Kraks vejviser1924 personregister

Urei—Brit

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 014

Breitenau A T Balletdanserinde v. d. kg-]. Teater Bredg. 10* I 3Kl $ Lalæ 1699v Breitenstein Vilhelm Bagerm. Rolighedsv. 19s-2 B $N1771v Breiting D J J KlkollektriceTullinsg.43B | V3137 - LouisKreaturkomm. Tullinsg.43B JJV3137 Breitung Amandus Prfest Ordruphøjv. Ka- tholsk Præstogaard Charlott]. D Ordr. 422 Brejner IIO Fabriks bestyrer J ægersborg Allé 142 GjentofteJ) Ordr. 2022 - PV Hvidt Gas-&Vandm.Nylandsv.4 A 1E - NW Smedem. Gas- & Vandm. Nyelandsv. 4 A E | G h . 808 Brekke II Maskinmester H OØrstedsV. 704B Bremer [Se endv. Bræmer] - Sarah Enkefrue Dam('skrædderinde Hol- steinsg. 122E - Asger B Kunstmab'r Markv. 23 Brh. -O A PantelaanerFrederikssundsv. 207T3rh. D Tg. 1444 x Bp. Jågtv. 29 EJ - F Professorinde Klkollektrice Vanlose Allé Brh. f Gh. 1854 - S Repræsentant ( 'and. phil. Borups Allé 2372Brh. Bremerholm Anna Frue Ths. .1 Ahlmanns A llé !2 F-Iell. $ Ueli. 1447y. - Aage Kontorchef St. Markus Allé 48** *14(3 Brems J L Biskop apostol.Vikar K. Amaliev. 14,1 6 B - N P <'and. pliarm. Pileallé 7ES E - G Direktor Haabets Allé Lyngby |) Lyngby 89 - A L (iioss (Dansk Handelsagentur) N- Frihavnsg. 873 [øl $ 0 356 Ix - Is’ Gross. Fcdevareforr. Vestmannag. 44 E $ Am. 1900 - Jul. Hundestutteri Lyngby Hovedg. 90 Lyngby $ Lyngby 560 - Anders Koncertsanger Slagelseg. 34E J) 0 5304 - Brem s M agasin, Akts., Mobelhdl. Bredg. 03 Kl ®Ccnt. 13354 - H Viceinsp. Nørrebrog. 1902E $) Tg. 786x Bremsen H 0 Landskabsmaler Olufsv. 19 E Brén P Maskininspektør Svinget 281[0 ® Am. 1913 Brendekilde Arne Arkitekt Chr. Winthers V. I 3 E D V 8087 - H A Kunstmaler V-Voldg.903 E Brender A 0 Emissionsdirektør Dronn. Dag­ mors Allé 101Valby J) Vb. 32ly Brendrup- Hansen Dagmar Lærerinde Tjørne­ vangen 29 Brh. |1 Bella 673 Brendstrup A Apoteker Ø-Farimagsg. 6S E D Cent. 6803 - Kaj Bankassist. Nøjsomhedsv. 3 S E ® 0 I405y - P Enkefrue Væverg. 53 (S - Helge Ingeniør Cand.polyt. Nøjsomhedsv. 83 E J 0 1405y - V Ingeniør Jensløvsv. 12 Charlottl. J) Ordr. 112 - A F Kontorchef i Statsanst. f. Livsfors. R. Thorvaldsensv. 154E | N 5813 - H kst. Kontorchef i Finm. La Cours V. 142E ® Gh. 542y - Carl Pianostemmer Aggersborgg. 24 E |1 0 614v - V Rentier Baggesensg. 43 El ft N 3082 v - Georg Repræsentant. Aaboulevard 125(N] Brene C A Røgmand Vesterbrog. 87 E $ V 4086 Bp. S-Boulevarcl 652 E J) V 1317u Brener Arthur Kunstmaler Kjøbmagerg. 283 E $ By 2809x Brenk Vald. E Præst Kapellan v. Sundby KirkeSkipper ClementsAllé 3 EJ) Am.2324 IBrenneche Erik Overassist. Borups Allé 41E jj) Tg. z292y BrenneckeAndrua Fnkee.Prokurist Falkoner­ allé 262 E ® V 5426y - Emilie Frøken Herreekviphdl. Amager- brog. 135 [s] ® A m. 1973 Bp. Ingolfs Allé l s E ® Am. 1342x - A LægeNørrebrog.521 [N)J)Cent.86l4(l-2) Brenneke Emil Disponent Solvg. 994 Kl

Brenner S Otto Arkivar Kalkulator Peter Bangs V. 533 E $ Gh. 2353 - Otto Gross. Kjøbmagerg.553 EJ) By2553s Brenøe C A J Bogholder A7inkelv. 20s B - LauritzCigartabr.Frm. Aaboulevard 3 B D Cent. 1115 - H Enkefrue (Lauritz Brenøe) Aaboulevard 3* m - Poul Kontorehef Aaboulevard 31 B - K F A Regnskabsf. Peder Hvitfeldts Str. 5 Bb.l g j ' Bresemann S Borgmester Redaktør MF. Vesterbrog. 252 1 | V 2195y - 1 A Frøken Vesterbrog 252 1 | V 2195y Breson J V F Motorfahr. CM Larsens Allé 10 Kastrup D Kastrup 82 - J M Overlærerinde Nyelandsv. 73 E ® Gh. 1646 Bressendorff E L Bogholder Laybournsv. 8 Vanl. - Av. Sadelmagerm. GI. Kongev.l67Hh.s B - Christianefh.SkoleforstanderindeLinnésg. 282 E | By 1960x Brest-Nielsen O K Kommunelærerinde Kastrupv. 852 E J) Am. 688x Brethvad Henrik Cand.pharm. Repræsentant Henrik Rungs G. 53 É J) N 4104 - Carl Repræsentant Kjeldsgaardsv. 9A3 Valby |1 VI*. 1333x Bretteville Louis le Normand de Overrets- sagf. Vesterg. 26 E J) Cent,. 2772 (10-4) Bp. Christiansv. 4 Ilell. f Hell. 459 Bretting A E Ingeniør Frdbg. Bredeg. 71 E $ Gh. 2907 - Ellinor Postassist. Pr;estøg.64E $ 0 4860x - H A Prokurist Østerbrog. 54 C3 E J) Cent. 13289 Bretton-Meyer Carl Læge Cellist Strandv. 16 C Sil ® St. 658 Breum I Direktør Annasv. 13 Hell. ®Ørehøj 2269 - P K Fabrikant Kjøbmagerg. 533 E ® Cent. 5895 Bp. Stoltenbergsg. I4 E ffi By 2191 x - Sophie Forfatterinde Fredcriksg. 54 E D Palæ 3207 - Carl Hotelejer Springforbiv. Klpbg. ® Bell. 104 - P O Kommunelærer Nørrebrog. 1863 E § Tg. 411 y - C S .luel Købmand Smyrnav. I6S [s] - Anna Modehdl. Falkonerallé 15 E | Gh. 4137 - William Mohelhdl. Estlandsg. l l s E $ V 2162y - Carl I’ianostcmmer Struenseg. 5511H1 ® N 5955 - A H V Skomagcrm. Egeg. 51[N] J) N3739x Breuner Øve Revisor Strand boulevard 1071 $ 0 6170 Breuning-Storm Gunna Frøken kgl. Hof- Violinistinde Gothersg. 142E $ Palfe. 1130 Breyen Carl Driftsbestyrer Vodroffsv. 25 B | V 3739 - Erik Gross.Ungarnsg. 33s E J| Am. 750 - C VTelegrafbestyrer R. IE Ohlsens G. 94 E || Cent. 3499 Briand de CrévecoeurE Orlogskapt.i Søet.R. Kongensv.9,E ® Gh.2322 Bricka A Adjunkt Cand. mag. Callisensv. 23 Hell. Brieghel-Kliiller Arne Ingeniør Laurids Bings Allé 1 E | Gh. 3645x Brik Axel Læge N-Voldg. 104 E J) By 1297 (12 -1 ) Briketfabrikken i Sydhavnen, Akts. Tegl- holmsg. B $ Sydhavn 15 Briketforr. ved H Sand Cort Adelers G. 3 E * By 2538 y Brillehuset ved Edvard Møller Vesterbrog. 36 E | V 55y Brinch [Se endv. Brinck, Brink] - F Direktør Emdiupv. Emdrup ® Søb. 61 - Karen Fabrikant Mariendalsv. 83ML j) Gh. 4207 - P Galanterihdl. Amagerbrog. 102 [s] J) Am. 87x Bp. Henckels Allé 12 -Ulrik Gross. Cand. phil. (Brinch &Spehr) Gjentofte Allé 5 Hell. ® Hell. 1C.73

Brinch P fh. Hovedkasserer Kronprinsesseg. 521E | Palæ 291x - Alexis Ingeniør Cand. polyt. Strandv. 1931 Hell. | Ueli. 717 - FNIngeniørR. Falkonerallé 153 E - J ens Ingeniør, Elzclingon &Brinch Raad- liuspl. 4 E | Cent. 8107 Bp. Heslohøj Allé 2 Hell. f Hell. 1588 - Olaf Konscrvesfabr.Vibev.9E J)Cent.6280 - & Spehr Korkvarefabr. Vesterbrog. 123 B I Cent. 9704 & 11704 - K A W Landsretssagf. Prøvestens Allé 22 E ® Am. 3716 - S Revisor i Landbrugsmin. Ved Krsthvns Vold l 2 E - C A Skomagerm. Turosensg. 10 E ® By 2840y Bp.Turesensg. 8HE Brinck [Se endv. Brinch, Brink] - C Bogbinderm. Teglgaardsstr. 5 E ®By 1680 - John Disponent Dr.AbildgaardsAllé 164B JON 466u - Ludvig Skibsinsp.Nordborgg.32E ® 06265 Brinck-Claussen Th. Fabrikant (Kemisk Fa­ brik Rekna) Drosselv. 42 E ® GI). 4100 Brincken Dagny SkuespillerindeUpsalag. 64[0] Brincker Gustav Direktør Hartmannsv. 57 Charlottl. ®l Ørehøj 2473 Brinckmann HHKAdjunktWillemoesg.l43E Bringeby Einar Ostehdl. en gros Ravnsborgg- 8[N] ® N I322x Bp. Bartholinsg. 133 E Bringstrup R Vognmand Entreprenør Frcde- rikssundsv. 170 Brh. ® Bella 259 Brink [Se endv. Brinch, Brinck] - Martin Arkitekt Murerm. Dortheav. 93 E ® Tg. 760 - Abel Cand polit. U AClausensV. 25 Gjen­ tofte ® Gjent. 782 - .1 Fuldm. Amager Fælledv. 252 [C] ®Am.16 - Edvard Mekaniker GI. Kougcv. 99 B - Albert Wentorf Murerm. Mølleg. 52[Ni® N 4424 y - P Søassuranccekspert Holsteinsg. 33 E J 01653 - J Chr. Urtekr. Arkonag. I 1 E ® V 1374x Brinker Sophus fh. Skrædderm. Kirsteinsg.34 i D 0 2370v Brinkhof A M Fabrikant (Brinkhof & Søn) Norgesg. 583(S| - C Frotokolfabr. (Brinkhof&Søn) Nikolajg- 191 E ® By 257x - & S on l’rotokolfabr. Nikolajg. 19E ®By 2715x Brinkløv Hans Maskinmester Rolf Krakes A llé 1 [s] ® Ani. 4457y Brinkmann [Se endv. Brinckmann] - E OAfdelingschefGenforeningspl.lls Brh. - J Enkefrue Webersg. 26 E - A C J Forvalter Jens Juels G. 14 M ® 0 5064 - Aage Gross. (Sibirisklmport)Havneg. 53E By 1695 A Gross. Havneg. 53E |) By 1695 - J G Gross. Onsgaardsv. 31 Hell. ® Hell. 1739 - N J R Gross. Godthaabsv. 483E - W Gross. (Dansk Kul &Koks Import) Strandboulevard 934E - ’s A Kolonialdepot, Akts., Syndcrgaardsg. 21 E |Cent.l0141 - Agnes Malerinde Havneg. 53 E ® By]1695 j - ’s Skolematerielhandel V-Voldg. 101 E % I Cent. 5340 1 - Ellen Væverske Havneg. 53 E |1 By 1695 ! Bristol ved Henrik Carl Andersen og Hans Christian Andersen Herrcekviperingshdl. GI. Kongev. 135B B J) V 3835 1 - Parfumerio, E Christophersen Frederik,s- bergg. 40 E ® Cent. 9355 ■ - Vinhandel.ved Chr. Gyldenslette Istedg. 21 iBJ ® V 8949 Britannia ved Martin Jensen Horreekvip' forr. Strandv. 187 Hell. ® Hell. 1301 & Hell. 400y

Made with FlippingBook - Online catalogs