Kraks vejviser1924 personregister

Hiil—Ilirs

IV — 746

Person-Regisler for Kjøbenhavn Hinriksson E Disponent Hannoverg. 102Ej $ Am. 2469 Hinsch 1-1H Musikforlægger (Skandinavisk Musikforlag) C F RichsV. 5 E D (ih. 2518 Hinstrup II PaiT'um ehdl. S tra n d v . 175 Ilell.D $1 Ørnhoj 2278 Hintsche Gottlieb T Repræsentant Reykja- viksg. 23 El I) Am. -8912 HintzC eovg Herreekvi])hdl. Rantzausg. 20 A i P 894x - K Herreekviphdl. MSH.(Flippen) Oehlen- schlægersg. 522El - Holger Ingeniør Johnstrups Allé 71E J)N 1239 x - G Lingerihdl. Ilaahets Allé 42 Brh. - Poul Pr-Løjtn. i Fodf. Sølvg._40 E - PeterRestauratørStrandv.8f>ÉiDCent.5654 & Il St. 1525 Hintze Chr. A Dommorfuldm. Cand. jur. GI. Kongev. 1242 E J) V 1668 - Charlotte Enkefrue Istedg. 34 i | V 4397 - II E Frue Frdbg. Allé 4f>3 E - J Konditor Amagerbi og. 148 E D Am.1710 - VilhelmMuseumsinsp.Mariendalsv. 11 ED Gh. 4288 - C Urtekr. N-Fasanv. 15 E D Grh. 1044x - Karla Urtekr. Enghave.v.28.Bs E $ V9987 Hinz M GFrue GI. Kongev. 1334 E - A S Kunsthdl. Øresundsv.32[S]DAm3925y - Carl Skuespiller Chr. Svendsens G. 63 1 1 Am. 2591 x Hinze F W Direktør Gyldenstensv. I l 2 Brh D Gh. 2382 Hinzmann K II Kommunelærerinde Hol- steinsg. I2 E Hiort [Se endv. Hjordt, Hjort, Hjorth] - N B Afdelingsbestyrer i Sparek. Duntz- foldts Allé 162 Hell. Jf Hell. 1021 - Evald Bankfuldm. Aaboulevard 354 E - Ivar Direktør Cand. phil. Bredg. 474 E D Pala; 370x - Tage Direktør for Akts. Dansk Reproduk­ tionsanstalt Graabrødret.l4E D Cent.2207 &7485 Bp.Kronprinsesseg.83E DPalæ737x - II Hdlsgartner Gersonsv. 25 Hell. D Hell. 881 y - Povl Kontrolør v. Statsb. MadvigsAllé 122 8976 - Vilh.TERedaktør BagsværdDBagsværdS - Edith Frøken Sproglærerinde Odenseg 102E | 0 2525x Hiort-Lorenzen R Baneingeniør v. Statsb. Forchhammersv. P Ø | Y 3688 - Svend Sekretær i Finm. Cand. jur. Gam- meltoftsg. 161E D By 1431v Hirring Helga Modehdl. Blaagaardsg. 14 IH D N 192 Hirsch Max Assurandør Struenseg. 251 El ffi N 492ly - H a rtv ig D ire k tø r E n g h a v e p i. 2 0 4 E - Siegfried H Gross. R. Slotsholmsg. 161K | Cent. 2246 - Tyge Gross.(Gad &Hirsch) Nyelandsv. 693 E D Gh. 1469u - Emilie Oberstinde Kanslerg. 63 E - IlelgaFrue Ostehd].Slagelseg.2|0| D05947 Bp. Sigerstedg. 93E - Eduard Repræsentant Humlebækg. I2El I D Tg. 244(5y | - Il CRepru'sentantStockholmspl. l s E I Hirschsprung [Se endv. HertzsprungJ | - A M Hi rschsprung & S ønn erCigarfabr. j Grundlagt 1826 i Postgiro Konto Nr. 300 ! Fabrik og Kontor Tordenskjoldsg. 7 22 | f Cent. 1505 & 6632 Direktion D Cent. 10805 1 Hovedudsalg Østerg.6BDCent.251&10351 i Filialer:

Hilleman Otto Købmand Classonsv. 3S M D 0 5997 Hillers ST MaskiningcniørLyk.kesh.Allc5A2 _E $ \ r2489x Hiilerup R fh. Godsejer TTumlebækg. 2 3 E - Th. Overrctssagf. Gyldenløvesg. 162 [KJ | Cent, 213 & 1031:; Hillerød Andelssvineslagteri’sUdsalg Værne- damsv. 1 ES D Cent. 5947 - Savværk, Akts., Gordasg. Valby ffi Cent. 1067 &6667 Hillestoft C fh. Stationsforst.Godshancg.23[BI f V 5971x Hillestrøm A E I’ L Overmontør i K.T.A.S. Kovsg. 54 [SI $ N 2505u Hilliger Rob. Arkitekt Ny Vesterg. 5:! [Bl $ By 525y Hilligsøe Brinck Gross. Strandparksv.34Hell. U Hell. 1480 y - Einar Gross. Kjøbmagerg. 22 Kl |) By8374 Bp. N-Frihavnsg. 71:i [Ml - , Køedt&Co. Gross. Manufakturhdl. Kjob- ■ magerg. 44 23 D Cent. 680 - Brinck Translatør Prokurist i Handelsb. Is­ lands Brygge 29r>IH Hillmann A Vilh. Bagerm. Henrik Ibsens V. 27 B | Y 6124x - Oscar Malerin. Pilestr. 52 E D By 7189 Bp. 1. Strandstr. 8:! 22 Hilmand F Prokurist Amagcrbrog. 149 [s] $) Am. 2789 Hilmark Bernh. Bogholder Revisor Heldas Allé 41S] H Am. 101 ly Hilmer Ove Assist. v. Statsb. Phistersv. 4 Hell. | Ørehøj 2258 - Børge Blomsterhdl. Vesterbrog. 11 A H |1 Cent. 10651 Bp. Kratholmsv.Holte J Holte 518 - Povl Fuldm. Holgersv. 5 Charlottl. D Ordr. 1169 - H A Overlærer Teglgaardsstr. 132 23 Hilming L M Repræsentant Njalsg. 20s H |j Am. 3111y- Hilsborg Rasmus Malerm. Engelstedsg. 39’H | St. 1201x Hilsdal Egon Bogholder Fælledv. 62Hl Hilskov C Skomagerm. Baggesensg. 18 El D N 2598x Hilsted E A L Fuldm. Jacobys A llé63 S | V 5057x Hilstrøm CV Guldsmedem. Nørrebrog. 156E D Tg.976x Hilsøe Hans Kunstmaler N-Fasanv. 482 El J) Gh. 646v Hiltan W A Afdelingschef Prøvestens Allé 2AS U Hilvod Dyveke Modehdl. Vesselsg. 2 E s N 1338x Himboldt A Ingeniør Fuglegaardsv. 40 Gjen- tofte Himmelstrup Jens Cand. jur. Sekretær i In- denrm. Reventlowsg. 223 1 | ) V 3829 - O Cand. polit. Sekretær Lektor v. Landbo­ højsk. Falkonerallé 26B3 i | V 4263 Hinch H Ingeniør Vinkelv. 8 Lyngby Hincheldey II Afdelingschef Vesterbrog. 206;i [V| Hincheli R Trætøjshdl. (C J Thuesen’s Eftf.) Njalsg. 122 H Hindberg Viggo GartnerVedbæk JVedbæk95 - Chr. Malerm. Lorentzensv.2 Klpbg. |lBell. 133 Hindborg Aase Danselærerinde N-Voldg.214 E - HO H Kommunelærer Baldersg.444E - SigridCreutz Skuespillerinde N-Voldg. 214 E | Cent. 14723 Hindenburg C Ahlefeldt- Direktør Strandv. 143‘Hell. | Hell. 1101 - ’s Eftf. Gross.Tømmerhdl. Baadsmandsstr. 22 [C] D Cent. 1627 - HOverretssagf. st.Strandstr.2123. D Cent. 1784 Bp.Nørrebrog.444 (N) D N I362 Hindhede Kristian Ingeniør Biilo\vsv.404E D N 5283 - M Læge R. Frdbg. Allé 283 13 | V 7395 . og St. Thomas Allé 7S B | V 2420x

Hinding Emil Bryggeriinsp. Margrethev. 18 Hell. J Hell. 1217 - Carl Direktør Aaboulevard 504 [N] D N 965 - O Fuldm. Reventlowsg. 16>3[Bl $) V 6080,y - Tb. Gross. Reventlowsg. 163 |B] £1 V 6080y - Th., Akts., Vinhdl. Halmt. 2 E J) V 7762 Hindsberg S Enkefrue Bredg. 343 E J) Palæ 1532y Sonmierh]).Øresund,shøj 8 Charlottl. - K ,T Kommunelæge Jernbaneallé 971Vanl, J Damsø 44 (1-2, Onsd. 7-8) - Hindsberg Pianofabr. kgl.Hollevcrandør (Ludv. WuliF’s Eftf.) Bredg. 34 E J) Cent. 3008 Grundlagt 1853 - E Pianofabr. Bredg. 343K D Palæ 1532y Sommerbp. Øresundshøj 8 Charlottl. - Kristian Repræsentant Kirkev.9 Charlottl. | Ordr. 312 - Poul Repræsentant Jægersborgallé 251 Charlottl. J) Ordr. 1050 Hindsbøl P elektr. Install. Læssøesg.20 (S) D Cent. 10354 Bp. M W Sass V.14 Gjentofte |) Gjent. 729 Hindsdal T V G Husejer Valhy Langg. 196s Valby J) VI). 1538x Hindse-Nielsen J Hdlsgartner Maglebylille Kastrup D Mægle 146 Hindsgaul Ferd. Fabrikant (Butiksmontøren) Chr. d. 9. G. 63E $ By 6422 - Niels Skibsfører Krausesv.214H^103909y Hindskov Robert Rodemesterassist. Strand- boulevard 1253 E D 0 1952y Hindslev Victoria Manufakturhdl. Bleg- damsv. 68 E D N 5401 Hindsø L M Blikkenslagerne Gas- & Vandm. N-Fasanv. 292 E HingeJ Overol'ficiant DM. Ryvangs Allé Ingeniørkas. i§ $} St. 793x Hingel Sophus fh. Bogholder Forhaabningsh. Allé492E | V 1949y - Emmy Frue Nyelandsv. 713E J) Gh. 215y - K Revisor Forhaabningsh. Allé 17E2 E JR V 8818 Hingsberg O M C Arkivar Valhals Allé 11 [s] - H E Cigarhdl. Borgerg. 9 E Hingstrøm P E Direktør Viggo RothesV. 16 Charlottl. | Hell. 657 x Hink Chr.JF Sekretær Jagtv.144 EJN3255v Hinné F I &Co. Ingeniører N-Søgade 35 E | Cent. 13963 - F J C Ing'eniørBorups Allé 2452Brh.JpGh. 3342v Hinnum C Buntmager Oasværksv. 4 B El D V 46.77 Bp. Istedg. 351H Hinrichsen [Se endv. Henrichsen, Henriksen] - A Bogholder Jomsborgv. 13s Hell. - Anna Enkefrue Gammoltoftsg. 203 22J)By 3328 - Ida Enke e.Entreprenør F Hinrichsen Classensg. 21 E D 0 4510x - Enrique Gross. (Hinrichsen &Littlejolm) Carl Bernh ards V. 15 As S | V 4028 - &Littlejohn Gross. Agenturforr. Carl Bernhards V. 15A S - F Hi nr i c hs e n ’s Eftf., Erik Bruun Thorshavnsg. 3 EJ se Erik Bruun - Il C Husejer Carl Bernhards V. /3 SE |)V 9713 - Alfred fh. Isenkr. Maltcgaardsv. 11 Gjen- toftc D Gjent. 45 - K O Konstruktør Maltegaardsv. 11 Gjen- tofte - L V Landskabsmaler Tesdorbfsv. 52 E D Gh. 877 - II HMalerm. Nørrebrog.8[N]Bp.St.HansG. 162 !S1 H N 475 - S Chr. Maskinmester i Flaaden Ræveg. 20 E D Palæ 1503 x - Chr. P e t e r s e n Hi nri chs en Murerm- Østerbrog. 781El D Cent. 4257 & 6985 - Aage Overinsp. Amager Fælledv. 234 E D Am. 2297 - K Prokurist Kaalundsg.62 [B] $} V 6972y - J Biilow Snedkerm. Grenaag, 3 H | 0 2203v I3p. Rel'snæsg. 38 [Nfl Jji N 4794x - H Biilow Urtekr. Classensg.9 1 1 0 3035 - Aage Petersen Vekselerer Østerbrog.72E DCent. 3919 & 18237 Bp. Østerbrog. 503E D Cent. 14311

Aaboulcvard 50 fil Cent. 13476 Amagerbrog. 18 D Am. 1998 Bredg. 67 D Palæ 521y Classensg. 18 D 0 685 Falkonerallé 57 DCent.8850 Frederiksbergg. 2 D Cent. 7165 Frederiksborgg. 29 j| Cent, 1716 GI. Kongev. 108 D Cent. 8823 Kjøbmagerg. 40 Jj} Cent, 11896

!

1

[fo rtsæ ttes]

|

Made with FlippingBook - Online catalogs