Kraks vejviser1924 personregister

Afdeling IV .

P erson -R eg ister for Kjøbenhavn,

Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andro næringsdrivende Erhverv i K jø b en h a vn , F red erik sb erg , H elleru p og om liggende V illa ­ byer under ét med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Barberer, Frugthandlere, Yiktualiehandlei e og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret findes opfort i disse,’men er udeladt i Person-Registret. institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjobenhavn. — Adresser paa Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjobenhavn, se Afd. Y, Provins-Register.

L i s t e o v e r D e d e .

I Slutningen af denne Afdeling findes en Fortegnelse over kendte Personer, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1922 — 30. November 1923.

En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Made with FlippingBook - Online catalogs