprietær R. DM. Brædstrup (2. Sept.) Petersen N J Proprietær Daltofte- gaard pr. Avnede (22. Dec. 1927) Petersen P V Provst R. Karise (8. Nov.) Petersen L P Redaktør Præstø 22. Okt.) Petersen N .J Redakter Faaborg (17. Juli) Petersen Lauritz kgl. Hof-Sadcl- magerm. R. DM. (14. Maj) Petersen 11 P Sagfører (2. Juni) Petersen Jacob Sagfører Næstved (2G. Maj) Petersen Jørgen Skotøjsfabrikant (25. Jan.) Pcytz II N Apoteker (4 .Dec. 1927) Piper E 0 Proprietær ML. Hum- meltofte pr. Lyngby (18. Febr.) Pontoppidan Antoinette Frue(Febr.) de la Porte Anna Kommunelærer­ inde (28. Juli) Poulsen. Plir. Bestyrer Christians- dal'pr. Nakskov (22. Jan.) Poulsen P V fh. Fuldm. i Tole- grafdir. R (18. Febr.) Poulsen A P T Kapt. Stadsingeniør R. DM. Viborg (Aug.) Pralil Samuel Forfatter Direktør (1. Juni) Prytz C V Prof. R. DM. (1. Juni) Prætorius C V Pastor orner. (26. Febr.) Puggaard II Chr. Landsretssagf. (22. Marts) Piirschel Aug. fh. Fabrikant Lyngby (29. Okt.) Rall'enbeig A Bankdirektør R.DM. Odense (8. Sept.) Rasch Hans Chr. Vinhdl. (2. Okt.^ Rasmussen Knud Cross. (20. Juni) Rasmussen J Th.Trepka Postmester Lunderskov (9. Juli) Rasmussen Villi. Sagfører Bank­ direktør (20. Sept.) Ravn R IT Sognepræst Henne (Juni) Recharté C Bogtrykker (23. Dec;. 1927) Reddersen G AOross. (15. Dec. 1927) lléc S Arkitekt (20. Nov. 1927) Reedtz-Thott SM Enkebaronesse Biskopstorp (1G. Aug.) Reinhard Kay .Direktør R. DM. (17. Juli) Repholtz Alb. Kunstmaler (5.Marts) Reventlow Ferdinand Greve fli. Gesandt SK. DM. Vindeholme pr. Munkebo (31. Marts) Reventlow Oeo Fabrikant. (9. Febr.) Riemann Peter J St. Pastor emer. (G. April) Riemann C L kgl. Vejer og Maaler Hillerød (G. Juli) Ring C V fh. Hovedbogholder v. Statsb. IL (18. Nov. 1927) Roed P fii. Folketingsmand (24.Maj) Rolidc F W Komponist (6. April) Rolsted E V fh. Forstander 11. (21. Marts) Rosen Anton Prof. Arkitekt MA. R. DM. (2. Juli) Rosenborg les Driftsbestyrer sv. Vicekonsul Kongsdal pr. Mari­ ager (2. Jan.) Rosenkjær Niels Arkitekt (8. Febi-.) Rossen R P fh. Bankdirektør R. Tønder (15. Juni) Rossing II J G Købmand Nysted (26. Febr.) Rothe Karen Marie Frue (6. Aug.) Rudkjøbing C Th. fh. Skoleinspek­ tør Frederikssund (10. Jan.) Rørdam IagerSkat Enkefrue (6.Aug.) Samson S I Gross. (29. Maj) Samson A C Sognepræst Fuglse pr. Iloleby (Maj) Samuelsen L Dommerfuldm. Odder (7. Dec. 1927) Sarauw Georg Intendant Gøteborg (17., Febr.) Sartor Hjalmar Uudertelegrafbesty- rer (15. Sept.) Schimmelmann Elisabeth Enke- lensgreviude (31. Aug.) Schjøth Christian Læge Silkeborg (Marts)

Schmidt A Godsejer Høcgliolm pr. Trust.rup (19. Maj) Schmidt Peder Proprietær R. DM. Aarhus (7. Juli) SchmithE F Arkitekt (2G. Dec. 1927) Schou il II Direktør K. Kuabstrup Teglværk (25. Sept.) Schou W Kunsthdl. (li. Sept.) Schou Erik Prof. Dr. phil.E. (8.Nov.) Schousboe Agnes Bispiude (23. Nov. 1927) Scliram V L Sognepræst Turø pr. Svendborg (31. Dec. 1927) Schrøder Antli, Bei-nstorlf Hoved­ kasserer Lyngby (18. Maj) Schrøder Emanuela l'h. Opera­ sangerinde (10. Dec. 1927) Sehroder Chr. Pastor emer. (22. Dec. 1927) Schwcnnescn. H F Arkivar FM. (7. Aug.) Schæll’er JA 'Forretningsf. (29. Aug.) Sohonockcrtl Kunstdrejerm.(5. Jan.) Segall S W Direktør (26. Maj) Sehestod Holger Ingeniør (l.Jan.) Sejersen S Sagfører Branddirektør Odder (3. Febr.) Selehau O Læge Randers (14. Febr.) Solcbau G L fh. Overlærer R. Nykjøbing F. (30. Dec. 1927) Sevel II E Skoningerne (21. Maj) Seydcl E fh. Kredslæge 11. Korsør (20. Marts) Simonsen Simon. Dyremalor R. (2G. Eebr.) Skade J C M' R Oberst R. DM. (15. Aug.) Skeel Nelly Priorinde Roskilde (7. Maj) Skrike Elisabeth Kammerherre­ inde (8. Eebr.) Skytte Jens Forfatter R. Kolding (28. Febr.) Sommer AV Hovedkasseror (18.Okt.) Sommerfeldt O E V Læge Sølle­ rød (31. Jan.) Sprechler E Apoteker (6. Aug.) Steen II CM lfof-Boghdl.(2G.Jan.) Stoenberg Georg Arkitekt (22. Aug) Stenholm J P Tandlæge (Juli) Stilling .1 M Direktør R. DM. Aarhus (21. Maj) Stokkobye EvikTobaksfabr. Odense (25. Juli) StrarupCarl Læge Slagelse (13.Maj) Stricker V Kredslæge Fjellerup (31. Aug.) Struve R Farverin. (29. A ug) Strø.ver Charles Gross. R. (22 Juli) Stub August Bournonville Direktør (23. Marts) Stub Jens C J Husejer Insp. f. Østifternes Landhypotekforen. Nørre Alslev (Dec. 1927) Sund bo J P Redaktør MF. Esbjerg (19. Marts) Svanholm Anna Enkefrue Sebber­ kloster pr. Sebbersund (27. Jan.) SvendsenViggoProkurist (15. Eebr.) Svendsen P W Præst Nakskov (18. Apr 1) Siibcrg A Forpagter Kjørup pr. Kappendrup (Marts) Søderberg Chr. fh. Kredslæge R. Humlebæk (11. Aug.) Søl toft-Jensen H C Rigsdagssteno­ graf (4. Marts) Sørensen J C Branddirektør Borg­ mester Roskilde (29. Okt.) Sørensen Kari Direktør (20. Marts) Sørensen Chr. fh. Forstander (29. Juli) Sørensen J Guldsmed R. Vejle (23. Dec. 1927) Sørensen Chr. Købmand Aarup (29. Dec. 1927) SørensenRSOver)ærerStege(12.Jan.) Sørensen Chr. Postmester R. Hor­ sens (9. Marts) Sørensen A Prof. R. DM. Hobro (25. Dec. 1927) Sørensen Søren T Prof. Dr. med. K. 1)M. (5. Okt.) Tape A C Kapt. R. (11. Juni) Thaibitzer Karl Ingeniør Cand. polyt. R. Slagelse (5. Febr.) Thierry Aug. fh. Distriktslæge R. DM. Gilleleje (9. Marts)

Made with FlippingBook Ebook Creator