Kraks vejviser1924 personregister

Animated publication

Afdeling IV .

P erson -R eg ister for Kjøbenhavn,

Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andro næringsdrivende Erhverv i K jø b en h a vn , F red erik sb erg , H elleru p og om liggende V illa ­ byer under ét med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Barberer, Frugthandlere, Yiktualiehandlei e og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret findes opfort i disse,’men er udeladt i Person-Registret. institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjobenhavn. — Adresser paa Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjobenhavn, se Afd. Y, Provins-Register.

L i s t e o v e r D e d e .

I Slutningen af denne Afdeling findes en Fortegnelse over kendte Personer, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1922 — 30. November 1923.

En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1 ) E f t e r n a v n e e r o r d n e t s tr e n g t a lfa b e tis k . Dobbelte Navne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen* Gad efter alle Hansenerne. 2 ) In d en f o r s a m m e E fte r n a v n e r O rd n in g en f o r e t a g e t e f t e r S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunclærcrindc, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Haren Person liere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3 ) In den f o r s a m m e S tillin g e r O rd n in gen f o r e t a g e t e f t e r F o r b o g s t a v e r (F o r n a v n e ). (Ordningen er strængt alfabetisk, nanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen ~ Hansen A P etc.; Hansen A & Oo. ~ Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det forste Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, .De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind),

O p t a g e l s e i V e j v i s e r e n s k e r e f t e r R e d a k t i o n e n s S k e n «

Afdeling IV Person-Register for Kjøbenhavn. T ilsv a ren d e A d resser for P ro v in sen find es i A fd . V . P ro v in s-R eg ister.

Aagaard M Kommunelærerinde Fjords Allé 1US E f N 4137x - HV M Konstruktør Bogholderallé78Vanl.. - P Køkkonndstyrsforr. Kompagnistr. 19 E f iBy 310v Bp. Sigridsv. 22 Hell. uliusMaler Fotograf GI. Kongev. 1672E V2027x (9-10) R Malerm. Bodilsg. 3° E - EmmaFrøken Maskinafskrivniugsbur. Go- thersg. 364 E f Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur.Folkvarsv.78® f Gh 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B3 © f 0 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 E f By 1391y - O F Murerm.Amager Fælledv.13© fCent. 12786 (10-2) Bp. Amagerbrog. 283 © f Am. 2800 - Th. Murerm. Hollænderdybet 142© f Am. 2139x - K Organist Norgesg. 563 E f Am. 3075v - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby f Vb. 179x - Chr. Papirhdl. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2S E f Palæ 1974 - IG Pastor emer. Strandboulevard 72®© f 0 261y - H Postassist. Langelandsv. 37 0 f Gb. 3427x - P F Postkontrolør Helgolandsg. S3 B - ’s Pressebureau Amagerbrog. 40E f Cent 12464 & 12465 -O H Prof. Grenaag. S2 © - A Professorinde Kroghsg. I4 © - Joakim Redaktør Amager Boulevard 134* (cl f Am. 1427x -A M Repræsentant Borups Allé 239* Brh. f Gh. 3377u - P I ) Tandlæge Gilbjergg. 42E - Aage Tømrerm. Gunlegsg. 48* E f Am. 2379y - A S Tømrerm. Kristianiag 6K© f 04F27y - Peder Tomrerm. Njalsg. 392 E f Am.465y - A & V Zahle Vognmænd Vendersg. 16 E f Cent. 4430 Aagaard-Hansen Ti Fnldm. Bald('isp. 65' IQ f 'i>. lr.nox Aagaard-Jensen C F Kunstmaler Schlegels aiio 'V' m Angndo«.Brodfabrik, AktH,, Aaboulevard32 I l f Cent. 1181 & 9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. A m a^orbroj^.K K J (Bl J | A in .7 2 0 v Tip. H ø jd o - vnngH All*- 2 2 (SI Jgl A m . 2 2 0 7 y Aagesen Harald Bogholder Bagsværd - .IN Boghold(T n. Magist. Ingerslovsg. 130® E f V 2046v - Johanne Broderjhdl. Falkonerallé 19 EB - Viggo Departementschef! Kultusm.K.DM. Brodersøns Alio 2 Hell.JI H< 11.1823 - Il O ForrotiiingHf. Fredoriksv. 813IE1 - A Hdlsgartner Taaraby pr. Kastrup f Kastrup 65 -Vagn llujesløretssagf. kst. Kammer­ advokat U Fredh. Kan. 10(Bl f Cent.2550 & 11550 (10-4) Bp. Stockholmsg. 531,2© ® 0 728

Aabye Jørgen Kunstmaler Classensg. 17B*© f 0 464y - AM Manufakttirhdlske Falkonerallé 1 0 6 0 $1N 3855 Bp. Fjords Allé 14 [0 - Vilh. Prokurist Griffenfeldtsg. 544 IS - Th. Frøken Teemballageforr.Nørreg.l63E f By 751x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E D Palæ 878x Aabøge G Flytte- & Transportforr. Dag- marsg. 10 E f Tg. 2780y Aat ølI Lauritz Fotoeraf Frederiksbergg. 14 E f By 7154 Aadam J Chr. Gulvbeklædningsforr. Julius Bioms G. 233 E |j Tg. 370x Aae Olga Malerinde Johannev 9*0 f N2341u Aaen P J Postassist. Frederiksborgv. 176° E f Tg. 2950v AaesTh.Maskinm.iFlaadenHolmbladsg.763© Aafeldt H C Overretssagf. Niels Hemraing- sens G. 9 E fC en t. 6722 & 14897 Bp. Ve- sterbrog. 351E f V 4357 Aagaard I S Anlægsgartner Høeghs Allé 6 Gjentofte $ Hell. 1342 - O O Assist. v.Nyb.Kommandantskab DM. Ræveg. 8,9 E f Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredericiag. 902 E f Palæ 2551 - Johs. Borddekoratør Tingv. 17 @1 - Johs. &Kaj Peter en Borddekoratører Toldbodg. i6 E U Palæ 414x - Carl ECand.polyt. tekn. FotografRedaktør Tordenskjoldsg 16 E f By 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte J Holte467 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. f Damsø 220 - Chr. Direktør Leifsg. 11* B fl Am. 265 x - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2 B - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 72O f V 6015y - J enny Enkefrue Østerbrog. 1244@1 f 0 2429y - Margaret Enkefrue GI. Kongev. 159* E f V 6354x - Jobs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told­ bodg. 16 E f Palæ 414x - N A Forretningsf. Esromg. 32 E Tg. 465y - Dagmar Friø' Amager Fælledv. 9S fol $ Am. lØHOx - D E Frøken Carl Bernhards V. 31E - K Fnldm. v.Rigsadvokaturen Rihrg. 12S|0] - Harald Gross. Gustav Adolf,s G. 112 |D| - Otto Gross. (Colindcr &Co.)Trondhjemsg. 102 i | 0 439x - & F red e rik s ø n G u ld s m e d e n ! S t. 1‘od o rS t.r. 2 0 IH j|l B.V 7 1 6 7 - V G u ld sm e d e m . ( A a g a a r d & F r e d e r ik s e n ) Langelandsv. 3* 0 - Paul Ingeniør (Haoli & Bonno.YKftf.) Manog. f)1M f St. 778x - J C H Justitsraadinde V-Voldg. 89 E - C h ris tin e K lk o lle k tric e 1. S tr a n d s tr . 1 8 2 IKJ J) L’alæ IHfj.'Jx - A n n in e K o m m u n e læ re rin d o A b ile lg a a rd sg . 45 © f 0 40v - A I’ L Kommunelærer Tihirkeg. 21:l 11 - Ida Kommunelærerindo lli'lgolandsg.9;,|B! - Julie Kommunelærelinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. f Hell. 622

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder Graabrødrct. 8 B | By 7305 Aaager Janus Murerm. Jomsborgv. 31Hell. S Hell. 74 Aabaad’s CStovsugning&Husgernings-Kon- tor St. Peder Str. 24 E f Cent. 14731 Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im­ presario Western! BO4 i | V 2325v Aabak A C Gross. Frm. V-Voldg. 109 0 f Cent. 3106 & 3126 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 22 ES f St. 862y - K, Akts., Snedkerm. Ø-Voldg. 8 E fCent. 14041 Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E f Cent. 8447 art Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 m I St. 1323 Aabcka, Charles Selmer Danmarksg. lf f l| Cent. 12695 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Sparres- holmv. 16 Brh. f Bella 559 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 E $ Tg. 1766x Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 251© - HP Urtekr. Prinsesseg. 26 © f Am. 4956 Aabera Erik Instrumentmager Baggesensg. 21 D IH | N 4057v - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 82 [s] $1 Am. 3365 - Aug. Tømrerm.IngolfsAllé44[S]f Am.1375 Aabirk Svt nd Trikotagehdl. Skodsborg f Skodsb. 66 Aaboe P J S Snedkerm. Ole Sulirs G. 181E Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70EI f Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H Nielsen Aaboulevard 40 IS D N 778 Aaboulevard-Kiosken ved E Nielsen Aabou­ levard 9C E f Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 GU 2! Am. 3041 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt. llattensens Allé 4S E | Gh. 2766 - I Kemmunclærerinde Classensg.17AS (øl f 0 2414y - .Johan K o m m u n e læ re r W ilh. Sm idtu V'. 1 Gjentofte f Gjent. 380 Aabyo [So endv. Aaby] - K(land. thool. I.icior Massør DoNNoriugon 18:| (Hl | N 3193 - CEnke e. Apoteker Østerbrog. 39* © f 0 2467 x - T h ild a F.nkøiVue llo llæ n d erv ■. 2M;| iV] - Henriette EtatsraadindeO allisensv. i l Hell. $ Hell. 303x - f) F is k e r r a r liø js r e g is tr a to r A n n a sv .4 ' IIo lI. | llell. 2061 v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34 mi f V 2760y E1 h <> F rø k en Ilo llæm lerv . 23:‘ IVI £1 V 28H2 - Rud. Gross. l ’apirposeftJbr. Grilienléldtsg. 544 El f Cent. 1257 - ■! S F I n g e n iø r N 01 te d a m N g .3 1® J )N 2 8 ''9 x - F r . K a sse r e r II. C la n se n sg . 2 7 1 [Dl jjj 0 3 8 4 7 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3*111 DV 2769 v

.Mt;

S i n L i v s f o r s i k r i n g t o g n e r m a n i N o r d i s k ; L i v s f o r s i k r i n g .

3 0

Person-Register for Kjøbenliavn Abel V C Fuldm. u. Magist, Odenseg. 134 B - KnudGlarm.Vesterbrog.1028,1i | V 3713 - C F M Gross. Vennemindev. 202 ES - Helmer Gross. Agenturforr. Peder Hvit- feldtsStr. 1 E f Cent. 14756 Bp. I E Ohl- sens G. 191B f 0 6323 - M & Co. Gross. Vennemindev. 20' istrjf S t . 1172 - S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 431SU - F Smedem. Slotsg. 5 SI Bp. Nørrebrog. 34Mb-°[NJ f N 693v - O C Smedem. Fuglebakkev. 90 E f Gh. 1033y Bp. Duev.883 IB - A E Tømrerm. (NHAbel) Valdemarsg. 0‘F B - N H Tømrerm. Frm. Valdemarsg. 33 E j f Cent. 4644 - AxelAUrmager Torveg. 37 B f Am.5636x Bp. Holm. Kan. 282 E - I V Urmager Landemærkets2E f By 7113 Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 B se Afd. II Real-Registor Abeil E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse Sofies V. 23s El Abild L J K Inspektør Dronn. Dagmars Allé 221Valby Abildgaard - Just Ab i l dgaar d jun. Assurandør Stormg. 4 i | Cent. 7008 &6399 Bp. Rungsted f Rungsted 318 - J Chr. Direktør Vodroffspl. 82 3 - Robert Forretningsf. Grundtvigsv. 4243 f V 6649x - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334 [Sj - Just Konsul Cross, .lens Kofods G. 1* E D Cent. 11105 - Carl Købmand GI. Kongev. 1 0 4 3 f Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3 B - L Malerm. Larsbjørusstr.21 E f By 2179y Bp. Kochsv. 3123 f V 6096y - V Pianostemmer Kastruplundsg. 11 Ka­ strup - C Postkontrolør Smalleg. I3 El f Gh. 1169 x - A Prokurist Lcifsg. 53El f Am. 974 y - I Chr. Sukkervarela.br. Cl. Kongev. 39 3 | Cent. 11321 Abildgaard-Elling Just fh. Bankfuldm. Leifsg. 8S B Abildskov P Malerm. Nyelandsv. 50s El f Ch. 741u Bp. Castbergsv. 6. Valby Abildstrøm A Husejer Frihedens Allé l l s iSj Abildtrup N Hdlsrejsende Holcks PI. 2 Brh. D Bella 132 Abingdon ved A Rønnow NielsHemmingsens G. 32 E f Cent. 4304 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham Leo Guldsmed Gernersg. 65 E $ Palæ 847y Abrahams Ch. Ekspcditionssekr. u. Magist. Peder Skrams G.84E |} By 2753 y - N Inspektor v. Klasselotteriet st. Kon­ gensg. 974 E f Palæ 894y - J Kapt. R. Cl. Kongev. 1023 3 f V 5981x Abrahamsen J Anlægsgartner Flinterupv. 18 Vanl. f Damsø 434 - J Bagerm. Frederikssundsv. 147 A s Brh'. D Bel la 40 - J Ilameskrædderinde Kongedybet 4e ED - Erik Dr. phil. Organist Gyldenlovesg. 10s E f Cent. 3385 - K Enke e. Læge Maglekildev. 151 3 f V 940 x - Nina EnkefrueFrdbg. Allé 42 B3 3 ffiCent, 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293 E f Palæ 3291 - Einar Forretningsf. Vesterbrog. 693 EJ - Holger M Forretningsf. Sundv.l22Hell. ffi Ørehøj 2744-x -Leopold Forretningsf. Svanemosegaardsv. 4‘ 3 | N 4409y - Elisabeth Forstanderinde Amagerbrog. 1593 B f Am. ll l x - Johanne Frue St, Jakobs G. 184B f 0 2897u - Poul Fuldm. u. Telegrafv. IVesterfælledv. 904 3 f V 1481v

Aage—Abra Aagesen C J Kirschoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 521 13 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 0 ® Am. 998 y - Jacob Repræsentant Griffenfeldtsg. 284[iS f N 626 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 53 Ej j§ Am. 2470 - E Skotøjsreparatør Snndevedsg. 2 S3 Jj V 1987y - Aage Snedkerm. Westend 29 B J) V1438 Aagreen L V Ingeniør Valdemarsg. 412 El $ V 5940 v Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoneralié 0 120 T\ f Cent. 10940 Akerlund i M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 B - Henry Gross. (Chr.CRahr& Co.) Nyvej 9 3 f) V 3305 - John Qross. Puggaardsg. 84 EJ § By 485x - N J Skrædderm. Kong. Nyt. 22 E D is­ kontobank og Revisionsbankens Bygning D Cent. 6209 Bp. Bredg. 47s E fP a læ 1912 Aakerlund A Speditør Toldklarerer PeterFa- bers G. 354 [É f N 3549 x Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- sesseg. 104E f Palæ 597 u ' Aakessen Aa Musikdir. Nørrebrog. 38 A4 (S Akesson J N Cross. N-Yoldg.22 E Aa-Kiosken Aaboulevard 50 [S D, Cent. 11037 Aakjær Svend Cand. mag. Venusv.244 [s] f Am.4033y Aaland li P Kunstmaler Ilolmbladsg. 794 [S] Aalberg Joseph Kreaturkomm.Monrads Allé 20 Valby f Vb. 1155 - Vilh. Købmand Virum Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Pe­ der Skrams G. 24 E $ Cent, 10254 &11254 Aalling .1 Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A3 [3 D V6686x - & Rasmussen Sølvsmede N-Søgade 17EJ) By 1919y AalundOttoGlarmIiolsteinsg45Bf)Cent.9936 Aamo David Direktør Hollamderdybct 2C[C] | Am. 1506 Aamodt Hans Driftsinsp. Strandboulevard 722 i | 0 3646 - Maria v.IIedermann Frue Musiklærerinde Løngangsstr. 373 B J) By 1526y - Ax e l E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 H | Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aandssvageanstalter se Afd. IIReal-Rcgister Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard 1012 i | 0 3141 y Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224 B J) 0 2246 y Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21 B 13 Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 6:! Valby I Vb. 19fiy Aarestrup Emil Afdelingschef Stægers Allé 33 EJ |i Gh. 2569 Georg Bankbestyrer Maglekildev. 133 3 f V 7150 - Marie Enkefrue Falkonerallé 412 [0 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834 B Aarfelt A L W BilledskærerSkydebaneg. 1 i | V 3058 Bp. Matthæusg 282 B -I I Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 Bb 1 B f)V 63 Bp. Sonderg. 4 4 [Bl Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s El f) V 292lx - Jacob Vaffelfabr. Heibergs Allé 8 Vanl. D Damsø 203 Aarkrogh V M Kapelmusikus Jagtv. 713 [0 AarreHansFuldm. iKbhvnsKreditforen.Gaa- sebæksv. 21 Valby f) Vb. 414 Aars S A Bagerm. Falkonerallé 96 [ø S N5858 - Einar Forrétningsf. Oehlensclila^gersg. 64 IH f V 7619 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93 (H fl 0 1024x Aar8bo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 , É t By 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf • Trolles G. 74 E | By 7773 Aareleff Hilda Frøken Vodroffspl. 22 3 f V6084y -

IV - 562

Aarslev-Jensen K Mamifakturbdl. Borups Allé 213 Brh. f Gh. 2717 Bp. Genfor­ eningspi. 14s Brh. Aarstad W Driftsingeniør Halmt. 17 E - W O C Prokurist Ravnsb. Tværg. 53 iSJ f N4033v Aarsø M Bogholder Vesterbrog. 60 B f V 5827 y Aarsøe A J M Fuldm. Ti birkeg. 184 [Ni |j N 4914v AarupChr.Bankbestyrer Hjortholmsv.5 Holte ffi Holte 429 - Einar Cyklehdl. Anemonev. 8 Gjentofte J} Gj ent. 830 - Ulla Frue Amager Boulevard 41B - John Malerm.Godthaabsv.30DS UGh.406,6 - Chr. Metaltraadvaréfahr. Vølundsg. I4 El -& Co. Metaltraadvarefabr.Dortheav.39EI f Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Rudolph Berghs G. 43&i - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 E - P J Revisor S-Boulevard 873 B Aarup Hansen J Assist. u. Magist. S-Boule- vard 902 B - Fr. Bankassist. S-Boulevard 864-B - Th. Fuldm. Cand. jur. Dronn. Tværg. 54r> E | Palæ 3722 Aarvig S & M Syge- &PlejehjemFrdbg. Allé 42 B 13 D V 750y Aarøe M Kaffehdl. Jernbanev. 1A Lyngby Aas I C Direktør V-Boulevard 454 El fl By 567y - A W Fotograf V-Boulevard 454 B - JFNaalemagerm.Gothersg.41KI J)By3920 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. f Ordr. 1057 - H O Skrædderm. Regnar Lodbrogs A llé20 [S] f! Am. 4216 Aasberg .1F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. fl Hell. 617,y - J Fuldm. Borups Allé 71E GE Malenn. Vølundsg. 54E f Tg. 1482x Asell Per Overmontør Rehckkav. 18* Hell. Aaskov L .1 R Cigarfabr. Turesensg. 6S E Aaskow WWilladsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby f Vb. 602 Aasted David KontorohefRønnealléGLyngby f Lyngby 472 tella Modehdl. Fredensg. 41(S) - Anna Tandlæge st. Kongensg. 5 E f Palæ 402 - J D Tapetserer (HPlambeck’s Eftf.) Stam- pesg. ? 1 | V 7669 - S Tapetserer (H Plambeck’s Eftf.) st. Kongensg. 53 E ffi Palæ 402 Aastrand H Bagerm. Strandstr. Dragør f Dragør 79 - Herman Urtekr. Karensg. 1 Valby f Vb. 274 y Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Lyngbyv.852 H - Carl Gross. Toldbodg. 10 E f Cent. 9256 Bp. Helgesv. 172 E) J) Gh. 993y - C II Ingeniør Ryesg. 53 [N] - H P Pastor emer. Ringsted g. 62 i f 0 1447 y - Th. Provst emer. R. Strandboulev.ard 9321U f 0 2334v Aastrøm Carl Smedem. Nærum f Nærum 43 Aasø I* H Isoleringsmester Hovedvangen 16s Brh. f Bella 300 Aasøe M O Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby J} Vb 397y Aavang ved CBach-Hansen Vaskeri l.Frede- riksborgv. 28 E f Tg. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. Webcrsg. 151 B Abben J ulie Enkefrue Svanholmsv. 14A23 f V 6202 u - Hedevig Frøken Kasserer Cand. phil. Svanholmsv. 14 A2 3 f V 6202 u - F Mekaniker Gross. Aaboulevard 5 3 Bp. Æblestien 1 ED - Verner Slagterm. Smalleg. 26B (S f Gh. 1041y Bp. Smalleg. 221[0 A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh.'Kan.2 E] f Cent. 14770 &14771 Abel Camilla Enkefrue Østerbrog. 1501B ff 0 4365v

Person-Register for Kjøbenhavn Abrahamsen GrA Giarm. Østerbrog. 134 M J 0 1123 v Bp. Koldingg. 31 El - Axel Gross. Direktor R. Pålæg- 8be E 31 Cent, 8771 - Axel IngeniørKurlandsg.l53[S]JAm.8657y - S Ingeniør Cand. polyt. Brede Ladegaard pr. Lyngby U Lyngby 272 - V K Ingeniør Grundtvig,sv. 23 [3 J V 8100 - O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. Farverg. 27 E - V K Kommunelærer Vennemindev. 68A2 M J St. 1058x - Hans L.æge Dr. med. Vesterbrog. 101IHJ Cent, 5465(12-2 samt Torsd. (5-7) - Harald Læge Dr.niod. Ø-Farimagsg.Kom- munehosp. Kl D By 498 x& By 6(540 - Albert Overtelegratbestyrer Rygaards Allé 40 Hell. J Ueli. 1719 -M L Pastor emer. Evaldsg. 43K J N 53x - Aage Repræsentant Skaaneg. 134 W - M Restaurator Toldbodg.l3E D Palæl399 Bp. GI. Vartovs V. 36 Hell. J) St. 309 - Charles Sekretær Cand. jur. Hortensiav. 10 EDJ) V 7560 - A Skrædderm. Dannebrogsg. 32 E |) V 2917x - A Skrædderis. Ravnsb. Tvang. 4libl [N] il N4084v - Einer Skrædderm. Flensborgg. 194E - P Skrædderm. Istedg. 991E J V 5497 x - CF Smørrebrødslørr. Dronn. Tvang. 17 E J Palæ 2716x - A Urtekr. Jomsborgv. 28 Hell. J Ørehøj 24(55 Abrahamson Harriet Direktør Frederiks-, borgg. 314 00 |) Cent. 9928 - Jutta kgl. IIof-Frisørinde Kjøbmagerg. 31 Kl J By 2424 Bp. Frederiksborgg.314 E - Jenny Frue Hambros Allé 10 Hell. ffi Hell. 1559 - B &F Frøkner Gothersg. 1601Kl DBy 4683 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Ved Amagerport 7r’ El Jj) Am. 151.3x - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 B | Cent. 749 & 5247 -M A Ingeniør Gothersg. 1603Kl J B,y8680 - Jul. Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 E J Cent. 9928 Abramovitsch JSkrædderm. (Herreskrædde­ riet Absalon) st. Regneg. 17'- E Abramowitz G Skrædderm. Western! 23E J V5894 x Bp. Drej øg. 10s 13 J St. 1291y Absalon, Annonce- & Reklamebureau ved Holger Hansen Landemærket 49 E - Bud Transport-Co. ved Sigvald Mulmer Stiuliestr. .1(5E J Cent. 11221 & By 8424 - Fo r s i k r i n g s - Ak t i e s e l s k a b e t , Ab s a ­ lon Raadliuspl. 45 Hil J Cent.9980 se Opta­ gelsen under Absalon i Real-Registret - Kbhvns-Frdbg. Vinduespoleringsbureau ved A Lindegaard Eskildsg. 35E J V4809 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 E JCent. 21(51, 7961 & 7981 Telegrain- adr. „ÅecumuIator“Postgiro Konto Nr. 974 Achen PH Agenturforr. Gross. Rosenborgg. 24 E f By 1658 - H G Bogholder Nørrebrog. 684(H1JN1184y - Chr. fh. Gross. Vodroffspl.141 [9 Jl V 4880 - Mathilde Tandlæge Kong. Nyt. 8 1 | Cent. 3!!'9 Bp. Kanslerg. 1()2 Él J 0 (520 v Achilles G Translatør Sundv. 102Hell. J Ørehøj 270(5 Achton L P Trafikmester Valborg A llé322 Valby Acka, Murreparations- og Kakkelovnskomp., ved Julius Nielsen Vesterbrog. 146 E J ) V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Nygade 5 E Jj By 3442 &By 36(54 Bp Fredensv.17 Charlott!. JOrdr.733 Ackermann K E Orlogskapt. Vagerinsp.R. Gernersg. 2 E J) Mil. 236 Acta ved Emil RosePapæske-&Kartonnage- fabr. Vesterbrog. 137 13 Jj V 9413 y Activ ved P H Lindvang elektr.Instal- lationsforr. Kirsteinsg. 4 E J 0 414 - Pakkassefabrikken, OWinther Holmensg. 2(5 E Jj By 2808x

IV - 563

Abra—Afte

Admiraiitetsdepartementet Slotsholmsg. 10 m (1-5) J Mil. 201 se Afd. II Real-Regi­ ster u. Marineministeriet. Adolph Einar Direktør v. Oriogsv. R, DM. Overg. o. V. (50 ® J Mil. 188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg, 2*2 Gjentofte J Gjcnt. 279 - Ingeborg Frøken Svendsg. 23E - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr. Th. Adolph’s Enke MSH. R, Slots­ holmsg. 162 E J Cent. 9782 " Fr. Th. Ad o l p h ’s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 E J Cent. 7082 - O E Jægermester Godsejer Frodorikkev. 1(5 Hell. J Hell. 855 - Asger Kapt. i Livg. Kmjkr. Ø-Voldg. Livg. Kas. E J By 4295 - L Overmaskinmester v. OarlsbergB rygge­ nerne Pasteursv. E J V 1475x - T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4A<:E J By 3310 - OveSnedkerm.Frejasg.oElBp. Birkeg,8R[N] Adolphsen Aage Boghldmedlij. Blegdamsv. 11 l-’ lø] “ ' - Anna Enkefrue Dukkeforr. Blegdamsv. 114 m J 0 2972 x - Vakl. Magasin forvalter Brogade 5:i E Jj Am. 5676 x - C Revisor Edvard Grings G. 282 sSj J St. 1807 y Adolphson II S Sproglærerinde Linnésg. 39* E Jj By 1337 x Adressebog og Handelskalender, Kraks Vej­ viser Nytorv 17 E Jj Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 214 Adriaanse Marius Gross. Agenturforr. Havneg. 85 E J Cent. 1.0960 Bp. Dyvekes Allé 13 m AdrianO CCand. mag. Kommunelærer Bro- bergsg. I4 E J Am.5893y ■ A M L Enkefrue Nyhavn 38s E J By 5571 x - Rud. Gas-&Vandm.Kobbersmedem.il. (H H Adrian) Toldbodg. 212E J Palæl588 - II H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 E J Cent. 3238 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l4 E - Th. Malerm. st. Kongensg.442 E JPalæ421 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E J Cent. 2944 AdriansenEBmleksped.Larslejsstr.lEJCent. 12975 &By7559 Bp. Hvalsøv. 23 Brh. - Jan Gaardejer st. Magleby J Magle 108 Adsbøl Carl Tandlæge Vimmelskaftet 42 B E J By (5491 Bp. Strandv. 228 A Char­ lott!. Jj Ordr. 2078 AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. pharm. Allég. 27A1(El J Gh. 1453 x - W Jordt Giarm. Bregnev. 19 Gjentofte J Gjent. 485 - Hugo Læge Dr. med. 11. N-Farimagsg. I l 2 E J By 5007 Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer Ø.-Fasanv. 20s 0 A.E.G. Dansk El ekt ri ci t et s Ak t i es el ­ s kab llepr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9. G.5 E JCent.5000 &4322 Telegramadr. „Gea“ Postkonto Nr. 357 A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge J Pe­ tersen Chr. d. 9. G. 10 E J Cent. 10830 Aeronautiske Selskab, Det danske, Amalieg. 34 E jCent.10140 se Afd. HReal-Register Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 E J V5353y Afholdsforeninger se Afd. II Real-Register A f h o l d s h o t e l l e t Colbjørnsensg.29 E J Cent. 2196 & 2197 Telegramadr. „Afhold14 Afnejemaskinen Dan ved Carl CDanly &Co. Ærøvej S E J Gh. 4208 Afrikanske Handelsselskab, Det, ved Rrohn &Co. Ny Toldbodg. 37 E J Cent. 5659 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. II Re­ al-Register Aftenbladet Landemærket 3 E Red. JCent. 4193 Eksped. J Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 E J V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E Red. J Cent. 4737 Eksped. J Cent. 9393

A c t i v - S m o r r e b r ø d s f o r r e t n . A c t i v Skinderg. 20 E Jj Bv 5845 x og Kattesund 12 E J) By 6790 A d a m ’s T r a n s p o r t Co. A k t s ., Bern- storffsv. ,19 13 JjOent. 7400 Grundlagt 1884 Postgiro Konto Nr. 174 Adams Gudrun Solvejg Assist. Vodroffsv. 17 Hh2 El Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 E Jj Cent. (5146 - O Gross. MSH. R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773 E - Il P HusejerGodthaabsv. 444E JjGh.2402 - O V Guide Ny Cavlsbergv. 71 1 | V9400v - PP mus. Instrumentmager Adelg. 31 E Jj Palæ 287 v - H F Malerm. Frederiksborgg. 37 E 3} By 953 x - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - A H A Manufakturhdl. Hanstholmsv.30 s Vanl. - Søstrene Manufakturhdl. Peter Bangs V. 32B E Jj Gh. 1027 y - A T Redaktør Badstuestr. 91E - I) T Regnskabsf. Fredericiag. 104 E Adeler [Se endv. Adler] - Cosmus Baron fh.Fuldm. i Finm. Ryesg.30 Villaen Kl Jj N 2035 - C H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3 E Jj 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fuldm. Solsortv. 58 E JJ Gh. 854 x Adelsbøll Niels Bjerring Bagerm. Allég.25 E J) Gh. 4447 Adels Forbund, Dansk Dronn. Tværg. 7 B | Palæ 1785 x (4-5) se Afd. II Real-Register Adelson R Enkefrue Gyldenlovesg. 103E I) Py 4.81 y - Semi Prokurist Hans Backers Allé 142 E Adelsteen Alfred Repræsentant Kingosg. 53 E J) V 2996 u Adelsten H Repræsentant Gudrunsv. 8 Char­ lott!. Jl Ordr. 1428 Adelvig E & H Schloemer Konfekturehdl. Fiolstr. 18 E Jj By 1817 x Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- marids G. 52 LN] - E V Cigarfabr. P D Løvs Allé l 3 E Jj Tg. 875 u Adler [Se endv. Adeler] - I) B Bankier (D B Adler & Co.) Islands Brygge 52E J) Ain. 197 - & Co. Cigaret- &Tobaksfabr. GI. Kongev. 41 E | V 7133 - Ludv. F Cigaretfabr. (Adler & Co.) GI. Kongev. 411E J Cent. 1333 - Henry Direktør vodroffsv. 392 E J)V3609 - Hugo Direktør (H L Adler) Hellcruplunds Allé 14 Hell. Jl Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s E Jj By 455x - C A Fabrikbestyrer Egeg. 72E - Violet Frøken II C Ørsteds V. 731 E J N 401(5 - August Gross. Vesterbrog.1291E JjV756y - BertelGross.R.VillanellaRundforbiNærum J Nærum 28 - D B A d l e r & C o . Gross. Bankiers Østerg.61 m J Cent. 37,750, 1623 & 12G23 Stats J49&474 Grundlagt 1850 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen M J Cent. 8331 - Hanna Mag. sc. Rektor Sortedamsdoss. 97 E (2—3 undt. Torsd. og Lord.) Bp. Calli- sensv. 19 Hell J Hell. 1996 - Agnes PianistindeM L& A Vcsselsg. 134 El J N 6»lx -O B Repræsentant Jernbaneallé 54 Vanl. J Damsø 384 - Rigmor Frøken Translatrice Villanella Rundforbi Nærum J Nærum 28 A d l e r C y c l e A k t i e s e l s k a b , kgl.Hofleve- randørFrederiksftorgg.43ogVendersg.28E J Cent. 9682, 9683 & 11(582 Adller-Fabian C Enkefrue Vesselsg. 4 s Ei I

Person-Regisler for Kjøbenhavn Ahlmann Hans Overassist. u. Magist. Forfat­ ter Baggesensg. 64 (Hl J) N 5555 Ahlmann-Ohlsen SK Kapt. Bogholder V-Bou- levard47‘(Bl J) By 6396 Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Lyneborgg. 8* (sj I) Am. 2802x - Wald. Købmand Svinget 32 (C] f) Am. 1884 Åbner A Buntmager st. Kongensg. 10 Kl D Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Overretssagf. Chr. d. 9. G. 2 Kl $ Cent. 9520 & 7119 Bp. Nvbrog.324 IB § By 7738 Ahrbjerg A fh. Stabsserg. DM. Frederiks­ borg!'. 1622 El | Tg. 2946v Ahrenberg W Di rektor V-Voldg. 132 El $ By 1363x Ahrenkiel Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 IS f) St. 393x Bp. Abel Cathrines G. 94 m |1 V 2483x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. 6 E |j Cent. 4994 Ahrenkilde EV Entreprenør Amagerbrog. 754 i l D Ain 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 M | N 2859 Ahrens [bie endv. Arends] - Otto Direktør Østerbrog. 5O3 111 0 5210 Ahrensberg H Gas- &Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Ilolmbladsg. 99 g] |) Am. 186 x - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Yaud- &Gasmesterforr.) Carlsg. 2 (ED - A Hdlsgartner st. Magleby J1 Magle 103 Ahrenst Cail M Gartner Lindeallé 45 Vanl. - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 Hl Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2U I N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Gross. Badstuestr. 91B - Carl Repræsentant Norgesg. 481 (s) f) Am. 3663x - Chr. Repræsentant Humlebækg. 254 (L] |) Tg. 2121 Ahrenz H Formand f. Repræsentanter og Inkassatorers fagi. Foren. .1ulius Bioms G. 31s CQU Tg. 1417x Ahrnell G W Postassist. Borups Allé 184 (Li f Tg. 2255 Aigens Chr. Kunstmaler Skinderg. 13* B Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 110* 0 | Cent. 10196 - E Enkefrue GI. Strand 422B J) By 458x - A Kontorchef Strandboulevard 79SE) - L P Mølielhdl. Snedkerm. Torveg. 20E f) Am. 4331x Akademisk Antikvariat, Th. Johansen,Akts., Fiolstr. 12,14 K3 D Cent. 2298 Akle Handelsoomp., Freddy Hansen & Th. Matzen GI. Kongev. 131 E J] V 9805 Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182OS Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504El HØ 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 0 (10-2) f Cent. 7513 Statstelefon 10 ordretten Bredg. 59 E se Afd. II Real- Regibter Ako, kem. tekn. Fabrik Fredcrikssundsv. 264 Husum J) Bella 336 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 E | V 7825 Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k emi s k Indu­ s t r i Amalieg. 15 B & Cent. 63b8 Tele- gramadr. „Kemindu* - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 0 ffi Cent. 6388 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 E Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 (1 A Cent. 4280 (10—3) se Afd. H Keal-Regi- ster Aktino Kemisk Fabrik ved S P Hansen Fin - landsg. 7 E |3 Am. 2845 Alabastvarefabrikken Onyx ved G Andersen Pilestr. 92 0

IV —564

Afze—Alab

Afzelius A Assist. v. Statsb. Lindegaardsv.il2 Charlottl. - Viggo Journalist GI. Kongev.744H ®Cent. 11706 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E f Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52 E D 3271 x _ Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501H J V 2608 x Agenturcentralen, D Thomsen Overg. o. V. 90 82 $ Cent. 2848, 2349 &5212 Ager Erna Frøken Nansensg.543IE]J} By671y - J Repræsentant Jagtv.51s (32 J) T’g -1278 x Agerbundsen Ingeborg Melhdl.(Mel-&Grvn- forr. Mola) Jakob Dannefærds V. 10B5E - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 0 D By 4475 Agerby Tora Afdelingschef Fredh. Kan. 164 m S By 5846 x - Aksel Komponist Gothersg. 160s OS Kl By 6400 Ageren ved Vilh. Bagger 'Dosseringen 6 El |i N 2161y Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog.761®] | N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerhohn] - Paul Bankassist. Il esseløg. 174 gtjj - Edvard Bibliotekar fh. Operasanger Hav­ neg. 74 0 |l By 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.97 [S] J) Am. 876 x - Sophus Direktør iArbejdsgiverf. R.Livjæ- gerg. 211 m f 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104El - S R Frue Østerbrog. 1521 m f 0 5496 - Svend Gross. (Iloulberg & Agorholm) Jagtv. 206s M J) 0 4577 v - Betty Læge Østerbrog. 1521 El j§ 0 5496 (1 2 -1 ) - L Restauratør Kalkbrænderiv. 8 El JJ0806 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 E | V 5778x - Ejnar Inspektør Faxeg. 104 El J) 0 2409 x - ’ b Emma Eftf. Konditori Niels Juels G. 4 m A By 75 - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 (S J) By 1560y Bp. Vandkunsten 63 1 | By 5593 y - A Maskininsp.N-Frihavnsg.282El J) 05642 - Axel Skibsfører Vestgrønningen Dragør $ Dragør 90 - E Urtekr. St. Hans G. 13 (H) f N 4*11 y Agerly A S L ForstanderindeLarslejstr.llØ Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26(3 £ Am 5845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm. Gothersg. 150 0 $ By 550 Bp.Zinnsg.74E$)0755x Agerschou V K Prokurist Stægers Allé 19 E K Gh. 2413 Agerskov P J Bagerm. Kingosg. 4‘ E - Amalie Enke e. Købmand Jægersborg Alle 168 Gjentolte fl Gjent. 1 - R Fabrikant Nørrebrog. 1063 (Ml JJ N 637x - Johanne FrisørindeKingosg^E f) V 7047 - G Gross. (Agerskov & Philipsen) Strand­ boulevard 3S El H 0 2181 - & Philipsen Gross. Vimmelskaftet42A Kl f Cent. 13870 - CIngeniørR.Strandboulevard3®EJ) 02181 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2 151 J) N 4881v - M Lektor Cand. mag.Grundtvigsv. 33 E § V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej Holte ®Holte565 - WSkotojsfabr. Blaagaardsg.l5®l J|N511y Bp. Rosenørns Allé 82 E Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- brog. 115 E J) V 4232 Agersnap Hans Kunstmaler Fuglevad For­ søgsstationen Lyngby |) Lyngby 305 Agersted A A Pr.-Løjtn. i Fodf. Enighedsv. 98 E | V 3324 Agertoft P M Lektor Cand. mag. Lundsg. 104 El I 0 145 u Ågerup Chr. Cigarfa-br. Esromg. 264 (2 U Tg. 2997 y - Chr. Papirhdl. Nørrebrog. 215 Opg. A El I! Tg. 639 y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I2 E ® V 9210r

Ågerup J RestauratriceStenosg.93E |l V2901y Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A Niel- sen’s Bogtrykkeri) Sofiev. 22 f f l | N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemøllev. 84Hell.JJHell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 1610 Aggerbeck CR Bogtrykker Kompagnistr. 5 2 0 J) By 2447 x - Valdemar Købmand Rørholmsg 34 IB Aggerbeck-Christensen Ejgil Kontorchef Holsteinsg. 511El AggerdahISophus Bogholder Godsbaneg.71® - Chr. Revisor Horsensg. 164El $ 0 3316x Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541(Hl ■ A L Vulkanisering sanst. Peder Hvit- feldts Str. 13 B J) By 1166 x Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X O J) By 2563 Bp. Istedg. 3 1 1 | V 5127y - A Enkefrue Sortedamsdoss. 59 K 1E $ N 2956 y - V Snedker Østerbrog. 2 13El - Jens G Urtekr. Kronprinsesse Sofies V.7® J) Gh. 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Del- ting. 11 (Kl Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 Kl |) By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H C Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 163E j§V 303v Aggerssko, ved M S Lund Skotøjsfabr. Fre- derikkev.l9Hell. f Hell.1807 & Hell.1349 Aggersund Kridtværk, Akts,, Guldborgv. 10 E fl| Cent. 12984 AgierJohs. Brændselsforr. Rønneallé 1 Lyng­ by J) Lyngby 210 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 B f) Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 E | N 1107 ■ H u Prokurist Frederiksv. 25*(E|)Gh.2215 de Agiiera y Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 61E f) 0 1652 Ahl-Nielsen John Journalist Bentzonsv.371® Ahlberg [Se endv. Alberg] - A Metalvarefabr. Liljev. 13 GjentofteJ) Gjent. 645 Ahlbom Villiam Revisor Blaagaardsg. 212 M J) N 5440 - Joh. J Translatør Frdbg. Allé 368 E ® V 5560v Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12S 11 f) Gh. 934x - C Greve Overretssagf. Amalieg. 29 A Kl fl Cent. 12267 & 12432 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 Kl J| Cent. 12202 - Wilh. Grove Cand. polit. Palæg. 63 IB |) Palæ 2048 - Hedvig Komtesse Peter Bangs V. 8 OS f) Gh. 181 x - JohanneLensgrevinde Overilofmesterinde hos Enkedronningen Kronprinsesseg.200 ® Cent. 7108 Ahlfén S Arkitekt Søborghus Allé 5 Søborg | Søb. 130 - CP Mekaniker(Ahlén & Rasmussen) Leifsg. 43H - & Rasmussen Mekanikere Danmarksg. 13 E | V 8761 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752 E | V 1937y Ahlgren H A V Malerm. Ydunsg. 53CO|J Tg. 665x Ahlmann Vilhelm Arkitekt Jyllands Allé 37 Søborg J) Søb. 471 - Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E - E Enke e. Oberst Willcmoesg. 181El - E Frøken Mynstersv. 193 ffl | V 2269y - Michaéle Frøken Willemoesg. 181E J) 0 508 u - Nikolaj Ingeniør Samfunds Allé 294(HGh. 3913 x - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15® E f) V 2097 y ■

IV —565

Alad—Alle

Person-Register lor Kjøbenhavn Aladdinteatret Amagerbros. 29 [c] ®Cent. 12181 A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts Amagert. 11 El J) Cent. 159 Alban C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 54 M Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve sterbrog. 14 B3 El - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester- brog. 14 B3 El - .P& Sen Tapetserere & Dekoratører Ve- sterbrog. 14 EJ J) Cent. 11427 Albeck Kaj Cand. jur. Sekr. i Finm. Øster- brog. 54 FA M $ 0 4203v - Hj. Direktør Vesterbrog. 441IS - Margrethe Enke e. Læge RoIighedsv.202E - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B3 E |)V 5129x - A. Frue Østerbrog. 1243 M D 0 150y - Marie Frue V-Boulevard 254 E J$ By 1278 - Carl Gross. (Andersen &Albeck) N-Fari- raagsg. 392E ® By 8021 - CE & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksberg^ 28 E D Cent. 1819 - F Gross. (Jul. Schmedes Eftf.) V-Voldf 23 i | By 2747 - Sv. Kapt. i Flaailen Olfert Fischers G. 19 i | Palæ 1419u - V Kontorchef i Nationalb. Kronprinsensv. 14 E | Gh. 1423 - Marie Malerinde Havneg. 74 Kl JpBy 35 y - Asta Frøken Porcelænsmalerinde Kong Georgs V. 561 El $ Gh. 1525y - Hans Repræsentant Svanliolmsv. 81E _ -E M Skuespillerinde V-Boulevard 254 El - Brødr. E &V Tapetserere & Dekoratører Kronprinsesseg. 38 El $} Palæ 1686 - E Tapetserer Esbern Snares G. 204 IS - E TapetsererTullinsg.lOE $ V 2958x Bp. Kaalundsg. 5‘ B - Fritz Tapetserer (Sporré & Albeck) Jern- banev. 33 s Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 43 B Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 SS $ 0 1660 - K M Musiklærerinde Amagerbrog.1073 S Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. Forl. B | By 9902 Bp. GI. Kongev. 871E $V 863y - Eduard Gross. (Skandinavisk Gummi Im­ port Komp.) Holbergs Allé 12 Vanl. J[j Damsø 100 Alberg [Se endv.Ahlbergj - Niels Gas- & Vandm. Mølleg. 42 IN] JCent. 12493 - Magnus Gross. Blegdamsv. 72 A:; M N 2899x - Magnus & Co., Akts.. Gross. V-Boulevard 38 m f Cent. 13292 &By 4192 Albers Herman Revisor Fjords Alle 11 IS AlbertHBernekonfektionsforr.Gross.Vester- brog. 80 IB Uf V 3980 Bp. Valdemarsg. 18s E $ V 9030 y - L Fotograf Kjøbmagerg. 42 l£01)Cent.2252 - H Konditor Istedg. <59 IB] $ V 8200 - Carl Porcelæn småler Classensg. 3A2 SS Alberti Sofie FrøkenGl.Mout l 3 El fl By 4102 - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4 [Ql $ Am. 5430 Albertsen Hans Afdelingschef Ø-Sogadc 100* M J) 0 154v - Herman Forvalter Guldbergsg. De gamles By IH! - L Fuldm. Nojsomhedsv. 71 Lø| D 0 3431y - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 6(5e E | V 4058 - Vilhelm & Co. Gross. Børsen El $ Cent. 4174 - V T Justitsr. R. Amicisv. 61IS D V3296 - A KonditorBurmeistersg.25 EO,8]Am. 4978 - L A Kontorchef Stuckenbergsv. 21 Lyng- by |lLyngby 487 - G Overassist. u. Magist. Enghave Brygge E |} By 476y - Chr. Skibsfører Bernhardsv. 24 Charlott]. I Ordr. 1797 - R Skibsreder Ny vej 18 Gjcntoftc $ Gjent. 551 - F Skomagerm. Violv. 15 Gjentofte Albertus Gundorph Billedhugger Vakl. Hol- mers G. 55 É1 $) St. 1723x

Alexander Camilla Frøken GI.Kongev. 152A° E f V 7 2 8 y - A Gross. Ny Vesterg. 17 E J| Cent. 13808 Bp. Reventlowsg. 30IB J) E 399(5 - D & A Klkollektricer Ringstedg.61E $ 0 461 v - Chr. Repræsentant Ringstedg. 63 ES ® 0 1447x - Leo Restauratør Torveg.21 E J®Am. 5896' AJexandersen Jørgen Bogholder Tycho Brahes Allé 312 E J) Am. 2327y Alexandra, ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. Allé 62 E $ V 1016y Alfa ved AugustaVoltelen Petersen Broderi­ hdl. Norrebrog. 64 É $ N 784y - Ekspressen ved H P Mikkelsen Valkcn- dorfsg. 13 El Ij.Cent. 11555 & 14800 - Margarinefabriks Hovedoplag Hambrosg. 6 ® | Cent, 617, (537 & 13128 - Al f a S e p a r a t o r , A k ts.,Mølleg.2 6 ^E ® Cent. 7429 &8195 med Omstilling til samti. Afd. (9-5, Lørdag 9-2) Telegram- adr. „.Separator" - Transporten ved Einar Mikkelsen Valken- dorfsg. 13 El ®Cent. 11555 & 14800 Alfelt O V Bankfuldm. Markv. 30 Brh. Alfenide Nysølv varefabr. Kjøbmagerg.50DEI Alfsen I Direktør Kristianiag. 16s (0| - Fritz Sekretier Frederiksg. 62 IB Algreen-Ussing Flemming .Forfatter Vester­ brog. 1922 E J) V 9342 y - Eli B'rue Maskinafskrivningsbur. Adolph Steens Allé 7S E N 618y - Gerda Sekretær i Justitsm. Vesterbrog. 1922 E | V 9342 y - H Frøken Skolebestyrerinde Ronnebserv. Holte | Holte 326 Alhambra, ved J Christensen Vinduespole- ringsforr. Sindshvilev. 3A DEI j| Gh. 1257 x Alhede Chr. FrischStyrmand Borups Allé 236 C2Brh § Gh. 3412 x Alholm Viggo Smedem. Enghavepi. 15 E $ V 3822 Alkjær M A Kommunelærer Frolichsv. 45 Charlottl. § Ordr. 354 - Marie Kommunelærerinde Turesensg. 161 El ® By 5721y - CAPostassist. Stenderupg. 34 E ®V510(iu - Johs. Temrerm. Godthaabsv. 18C” ® $Gh. 1200 Alkoholfri Restauranter,Kvindernes,Vester­ brog. 17 E J V 8885 Supplerende Oplys­ ninger, se Bind I: Real-Registretog Bind II: Fag-Registret (u. Caféer) Allart G belg. Gesandt SK. Grønningen 5- Kl JDCent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B B $ V 865 Alleenberg Garagerne Frdb.Allé 76E ®Cent, 7670 Allen [Se endv. Allin] - V Enke e. Sølvpletterer Vesterbrog. 2 A : [Bl f By 1161y - Poul Fabrikant (Johannes Altens Metal­ varefabrik) Strandboulevard 1052 E ® .0 1925x - Kai Forfatter Vodrolfspl. 55E ® V 4697 - Johanne s Al l en’s Met al va r e f ab r i k st. Kongensg.61 El ®Cent, 3272Telegram- adr. „Metalallen" - Johanne Frøken Oversætterinde Fredensv. 19 Charlottl. - George Sangkerer Komponist Nyvej 1 Gjentofte ® Gjent. 942 Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7 Valby $ Vb. 879 - Carl Bladudgiver R. (Carl Aller’s Etabi.) Vigerslev Allé 16,18Valby® Vb.319Som- merbp. Villa Sophienholm Frederiksdal |) Frederiksdal 4 - Vald. Bladudgiver (Carl Aller's Etabi.) Valbygaardsv. 3 Valby ® Vb. 444 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfa­ brik Hovedkontor Valbygaard GI. Jem- banevold (= Vigerslev Allé 18) Valby Cent. 950 & 8922 Postgiro Konto r. 363 Ekspedition og Abonnement Ama­ gert. 14 El (8-5, Onsdag 7-5) ® Cent. 5177

Albertus V Billedhugger Kongelysv.12 Gjentofte J) Gjent. (548 - E G Kommunelærerinde Hesseløg. 5S g - G l'h. Købmand Hesseløg. 51 |g J) St. 383x - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 6S Hell. f Hell. 1473 Albing Aage Fuldm. Hvedev. 1 Brh. Albinus Jul. Adjunkt Cand. theol. Rothesg. 153 M | 0 702y - J Gross. (Lucas &Schaltz) Ryesg. 1313 HO f) 0 1551y Albinus Larsen Direktør (Nordisk Annonce­ bureau) Kj obmagerg.38El JlCent.593&594 Albrecht Paul J Direktør Bernstorffsv. 125 Hell. | Hell. 2129 x - Louise Enke e. Varemangler Callisensv. 21 Hell. J) Hell. 383 - CL Snedkerm. Holsteinsg. 21 M Bp. Hol­ steinsg. 53 [øl U 0 2059 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albrethsen] - S A BogholderTranslatørGI.Kongev.l32E - V F Bogholder Henrik Steffen« V. 4S IS - Ella Broderi- &Kniplelærerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. $ Gh. 668y - Inger Broderihdl. Herluf Trolles G. 2210S |) By 400(5 - Martha O M Børnekonfektionsforr. (Vilh. Hansen’s Eftf. J Mathiassen & Co.) Ve- sterbrog. 106 B2 [B] - L Enke e. Dyrlæge Vodroffspl. 101E J) V 1952 y - P Fasanja-ger Kongelunden st. Magleby S Magle 49 - E, Akts., Fedevareforr. en gros Synder- gaardsg. 5 E $ Cent. 3416 - C Fuldm. II C Ørsteds V. 44 1[V] $ N 920 - L Giarm. Ø-Farimagsg. 39 [0] $ 0 1846x - H F Graver v. Brorsons Kirke J esper Broclimands G. 94 El Jj) N 387y - A Gross. Herluf Trolles G.22*E1 J[lBy 4006 - P Herreekviphdl. (P Albrechtsen & Co.) Reventlowsg. 123 E .$ V 60(51 o - P Al b r e c h t s e n & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.10 IB J|i Cent. 7292 - II Ingeniør Cand. polyt.Willeinoesg. 113[ £ 0 (550y F Købmand Steins Pl.SValbyJ) Vb.872 - GeorgMalerm.Willemoesg.242 (ÉJ)03455x - Gerda Modehdl. Frcderikssundsv. 15 [Li ® Tg. 1894 - NJ Postassist. Noras Sidev. 4 Charlottl. - A Repræsentant Turesensg. 5 KEl $ By 1444y - Jobs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 62IB ®Cent. 9261 - Magnus Skrædderm. Birkeg. 22 EB J} N 2586y Bp. Westend 53 E f V 135v -O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vanl. - Fr.Urtekr. Halmt.lsE |}V2527y Albrectsen H Cand. jur. Sekretær Hesselog. 292 m I St. 1245' - M Moren Gross. Vesterbrog. 453 (g) J} V 5545 u - A l b r e c t s e n&Mad s e n Ingeniører Ve- sterg. 13 E $ Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) H OØrsteds V. 333 B $1 V 2471y - II L CMusiklærerinde Bianco Lunos Allé 91E - J V R fh. Protokolfører i Kriminalretten Grundtvigsv. 71 E Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 IH J) Palæ 942 y Bp. Ny Toldbodg. 412 El - T E Postassist. Turesensg. 31.*E Albrethsen Fr. Afdelingschef Hans Jensens V. 12 Hell. f Ørehøj 257(5 - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 141E Albumin ved V Petersen kern. Fabr. Blaa- gaardsg. 15 S) J) Cent. 14315 Alderstrøst Norrebrog. 17 IS Baggesensg.10, Blaagaardsg. 9 ® | N 4232 og Mølleg. 28, 30 S samt N-Alle 15,17 & 19 El og Alaers­ trøst Pass. 2, 4, 6 & 8 ® f N 2441x &N 2441y se Afd. II Real-Register Aldorf L E Toldkontrolør Vald. Holmers G. 862 m Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. Val­ by Langg. 74 Valby $ Vb. 928

S in S y g e - og U ly k k o s fo r s . te g n e r man i N o rd isk U ly k k e s fo r s .

Person-Regisler for Kjøbenhavn Alstrup H Oand. phil. KommunelærerRo- senv. Allé l 2 1 | 0 2892x - C CDirektør Kongedybet 16* [C] - Th. Andersen Generaldirektør f. Statsb. R. DM. Ø-Søgade 8S E | Cent. 1237 -C L Guld,smedem. Solvg. 94 E - V Kommission,ær AmagerFællcdv.45*® 2 Am. 2338 - Poul Kontorchef Bergthorasg. I l4 [Bi 2 Am. 2509 - Richard Overassist. Norgesg. 50* [s] - Peter Redaktør Foraarsv. 18 Charlottl. 2 Ordr. 167!) - Rud. Sagfører Nybrog. 28* E 2 Cent. 6669 - Carl Skuespiller Strandv. 42 Hell. Alstrøm HaraldSncdkerm.GL.Kongev.35A*[v] Alsvold H Frue Broderskabsv. 19 CB - E Skrædderm. Gotherse'. 54* E 2 Palæ 1046 Alsø Holger Ingeniør Fnglebakkev. 74 |F) 2 Gh. 4192 - S T Maskinmester Græ-kenlandsv. 145 [sj AlsøeAxelFabrikinsp.Cand.polyt. Ilolsteinsg. 494 E 2 Cent. 830 - O Ingenior Cand. polyt, Ilolsteinsg. 494 i | 0 22y - JPMagasinførv. Ilolsteinsg. 494E - Aage Træhdl. (Poulsen &Alsøc) Nye- landsv. 38* E 2 Gli. 485 Alta, Akts., Vodroffspl. 7 El 2 Cent. 14286 Altenhurg O H C Enkefrue N-Voldg. 623LKj 2 By 2067 Altermann I,eiser Fabrikant (De danske Ma­ nufakturhandleres Konfektionsfabrik) Gladsaxev. 74 Søborg Jl Sob. 570 - L Inspektør Nordlandsg. I4 E 2Am.2175y Althuon Arthur Driftsbestyrer Borups Allé 83 E | Tg. 3095 - & Nielsen, Oscar Kiollerup’s Eftf.. Akts. Special-Maskinfabrik Tønderg.18 iYj 2 Cent. 14867 & 15867 Alto Villa Co., Akts., Gyldenløvesg. 10 E 2 Cent, 3385 Altransport, Akts., Gyldenløvesg. 10 E 2 Cent. 2701 Aluminia, Se Kjøbenhavns Fajancefabrik Smalleg. 45 2?) Alvar Hjalmar Tandlæge Nørrebrog. 18 A 1LSI 2 N 55 x (10-4) AmagerAnnonce-Bureau vod,) Aagaard Ama- gerbrog. 40 E 2 Cent. 12464 & 12465 - Automobil-Central ved Einar Petersen Ty- rolsg. 3 [s] 2 Am. 2370 - Betonstøberi ved Kr. Kronstrøm Strand- lodsv. B 2 Cent. 1431 & Am. 723 - Bogtrykkeri ved A ChristensenHallandsg. 11 [s] 2 Am. 4872 - Borgerven, Red. Anthon Larsen Krsthvns Torv 482 E 2 Am. 5591 y - Brændselsi'orr. ved J G Jensen Hejdev. 3 HD2 Am. 164,y - Central Mejeri. Akts., Amagerbrog. 61 E 2 Am. 5741. - Centraltrykkeri ved Otto Eilertsen Tingv. 8 E 2 Am. 3848v - Dampvaskeri ved L Hansen Øresundsv. 11 E 2 Am. 665 - .Forniklings Anstalt ved P.'lohansen Fran- rigsg. 32,34 [s] 2 Am. 4037 - Foto vedChr.ENielsen Amager Boulevard 134 ICJ 2 Am. 2460 - Furageforr. R Petersen & Alb.Christensen Amagerbrog. 144 E 2 Am. 4883 - Gravør Anstalt ved Kurt Hansen Eng- landsv. 2 A E 2 Am. 3464 - Installation Co. ved Jensen & Co. Holm- bladsg. 12,14 E - Isenkramhdl. Amagerbrog. 59 E 2 Am. 633 v - Kaffelager, Akts., Amagerbrog. 66E S Am. 1064x - Kakkelovnskomp. ved Emil Andersen Prøvestens Allé 11 [s] 2 Am. 1543y - ’e Kolonial-Lager, Carl Knudsen Amager­ brog. 46 E 2 Am. 17 - Kul & Koks Import ved A V V Petersen Islandsg. 8,10 E 2 Am. 3703 - Legetøjsfoir., I Nielsen Amagerbrog. 108 i 2 Am. 1007v

IV —566 Alme CAgenturforr. Thorvaldsensv. 71El 2 N 369x d’Almeida CarvalhoA F portug. Gesant Hol- bergsg. 171E Almer CPBogholder DM. Aaboulevard 423|N] 2 N 3425 u Almind’s M Eftf., v. d. Lieth elektr. Install. Reykjaviksg. 5 B 2 Cent, 6708 - Magnus elektr. Install. Ingeniør Mariev 9 Hell. J Hell. 1808 - Peter fh. Fabrikant N iels Ebbesens V. 231 El 2 Cent, 3742 - Chr. Gross. (L Kanneworffs Eftf.) Svanholmsv, l 1El - ’sClir. Eftf., FW Christensen Manufak- turhdl. Torveg. 1 E 2 Cent. 6365 - Valdemar Overmon tørNv Aaboulevard 10* E 2 Tg. 1428X - Harald Redaktør Læderstr. 17 2 E j§ By 5817.y Almindelig dansk Gartnerforenings Ulykkes­ forsikrings-Selskab Puggaardsg. 11 B 2 Cent, 8530 - Almi nd e l i g Gru nd e j e r f o r s i k r i n g , Akts., V-Voldg. 100 B 2 Cent. 4358 Almindelig Hospital liycsg. 15 (NI 2 Cent, 1543 se Afd. II Real-Register Almindelige - Det a lm i n d e l i g e H a n d e l s k omp a g ­ ni, Akts., (The General CommercialCom­ pany, Ltd.) St. Anna- PI. 26E 2 Cout, 890 Stats 2 1 Telegramadr. „A1minko“. Sup­ plerende Oplysninger se Itcal-Rcgistret i Bind I ogFirma-Iiegistret. i Bind II - Det a lm i n d e l i g e Landbrugs- & P l ant ag e kom pagni, Akts., St. Annæ PI. 26 E 2 Cent. 890 Stats |! 1 Almkvist N PSkrædderm. Nansensg. 39 E 2 By 745x Almon M Gross. Yihcnshusg.13 ÉU2 St.1436 Almqvist .1 G L. dningsm. Allég. 20 B 2El 2 V 7519 - KS Almq v i s t Tegner Grundtvigs Sidev. 1* El 2 V 5631 v Almtoft .1 P Prokurist Strandboulevard 114s 0 | 0 4075y Almur, Handefsakts. Bornholmsg. 8 E 2 Pa­ læ 3818 Alnøe S P M. Kontrolorv. Statsh. Rebekkav. 13‘ Hell. Alrik Aksel Tegner Isafiordsg.l0r>B 2 Am. 1193 y Alrøe Michael Fiskelull. Torveg. 63 [c] 2 Am. 6299 Als A Bogholder Hordumsg. 43* El 2 Syd­ havn 102y - Rudolph Gross. Raadh.uspl.14B3 B |Cent, 9324 - C J Kommunelærer Gyldenlundsv.20 Char­ lott!, 2 Ordr. 1889 - Emil Læge Leifsg. 5 2 i | Am. 1335x Als-Jensen Anna Frue Gothersg.151* E 2'By 6248 Alsborg Wilh. Blikkenslagerm.Langelandsv. 4.1 El f Gh. 8722 x AlsTelt F Overassist. Ny Carlsbergv. 214B 2 V 630 x Alsing Louise Enkefrue Strand v. 110 A:fHell. f Hell. 2127 x - Anna E Frøken Nyvej 1 A2 E | V 6070 y - E K T Fuldm. Holstemsg. 52 E - &Kapel Gross. Nørreg.36 E 2 Cent. 654 - Adler Ingeniør J a g tv .ll4 El 2 Gh.2730 - Jane Konfekturehdl. Brol)ergsg.3E 2 Am. 5380 y - Poul Kontorehef Gothersg. 1154 - F R E fh. Overmaskinmester R. DM. I E Ohlsens G. 22E Alslebet! E Maskinfabr. Haraldsg.l* E 2 Tg. 1480 Alsted J ,Jørgensen Kapt. i Fodf. Walesg. 93 E Aister Poul Overretssagf. Nygade7E 2Cent. 12768 & 12892 Bp. Strandboulevard 77 B 3 E 2 01932V Alstrup H R Bankbogholder Allég. 25B3IE 2 Gh. 2451 - M Bogholder Allég. 25B3 0 2 Gh. 2451

Alle—Antag1

Aller Johan Kreaturlull. Asger Rygs G. 32IB DV 3454 - Chr. Slagterm. Falkonerallé 67 [ElJ) Gh.466 - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24 El van Aller P Direktør Tagensv. 833 Ui] 2 Tg. 1037 y - August Repræsentant Classensg. 17 A 3 El D Cent. 11014 Allermann JohannesGross.Willemoesg.838® AllertH J Kommunelærer Oresundsv. .152B 2 Am. 5248 Allerten C &K Frøkner Turcsensg. 343 [S Allertz Leon Fabrikant Nørrebrog. 253 (Ni |) N 5180 Allerup & Co.Cigarlull. Frederiksborgg. 42E 2 Cent, 1888 “ - Kai Direktør Vesterbrog. 65:; B - Emil Fnldm. Nørrebrog. 271 2[N] 2 N5958 - Charles Gross. (First American Per- fuinery Oja)Strandhou]evard6s(ø] |)0304y - M M Frue Hulsøm-& Plissél'orr. Kn- steinsg. 7S® 2 0 5105x - A Ingeniør Jngerslovsg. 142* B 2 V55)48x - E MP Ingeniør GI. Kongev. 1411(S - Flemming Overretssagf. Skinderg. 38 IH2 Cent. 372 & 3435 Bp. MartensensAllo 3*El I! V 315.3 - 4! Pr.-Løjtn. Rathsaeksv. 8:! IS jg Mil. 183 - C S Prokurist Arnesv. 2 2 Brh. - S P Repræsentant Kong Georgs V. 22 !F 2 Gh.2302 Allesø K A Ingeniør Thorvaldsensv. 10s S D V 1032 x A l l g em e i n e E l e c t r i c i t a t s - G e s e l l - s c h a f t Repr. for Danmark A.E.G. - Dansk Elektricitets Aktieselskal) Chr. d. 9. 6 . 5 K I | Cent, 5000 & 4322 I‘ostkonto Nr. 357 Alliance - A l l i a n c e A s s u r a n c e C o m pany, Lid., 1London: Tage Klee at'Finna Klee & Schack, Løngangsstr. 16 E $ Cent. 4462 & 14988 ~ Ma lkeri Osteri. K K Kiik Thorsg. 121 E | Cent. 14276 Alliance Fran 9 aise st, Kongensg. 62 IH se Af4, IT. Real-Register Allin [Se endv. Allen] - Arthur fh. .Domorganist R. Classensg.72® |1 0 244 v - Otto Gross. Classensg. F E J Ø 5363 Bp. Hjortholmsv. Lærkeho Holte - Ferd. Zangenbcrg Ingeniør Korsg. 191ISQ - Georg kgl.KapelmusikusØsterbrog.1364 B 0 337 tto kgl. KapelmusikusEnighedsv. 7' El | V 1675ly - Carl Kontorchef Lojtn. Hovmarksv. 42 Charlott!, f Ordr. 1026 - Hans Pianoforhdl. GI. Strand 28 :E fj By 6028 Bp. Korsørg. 83s E 2 0 4031 x Alling A Gross. Ny Kongensg. 15 A E -C K Gross.(AllingFrants Co.)0-Søg.982® - Frants Co. Ingeniørforr. Puggaardsg. 4S B Cent, 3071 & 14682 erluf Malerm.Bernstorlfsv.187 Charlottl. f Ordr. .1868 Bp. Ordrupv.43 B2Charlottl, AlmA OSkrædderm. Olfert Fischers G.6KE | Palæ 2261 - C O Skrædderm. Venusv. 432 [§] - I L Skrædderm. Dameskrædder Frede- riciag. 121E | Palæ 820 - Niels Skrædderm. Strandv. 38 Ilell. | St, 1605 Bp. Aaboulevard 643 M Almania Cykleforr. ved N Chr. Hansen Val- demarsg. 57 & 59 E 2 Cent. 11038 Almar Knud Skuespiller Trianglen 71E Almblom Aug. Bagerm. Vesterbrog. 119 El 2 Cent. 5975 Almborg Axel Disponent Østerbrog. 1062B | 0 2565 v Almdal C Gross. Graabrødret. 12 E 2 By 8407 Bp. Bispebjergv. 702 E 2 Tg. 2886 x - Hans Pianist Musiklærer Vodroffev. 28:5El 2 V 7638 - Alfred M Skibsmægler St. Markus Allé 54 CS3f N 3486

Made with FlippingBook - Online catalogs